danh muc

Wednesday, 25/05/2016 14:13
 • Danh muc han che dau tu theo cam ket WTO

  11:10 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  Danh muc han che dau tu theo cam ket WTO

  "Co 14 linh vuc duoc quy dinh han che doi voi nha dau tu nuoc ngoai", ong Pham Manh Dung, Vu truong Vu phap che (Bo Ke hoach va Dau tu) cho biet. Danh muc linh vuc cam va han che dau tu la noi dung duoc cac nha dau tu nuoc ngoai hien dang rat quan tam. Ong co the noi ro hon ve nhung linh vuc kinh doanh ma nha dau tu nuoc ngoai bi han che? Thuc ra, danh muc han che dau tu nuoc ngoai da duoc khong che ngay tai Nghi dinh 108/2006/ND-CP ngay 22/09/2006. Nhung linh..

 • Moi nam se co mot cuon danh muc ca khuc duoc pho bien

  07:15 | Thứ sáu 22/02/2008 (GMT+7)

  Moi nam se co mot cuon danh muc ca khuc duoc pho bien

  Cuc Nghe thuat bieu dien vua dua ra giai phap de kiem soat cac ca khuc truoc nam 1975. Do la se xay dung mot danh muc duoc in thanh sach, xuat ban moi hang nam giong nhu cuon "Tuyen sinh Dai hoc".

 • Danh muc ma truong THPT danh muc don vi DKDT nam 2006

  14:58 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Danh muc ma truong THPT danh muc don vi DKDT nam 2006

  TT cung cap Danh muc ma truong THPT va tuong duong 2006, Danh muc don vi dang ky du thi 2006, Danh sach cac So GD-DT va Ma don vi dang ky du thi vang lai.

 • Bo Tai chinh cong bo danh muc van ban phap luat het hieu luc

  11:45 | Thứ sáu 09/06/2006 (GMT+7)

  Quyet dinh so 31 cua Bo Tai chinh do Thu truong Tran Van Ta ky ngay 31/5/2006 cong bo 2 danh muc van ban quy pham phap luat do Bo nay ban hanh (den het ngay 31/12/2005) het hieu luc phap luat. Sau 15 ngay ke tu ngay QD 31 duoc dang cong bao, cac van ban thuoc 2 danh muc nay se chinh thuc het hieu luc.

 • Bao hiem y te con qua nhieu bat cap

  18:47 | Thứ năm 01/09/2005 (GMT+7)

  Bao hiem y te con qua nhieu bat cap

  Vi sao khong co huong dan thanh toan cho cac truong hop tai nan giao thong, hoac nen bo danh muc thuoc bao hiem y te vi no qua phi ly... Do la nhung buc xuc ma cac co so y te neu ra tai cuoc hop chieu qua voi Bao hiem TP HCM de trien khai thong tu 21 ve huong dan thuc hien ND 63 ve bao hiem y te.

 • Bo TTTT se xay dung 4 co so du lieu quoc gia lon

  08:30 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  Bo TTTT se xay dung 4 co so du lieu quoc gia lon

  Bo Thong tin va Truyen thong dang soan thao danh muc co so du lieu (CSDL) quoc gia. Du kien tu nay den nam 2010, Bo TTTT se xay dung 4 CSDL quoc gia lon ve dan cu, dia ly, dau tu-tai chinh-thuong mai va CSDL ve tu phap va phap luat. De xay dung danh muc CSDL nay, ngay 2/10/2007, Bo Thong tin va Truyen thong da thanh lap Ban soan thao va to bien tap gom thanh vien tu Van phong Chinh phu, cac Bo Thong tin va Truyen thong, Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Khoa hoc Cong..

 • Rut ngan lo trinh cat giam thue tham gia AFTA

  05:06 | Thứ năm 09/01/2003 (GMT+7)

  (VASC Orient) - Ba Le Thi Bang Tam, Thu truong Bo Tai chinh tai Hoi nghi toan nganh tai chinh ngay 24/12 cho biet, nam 2003 se dua khoang 700 mat hang con lai trong Danh muc loai tru tam thoi (TEL) vao Danh muc cat giam thue theo Hiep dinh AFTA.

 • Danh muc hang khong duoc mien tru thue nhap khau

  09:08 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu vua dua ra danh muc hang hoa trong nuoc da san xuat duoc de lam can cu cho cac co quan hai quan khu vuc thuc hien chinh sach thue mien tru doi voi hang hoa nhap khau. Theo do danh muc 5 nghanh hang khong khuyen khich nhap khau vi trong nuoc co kha nang san xuat duoc bao gom: thiet bi, may moc, phu tung thay the, va phuong tien van tai; vat lieu xay dung; vat tu can cho hoat dong san xuat cua nghanh dau khi; nguyen lieu, vat tu, ban thanh..

 • Danh muc nganh nghe moi sap duoc cong bo

  16:21 | Thứ năm 04/10/2001 (GMT+7)

  Sau nhieu lan chinh sua, ban Du thao danh muc nganh nghe kinh doanh dang duoc Bo KH-DT hoan thien, sap ban hanh. So luong nganh nghe trong danh muc duoc rut tu 3.600 xuong con hon 2.000, nhung voi co che mo de co the bo sung theo nguyen tac nganh nghe do nguoi dan sang tao.

 • Danh muc ma truong THPT don vi DKDT bang phan chia khu vuc tuyen sinh 2007

  11:32 | Thứ hai 19/02/2007 (GMT+7)

  Danh muc ma truong THPT don vi DKDT bang phan chia khu vuc tuyen sinh 2007

  TT cung cap Danh muc ma truong THPT va tuong duong; Danh muc don vi dang ky du thi; Danh sach cac So GD-DT; Ma don vi dang ky du thi vang lai; Ma tinh, thanh pho, quan, huyen va thi xa nam 2007 va Bang phan chia khu vuc tuyen sinh DH, CD 2007.

 • Danh muc thuoc thiet yeu them nhieu duoc pham moi

  10:11 | Thứ hai 14/02/2005 (GMT+7)

  Bo Y te vua ban hanh danh muc thuoc thiet yeu dung trong cac co so kham chua benh. So voi danh muc cu (6/2001) da co them 187 loai tan duoc, trong do nhieu san pham the he moi, 23 che pham duoc co truyen va 25 vi thuoc Dong y.

 • Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam

  12:05 | Thứ sáu 18/07/2003 (GMT+7)

  Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam

  Ong Le Dang Doanh, chuyen vien cao cap, co van Bo truong Bo KH-dau tu, da tung vi von: "Khu vuc thuong mai tu do ASEAN (AFTA) la mot cai san tap. Con To chuc thuong mai the gioi (WTO) la san thi dau. Khong co san tap de luyen ren, khong ai co the thi dau tot". Vay tap luyen tren cai san tap do co tac dong gi toi suc khoe cua kinh te Viet Nam?

 • Danh muc ma truong THPT don vi DKDT bang phan chia khu vuc tuyen sinh 2007

  11:33 | Thứ hai 19/02/2007 (GMT+7)

  Danh muc ma truong THPT don vi DKDT bang phan chia khu vuc tuyen sinh 2007

  TT cung cap Danh muc ma truong THPT va tuong duong; Danh muc don vi dang ky du thi; Danh sach cac So GD-DT; Ma don vi dang ky du thi vang lai; Ma tinh, thanh pho, quan, huyen va thi xa nam 2007 va Bang phan chia khu vuc tuyen sinh DH, CD 2007.

 • Se bo sung mo rong danh muc cam

  22:34 | Thứ ba 14/12/2004 (GMT+7)

  Se bo sung mo rong danh muc cam

  Sau khoang 30 ngay nua, tat ca lao dong duoi 18 tuoi deu bi cam lam viec o 12 cho lam viec “nhay cam” tai cac khach san, nha nghi, vu truong, karaoke, nha hang an uong, giai khat, quan bar, diem truy cap Internet, cac co so dich vu tri lieu phuc hoi suc khoe, tam nong lanh, cat toc, goi dau thu gian, kinh doanh van chuyen khach du lich...

 • Se dua oto vao danh muc cat giam thue theo ASEAN

  14:50 | Thứ ba 20/07/2004 (GMT+7)

  Bo Cong nghiep va Bo Tai chinh dang xem xet viec dua linh vuc oto vao lo trinh cat giam thue theo danh muc cat giam thue quan CEPT/AFTA. Hien cac loai oto tren 30 cho ngoi da o trong danh muc cat giam thue va loai duoi 30 cho ngoi van nam trong danh muc mien tru hoan toan.

 • Lan Anh khong xam pham den quyen va loi ich cua Nha nuoc

  08:50 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Lan Anh khong xam pham den quyen va loi ich cua Nha nuoc

  Cam tren tay cac van ban “Phap lenh bao ve bi mat nha nuoc” (do Uy ban thuong vu Quoc hoi ban hanh ngay 28-12-2000), “Nghi dinh cua Chinh phu qui dinh chi tiet thi hanh phap lenh bao ve bi mat nha nuoc” (do Thu tuong Chinh phu ban hanh ngay 28-3-2002) va “Quyet dinh cua bo truong Bo Cong an ve danh muc bi mat nha nuoc do “mat” cua nganh y te” (do Bo truong Le Hong Anh ky ban hanh ngay 28-9-2004), luat su Le Hong Nguyen - truong Van phong luat su..

 • Ha Noi cong bo danh muc 90 du an keu goi dau tu

  07:19 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Ha Noi cong bo danh muc 90 du an keu goi dau tu

  TP - Chieu qua (16/5), UBND TP Ha Noi da cong bo danh muc 90 du an keu goi dau tu tren dia ban trong nam 2007. Day la lan dau tien Ha Noi cong bo cong khai danh muc nay va dua ra nhung cam ket cu the voi cac nha dau tu.

 • TP HCM Da co Danh muc 400 phong thi nghiem

  23:49 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  TP HCM Da co Danh muc 400 phong thi nghiem

  TP.HCM vua hoan thanh Danh muc cua khoang 400 phong thi nghiem tren dia ban TP va cac tinh lan can. Day la danh muc cac phong thi nghiem thuoc cac truong, vien, cong ty... thuoc cac linh vuc co ly, dien-dien tu, hoa, sinh... cung trang thiet bi, kha nang xet nghiem mau cua phong thi nghiem.

 • Oto xe may se co lo trinh CEPT AFTA rieng

  11:05 | Thứ sáu 31/12/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua dua ra danh muc mot so mat hang du kien lui thoi diem thuc hien CEPT/AFTA den giai doan 2006-2009. Theo lo trinh cu, den 2006 thue suat nhap khau cac mat hang nay chi con 0-5%.

 • Ban hanh Danh muc du an QG keu goi dau tu NN

  10:35 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Ban hanh Danh muc du an QG keu goi dau tu NN

  Thu tuong Chinh phu vua ky ban hanh Danh muc du an quoc gia keu goi von dau tu nuoc ngoai giai doan 2006 - 2010.

 • Ban hanh danh muc toi mat cua nganh xay dung

  08:55 | Thứ năm 03/02/2005 (GMT+7)

  Thu tuong vua ky quyet dinh so 27, ban hanh danh muc bi mat nha nuoc do toi mat trong nganh xay dung. Theo do, tai lieu chua dung thong tin ve dau tu xay dung cac cong trinh quan trong quoc gia thuoc linh vuc quoc phong, an ninh se nam trong danh muc nay.

 • Danh muc du an phat trien thuong mai vung DBSCL den nam 2010

  09:40 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Danh muc du an phat trien thuong mai vung DBSCL den nam 2010

  Thu tuong da ban hanh Quyet dinh so 19/2005/QD-TTg phe duyet Danh muc du an phat trien thuong mai vung dong bang song Cuu Long den nam 2010.

 • Gia xe trong nuoc se giam

  14:40 | Thứ ba 18/01/2005 (GMT+7)

  Gia xe trong nuoc se giam

  Moi day, Bo Tai chinh cho hay, mat hang o to tu 2 - 30 cho ngoi se duoc dam phan de dua ra khoi danh muc loai tru hoan toan (danh muc hang khong phai thuc hien tu do hoa thuong mai) de thuc hien viec cat giam thue quan. Khi do, lieu gia o to trong nuoc co giam?

 • Dua ADSL vao danh muc bat buoc quan ly chat luong

  15:45 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Dua ADSL vao danh muc bat buoc quan ly chat luong

  Bo Buu chinh - vien thong da chinh thuc dua dich vu truy nhap Internet toc do cao (ADSL) vao danh muc loai hinh dich vu bat buoc quan ly chat luong.

 • Danh muc 19 nhom nguon va dong chat thai nguy hai

  06:46 | Thứ bảy 30/12/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen va Moi truong vua ban hanh danh muc ve 19 nhom nguon va dong chat thai nguy hai duoc phan theo tinh chat nguy hai nhu de no, de chay, oxy hoa, an mon, co doc tinh, co doc tinh sinh hoa va de lay nhiem.

 • Ban hanh Danh muc du an quoc gia keu goi dau tu nuoc ngoai

  14:01 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky ban hanh Danh muc du an quoc gia keu goi von dau tu nuoc ngoai giai doan 2006 - 2010.

 • Danh muc 19 nhom nguon va dong chat thai nguy hai

  17:41 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen va Moi truong vua ban hanh danh muc ve 19 nhom nguon va dong chat thai nguy hai duoc phan theo tinh chat nguy hai nhu de no, de chay, oxy hoa, an mon, co doc tinh, co doc tinh sinh hoa va de lay nhiem.

 • Dua ADSL vao danh muc bat buoc quan ly chat luong

  11:18 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Bo Buu chinh - vien thong da chinh thuc dua dich vu truy nhap Internet toc do cao (ADSL) vao danh muc loai hinh dich vu bat buoc quan ly chat luong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0