danh cho nguoi nuoc ngoai

Sunday, 29/05/2016 22:21
 • Bo Cong an bat 5 song bac danh cho nguoi nuoc ngoai tai TP HCM Vung Tau

  00:43 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Bo Cong an bat 5 song bac danh cho nguoi nuoc ngoai tai TP HCM Vung Tau

  * Nhung "song bac" nay chinh la loai hinh kinh doanh "tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai" ma mot so khach san duoc cap phep. * Nguoi mang ho chieu nuoc ngoai duoc phep choi tro choi nay. Viec tam giu, khong che ho co phai la viec lam dung phap luat?* Mot so quy dinh ve hoat dong kinh doanh tro choi dien tu co thuong* Ong Nguyen Ngoc My - Chu nhiem Cau lac bo Doanh nghiep Viet kieu: "C14 kiem tra la dung, nhung cach lam khong phu hop"

 • Sua doi quy dinh ve tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai

  00:49 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 4.6, Thu tuong vua co van ban 2995/VPCP-KTTH yeu cau cac bo: Ke hoach va Dau tu, Cong an, Tai chinh, Thuong mai, Van hoa - Thong tin, Tong cuc Du lich va UBND cap tinh chi dao cac co quan chuc nang thuc hien tang cuong quan ly hoat dong kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai de phat hien, ngan ngua va xu ly kip thoi, dung phap luat cac hanh vi vi pham Quyet dinh so 32/2003/QD-TTg ngay 27.2.2003 cua Thu..

 • Tham dinh du an tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai

  22:30 | Chủ nhật 18/02/2007 (GMT+7)

  Cho y kien ve Du an kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai cua Cong ty TNHH Thuong mai va Du lich Nam Cuong tai khach san Nacimex Hai Duong, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da ky Cong van so 924/VPCP-KTTH, giao Bo Ke hoach va Dau tu tham dinh du an nay.

 • 10 DN duoc kinh doanh tro choi dien tu danh cho nguoi nuoc ngoai

  17:34 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  10 DN duoc kinh doanh tro choi dien tu danh cho nguoi nuoc ngoai

  Van phong Chinh phu vua co Cong van so 1049/VPCP-QHQT thong bao: Chinh phu da dong y bo sung muc tieu kinh doanh dich vu tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai doi voi 10 doanh nghiep.

 • Khoi to dieu tra vu to chuc danh bac trai phep tai TPHCM

  20:24 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Khoi to dieu tra vu to chuc danh bac trai phep tai TPHCM

  Lien quan den vu triet pha cac o danh bac tra hinh duoi hinh thuc “tro choi dien tu co thuong” quy mo tai 5 khach san lon tren dia ban TP Ho Chi Minh va TP Vung Tau (tinh Ba Ria- Vung Tau), ngay 28/5, Co quan Canh sat dieu tra Bo Cong an da ra quyet dinh khoi to dieu tra vu an “to chuc danh bac” va “danh bac” va dang tiep tuc dieu tra hanh vi cua cac doi tuong co lien quan. Trong so 217 nguoi ma Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi (C14B -..

 • Chinh thuc ban ve Olympic Bac Kinh 2008

  09:48 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Chinh thuc ban ve Olympic Bac Kinh 2008

  Tu ngay 15/4, Trung Quoc da bat dau chinh thuc ban ve xem Dai hoi the thao the gioi Olympic Bac Kinh 2008. Theo ke hoach, nguoi nuoc ngoai co the dat mua ve thong qua cac don vi dai ly mua ve cua moi nuoc. Luong ve danh cho nguoi nuoc ngoai se duoc phan chia can cu theo nhu cau du kien, quy mo doan the thao tham gia Olympic va thanh tich thi dau von co cua quoc gia do. Tong so ve xem cac le khai mac, be mac va 509 cuoc thi dau thuoc 28 bo mon thi dau la 7 trieu..

 • Tong kiem tra kinh doanh tro choi dien tu co thuong

  19:57 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Tong kiem tra kinh doanh tro choi dien tu co thuong

  Doi voi nhung co so da vi pham Quy che ve hoat dong kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai, Bo KH-DT cung UBND cac tinh, thanh pho can cu chuc nang, nhiem vu duoc giao xem xet, rut giay phep hoat dong kinh doanh linh vuc nay.

 • Tong kiem tra kinh doanh tro choi dien tu co thuong

  06:21 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Tong kiem tra kinh doanh tro choi dien tu co thuong

  Doi voi nhung co so da vi pham Quy che ve hoat dong kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai, Bo KH-DT cung UBND cac tinh, thanh pho can cu chuc nang, nhiem vu duoc giao xem xet, rut giay phep hoat dong kinh doanh linh vuc nay.

 • Kien quyet voi toi pham nhung phai bao ve moi truong dau tu va su nghiem minh cua phap luat

  00:58 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Kien quyet voi toi pham nhung phai bao ve moi truong dau tu va su nghiem minh cua phap luat

  Luc luong cong an vua lap mot chien cong triet pha cac hoat dong toi pham tai 5 song bac danh cho nguoi nuoc ngoai. Tai cuoc hop bao chieu 28.5 thong bao chien cong nay, dai ta Hoang Tan Viet, Pho cuc truong C14 co nhac den “mot to bao” ma ong cho rang da nhan dinh de dan den “du luan lam tuong, lam sai lech su that vu an” va ong da dan chung noi dung dang tren trang 1 Bao Thanh Nien so ra ngay 28.5. Bao Thanh Nien co nhan dinh sai lech su that khong?

 • Cho phep kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai tai mot so diem du lich

  20:57 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Khu du lich Sun Spa Resort, Dong Hoi, Quang Binh va tai khach san Hoang Cung, thanh pho Hue, tinh Thua Thien-Hue la hai noi vua duoc Chinh phu chap thuan cho kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai.

 • Cho phep kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai tai mot so diem du lich

  09:26 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Khu du lich Sun Spa Resort, Dong Hoi, Quang Binh va tai khach san Hoang Cung, thanh pho Hue, tinh Thua Thien-Hue la hai noi vua duoc Chinh phu chap thuan cho kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai.

 • Ra soat hoat dong kinh doanh tro choi co thuong

  08:01 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Nhung co so vi pham Quy che ve hoat dong kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai co the bi rut giay phep hoat dong. >TP HCM pha 3 song bac lon, thu hang trieu USD

 • Mua ve xem Festival o dau

  17:10 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Mua ve xem Festival o dau

  Cac dia diem mua ve xem Festival Hue 2004, Gia ve xem cac chuong trinh nghe thuat Festival danh cho nguoi nuoc ngoai va gia ve danh cho nguoi trong nuoc se duoc TS cung cap day du cho ban doc tai day.

 • Ngung cap phep cac du an kinh doanh casino

  16:02 | Thứ hai 16/08/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Vu Khoan vua co van ban chi dao Bo Ke hoach Dau tu va uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho khong xem xet, cap phep them doi voi cac du an kinh doanh dich vu vui choi co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai duoi hinh thuc ban chia bai (casino).

 • Khoi to vu an danh bac to chuc danh bac

  07:26 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Khoi to vu an danh bac to chuc danh bac

  Chieu 28-5, Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi - Bo Cong an (C14B) da ra quyet dinh khoi to vu an danh bac, to chuc danh bac tai cac khach san (KS) vua bi triet pha o TP.HCM va TP Vung Tau.

 • Nhat siet chat qui dinh doi voi tu nghiep sinh

  04:52 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Bo Tu phap Nhat moi day da de ra hang loat qui dinh moi lien quan toi chuong trinh tu nghiep va thuc tap ky nang danh cho nguoi nuoc ngoai nham nang cao hieu qua cua chuong trinh.

 • Tong kiem tra tro choi dien tu co thuong

  03:12 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van thong bao y kien cua Thu tuong ve viec yeu cau cac bo Ke hoach - dau tu, Cong an, Tai chinh, Thuong mai, Van hoa - thong tin, Tong cuc Du lich va UBND cac tinh, thanh phoi hop to chuc mot dot tong kiem tra hoat dong kinh doanh tro choi dien tu co thuong danh cho nguoi nuoc ngoai o cac co so da duoc cap phep. Doan phai tong hop ket qua kiem tra, bao cao Thu tuong trong qui 3-2007.

 • Casino de ra ngoai te manh

  09:54 | Thứ sáu 28/10/2005 (GMT+7)

  Casino de ra ngoai te manh

  Tai hoi nghi chuyen de ve ke hoach phat trien kinh te giai doan 2006 - 2010 do HDND TP HCM to chuc, da co y kien tao bao: Neu xay dung casino danh cho nguoi nuoc ngoai, co the thu ve hang ty USD va thuc day phat trien du lich

 • Tin van kinh te 1307

  13:46 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te 1307

  *Cap phep cho du an khu giai tri 86 trieu USD tai Da Nang Bo Ke hoach Dau tu vua cap giay phep xay dung cho du an khu Du lich va Giai tri quoc te dac biet lien doanh giua Cong ty Silver Shores (My) va Cong ty Hoang Dat (Viet Nam) voi tong von dau tu 86 trieu USD. Khu du lich va giai tri quoc te dac biet nay se duoc xay dung tai bai bien Bac My An, thanh pho Da Nang gom to hop khach san 600 phong, dat tieu chuan 5 sao ket hop voi trung tam hoi nghi quoc te; 50..

 • Sa Pa Phong nghi da het nhung phong gia cao van con

  21:14 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  Sa Pa Phong nghi da het nhung phong gia cao van con

  Tu may ngay nay, du khach dien thoai lien he dat phong nghi 4 ngay: 27, 28, 29 va 30 thang 4 deu bi cac chu nha nghi, khach san Sa Pa tu choi "Nha em het phong lau roi anh a". Nhung khi khach "noi kho" thi cac chu nha deu "am u nuoc doi": "Phong het nhung phong 500 000 den 700 000 dong/ngay dem thi con. Binh thuong cac phong nghi sang trong nhat o Sa Pa - tru khach san Victoria danh cho nguoi nuoc ngoai, deu co gia khong qua 250 000 dong. Do la cau tra loi cua da..

 • Tin tai chinh chung khoan

  23:02 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  * Mien nhieu loai phi doi voi tai khoan USD danh cho nguoi nuoc ngoai, Viet kieu la chuong trinh duoc Ngan hang TMCP xuat nhap khau Viet Nam (Eximbank) trien khai ke tu ngay 23.10. Cu the Eximbank mien phi mo tai khoan, phi chuyen khoan tu nuoc ngoai, phi rut tien mat VND, phi chuyen khoan cung he thong Eximbank... cho khach hang la doi tuong noi tren.

 • Nga Moscow van la thanh pho dat do nhat the gioi

  15:32 | Thứ hai 18/06/2007 (GMT+7)

  Nga Moscow van la thanh pho dat do nhat the gioi

  Mot khao sat ve muc song hang nam vua duoc cong bo vao ngay hom nay cho biet Moscow van la thanh pho dat do nhat the gioi danh cho nguoi nuoc ngoai va theo sau la London sau khi thanh pho nay tang ba bac tu viec sut gia cua dong dola My.

 • Vu danh bac tai 5 CLB giai tri danh cho nguoi nuoc ngoai Phe chuan lenh khoi to bat giam 7 bi can

  17:48 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Lien quan den vu Bo Cong an bat giu cac doi tuong danh bac tai 5 cau lac bo (CLB) giai tri danh cho nguoi nuoc ngoai, hom nay 7.6 mot nguon tin cho hay, Vien KSND toi cao da phe chuan lenh khoi to va bat giam 7 bi can gom:

 • Co quan cong an thong bao chinh thuc vu bat 5 song bac

  00:14 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Co quan cong an thong bao chinh thuc vu bat 5 song bac

  * Khoi to vu an voi toi danh "to chuc danh bac va danh bac"Chieu qua 28.5, 2 ngay sau khi Cuc CSDT toi pham ve trat tu xa hoi (C14) Bo Cong an bat 5 song bac lon tai TP.HCM va Vung Tau, trung tuong Pham Nam Tao, Pho tong cuc truong Tong cuc Canh sat (TCCS) phu trach phia Nam va dai ta Hoang Tan Viet, Pho cuc truong C14 da gap go bao chi, dua nhung thong tin ban dau chinh thuc ve vu an va tra loi mot so thac mac cua du luan.

 • Trung Quoc cap the xanh

  08:41 | Thứ bảy 21/08/2004 (GMT+7)

  Trung Quoc cap the xanh

  Trung Quoc (TQ) da chinh thuc khoi dong he thong "The Xanh", tuc Giay phep thuong tru danh cho nguoi nuoc ngoai. Theo Bo Cong an TQ, "day la mot buoc di quan trong cua chinh phu nham thich ung voi toan cau hoa kinh te, thuc day cai cach, mo cua va hien dai hoa CNXH hon nua”.

 • Them 7 con bac bi khoi to vu 5 casino quoc te

  20:48 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  Hom nay, Vien Kiem sat nhan dan Toi cao da phe chuan quyet dinh khoi to bi can doi voi hai nu "dai gia" thuong "nem" ca chuc nghin USD khi vao "giai tri" tai cac diem tro choi co thuong chi danh cho nguoi nuoc ngoai o TP HCM.

 • Dinh Bao Dai se tro thanh Casino

  07:29 | Thứ ba 16/03/2004 (GMT+7)

  Dinh Bao Dai se tro thanh Casino

  Nguon tin tu So Ke hoach va Dau tu tinh Lam Dong cho biet, mot cong ty Han Quoc co y dinh su dung mot phan cua dinh Bao Dai o thanh pho Da Lat lam khu danh bac tren may dien tu danh cho nguoi nuoc ngoai va khach du lich.

 • Bao Casino rat manh dang do bo

  05:34 | Thứ tư 25/08/2004 (GMT+7)

  Bao Casino rat manh dang do bo

  Cam nhan duoc “cap do gio rat cao” cua mot luong dau tu khong lo dang do vao thi truong casino Dong Nam A, noi chung va Viet Nam, noi rieng, TS da bat dau thu thap tai lieu va y kien ve van de nay tu vai thang nay. Rat trung hop, ngay 13/8 vua qua, Pho Thu tuong Vu Khoan da co cong van chi dao han che viec cho phep loai hinh co bac nay hoat dong...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0