dang bo

Friday, 27/05/2016 17:20
 • Cai cach tien luong de chong tham nhung hieu qua

  21:26 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Cai cach tien luong de chong tham nhung hieu qua

  Chieu nay 19/4, duoi su dieu hanh cua Uy vien Bo Chinh tri Nguyen Van An, Dai hoi lam viec tai Hoi truong de nghe tham luan cua cac doan dai bieu tham du Dai hoi. Tai phien hop da co 10 dai bieu thuoc cac doan: Dang bo khoi cac co quan Trung uong ve cong tac tu tuong, Dang bo Khoi Dan van Trung uong, Dang bo Khoi Doi ngoai va Dang bo Ngoai nuoc, Dang bo Quan doi; cac dang bo Thanh pho Ha Noi, Dang bo Thanh pho Ho Chi Minh; Dang bo cac tinh Quang Ninh, Dang bo..

 • Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai

  10:16 | Thứ ba 06/12/2005 (GMT+7)

  Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai

  Sang nay, 6-12, Dai hoi dai bieu Dang bo TP.HCM lan VIII da khai mac trong the tai Hoi truong TP. Tong bi thu Nong Duc Manh thay mat Dang da bieu duong su lanh dao va quan ly nang dong, sang tao cua Dang bo va chinh quyen TP.HCM trong su nghiep phat trien TP.

 • Suc tre trong mot Dang bo 5 nam lien vung manh

  08:00 | Thứ ba 25/10/2005 (GMT+7)

  135 dai bieu da ve du Dai hoi Dang bo co quan TW Doan lan thu XX, khai mac sang nay (25/10) tai Ha Noi. Dai hoi dien ra trong ba ngay (25, 26 va 27/10).

 • Anh Dao Ngoc Dung duoc bau lam Bi thu Dang bo co quan T U Doan

  00:40 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Anh Dao Ngoc Dung duoc bau lam Bi thu Dang bo co quan T U Doan

  Chieu 26.10 tai Ha Noi, Dai hoi dai bieu Dang bo co quan T.U Doan lan thu XX (2005 - 2010) da ket thuc. Trong ngay lam viec cuoi cung, Dai hoi da thao luan, gop y cho bao cao Dai hoi Dang bo Khoi dan van T.U; nghe tong hop gop y du thao bao cao Dai hoi dang bo co quan T.U Doan lan thu XX va thao luan bao cao cua Dang bo co quan nhiem ky XX.

 • Thao luan tai dai hoi dai bieu Dang bo TP HCM Lo tut hau trong quan ly do thi

  00:38 | Thứ năm 08/12/2005 (GMT+7)

  Thao luan tai dai hoi dai bieu Dang bo TP HCM Lo tut hau trong quan ly do thi

  Trong phien thao luan hom qua 7.12, cac van de kinh te, quan ly do thi va viec dang vien co nen lam kinh te tu nhan thu hut su quan tam cua nhieu dai bieu... Dac biet, nhieu y kien cho rang cong tac quan ly do thi o TP.HCM chua xung tam va co nguy co tut hau.

 • Ra mat BCH lam thoi Dang bo Khoi co quan Trung uong

  14:53 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Ra mat BCH lam thoi Dang bo Khoi co quan Trung uong

  TS- Le cong bo quyet dinh cua Bo Chinh tri thanh lap va ra mat Ban Chap hanh lam thoi Dang bo Khoi cac co quan Trung uong da duoc to chuc sang nay, 10/5 tai Ha Noi. Ong Hoang Xuan Cu, Uy vien Trung uong Dang giu chuc Bi thu Dang uy lam thoi.

 • Dong chi Dao Ngoc Dung duoc bau lam Bi thu Dang bo co quan TW Doan nhiem ky 2005 2010

  19:26 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Dong chi Dao Ngoc Dung duoc bau lam Bi thu Dang bo co quan TW Doan nhiem ky 2005 2010

  Sau 2 ngay lam viec khan truong, chieu qua, 26/10 DH Dang bo co quan TW Doan lan thu XX da hop phien be mac. Dong chi Dao Ngoc Dung, Bi thu thu nhat TW Doan duoc bau lam Bi thu Ban Chap hanh (BCH) Dang bo co quan TW Doan nhiem ky 2005-2010.

 • Nang cap nang tam Dang bo T U Doan phia Nam

  18:15 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 14/12, tai Trung tam Thanh thieu nhi mien Nam (TPHCM), Dang bo co quan Trung uong Doan phia Nam da to chuc Dai hoi Dang bo lan thu XII nhiem ky 2006-2010.

 • Tong Bi thu Nong Duc Manh lam viec tai Tien Giang

  21:10 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Tong Bi thu Nong Duc Manh lam viec tai Tien Giang

  Tiep tuc chuyen di tim hieu tinh hinh thuc te va kiem tra mot nam thuc hien nghi quyet Dai hoi toan quoc lan thu X cua Dang o mot so tinh phia nam, trong hai ngay 28 va 29/1, Tong Bi thu Nong Duc Manh da toi tham va lam viec tai tinh Tien Giang. Dong chi Tong Bi thu va doan cong tac gom lanh dao mot so bo, ban, nganh Trung uong da di tham huyen Go Cong Dong - dia phuong ven bien vua bi thiet hai nang ne boi con bao so 9; huyen Chau Thanh - dia phuong co nhieu..

 • Dai hoi dai bieu Dang bo TP HCM 12 thanh tuu khep lai nhiem ky cuoi the ky

  10:49 | Thứ ba 19/12/2000 (GMT+7)

  Hom nay, Dai hoi dai bieu Dang bo TP HCM lan 7, nhiem ky 2000 - 2005 chinh thuc khai mac. Bao cao nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi trinh Dai hoi dai bieu Dang bo TP lan nay da khai quat 12 thanh tuu cua TP HCM trong nam nam 1996 - 2000, nhiem ky chuyen giao giua hai the ky.

 • Hom nay khai mac Dai hoi Dang bo TP HCM lan thu VIII

  21:22 | Thứ hai 05/12/2005 (GMT+7)

  Hom nay khai mac Dai hoi Dang bo TP HCM lan thu VIII

  Tham du Dai hoi co 400 dai bieu la dang vien truc thuoc 67 dang bo, co 10.000 y kien dong gop cho du thao van kien Dai hoi Dang bo TP. HCM

 • Giu vung moi truong hoa binh va on dinh chinh tri xa hoi

  01:34 | Thứ tư 28/12/2005 (GMT+7)

  * Khai mac Dai hoi Dang bo khoi co quan Dan van T.U lan VISang 27/12, tai Ha Noi, Dai hoi dai bieu Dang bo Quan doi lan VIII da khai mac trong the. Toi du co Tong bi thu Nong Duc Manh, Bi thu Dang uy Quan su T.U; cac nguyen Tong bi thu Do Muoi, Le Kha Phieu; Uy vien Bo Chinh tri - Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Uy vien Bo Chinh tri - Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Dai tuong Vo Nguyen Giap; Uy vien Bo Chinh tri, Truong ban To chuc T.U Tran Dinh Hoan... Ve du..

 • Dai hoi dai bieu Dang bo cac tinh Vinh Phuc Thai Binh Quang Nam

  00:03 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Sang 6/12, dai hoi dai bieu Dang bo tinh Vinh Phuc lan XIV - nhiem ky 2005-2010 da khai mac voi su tham du cua 297 dai bieu. Phat bieu chi dao dai hoi, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An ghi nhan va nhiet liet bieu duong nhung thanh tich nhieu mat trong phat trien kinh te - xa hoi, xay dung Dang, chinh quyen va doan the quan chung cua Dang bo Vinh Phuc dong thoi thang than chi ro nhung yeu kem, ton tai ma Vinh Phuc can khac phuc.

 • Dai hoi Dang bo phia Nam co quan T U Doan

  00:40 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  Sang ngay 6/10, tai TP.HCM da dien ra Dai hoi (DH) Dang bo phia Nam co quan T.U Doan tien toi DH cac cap. DH da thong qua phuong huong, chuong trinh cong tac cua nua nhiem ky con lai (nhiem ky X).

 • Khai mac Dai hoi Dang bo TPHCM lan thu VIII

  08:00 | Thứ ba 06/12/2005 (GMT+7)

  Khai mac Dai hoi Dang bo TPHCM lan thu VIII

  Ngay 5/12, cac dai bieu tham du Dai hoi Dang bo Thanh pho Ho Chi Minh lan thu VIII, nhiem ky 2006 – 2010 da vieng nghia trang liet si va lam viec phien tru bi.

 • Bo Chinh tri lam viec voi Dang bo cong an Trung uong

  22:16 | Thứ sáu 11/11/2005 (GMT+7)

  Bo Chinh tri lam viec voi Dang bo cong an Trung uong

  Ngay 11/11, Bo Chinh tri nhac nho Dang bo Cong an Trung uong coi trong viec tang cuong cong tac xay dung Dang, xay dung luc luong Cong an nhan dan trong sach, vung manh, dung voi vi tri then chot va la cong tac trong tam, mui nhon cua toan luc luong.

 • Lay tham do khai thac lam buoc dot pha

  06:02 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  Lay tham do khai thac lam buoc dot pha

  Dai hoi Dang bo khoi dau khi tai TP.HCM lan 1 (nhiem ky 2005-2010) khai mac hom 29-9 xac dinh: nhiem vu trong tam cua dang bo la lanh dao hoat dong san xuat kinh doanh hieu qua, lay tham do - khai thac dau khi lam buoc dot pha.

 • Dai hoi Dang bo phia Nam co quan T U Doan Tao dieu kien de dang vien cong nhan phat huy tinh sang tao

  23:53 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Sang 14.12, Dai hoi Dang bo phia Nam co quan T.U Doan nhiem ky lan XII (2006 - 2010) da dien ra. Toi du co ong Dao Ngoc Dung - Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan, ong Nguyen Van Son - Pho bi thu thuong truc Dang uy co quan T.U Doan.

 • Xay dung nep song van hoa trong dang vien

  00:04 | Thứ bảy 22/10/2005 (GMT+7)

  TT (TP.HCM, Hue) - “Mot so vu tieu cuc xay ra o co so chua duoc xu ly kip thoi, hoac xu ly chua thich dang gay tac dong xau den xa hoi va uy tin Dang bo, tu do doi hoi Dang bo can day manh hon nua cong tac xay dung Dang”, truong Ban Tu tuong - van hoa Thanh uy TP.HCM Phan Xuan Bien phat bieu nhu vay tai Dai hoi Dang bo khoi co so Bo Van hoa - thong tin sang 21-10.

 • Nhieu tinh thanh khoi nganh da hoan tat Dai hoi Dang bo dia phuong

  23:49 | Thứ bảy 17/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 17/12, ket thuc Dai hoi Dang bo TP Hai Phong lan XIII, Dai hoi da bau ra BCH moi gom 49 thanh vien. Ong Nguyen Van Thuan duoc bau lai lam Bi thu Thanh uy, ong Trinh Quang Su duoc bau lam Pho bi thu Thanh uy. (Pham Hai Sam)

 • Dai hoi Dang bo cac tinh thanh

  00:04 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  - Hom qua, Dai hoi (DH) lan thu XIX Dang bo TP Da Nang da ket thuc. Nghi quyet DH duoc thong qua xac dinh trong 5 nam 2006 - 2010, TP Da Nang phan dau dat toc do tang truong GDP tu 14 -15%, trong do toc do tang truong nganh cong nghiep 22-23%, GDP binh quan dau nguoi tu 1.015 USD nam 2005 se duoc nang len 2.000 USD nam 2.010...

 • Hieu qua chi dao cua Dang bo da duoc nang len ro ret

  09:08 | Thứ năm 04/12/2003 (GMT+7)

  Hieu qua chi dao cua Dang bo da duoc nang len ro ret

  Do la loi phat bieu cua anh Hoang Binh Quan - Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan, Bi thu Dang uy co quan T.U Doan tai Dai hoi Dang bo co quan T.U Doan phia Nam nhiem ky XI (2003 - 2006), dien ra ngay hom qua 3/12. Toi du con co anh Nguyen Dinh Quang, Pho bi thu thuong truc Dang uy co quan T.U Doan.

 • Tung bung Dai hoi dai bieu Dang bo toan quan ngay 31

  10:11 | Thứ sáu 05/01/2001 (GMT+7)

  Tung bung Dai hoi dai bieu Dang bo toan quan ngay 31

  "Quan doi phai co tam nhin chinh tri sac ben, dua tren nhung quan diem, duong loi cach mang cua Dang, de vua biet tan dung thoi co, tranh thu thuan loi xay dung; vua canh giac san sang chien dau cao, khong bi bat ngo trong moi tinh huong" - Tong bi thu Le Kha Phieu phat bieu tai Dai hoi Dang bo quan doi lan 7.

 • Dau tranh voi dau tu lang phi

  11:30 | Thứ sáu 26/08/2005 (GMT+7)

  TT-(TP.HCM) - Hom qua 25-8, Thanh tra TP.HCM da to chuc Dai hoi Dang bo nhiem ky XII (2005-2008). Danh gia ket qua lanh dao nhiem ky qua, Dang bo Thanh tra TP nhan dinh: da hoan thanh tot cong viec chuyen mon voi khoi luong, chat luong nam sau cao hon nam truoc. Nhiem ky toi, Dang bo Thanh tra TP dat muc tieu nang cao chat luong cac cuoc thanh tra.

 • Hieu qua chi dao cua Dang bo da duoc nang len ro net

  10:34 | Thứ năm 04/12/2003 (GMT+7)

  Hieu qua chi dao cua Dang bo da duoc nang len ro net

  Hom qua 3/12, tai TP.HCM, Dai hoi Dang bo co quan T.U Doan phia Nam nhiem ky XI (2003-2006) da dien ra. Den du va chi dao dai hoi co anh Hoang Binh Quan - Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan, Bi thu Dang uy co quan T.U Doan va anh Nguyen Dinh Quang - Pho bi thu Thuong truc Dang uy co quan T.U Doan

 • Dai hoi Dang bo TP Can Tho Can thay nhung kho khan khac phuc cac yeu kem

  05:04 | Thứ năm 24/11/2005 (GMT+7)

  TT (Can Tho) - Do la loi nhac nho va chi dao cua uy vien Bo Chinh tri Ban chap hanh T.U Dang Nguyen Minh Triet doi voi Dang bo thanh pho Can Tho nhan dai hoi dai bieu Dang bo dia phuong khai mac sang hom qua 23-11.

 • Dai hoi Dang bo tinh Binh Dinh lan XVII Phan dau thanh tinh kha vao nam 2010

  06:09 | Thứ năm 17/11/2005 (GMT+7)

  TT (Binh Dinh, TP.HCM) - Hom qua (16-11), dai hoi Dang bo tinh Binh Dinh lan XVII khai mac. Van kien trinh dai hoi da danh gia: tuy dat duoc nhieu thanh tuu quan trong nhung van con mot so yeu kem nhu: toc do tang truong kinh te chua tuong xung voi tiem nang va dieu kien cua tinh; chat luong, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te cua dia phuong con thap, chua vung chac; co cau kinh te chuyen dich cham; huy dong cac nguon luc dau tu phat trien con han che; nang..

 • Khoang cach phat trien giua noi ngoai thanh con xa

  15:59 | Thứ ba 06/12/2005 (GMT+7)

  Khoang cach phat trien giua noi ngoai thanh con xa

  Chieu nay, Dai hoi Dang bo TP.HCM lan thu VIII tiep tuc lam viec tai hoi truong. Sau phan tong hop y kien ve dieu le Dang, ong Duong Quan Ha, thuong vu Thanh uy, truong Ban dan van Thanh uy doc bao cao tong hop y kien dong gop du thao bao cao van kien dai hoi Dang bo TP.HCM.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0