dan toc thieu so

Wednesday, 25/05/2016 23:55
 • Van de phat trien van hoc nghe thuat cac dan toc thieu so trong thoi ki moi

  14:41 | Thứ ba 28/01/2003 (GMT+7)

  Van hoc nghe thuat cac dan toc thieu so trong thoi ky doi moi da co nhung buoc phat trien manh, dap ung duoc phan nao nhu cau thuong thuc cua doc gia. Co the noi van hoc nghe thuat da thuc su gop phan lam phong phu them doi song tinh than cua nguoi dan tren cac lang ban vung cao, tro thanh nhan to quan trong thuc day phat trien kinh te xa hoi. Cung nho do vai tro cua cac van nghe si dan toc thieu so ngay cang duoc nang cao, khang dinh vi tri xung dang trong su..

 • 138 hoc bong cho SV dan toc thieu so

  09:31 | Thứ hai 19/04/2004 (GMT+7)

  138 hoc bong cho SV dan toc thieu so

  Sang 18-4-2004, tai Truong Du bi dai hoc TP.HCM, hon 300 HSSV cac dan toc thieu so da den du le ky niem 58 nam ngay Bac Ho gui thu cho Dai hoi cac dan toc thieu so mien Nam (19-4-1946 - 19-4-2004).

 • Dak Nong Binh Dinh Ba con dan toc thieu so quyet khong mac lua boi Tin lanh De ga

  01:29 | Thứ bảy 22/05/2004 (GMT+7)

  Sang qua 21/5, hon 60 dai bieu la nguoi dan toc thieu so dai dien cho 140.000 nguoi thuoc 31 dan toc thieu so trong tinh da du Hoi nghi dai bieu cac dan toc thieu so lan 1. Cac dai bieu da quan tam, thao luan soi noi van de tuyen truyen cho ba con cac buon lang khong nghe, khong mac lua cai goi la "Tin lanh De ga, Nha nuoc De ga"; khong gay chia re lam suy yeu khoi dai doan ket toan dan toc.

 • Khong de mai mot von quy

  12:30 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Khong de mai mot von quy

  Cac bao cao va tham luan tai hoi nghi tong ket Cong tac bao ton va phat huy tieng noi chu viet cac dan toc thieu so vua qua, da cho thay tieng noi va chu viet dan toc thieu so dang duoc chu y bao ton va ngay cang duoc su dung pho bien hon.

 • Tang hoc bong cho HSSV dan toc thieu so

  07:34 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Tang hoc bong cho HSSV dan toc thieu so

  Hoc bong chinh sach va tro cap xa hoi doi voi hoc sinh, sinh vien (HSSV) la nguoi dan toc thieu so hoc tai cac truong dao tao cong lap se duoc dieu chinh tang tu 280.000 dong/nguoi/thang len 360.000 dong/nguoi/thang. Day la noi dung chinh cua thong tu lien tich do Bo GD-DT va Bo Tai chinh vua ban hanh.

 • Mot minh om cau hat di tim bong nui xua

  08:25 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Mot minh om cau hat di tim bong nui xua

  Bai tho "Di tim bong nui" cua Duong Thuan tung duoc nhac sy An Thuyen pho nhac, va bat ngo tro thanh ca khuc Hit cua Kasim Hoang Vu giua thi truong am nhac on ao... Duong Thuan cu mai me gin giu chut van hoa Tay giua doi song do thi hoi ha.

 • Trao hoc bong va ho tro hoc tap cho SV dan toc thieu so

  15:22 | Chủ nhật 16/04/2006 (GMT+7)

  Trao hoc bong va ho tro hoc tap cho SV dan toc thieu so

  Sang nay 16-4-2006, Hoi SV Trung tam Ho tro SV - Trung tam Bao tro SV dan toc thieu so TP.HCM to chuc le trao hoc bong cho sinh vien dan toc thieu so lan thu 6 nam 2006 tai Nha van hoa SV TP.HCM (643 Dien Bien Phu, Quan 3).

 • Them nhieu ca khuc hay ve dan toc thieu so mien nui

  13:48 | Thứ sáu 02/01/2004 (GMT+7)

  Ngay lam viec dau tien cua nam moi (2-1-2004), Bo Van hoa Thong tin da to chuc hoi thao "Sang tac ca khuc ve de tai dan toc thieu so va mien nui trong giai doan moi" voi dai bieu gom nhieu nhac si gan bo voi dong am nhac khoi nguon tu doi song dong bao cac dan toc thieu so mien nui phia Bac va Tay Nguyen nhu: Tan Huyen, Nguyen Cuong, Nguyen Thanh Phuc...

 • Be tac giang day

  16:57 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  Co noi tro khong hieu, va nguoc lai. Do la thuc trang cua phan lon nha truong thuoc dan toc thieu so. Cho du da co cong doan bien soan sach, tu dien, cac so tay phuong ngu Viet - Dan toc. The nhung, viec day tieng Viet cho hoc sinh dan toc thieu so trong nha truong con qua nhieu han che.

 • Van con khong it rao can voi nu giao vien dan toc thieu so

  06:45 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  Van con khong it rao can voi nu giao vien dan toc thieu so

  Phu nu tham gia hoat dong xa hoi von da gap nhieu kho khan hon nam gioi, nhung voi cac chi em nguoi dan toc thieu so thi nhung kho khan tren con lon hon gap boi. Nhan ngay Quoc te phu nu 8/3, chung toi da duoc nghe chi KSor H’Lui den tu truong Mau giao Sao Ma, Phong GDDT huyen Ayunpa tinh Gia Lai chia se ve van de nay trong dip chi ra Ha Noi tham du buoi Gap mat cac nu nha giao va can bo quan ly tieu bieu cua nganh Giao duc.

 • Nhieu giai phap bao ton phat trien van hoa cac dan toc thieu so

  23:48 | Thứ bảy 13/03/2004 (GMT+7)

  Nhieu giai phap bao ton phat trien van hoa cac dan toc thieu so

  De an Bao ton phat trien van hoa cac dan toc thieu so Viet Nam 2003-2010 da duoc Chinh phu phe duyet va duoc Bo Van hoa-Thong tin xac dinh la nhiem vu trong tam trong phat trien van hoa thong tin o vung dan toc thieu so, mien nui tu nay den nam 2010.

 • Bao gio se co tuyen thanh nien dan toc thieu so

  23:38 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  Bao gio se co tuyen thanh nien dan toc thieu so

  Chung kien nhung tran dau soi noi, hao hung o giai bong da thanh nien dan toc thieu so Tay Nguyen 2006 vua dien ra o Buon Ma Thuot, co the thay noi day khong he thieu tai nang.

 • Ngay hoi cua tinh doan ket dan toc

  11:40 | Thứ tư 29/03/2006 (GMT+7)

  Ngay hoi cua tinh doan ket dan toc

  Hai ngay qua, TP.Pleiku (Gia Lai) ruc ro mau sac chao mung su kien co y nghia sau sac la Dai hoi Dai doan ket cac dan toc Tay Nguyen lan thu I, nhan ky niem 60 nam ngay Chu tich Ho Chi Minh gui thu cho Dai hoi cac dan toc thieu so mien Nam (19-4-1946 - 19-4-2006). Hoi truong trung tam thanh pho la noi hoi tu gan 500 dai bieu, dai dien uu tu cua cac dan toc anh em gan bo voi Tay Nguyen, la hinh anh tieu bieu cho khoi dai doan ket dan toc.

 • Giao dat cap tien cho dong bao dan toc thieu so ngheo

  22:58 | Thứ tư 21/07/2004 (GMT+7)

  Giao dat cap tien cho dong bao dan toc thieu so ngheo

  Moi ho dong bao dan toc thieu so ngheo se duoc giao toi thieu 200m2 dat o, 0,5ha dat nuong, 0,25ha dat ruong; cap go hoac 5 trieu dong de dung nha, 0,5 tan xi mang lam be chua nuoc mua...

 • Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  16:30 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  10:45 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  Ngay 16/7, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung chu tri Hoi nghi phat trien kinh te - xa hoi Tay Nguyen giai doan 2006-2010. Thu tuong de nghi cac bo, nganh va dia phuong phan tich ro su no luc cua nganh va dia phuong, ton tai, yeu kem chua phat trien tuong xung voi tiem nang Tay Nguyen, nhat la cac yeu kem thuoc ve chu quan de xay dung ke hoach tiep theo 2006-2010. Thuc hien Nghi quyet 10-NQ/TW cua Bo Chinh tri ve phat trien kinh te xa hoi va dam bao quoc phong,..

 • Tang hoc bong cho sinh vien hoc sinh dan toc thieu so

  00:40 | Chủ nhật 20/03/2005 (GMT+7)

  Tang hoc bong cho sinh vien hoc sinh dan toc thieu so

  Ngay 19/3/2005, tai Ha Noi, Van phong Quoc hoi, Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh, Bo Giao duc - Dao tao, Uy ban Dan toc cua Quoc hoi, Dai Truyen hinh Viet Nam va bao Thieu nien Tien phong da trao hoc bong Vu A Dinh cho 1.000 hoc sinh, sinh vien dan toc thieu so tieu bieu cua cac truong trong nam hoc 2004 - 2005, moi suat tri gia 500 ngan dong.

 • Can co giai phap can co cho Tay Nguyen on dinh va phat trien

  13:52 | Thứ hai 03/01/2005 (GMT+7)

  Can co giai phap can co cho Tay Nguyen on dinh va phat trien

  Tu xa xua, Tay Nguyen hung vi da la mai nha chung cua cac dan toc anh em Ba-na, Xo-dang, E-de, M’nong, Gia-rai, Co-ho, Kinh, Ma… Day khong chi la cao nguyen giau dep ma con la dia ban chien luoc het suc quan trong ve kinh te- xa hoi, quoc phong, an ninh; la noi hoi tu ca hai yeu to nhay cam luon mang tinh thoi su la dan toc va ton giao…

 • Mien thue 5 nam voi hoat dong danh bat hai san SX muoi

  21:51 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Mien thue 5 nam voi hoat dong danh bat hai san SX muoi

  (VM)- Ngay 16/8, Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu so 74/2006/TT-BTC huong dan thuc hien mien thue doi voi hoat dong danh bat hai san, san xuat muoi chua qua che bien va giam thue doi voi co so kinh doanh su dung lao dong la nguoi dan toc thieu so tu nam 2006 det het nam 2010. Co the noi, day la mot tin vui doi voi nhieu ngu dan vi day la nhung doi tuong chiu anh huong nang ne nhat cua viec tang gia xang dau trong thoi gian qua. Noi dung Thong tu quy dinh, tu nam..

 • 138 suat hoc bong cho sinh vien dan toc thieu so

  00:31 | Thứ hai 19/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 18/4, nhan ky niem 58 nam ngay Bac Ho gui thu cho Dai hoi cac dan toc thieu so mien Nam (19/4/1946-19/4/2004), Hoi Sinh vien va Trung tam Bao tro sinh vien dan toc thieu so tai TP Ho Chi Minh da trao 138 suat hoc bong (tong tri gia gan 110 trieu dong) cho 138 sinh vien (SV) dan toc it nguoi vuot kho hoc kha, gioi, thuoc 32 truong DH, CD tai TP Ho Chi Minh.

 • Nhat Ban vien tro 1 5 trieu USD giup hoc sinh dan toc thieu so

  22:04 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 8-12, Ngan hang chau A (ADB) cho biet, Quy xoa doi giam ngheo cua Chinh phu Nhat Ban se vien tro 1,5 trieu USD giup hoc sinh va thanh nien dan toc thieu so Viet Nam co dieu kien hoc tap tot hon.

 • Tren 500 van dong vien dan toc thieu so du hoi thao

  23:07 | Thứ hai 20/10/2003 (GMT+7)

  Tren 500 van dong vien dan toc thieu so du hoi thao

  Sang 20-10, tren 500 van dong vien thuoc 37 dan toc thieu so da tham du Hoi thao cac dan toc thieu so toan quoc lan thu 3 - khu vuc II, tai san van dong thi xa Kon Tum (tinh Kon Tum).

 • Ky niem 35 nam ngay dong bao dan toc thieu so o Thua Thien Hue mang ho Ho

  23:34 | Thứ năm 02/09/2004 (GMT+7)

  Sang 2/9 tai huyen A Luoi (Thua Thien - Hue) da dien ra trong the le ky niem 35 nam ngay dong bao dan toc thieu so trong tinh mang ho Ho cua Chu tich Ho Chi Minh.

 • Dai dien Cao uy LHQ ve nguoi ti nan tham va lam viec tai tinh Dak Lak

  16:58 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Ba Mc Kinsey - quan chuc cao cap phu trach thong tin tuyen truyen cua Cao uy LHQ ve nguoi ti nan (UNHCR) vua co chuyen tham va lam viec tai tinh Dak Lak. Ket thuc chuyen tham, ba Mc Kinsey noi rang ba se phan anh khach quan, trung thuc nhung dieu mat thay, tai nghe de cong dong quoc te hieu ro hon rang Nha nuoc Viet Nam da cham lo tot den doi song dong bao cac dan toc thieu so o Tay Nguyen.

 • Hoi thao ve giam sat thuc hien chinh sach dan toc va quyen phu nu tre em dan toc thieu so

  23:32 | Thứ tư 25/02/2004 (GMT+7)

  Hoi thao ve giam sat thuc hien chinh sach dan toc va quyen phu nu tre em dan toc thieu so

  Ngay 25/2, tai TP Ho Chi Minh, Hoi dong Dan toc cua Quoc hoi (QH) va dai dien UNICEF cua Lien Hiep Quoc da to chuc hoi thao ve “Vai tro cua dai bieu - Co quan dan cu trong giam sat thuc hien chinh sach dan toc va thuc hien quyen phu nu, tre em dan toc thieu so”.

 • Hoc bong danh cho nguoi dan toc thieu so

  12:52 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Hoc bong danh cho nguoi dan toc thieu so

  Em la SV nam thu 2 DH Can Tho, dang hoc nganh ngoai thuong. Xin cho biet: hien nay co loai hoc bong du hoc toan phan nao danh cho SV nguoi dan toc thieu so khong?

 • Xay dung phong o va cap hoc bong cho hoc sinh dan toc thieu so

  14:45 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  Xay dung phong o va cap hoc bong cho hoc sinh dan toc thieu so

  Ngan hang Phat trien chau A (ADB) cho biet: Chinh phu Nhat Ban se vien tro 1,5 trieu USD thong qua ADB de mo rong co hoi hoc tap cho thanh nien cac dan toc thieu so tai Viet Nam.

 • Quang Nam 350 ti dong ho tro dong bao dan toc thieu so ngheo va ho kho khan

  00:03 | Thứ bảy 23/10/2004 (GMT+7)

  UBND tinh Quang Nam da thong qua de an do Ban Dan toc - Mien nui tinh ve ho tro dong bao dan toc thieu so ngheo va ho co doi song kho khan giai doan 2005-2006, trong do doi tuong dan toc thieu so chiem 60,4%.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0