dan chu

Wednesday, 25/05/2016 12:17
 • Dan chu co so da lam gi va can lam gi

  00:48 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Dan chu co so da lam gi va can lam gi

  Qua trinh thuc hien cai cach hanh chinh gan voi viec thuc hien quy che dan chu o co so dang duoc tien hanh dong bo, rong rai . Dac biet la tu khi Chinh phu ban hanh Quy che dan chu co so xa kem theo nghi dinh 79/2003/ND -CP.

 • Dan chu QH nam trong quy dinh co ky cuong

  20:06 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Dan chu QH nam trong quy dinh co ky cuong

  Tong Bi thu Nong Duc Manh (Dai bieu doan Ha Noi) nhan xet, diem noi bat trong sinh hoat Quoc hoi (QH) khoa XI la tinh than dan chu. QH cac khoa toi can dan chu hon nua, nhung dan chu phai nam trong quy dinh, co ky cuong.

 • DBQH chat luong cao Phai de dan duoc dan chu chon lua

  19:01 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  DBQH chat luong cao Phai de dan duoc dan chu chon lua

  Suot 90 phut thao luan truc tuyen, dieu duoc cac vi khach moi nhieu lan nhan manh: "De co mot Quoc hoi va nhung dai bieu xung tam, giai phap hay nhat la thuc hien dan chu thuc su, khong phai hinh thuc". Nguyen Pho Ban To chuc TU Nguyen Dinh Huong va DBQH Duong Trung Quoc cung ky vong vao mot ky bau cu coi mo, dan chu, huy dong toi da nhung dai bieu du nang luc va tri tue dai dien cho tieng noi cua cu tri ca nuoc.

 • Co canh tranh moi xem ai la nguoi tai

  05:50 | Thứ bảy 10/02/2007 (GMT+7)

  Co canh tranh moi xem ai la nguoi tai

  Bat dau tu 8g45 va ket thuc luc 12g trua 9-2 (som 15 phut va muon 1 gio so voi du kien), Thu tuong Nguyen Tan Dung da "chay dua" de tra loi khoang 40 trong hon 20.000 cau hoi. Nhung nguoi phu giup “bep nuc” cuoc doi thoai da chon du ca chin nhom van de tu kinh te - xa hoi, cai cach hanh chinh, chong tham nhung cho den chuyen gia dinh cua Thu tuong. >> Thu tuong doi thoai voi nhan dan ca nuoc Khong dan chu khong the chon duoc nguoi tai Thu tuong se tiep tuc..

 • Dang phai thich ung voi viec lanh dao mot xa hoi dan chu

  12:35 | Thứ sáu 21/04/2006 (GMT+7)

  Dang phai thich ung voi viec lanh dao mot xa hoi dan chu

  Sang 20/4, tai Hoi truong Ba Dinh, Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen da co bai phat bieu “vo” voi chu de: “Doi moi su lanh dao cua Dang” gay chu y da nhan duoc 2 lan vo tay va lam hoi truong soi dong han len.

 • Dan chu co so khong phai la qua kho

  23:41 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Han Quang da vuon tu vi tri mot xa thuoc dien ngheo nhat cua huyen Que Vo, tinh Bac Ninh thanh mot xa co kinh te phat trien, trat tu xa hoi on dinh cung vao bac nhat chi trong 6 nam chinh la nho da thuc hien tot Quy che dan chu co so. Chu tich HDND xa Han Quang tu hao khang dinh dieu nay tai Hoi nghi toan quoc tong ket 6 nam thuc hien Chi thi 30 CT/TU cua Bo Chinh tri ve xay dung va thuc hien Quy che dan chu o co so.

 • Tieu cuc tham nhung se bi day lui neu dan chu duoc phat huy

  08:48 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Tieu cuc tham nhung se bi day lui neu dan chu duoc phat huy

  D/c Phan Dien - uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban bi thu Trung uong Dang - tra loi phong van bao chi ben le hoi nghi tong ket sau nam thuc hien qui che dan chu co so).

 • Bo truong Truong Dinh Tuyen noi ve doi moi su lanh dao cua Dang

  14:29 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Bo truong Truong Dinh Tuyen noi ve doi moi su lanh dao cua Dang

  Ban tham luan “Doi moi su lanh dao cua Dang” do Bo truong Bo Thuong mai trinh bay da nhan duoc su huong ung nhiet liet cua toan the dai bieu trong hoi truong. Bo truong Tuyen da noi vo suot toan bo thoi gian phat bieu cua minh.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  12:05 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  Sang nay (9/2), Thu tuong Nguyen Tan Dung da co buoi doi thoai truc tuyen voi nhan dan trong va ngoai nuoc qua website Chinh phu, Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam va mot so bao dien tu khac, trong do co Thanhnien Online. Chu de doi thoai la "Vi mot Viet Nam Xa hoi chu nghia, dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh; Hoi nhap thanh cong, phat trien ben vung".>> Nong bong nhung cau hoi gui den Thu tuong

 • Be mac Hoi nghi tong ket 6 nam thuc hien Quy che dan chu co so Moi co so phai xay dung quy che dan chu phu hop

  23:36 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi tong ket 6 nam thuc hien Quy che dan chu co so Moi co so phai xay dung quy che dan chu phu hop

  Chieu qua 29/9, Hoi nghi tong ket 6 nam thuc hien chi thi cua Bo Chinh tri ve xay dung va thuc hien Quy che dan chu co so da be mac. Tren co so nhung thanh qua ma quy che mang lai, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Phan Dien chi dao quy che dan chu phai tiep tuc duoc thuc hien co hieu qua o tat ca cac co so; mo rong viec thuc hien quy che ra cac loai hinh co so con lai.

 • De co mot Quoc hoi dan chu an toan va tiet kiem

  23:34 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  De co mot Quoc hoi dan chu an toan va tiet kiem

  De chuan bi cho cuoc bau cu Quoc hoi khoa nay, Bo Chinh tri TU Dang da co mot chi thi quan trong, nen len ba tieu chi co ban: Dan chu, An toan va Tiet kiem. Hieu cho dung va thuc thi (ca chi dao va hanh dong cua dan) cho dung, phuong cham 6 chu ay chac chac se thanh cong. Con neu nguoc lai, hieu khong den noi den chon, thuc thi hinh thuc, cu ky thi se khong thanh cong.

 • Thuc hanh dan chu va bau cu Quoc hoi

  23:56 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Tien trinh dan chu cua cuoc bau cu Quoc hoi khoa XII da duoc khoi dong voi Hoi nghi Hiep thuong lan thu nhat do Uy ban T.U Mat tran To quoc VN chu tri. Day la cuoc "hiep thuong" nham thoa thuan ve co cau, thanh phan va so luong nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi.

 • Dan chu qua moi me

  06:04 | Thứ bảy 07/01/2006 (GMT+7)

  Dan chu qua moi me

  Thoat kiep no le, nguoi dan VN hao huc don chao anh binh minh doc lap. Ngay ay, dan chu doi voi dan ta con qua moi me. Dai da so con mu chu va chua hinh dung QH la gi, nhung da cam ngay la phieu di bau nhung nguoi dai dien cho the che dan chu dau tien cua nuoc VN doc lap.

 • Thanh Ha Dan chu kieu My co nhu Nguyen Trung ca ngoi

  16:40 | Thứ hai 17/03/2003 (GMT+7)

  Neu cac ong chu Nha Trang thuc su ton trong dan chu, ho da khong gay het ap luc nay toi ap luc khac len Lien Hop Quoc, nhat la Hoi dong Bao an, nham buoc to chuc nay "thong nhat thong qua" cac quyet dinh co loi cho My.

 • Phe Dan chu My yeu cau rut quan khoi Iraq trong nam 2008

  08:05 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Phe Dan chu My yeu cau rut quan khoi Iraq trong nam 2008

  Ngay 8/3, cac lanh dao phe Dan chu tai My da de xuat mot du luat theo do se rut toan bo quan chien dau nuoc nay khoi Iraq trong nam 2008, dong thoi cho rang chien luoc chien tranh cua Tong thong Bush da that bai va My nen tap trung vao Afghanistan.

 • Khai mac Dai hoi Lien doan Thanh nien dan chu the gioi lan thu 17

  07:57 | Chủ nhật 11/03/2007 (GMT+7)

  Khai mac Dai hoi Lien doan Thanh nien dan chu the gioi lan thu 17

  Voi chu de “Tang cuong dau tranh chong su xam luoc va boc lot cua de quoc vi hoa binh, doan ket va cai bien xa hoi”, Dai hoiLien doan Thanh nien dan chu the gioi lan thu 17 da chinh thuc khai mac sang 10/3 tai Ha Noi. Truoc le khai mac, cac dai bieu da den dang hoa tuong niem va vieng Lang Chu tich Ho Chi Minh - vi lanh tu kinh yeu cua tuoi tre va nhan dan Viet Nam.

 • Thuc hanh dan chu trong Quoc hoi

  06:30 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Thuc hanh dan chu trong Quoc hoi

  Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi (QH) la mot van de vua rat thoi su va thiet thuc, vua rat nhay cam va he trong. Day cung la mot nguyen nhan cua nhung tien bo, dong thoi cung la mot nguyen nhan cua nhung han che trong to chuc va hoat dong cua QH hien nay. Dieu do the hien ro nhat o cho chung ta chua thuc hanh that tot nhiem vu va quyen han duoc giao. Cai yeu nhat cua chung ta hien nay la o khau thuc hanh.

 • Can xem qui che dan chu nhu mot bao boi

  00:10 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Viec thuc hien qui che dan chu o co so (DCOCS) da gop phan “lam chuyen bien phuong thuc lanh dao, cong tac dieu hanh, quan ly va le loi lam viec cua cac cap uy Dang, chinh quyen, Mat tran To quoc va cac doan the, nang cao them tinh than trach nhiem cua can bo, dang vien, cong chuc, tao dung bau khong khi dan chu, coi mo va tang cuong su dong thuan trong xa hoi”.

 • Quan chung la noi giam sat Dang tot nhat

  13:53 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Quan chung la noi giam sat Dang tot nhat

  Thuc hien dan chu, cong khai, minh bach, chap nhan tranh luan va chiu su giam sat cua quan chung de Dang thuc su trong sach, vung manh. Trao doi cua bao chi voi ba Hoai Thu, Uy vien Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi va TS. Le Dang Doanh, chuyen gia tu van cao cap cua Bo Ke hoach va Dau tu.

 • Toan van cuoc doi thoai cua Thu tuong voi nhan dan ca nuoc

  08:59 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Toan van cuoc doi thoai cua Thu tuong voi nhan dan ca nuoc

  Vuot qua thoi gian du kien, Thu tuong da danh gan 4 gio dong ho tra loi hon 30 cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Hang ngan cau hoi van tiep tuc do ve trong thoi gian giao luu. Cac cau hoi se tiep tuc duoc Thu tuong va cac Bo nghien cuu, thong ke trong hoach dinh chinh sach...

 • Quan chung la noi giam sat Dang tot nhat

  12:00 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Quan chung la noi giam sat Dang tot nhat

  Thuc hien dan chu, cong khai, minh bach, chap nhan tranh luan va chiu su giam sat cua quan chung de Dang thuc su trong sach, vung manh. Trao doi cua TS voi ba Hoai Thu, Uy vien Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi va TS. Le Dang Doanh, chuyen gia tu van cao cap cua Bo Ke hoach va Dau tu.

 • Phai co ban tay sat va ban tay sach

  10:47 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  Phai co ban tay sat va ban tay sach

  “Vua roi anh Kiet (nguyen thu tuong Vo Van Kiet) ke voi toi: mot nguoi nuoc ngoai noi voi anh ay rang VN bay gio phai co ban tay sat nhung ban tay sat day phai la ban tay sach thi moi co the khac phuc duoc nhung ton tai ngay trong Dang”. Nguyen tong bi thu Le Kha Phieu noi trong cuoc trao doi voi bao chi sang 7/7...

 • Suy nghi ve qua trinh dan chu tranh luan phan bac dong thuan

  01:06 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Suy nghi ve qua trinh dan chu tranh luan phan bac dong thuan

  Thoi gian gan day, tren cac phuong tien thong tin dai chung da hinh thanh mot khai niem moi "Van hoa phan bac" va "Van hoa noi khong". Ta hay suy nghi sau ve khai niem nay.Dung la da co mot luong gio moi dan chu, coi mo, bat dau xua di su tri tre, bao thu, ngot ngat cua mot thoi bao cap trong linh vuc ngon luan.

 • Phai co ban tay sat va ban tay sach

  04:54 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  Phai co ban tay sat va ban tay sach

  “Vua roi anh Kiet (nguyen thu tuong Vo Van Kiet) ke voi toi: mot nguoi nuoc ngoai noi voi anh ay rang VN bay gio phai co ban tay sat nhung ban tay sat day phai la ban tay sach thi moi co the khac phuc duoc nhung ton tai ngay trong Dang. Ban tay sat ma khong sach se thanh doc tai. Ban tay sach ma khong kien quyet cung se chang lam duoc”. Nguyen tong bi thu LE KHA PHIEU noi nhu vay trong cuoc trao doi voi bao chi sang qua (7-7)...

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Khai mac DH Lien doan Thanh nien Dan chu TG

  13:42 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Khai mac DH Lien doan Thanh nien Dan chu TG

  Sang nay, 10/3, hon 160 dai bieu dai dien cho 76 to chuc thanh nien dan chu tien bo tu 53 quoc gia tren the gioi da du le khai mac Dai hoi Lien doan Thanh nien Dan chu the gioi lan thu 17 tai Ha Noi.

 • Nghe thay viet Hoc tap dan chu

  02:16 | Thứ ba 21/03/2006 (GMT+7)

  Cuoc giao luu truc tuyen hom 16-3 cua Bo Tai nguyen - moi truong co the xem la da thanh cong voi khoang 2.500 cau hoi cua nguoi dan. Nhieu van de cua nguoi dan da duoc giai dap phan nao, va khong chi the, lanh dao Bo Tai nguyen - moi truong cung “hieu dan hon” qua nhung cau hoi do.

 • Dung doc tri doc

  00:12 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi cap cao EU - Nga tai Bo Dao Nha, Tong thong Nga V.Putin da khien EU bat ngo va boi roi voi tuyen bo ve thanh lap mot Vien theo doi tinh hinh dan chu nhan quyen trong EU dat tru so o Brussels. Trong khi phia Nga khang dinh vien nay la mot co quan rieng cua Nga dat tru so trong EU chuyen theo doi tinh hinh dan chu nhan quyen trong EU thi EU lai co tinh hieu do la mot co quan chung cua Nga va EU nham thuc day dan chu nhan quyen o ca hai ben.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0