dam bao chat luong

Tuesday, 31/05/2016 07:09
 • Mot thoi thuong hay la mot tat yeu

  16:20 | Thứ bảy 06/08/2005 (GMT+7)

  Mot thoi thuong hay la mot tat yeu

  TTCN - Hoi thao khu vuc va quoc gia ve dam bao chat luong giao duc dai hoc (GDDH), do DH Quoc gia TP.HCM va Chuong trinh Lien ket cac DH A - Au (ASEAN-EU University Network Program - AUNP) to chuc trong hai ngay 28 va 29-7-2005 vua qua tai TP.HCM (anh), voi su tham du cua 70 nha khoa hoc cua chin nuoc ASEAN, da xoi len nhieu van de rat dang quan tam.

 • Dam bao chat luong va kiem dinh chat luong giao vien tieu hoc

  21:36 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Bo Giao duc Dao tao dang tap hop y kien cua dong dao cac chuyen gia giao duc de xay dung mot he thong dam bao chat luong giao vien tieu hoc cung nhu nhung co che de giam sat va dam bao chat luong cac chuong trinh dao tao giao vien.

 • Tieu chuan qua chi tiet chi khuyen khich tam ly doi pho

  22:06 | Thứ ba 24/10/2006 (GMT+7)

  Tieu chuan qua chi tiet chi khuyen khich tam ly doi pho

  GS Richard Lewis, Chu tich Hiep hoi cac to chuc dam bao chat luong giao duc dai hoc (GDDH) the gioi da co cuoc trao doi voi Thanh Nien chung quanh van de dam bao chat luong GDDH Viet Nam.

 • Ha Noi Hang hoa phuc vu Tet Dinh Hoi se doi dao va dam bao chat luong

  15:37 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Hang hoa phuc vu Tet Dinh Hoi se doi dao va dam bao chat luong

  Da thanh thong le, cu moi dip gan Tet Nguyen dan, So Thuong mai Ha Noi va cac doanh nghiep tren dia ban cung ngoi voi nhau ban thao van de cung ung hang hoa phuc vu nhan dan Thu do don Tet. Tai cuoc hop ngay 8/12/2006, ca co quan quan ly Nha nuoc va cac doanh nghiep thuong mai cung dong long vi mot cai Tet day du, an toan, vui ve cua nhan dan va thong qua do cung day manh doanh thu, kha nang phuc vu cua doanh nghiep. Khong de xay ra khan hiem hang hoa Theo du bao..

 • Khong the ket luan chat luong mang nao tot nhat

  15:23 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Khong the ket luan chat luong mang nao tot nhat

  Ket qua kiem tra chat luong dich vu di dong, Internet ADSL chi co the khang dinh vao thoi diem do nha cung cap dich vu co vi pham khong. Trao doi voi bao chi, ong Nguyen Duc Trung, Pho Cuc truong Cuc Quan ly chat luong BCVT va CNTT (Bo Thong tin va Truyen thong), cho biet: - Sau nhieu lan do kiem chat luong, mot mang nao do van bi danh gia chat luong co van de thi co the khang dinh gi ve chat luong mang hay khong? - Toi cho rang khong the khang dinh duoc. Khi..

 • Tai nan ngay khi mua mu bao hiem

  11:24 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Tai nan ngay khi mua mu bao hiem

  Trao doi voi VM, ong Tran Van Vinh - Tong cuc pho Tong Cuc tieu chuan do luong va chat luong (Bo KH-CN) cho biet: “Vua qua Tong cuc da phoi hop voi mot so co quan chuc nang tien hanh kiem tra dong loat chat luong MBH xe may dang luu hanh tren 64 tinh, thanh. Dot kiem tra se lay mau cac loai MBH kiem dinh chat luong, sau do se cong bo danh sach cac loai mu dam bao chat luong, cac loai mu khong dam bao chat luong de nguoi tieu dung co co so lua chon”.

 • Thong tin di dong Khong dam bao chat luong khong duoc khuyen mai

  14:12 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  Thong tin di dong Khong dam bao chat luong khong duoc khuyen mai

  Theo chi thi vua duoc Bo truong BCVT ky, cac DN thong tin di dong khong duoc phep thuc hien viec khuyen mai neu khong co bien phap chac chan dam bao chat luong dich vu trong dip Tet.

 • Tieu chuan qua chi tiet chi khuyen khich tam ly doi pho

  17:20 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Tieu chuan qua chi tiet chi khuyen khich tam ly doi pho

  GS Richard Lewis, Chu tich Hiep hoi cac to chuc dam bao chat luong giao duc dai hoc (GDDH) the gioi da co cuoc trao doi voi Thanh Nien chung quanh van de dam bao chat luong GDDH Viet Nam.

 • Khong duoc khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  13:58 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Khong duoc khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  De dam bao chat luong thong tin lien lac trong dip Tet Binh Tuat, Bo truong Bo BCVT ra chi thi so 01/CT-BBCVT, ngay 6/1/2006 rang, neu cac DN vien thong khong chac chan ve chat luong dich vu thi khong duoc tung ra cac chuong trinh khuyen mai ma anh huong den chat luong mang.

 • Thu hoi 26 lo thuoc nhap khau khong dam bao chat luong

  23:42 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Cuc Quan ly duoc Viet Nam cho biet, tu dau nam den nay, co quan quan ly da thu hoi 72 lo thuoc khong dam bao chat luong, trong do 26 lo la thuoc nhap khau. Phan lon thuoc vi pham khong dam bao ve chat luong va thuoc nhom khang sinh, chong viem, tieu hoa. Cac thuoc nhap khau vi pham chat luong phan lon co nguon goc tu An Do (10 lo) va Han Quoc (3 lo).

 • Bo BCVT chi dao Khong duoc khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  14:31 | Thứ tư 11/01/2006 (GMT+7)

  VNPT du kien giam 30% cuoc co dinh trong 15 ngayBo truong Buu chinh Vien thong (BCVT) vua co chi thi gui cac doanh nghiep Buu chinh Vien thong ve dam bao chat luong dich vu trong dip Tet Nguyen dan sap toi. Theo chi thi nay, Bo BCVT yeu cau cac doanh nghiep thong tin di dong khong thuc hien viec khuyen mai neu khong co bien phap chac chan bao dam chat luong dich vu vao thoi gian truoc va trong Tet Nguyen dan 2006.

 • Khong khuyen mai dich vu dien thoai di dong neu khong dam bao chat luong

  15:41 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Khong khuyen mai dich vu dien thoai di dong neu khong dam bao chat luong

  De bao dam an toan thong tin lien lac phuc vu don Tet Nguyen dan Binh Tuat nam 2006, Bo truong Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) da ra Chi thi So 01/CT-BBCVT, yeu cau cac co quan, don vi thuoc Bo BCVT, So BCVT cac tinh, thanh pho va cac doanh nghiep BCVT, Internet thuc hien tot nhung cong viec trong tam sau: 1. To chuc, trien khai thuc hien cac phuong an dam bao an toan mang luoi va an ninh thong tin, dam bao tuyet doi an toan thong tin lien lac phuc vu cac co quan..

 • Lam Dong mot cong trinh khong dam bao chat luong phai dap bo

  05:40 | Thứ bảy 29/05/2004 (GMT+7)

  Cong ty Tu van xay dung tinh Lam Dong kiem dinh va vua co ket luan: cong trinh tru so UBND phuong 12 (Da Lat) khong dam bao chat luong do mong bi lech; do day san betong khong dong deu, bi vong; mot so hang muc nhu nha ve sinh, hoi truong bi thay doi vat lieu xay dung...

 • Cam khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  03:18 | Thứ hai 12/02/2007 (GMT+7)

  Cam khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  De dam bao thong tin lien lac phuc vu don Tet Dinh Hoi nam 2007, Bo truong Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) vua yeu cau Thu truong cac co quan, don vi thuoc Bo; Giam doc So BCVT cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; Giam doc cac doanh nghiep BCVT va Cong nghe thong tin tap trung chi dao lam tot nhieu cong viec quan trong.Theo do, cac don vi co trach nhiem phai chu dong phoi hop voi cac co quan, don vi thuoc luc luong vu trang lien quan de co ke hoach dap ung..

 • SV va doanh nghiep cham diem truong DH

  14:44 | Thứ ba 12/02/2008 (GMT+7)

  SV va doanh nghiep cham diem truong DH

  - Su dung tham dinh thay cho kiem dinh chat luong dong nghia voi de cao trach nhiem cua cac truong trong khau dam bao chat luong. Ngoai giang vien, SV va nguoi su dung lao dong la nhung thanh vien khong the thieu trong doan kiem dinh ngoai. Do la nhung kinh nghiem dam bao chat luong truong DH ma TS Karl Holm, chuyen gia cao cap Hoi dong Danh gia Giao duc Phan Lan (FINHEEC) chia se.

 • Vacxin tiem phong cum van dam bao chat luong

  07:40 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Vacxin tiem phong cum van dam bao chat luong

  “Dan vit da tiem day du, co mien dich ma van chet phai xem lai vacxin co tuong dong khong, tiem phong co day du, ky thuat tiem co tot khong. Toi xin khang dinh, cho den hien nay, vacxin van dam bao chat luong”.

 • Bo BCVT chi dao Khong duoc khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  17:40 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  • VNPT du kien giam 30% cuoc co dinh trong 15 ngayBo truong Buu chinh Vien thong (BCVT) vua co chi thi gui cac doanh nghiep buu chinh vien thong ve dam bao chat luong dich vu trong dip Tet Nguyen dan sap toi.

 • Dam bao chat luong dich vu di dong trong dip Tet Nguyen Dan

  11:33 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Dam bao chat luong dich vu di dong trong dip Tet Nguyen Dan

  Vua qua, ca 3 mang di dong lon nhat hien nay tai Viet Nam (Vinaphone, MobiFone, Viettel Mobile) deu cong bo viec dam bao chat luong dich vu trong dip Tet Nguyen Dan.

 • Thi diem xep hang cac truong DH

  16:44 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Thi diem xep hang cac truong DH

  "Viec thi diem ap dung tieu chuan danh gia va xep hang cac truong DH thong qua cac tieu chi dam bao chat luong co dinh luong thuc hien trong nam hoc 2007-2008.

 • Thi diem xep hang cac truong DH

  07:53 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Thi diem xep hang cac truong DH

  "Viec thi diem ap dung tieu chuan danh gia va xep hang cac truong DH thong qua cac tieu chi dam bao chat luong co dinh luong thuc hien trong nam hoc 2007-2008. Viec "cham diem" nham danh gia chat luong cac truong dung o dau...", Vu truong Vu DH-Sau DH (Bo GD-DT) Tran Thi Ha cho biet sang 4/1.

 • Thi diem xep hang cac truong DH

  14:14 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Thi diem xep hang cac truong DH

  "Viec thi diem ap dung tieu chuan danh gia va xep hang cac truong DH thong qua cac tieu chi dam bao chat luong co dinh luong thuc hien trong nam hoc 2007-2008. Viec "cham diem" nham danh gia chat luong cac truong dung o dau...", Vu truong Vu DH-Sau DH (Bo GD-DT) Tran Thi Ha cho biet sang 4/1.

 • Nha thau phai chiu toan bo chi phi khac phuc

  08:52 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  Nha thau phai chiu toan bo chi phi khac phuc

  Ngay 2/8, Ban quan ly du an Dai lo Dong-Tay va moi truong nuoc TP.HCM (Ban QLDA) da co bao cao ve su co thi cong hang muc dong coc be tong cot thep tai Nha may xu ly nuoc thai thuoc du an Cai thien moi truong nuoc TP.HCM, goi thau E. (Bao chi da dang bai Khuat tat trong mot du an 100 trieu USD ngay 31/7) Bao cao cho biet: Sau khi phat hien hien tuong coc bi lech, lanh dao UBND TP, Cuc Giam dinh Nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung va cac so ban nganh lien..

 • Se cong khai cac loai mu bao hiem dam bao chat luong

  01:20 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Chu tich Uy ban An toan giao thong quoc gia Ho Nghia Dung vua co cong van gui Bo Khoa hoc - cong nghe va Bo Thuong mai ve viec quan ly chat luong mu bao hiem. Theo danh gia cua Uy ban An toan giao thong quoc gia, nhieu loai mu bao hiem khong dat chat luong van tieu thu tren thi truong.

 • Chi tieu tuyen sinh 2008 dua tren tieu chi giang vien sinh vien

  07:29 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua co cong van de nghi cac truong bao cao ke hoach tuyen sinh 2008. Theo do, de xac dinh qui mo tuyen sinh hop ly, dam bao chat luong, cac truong can phai dac biet luu y den cac dieu kien dam bao chat luong nhu: ti le sinh vien tinh tren mot giang vien qui doi, co so vat chat, trang thiet bi thi nghiem, thuc hanh, thuc tap, nhu cau cua xa hoi doi voi cac nganh nghe dao tao cua cac truong.

 • Thay banh com moc thi mung

  08:47 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Thay banh com moc thi mung

  Banh com gio khong chi la dac san cua rieng dat Ha thanh, ma con la mon "thach cuoi" cua nha gai trong le an hoi. The nhung, da co khong it chu re phai "mat mat" khi mang mam banh com... moc den nha gai. Banh com gay... soc Trong le an hoi, tat ca do le mang den nha gai deu phai duoc chon ky luong, vi vay, viec banh com moc la dieu khong ai nghi toi. Anh Nguyen Ngoc Quang (Nam Dinh) that bat ngo khi nghe co dau phan nan "banh com bi moc!". Anh da dat mua banh com..

 • Co that 80 so mu bao hiem dam bao chat luong

  09:02 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Co that 80 so mu bao hiem dam bao chat luong

  Hom qua (12/12), Bao Khoa hoc va Doi song da to chuc buoi toa dam co su tham gia cua dai dien Cuc Quan ly chat luong hang hoa, dai dien Uy ban An toan giao thong quoc gia, Hoi Bao ve nguoi tieu dung VN va Benh vien Viet - Duc nham "mo xe" nhieu van de lien quan den mu bao hiem (MBH). >>>Lung tung viec dinh tuoi tre em doi MBH

 • Ep gan hang loat cau dao Quan Quan

  02:22 | Thứ năm 21/07/2005 (GMT+7)

  Ep gan hang loat cau dao Quan Quan

  Hon 286.000 dien ke dien tu (DKDT) khong dam bao chat luong gan cho khach hang den nay van chua duoc giai quyet thi nguoi dan tiep tuc phan anh viec cac dien luc dang cho lap them cau dao tu dong (CB-RBCOs) nhan hieu Quan Quan. Dieu dang noi day la san pham cua Cong ty Quan Quan - mot doanh nghiep tung la “cong ty mot nha” voi Cong ty Dien luc (CTDL) TP.HCM...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0