dai doan ket toan dan

Thursday, 26/05/2016 15:45
 • TBT Nong Duc Manh du Ngay hoi Dai doan ket toan dan toc

  15:56 | Chủ nhật 05/11/2006 (GMT+7)

  TBT Nong Duc Manh du Ngay hoi Dai doan ket toan dan toc

  Tai ngay hoi, Tong Bi thu Nong Duc Manh neu ro: Phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc la mot trong nhung tu tuong chu dao trong hoat dong cua toan Dang, toan quan, toan dan trong giai doan tu nay den nam 2010 va nhung nam tiep theo…

 • Hoi nghi Trung uong 7 ky luat khien trach uy vien Bo Chinh tri Truong Tan Sang

  08:15 | Thứ tư 22/01/2003 (GMT+7)

  Chieu qua, Hoi nghi Ban chap hanh TU Dang lan thu 7, ky II da be mac sau khi thong qua 4 nghi quyet ve dai doan ket toan dan, cong tac dan toc, cong tac ton giao va doi moi chinh sach dat dai. Hoi nghi bau ong Nguyen Van Chi lam Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU, ky luat khien trach ong Truong Tan Sang vi chua lam tron trach nhiem chi dao dieu tra ngan chan hoat dong cua Nam Cam va co nhung khuyet diem trong cong tac can bo.

 • Tong Bi thu du Ngay hoi dai doan ket toan dan toc

  10:08 | Thứ năm 17/11/2005 (GMT+7)

  Tong Bi thu du Ngay hoi dai doan ket toan dan toc

  Ngay hoi dai doan ket toan dan toc nhan ky niem 75 nam Ngay thanh lap Mat tran dan toc thong nhat Viet Nam duoc to chuc toi 15/11 tai khu dan cu so 7, phuong Quan Thanh, quan Ba Dinh (Ha Noi).

 • Se co ngay hoi Dai doan ket toan dan toc

  07:51 | Thứ năm 31/07/2003 (GMT+7)

  Mot ngay hoi day y nghia se duoc Uy ban MTTQVN chu tri to chuc sau rong tu trung uong den co so vao ngay 18/11 de chao mung le ky niem 73 nam Ngay thanh lap Mat tran dan toc thong nhat. Day cung la mot trong nhung nhiem vu quan trong trong ke hoach trong tam cong tac cua MTQTVN 6 thang cuoi nam, duoc dua ra ban thao tu sang 30/7 trong Hoi nghi lan thu 9 Uy ban MTTQVN.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh du Ngay hoi Dai doan ket toan dan toc lien thon

  00:30 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  * Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tiep Chu tich Vien Lien ket toan cau cua My * Thu tuong Nguyen Tan Dung tham va lam viec tai Quang Nam, Quang NgaiSang 8.11, Tong bi thu Nong Duc Manh da toi du Ngay hoi Dai doan ket toan dan toc lien thon Van Dien - Dong Tri thuoc xa Tu Hiep, huyen Thanh Tri (Ha Noi), chao mung ky niem 77 nam ngay thanh lap Mat tran Dan toc thong nhat Viet Nam (18.11.1930 - 18.11.2007).

 • 75 nam ngoi nha chung cua khoi dai doan ket toan dan toc

  20:33 | Thứ sáu 18/11/2005 (GMT+7)

  75 nam ngoi nha chung cua khoi dai doan ket toan dan toc

  Sang 18/11, tai Hoi truong Ba Dinh (Ha Noi), Uy ban Trung uong mat tran To quoc Viet Nam da to chuc trong the le ky niem 75 nam Ngay thanh lap Mat tran Dan toc thong nhat Viet Nam (18/11/1930-18/11/2005).

 • 60 tac pham doat giai bao chi Vi su nghiep dai doan ket toan dan toc

  18:07 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 14/11, Ban to chuc giai bao chi "Vi su nghiep dai doan ket toan dan toc" nam 2007 da trao giai A (tri gia 10 trieu dong) cho tac pham "Toi da duoc Bac Ho day do trong khang chien chong Phap" cua tac gia Linh Nga Nhiec dam (Ban Me Thuot - Dac Lak). Tac pham nay duoc dang tren dang Nguyet san Thong tin Cong tac Mat tran. Ban to chuc cung da trao giai B cho 15 tac pham, giai C cho 17 tac pham va 27 tac pham dat giai khuyen khich.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh du ngay hoi Dai doan ket toan dan toc

  23:39 | Chủ nhật 05/11/2006 (GMT+7)

  Sang 5.11, Tong bi thu Nong Duc Manh da toi du ngay hoi "Dai doan ket toan dan toc" o lien khu dan cu so 3, 4, 7, 8 va 15 thuoc phuong Lang Ha, quan Dong Da, Ha Noi.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh du Ngay hoi dai doan ket toan dan toc

  00:01 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Tong bi thu Nong Duc Manh du Ngay hoi dai doan ket toan dan toc

  Nhan dip ky niem 75 nam ngay thanh lap Mat tran dan toc thong nhat Viet Nam (18/11/1930 - 18/11/2005), toi 15/11, Ban cong tac Mat tran khu dan cu so 7 (phuong Quan Thanh, quan Ba Dinh, Ha Noi) da to chuc "Ngay hoi dai doan ket toan dan toc" de cung nhau nhin lai mot nam thuc hien cuoc van dong "Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu" va cuoc van dong "Ngay vi nguoi ngheo"; bieu duong cac tap the, gia dinh va ca nhan la nhung tam guong tieu bieu..

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Tiep tuc doi moi chinh sach phap luat ve dat dai

  12:01 | Thứ ba 14/01/2003 (GMT+7)

  Tiep tuc doi moi chinh sach phap luat ve dat dai

  Trong bai phat bieu khai mac Hoi nghi, Tong Bi thu Nong Duc Manh neu ro: ""Cac van de dai doan ket toan dan toc, cong tac dan toc va ton giao deu la nhung van de chinh tri lon, co y nghia chien luoc doi voi su nghiep cach mang cua nuoc ta. Ban va quyet dinh cac van de do la cu the hoa tu tuong chien luoc cua Dang ve phat huy suc manh toan dan toc da ghi trong Nghi quyet Dai hoi IX, tao dong luc phat trien kinh te - xa hoi, day nhanh su nghiep cong nghiep hoa,..

 • Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An du ngay hoi dai doan ket toan dan toc

  04:35 | Thứ năm 17/11/2005 (GMT+7)

  Toi 16-11, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da den du ngay hoi dai doan ket toan dan toc nhan ky niem 75 nam ngay thanh lap Mat tran Dan toc thong nhat Viet Nam cua lien khu dan cu phuong Nguyen Du, quan Hai Ba Trung (Ha Noi).

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Nhan rong suc manh khoi dai doan ket toan dan toc

  00:07 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  Nhan rong suc manh khoi dai doan ket toan dan toc

  * Hang trieu y kien gop y tam huyet voi Dang, Nha nuocNgay 23/8, tai Ha Noi, 469 dai bieu thuoc cac dan toc, ton giao, nhan si tri thuc va kieu bao ta o nuoc ngoai da ve du Dai hoi thi dua Mat tran To quoc (MTTQ) Viet Nam. Day la nhung tam guong tieu bieu cua khoi dai doan ket toan dan toc trong cac phong trao thi dua yeu nuoc, cac cuoc van dong do MTTQ Viet Nam phat dong.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Chu tich Nguyen Minh Triet du ngay hoi Dai doan ket toan dan

  00:10 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  Sang 9.11, tai Nha khach Bo Quoc phong, hon 150 dai bieu dai dien cho hon 400 ho gia dinh cua khu dan cu so 9, P.Thuy Khue (Q.Tay Ho, Ha Noi) da tham du ngay hoi "Dai doan ket toan dan" chao mung ky niem 76 nam Ngay thanh lap Mat tran Dan toc Thong nhat (MTDTTN) Viet Nam, nay la Mat tran To quoc (MTTQ) Viet Nam (18.11.1930 - 18.11.2006).

 • Can doi moi manh me viec xay dung khoi dai doan ket toan dan

  00:42 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Can doi moi manh me viec xay dung khoi dai doan ket toan dan

  Chieu 14/11 tai Ha Noi, Chu tich nuoc Tran Duc Luong va Chu tich Doan Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet da chu tri cuoc hop kiem diem viec thuc hien quy che ve moi quan he cong tac giua Chu tich nuoc va Doan chu tich Uy ban TU MTTQ VN nam 2005. Du hop co Pho chu tich nuoc Truong My Hoa, cac Pho chu tich Uy ban T.U MTTQ VN...

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Nghe thuat the hien tinh than dai doan ket toan dan toc

  18:56 | Chủ nhật 17/04/2005 (GMT+7)

  Nghe thuat the hien tinh than dai doan ket toan dan toc

  Chuong trinh le hoi 30-4 “Hon ngoc toa sang” tai san khau truoc Nha hat TP.HCM se khai mac vao toi 29-4-2005. Chung toi co cuoc trao doi voi Tong dao dien Vu Viet Cuong va Chu nhiem Nguyen Van Sanh chung quanh van de nay.

 • Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi VN o nuoc ngoai

  08:37 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 26-3, ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Ðang da ky Nghi quyet so 36 cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Toan van ban nghi quyet nhu sau:

 • Doan ket la truyen thong quy bau cua dan toc ta

  13:29 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  8/11, TBT Nong Duc Manh da toi du Ngay hoi Dai doan ket toan dan toc lien thon Van Dien - Dong Tri thuoc xa Tu Hiep, huyen Thanh Tri (Ha Noi), chao mung ky niem 77 nam ngay thanh lap Mat tran Dan toc thong nhat Viet Nam (18/11/1930 - 18/11/2007).

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Vinh danh nuoc Viet su ton vinh nguoi Viet xa xu

  00:08 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Vinh danh nuoc Viet su ton vinh nguoi Viet xa xu

  Huong ve ngay Dai doan ket toan dan 18/11, Bao dien tu TS cho ra mat website Nguoi vien xu de gioi thieu va binh chon danh hieu "Vinh danh nuoc Viet", nham ton vinh nhung tam guong Viet Kieu yeu nuoc co nhieu dong gop voi que huong, xu so. Danh hieu nay do Bao dien tu TS va UBTU MTTQ Viet Nam phoi hop to chuc thuong nien.

 • Viet Nam cong bo sach Trang ve ton giao

  08:29 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Viet Nam cong bo sach Trang ve ton giao

  Ong Nguyen The Doanh, Pho Ban thuong truc Ban Ton giao Chinh phu, da khang dinh: dong bao cac ton giao la mot bo phan khong the tach roi cua dan toc Viet Nam, vi vay Nha nuoc Viet Nam co nhung chinh sach phuc vu cho nhung nhu cau do. Chieu 1/2, tai Ha Noi, Ban Ton giao Chinh phu, Bo Ngoai giao Viet Nam da to chuc cuoc hop bao cong bo Sach Trang ve “Ton giao va Chinh sach ton giao o Viet Nam” nham giup cho nhan dan trong va ngoai nuoc, ban be quoc te hieu hon..

 • Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai

  10:22 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 26/3, ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Ðang da ky Nghi quyet so 36 cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Theo do, Ðang va Nha nuoc ta luon luon coi cong dong nguoi VN o nuoc ngoai la mot bo phan khong tach roi cua cong dong dan toc VN.

 • Tiep tuc mo rong khoi dai doan ket toan dan toc

  08:52 | Thứ sáu 17/09/2004 (GMT+7)

  Dai hoi dai bieu toan quoc lan VI Mat tran To quoc (MTTQ) VN se dien ra tu ngay 21 den 23-9 tai hoi truong Ba Dinh voi su gop mat cua 879 dai bieu chinh thuc. “Chu de cua dai hoi nay la: phat huy suc manh dai doan ket dan toc, nang cao vai tro MTTQ VN, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc vi muc tieu dan giau nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu van minh.

 • Dien dan Tri thuc Viet Nam gop y kien xay dung va bao ve To quoc

  16:01 | Chủ nhật 07/09/2003 (GMT+7)

  Ban Thuong truc Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc VN vua quyet dinh to chuc Dien dan khoa hoc "Tri thuc Viet Nam voi su nghiep dai doan ket toan dan toc xay dung va bao ve To quoc". Dien dan du dinh se duoc to chuc tai Ha Noi vao dip Tet Giap Than 2004. Moi tri thuc trong va ngoai nuoc deu co the tham du dien dan nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0