dai bieu

Tuesday, 31/05/2016 12:51
 • Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan du thao 5 5

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  (Du thao trinh Quoc hoi, ky hop thu 3)

 • Cau tra loi cua Thu ba trong dai

  10:46 | Thứ tư 06/02/2008 (GMT+7)

  Cau tra loi cua Thu ba trong dai

  Cac ket qua cua Thu ba trong dai chac chan se quyet dinh ai se tro thanh ung vien tong thong tiem nang cua dang Cong hoa hon la ung vien cua dang Dan chu do cach thuc phan chia cac dai bieu khac nhau giua hai dang nay. Da bat dau co nhung ket qua bo phieu dau tien cua Thu ba trong dai - ngay co y nghia quan trong trong viec quyet dinh ai se la ung vien tong thong cua dang Cong hoa va dang Dan chu trong cuoc dua vao Nha Trang. Tai Tay Virginia, noi dang Cong hoa..

 • Dai bieu kiem nhiem Dien vien mot luc dong hai vai

  07:33 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  Dai bieu kiem nhiem Dien vien mot luc dong hai vai

  Dai bieu HDND nhat dinh khong phai la can bo, cong chuc Nha nuoc. Doi tuong duoc bau chu yeu la can bo nghi huu co suc khoe - nhung nguoi co trinh do, tam huyet, lai khong con lam viec cho co quan Nha nuoc se dam noi thang. Da la dai bieu kiem nhiem thi khac nao dien vien tuong. Y kien cua ong Vo Van Thon, nguyen Giam doc so Tu phap TP.HCM.

 • Can dam bao loi ich chinh dang cua nguoi co tai san bi trung mua trung dung

  16:41 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  (VM)- Thao luan tai Hoi truong ve du an Luat trung mua, trung dung sang 13/11, da so cac dai bieu deu cho rang Luat can duoc ban hanh theo huong bao ve quyen va loi ich chinh dang cua ca nhan, to chuc co tai san bi trung mua, trung dung. Quy dinh chat nhung truong hop trung dung bang loi noi Cac dai bieu deu thong nhat su can thiet phai ban hanh Luat the thuc trung mua, trung dung tai san la su cu the hoa ve Dieu 23 cua Hien phap da sua doi nam 1992. Hien phap..

 • Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  21:11 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  (VM)- Trong chieu qua va sang nay, 31/10, Quoc hoi da thao luan o Hoi truong ve tinh hinh thuc hien ngan sach Nha nuoc nam 2007, du toan ngan sach va phuong an phan bo ngan sach nam 2008 cua Chinh phu. Nhin chung cac dai bieu deu thong nhat voi bao cao cua Chinh phu; tuy nhien cung thoi cung bay to ban khoan ve mot so khoan thu, chi ngan sach chua hop ly. Uoc thu nam 2007 qua thap ? Danh gia ve tinh hinh thuc hien ngan sach nam 2007, cac dai bieu deu thong nhat..

 • Chu tich VFF Nguyen Trong Hy Toi cung nhu mot nguoi linh

  11:05 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Chu tich VFF Nguyen Trong Hy Toi cung nhu mot nguoi linh

  (TPO) Ngay sau khi trung cu chuc chu tich VFF, ong Nguyen Trong Hy da danh cho TPO mot cuoc phong van ngan. Tuong thuat truc tuyen cua nhom PV tu Dai hoi. Quan diem cua ong ve viec dieu hanh VFF trong nhiem ky toi? Chung toi se co gang lam het minh de huy dong moi nguon luc trong xa hoi dau tu phat trien bong da. Bong da co duoc su quan tam cua toan xa hoi, do la nguon luc vo cung to lon. Tren cuong vi Pho Chu tich UB TDTT va hien gio la chu tich VFF, ong co so..

 • Chi co 6 dai bieu tre duoi 35 tuoi 20 dai bieu nu

  00:08 | Thứ tư 28/04/2004 (GMT+7)

  Chieu 27-4, Hoi dong bau cu (HDBC) Dai bieu HDND TPHCM da cong bo ket qua bau cu dai bieu HDND TP khoa VII nhiem ky 2004-2009.

 • Day nhanh toan dien cong cuoc doi moi

  08:23 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Day nhanh toan dien cong cuoc doi moi

  TP - Dung 8h30 hom nay 18/4, Dai hoi X cua Dang chinh thuc khai mac. Truoc khi khai mac Dai hoi, cac dai bieu vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh, dat vong hoa tai Dai tuong niem cac Anh hung liet si.

 • Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  22:12 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  (VM)- Chieu 6/11, Quoc hoi tiep tuc thao luan tai hoi truong ve nhung van de lien quan toi cap giay chung nhan quyen su dung dat (so "do"). Cac dai bieu tiep tuc khang dinh tien do cap "so do" con cham, lam thu tuc ruom ra va kien nghi cac bien phap nang cao hieu qua cong tac cap loai giay to dac biet nay. 50 nam nua moi cap xong "so do" Theo danh gia cua dai bieu Hoang Thi Hanh (Bac Giang), cac van ban huong dan cap GCN quyen su dung dat hien nay chong cheo,..

 • Dai bieu chat van Giam doc So bang vat chung

  14:41 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Dai bieu chat van Giam doc So bang vat chung

  Khong khi buoi chat van HDND TPHCM hom qua, 11/12, “nong” va cang thang ngay tu nhung phut dau. Chu tich HDND TP da phai tang len 7 So dang dan de dap ung yeu cau cua dai bieu. Con de tang them do thuyet phuc, cac dai bieu da mang ca “vat chung” la nuoc thai, anh tu lieu… den ban chat van.

 • Quoc hoi dat muc tieu GDP 2008 tu 8 59

  16:54 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi dat muc tieu GDP 2008 tu 8 59

  Sang 12/11, Quoc hoi da thong qua hai Nghi quyet quan trong ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008 va ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2008 voi da so phieu tan thanh. Theo do, muc tieu tang truong GDP nam 2008 dat tu 8,5-9%, trong khi chi so gia tieu dung thap hon tang truong kinh te. Phan dau GDP dat tren 9% Truoc khi Quoc hoi bieu quyet thong qua Nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008, mot so dai bieu da co y kien ve cac muc..

 • De Quoc hoi khoa XII doi moi thuc su

  16:12 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  De Quoc hoi khoa XII doi moi thuc su

  Sang 23/3, Quoc hoi (QH) lam viec tai Hoi truong nghe Uy ban Thuong vu QH trinh ve viec bo sung Du an Luat sua doi, bo sung Dieu 73 cua Bo Luat Lao dong vao Chuong trinh xay dung Luat, phap lenh nam 2007; thao luan Bao cao cong tac ca nhiem ky khoa XI cua QH, cac co quan cua QH.

 • Se bau cu them 5 dai bieu HDND 3 cap o TP HCM

  21:35 | Thứ ba 27/04/2004 (GMT+7)

  Chieu nay, Hoi dong bau cu TP HCM da cong bo danh sach 94 dai bieu HDND cap thanh pho khoa VII (nhiem ky 2004-2009), thieu mot dai bieu so voi so luong quy dinh duoc bau (95). Vi vay, ngay 9/5 toi, don vi bau cu huyen Can Gio se to chuc bau cu bo sung.

 • Cu tri thong minh nen DBQH phai tu nang minh len

  23:17 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Cu tri thong minh nen DBQH phai tu nang minh len

  Truoc them ky hop dau tien Quoc hoi khoa XII, nhung dai bieu QH cam nhan ro suc ep nang ne tu su trong doi cua cu tri de xung dang la nhung dan bieu, tap hop day du tri tue va nang luc cua xa hoi, dong gop cho su phat trien cua dat nuoc.

 • 3 thach thuc cua Quoc hoi

  06:04 | Chủ nhật 08/01/2006 (GMT+7)

  3 thach thuc cua Quoc hoi

  TTCN - Hoi thao “QH VN 60 nam hinh thanh va phat trien” da duoc Van phong QH to chuc tai TP.HCM ngay 27-12-2005. Nhieu tham luan co gia tri tai hoi thao da neu bat nhung thanh tuu trong qua khu cung nhu nhung thach thuc moi cua QH trong tuong lai. Nhieu y kien noi ve su can thiet phai doi moi hoat dong cua QH trong thoi gian toi...

 • Dai bieu QH vang mat qua nhieu trong cac cuoc hop

  17:24 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Dai bieu QH vang mat qua nhieu trong cac cuoc hop

  Phat bieu cua GS. Nguyen Lan Dung, Pho Chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua QH Nguyen Ngoc Tran... deu nhan xet, tinh guong mau cua Quoc hoi (QH) va dai bieu QH deu chua the hien ro. Mot trong nhung bang chung la dai bieu QH vang mat qua nhieu trong cac cuoc hop.

 • Bau cu Quoc hoi cung co benh thanh tich

  22:00 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Bau cu Quoc hoi cung co benh thanh tich

  "Co tam ly nguoi lanh dao muon dia phuong chi bau mot lan la xong, dai bieu trung voi ty le phieu cao. Dieu nay phan nao cung giong nhu benh thanh tich trong giao duc", Chu nhiem Uy ban Doi ngoai Vu Mao, nguoi tung co kinh nghiem 3 khoa lam Tong thu ky Hoi dong bau cu QH trao doi voi VnExpress.

 • Dong chi Chanh an khong nen qua chu quan

  10:40 | Thứ sáu 14/11/2003 (GMT+7)

  Dong chi Chanh an khong nen qua chu quan

  Chu tich Nguyen Van An da noi nhu vay khi ket thuc phan giai trinh truoc Quoc hoi sang nay cua Chanh an TAND Toi cao Nguyen Van Hien. Khac voi 5 vi bo truong dang dan truoc do, ong Hien chi thua nhan mot phan trach nhiem sau khi neu va phan tich nhieu nguyen nhan khach quan dan den nhung bat cap trong nganh toa an hien nay.

 • Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao

  19:54 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao

  Mot van de khien nhieu DBQH ban khoan, lo lang la chi so CPI tang cao, tac dong bat loi den san xuat, kha nang canh tranh cua doanh nghiep, anh huong den thu nhap, doi song cua dai bo phan nhan dan.

 • 29 UCV thuoc dien BCT BBT quan ly bi khieu nai to cao

  14:10 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Hom qua (20/4), Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da nghe Hoi dong Bau cu (HDBC) bao cao cong tac chuan bi bau cu dai bieu QH khoa XII trong ca nuoc. Theo do, bao cao cho biet Hoi nghi hiep thuong lan thu ba o T.U da lap danh sach chinh thuc 165 ung cu vien, trong do khoi Dang co 11 dai bieu, khoi Nha nuoc co 121 dai bieu, MTTQ va cac to chuc thanh vien co 33 dai bieu. O 64 tinh, thanh pho truc thuoc T.U co tat ca 715 nguoi duoc dua vao danh sach chinh thuc..

 • Bau cu Quoc hoi cung co benh thanh tich

  14:55 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Bau cu Quoc hoi cung co benh thanh tich

  “Co tam ly nguoi lanh dao muon dia phuong chi bau mot lan la xong, dai bieu trung voi ty le phieu cao. Dieu nay phan nao cung giong nhu benh thanh tich trong giao duc”, Chu nhiem Uy ban Doi ngoai Vu Mao, nguoi tung co kinh nghiem 3 khoa lam Tong thu ky Hoi dong bau cu Quoc hoi trao doi.

 • Nen danh gia chuong trinh hanh dong cua DBQH

  15:30 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Nen danh gia chuong trinh hanh dong cua DBQH

  Pho Chu nhiem Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien cua QH Truong Thi Mai cho rang khi van dong ung cu thi moi dai bieu duong nhien deu co chuong trinh hanh dong. Nhung quan trong can biet la sau mot khoa QH, chuong trinh do da duoc dai bieu thuc hien nhu the nao?

 • Nhieu dai bieu chung ta da xa dan

  12:39 | Thứ ba 06/05/2003 (GMT+7)

  Nhieu dai bieu chung ta da xa dan

  Von duoc coi la nguoi rat thang than, khi thao luan o Hoi truong sang nay (6/5), GS Nguyen Lan Dung phat bieu: ""Ngay xua Bac Ho da noi, nuoc ta la nuoc dan chu tuc chung ta phai lam day to de dan lam chu. Y Dang va chinh chung ta cung mong chung ta gan dan. Nhung thuc te nhieu dai bieu cua chung ta da xa dan. Tiep xuc cu tri ma an mac sang trong trong phong kinh"".

 • Dieu tiec nuoi cua mot DBQH sap man nhiem

  03:20 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Dieu tiec nuoi cua mot DBQH sap man nhiem

  Chi tro thanh dai bieu QH 5 nam sau khi roi vi tri TGD mot doanh nghiep lon, voi tu cach mot nha khoa hoc, ba Nguyen Thi Anh Nhan la mot trong so dai bieu phat bieu “hang” va co trong luong trong cac ky hop QH khoa XI. Tuy vay, nguoi phu nu nay van cho rang minh chua phai la dai bieu toan dien, chua giup duoc nhieu cho cu tri. Ba mong muon cong tac bau cu cung nhu to chuc hoat dong cua QH cai tien manh me hon nua.

 • Nong chuyen chat luong dai bieu chuyen trach

  08:11 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Nong chuyen chat luong dai bieu chuyen trach

  TS- Chieu nay (20/3), Doan chu tich Uy ban TUMTTQ Viet Nam da to chuc hoi nghi hiep thuong lan II, thong qua danh sach so bo cac ung vien dai bieu QH khoa XII

 • Dan chu QH nam trong quy dinh co ky cuong

  20:06 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Dan chu QH nam trong quy dinh co ky cuong

  Tong Bi thu Nong Duc Manh (Dai bieu doan Ha Noi) nhan xet, diem noi bat trong sinh hoat Quoc hoi (QH) khoa XI la tinh than dan chu. QH cac khoa toi can dan chu hon nua, nhung dan chu phai nam trong quy dinh, co ky cuong.

 • Hui ho Can qui dinh ro rang cu the

  17:37 | Thứ sáu 06/05/2005 (GMT+7)

  Hui ho Can qui dinh ro rang cu the

  Buoi lam viec chieu cua ngay thu hai ky hop thu 7 QH, tiep tuc dien ra soi noi voi cac van de trong du an Bo luat Dan su (sua doi). Neu nhu y kien cua cac dai bieu trong buoi lam viec sang nay chu yeu o cac quyen nhan than, quyen mang thai ho, quyen hien xac thi y kien chieu nay tap trung o van de hui, ho.

 • Hoat dong chat van se co nhieu doi moi

  14:28 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Hoat dong chat van se co nhieu doi moi

  "Hien da co nhieu chat van bang van ban ve vu Vietnam Airlines dai tho cho con quan chuc du hoc. Sap toi trong phan chat van truc tiep Bo truong Giao thong Van tai, chac chan dai bieu se neu van de nay", Truong ban Dan nguyen Quoc hoi Le Quang Binh trao doi voi bao chi ve phien chat van, bat dau 14/6.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0