cuoc van dong

Monday, 30/05/2016 15:47
 • Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

  08:13 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" da hop lan thu hai duoi su chu tri cua TBT Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong va thanh vien Bo phan giup viec cua Ban Chi dao.

 • Phai tu soi minh vao tam guong cua Bac de co thai do va hanh vi dung

  01:06 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Trong 2 ngay 21-22.6, tai TP.HCM da dien ra Hoi nghi so ket buoc mot cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tuyen giao Trung uong, Pho truong ban Chi dao Trung uong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" To Huy Rua chu tri hoi nghi, voi su tham du cua dong du dai dien 64 tinh, thanh pho; hon 40 bo, ban, nganh, doan the, co quan thong tan, bao chi.

 • Sau lung cuoc van dong hai khong

  11:01 | Chủ nhật 14/01/2007 (GMT+7)

  Sau lung cuoc van dong hai khong

  “Cuoc van dong buoc dau da lap lai ky cuong, nen nep, phat huy dan chu trong cac nha truong…”, do la mot phan trong Bao cao ket qua 5 thang trien khai cuoc van dong “hai khong” tai Hoi nghi giao ban lan 2 dien ra sang 12/1 tai TP Vinh. Vay nhung “sau lung” cuoc van dong nay, van con co nhieu y kien nho to ve tinh kha thi khi ma su vao cuoc cua cac truong con o muc “rua bo”…

 • Thuc hien Cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh den nan 2011

  07:21 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Thuc hien Cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh den nan 2011

  (VM) – Sau hon 3 thang thuc hien cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, ngay 16/5 tai Ha Noi, Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong da co buoi hop bao cong bo nhung ket qua ban dau cua cuoc van dong. Ben canh do, nhung ke hoach thuc hien cuoc van dong trong thoi gian toi cung da duoc de cap.

 • Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  16:04 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Chu tich nuoc, Chinh phu va Quoc hoi da long trong to chuc mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Duoi day la dien van cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le mit tinh nay: Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam, Thua cac dong chi lao thanh cach..

 • Trung uong phat dong Cuoc van dong nay la dung va trung

  17:27 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang, Pho Truong ban thuong truc Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong “ Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” Truong Tan Sang da co cuoc tra loi bao gioi ve ket qua cuoc van dong nay sau khi trien khai duoc gan mot nam.

 • Can su chuyen bien thuc su tu nhan thuc sang hanh dong

  09:15 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Can su chuyen bien thuc su tu nhan thuc sang hanh dong

  TP - Sang qua (16/5), tai Ha Noi, da dien ra cuoc hop bao gioi thieu ket qua buoc dau trien khai thuc hien Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” (Cuoc van dong).

 • Khong khi nhin thang vao su that da thang the

  16:00 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Khong khi nhin thang vao su that da thang the

  Sau khi ngoi lai va cung tong ket 5 thang thuc hien cuoc van dong “Hai khong”, Bo truong Nguyen Thien Nhan tam su: “Duoc xa hoi, nguoi dan ung ho ngay cang nhieu thi phai lam cang tot hon. Con cho nao tieu cuc dang bi che day phai dua ra. Khong nen vi lam chua duoc nhieu ma bo cuoc”.

 • Thuc hien lien tuc thuong xuyen Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  10:00 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Thuc hien lien tuc thuong xuyen Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Ngay 23/1, tai Ha Noi dien ra Hoi nghi So ket mot nam thuc hien Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”. Tong Bi thu Nong Duc Manh, Truong Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong nay chu tri Hoi nghi.

 • Su lon manh cua DN la thanh cong cuoc van dong

  21:25 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Su lon manh cua DN la thanh cong cuoc van dong

  "Thuoc do thanh cong cua cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh chinh la su lon manh cua tap doan",Thuong truc BBT Truong Tan Sang-nbsp;noi khi lam viec voi Tap doan Dau khi VN.

 • Hoc tap Ho Chi Minh Mot so lanh dao chua guong mau

  20:28 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Hoc tap Ho Chi Minh Mot so lanh dao chua guong mau

  Phat bieu tai Hoi nghi trien khai Chuong trinh hanh dong thuc hien cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" do UBTW MTTQ VN to chuc sang 15/5 tai Ha Noi, ong To Huy Rua, Bi thu TW Dang, Truong Ban Tuyen giao TW noi: Viec trien khai cuoc van dong phai duoc thuc hien nghiem tuc o thu truong cung nhu nhan vien, nhung mot so can bo cac cap con chua guong mau.

 • Cuoc van dong phai duoc thuc hien dong thoi voi phat trien kinh te xa hoi

  07:14 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  TP - Sang qua (15/5), Uy ban T.U Mat tran To quoc Viet Nam to chuc Hoi nghi trien khai chuong trinh hanh dong thuc hien cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”. Tham du Hoi nghi co dong chi To Huy Rua - Bi thu T.U Dang, Truong ban Tuyen giao T.U.

 • Chua co su phoi hop tu trung uong toi dia phuong

  21:50 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Chua co su phoi hop tu trung uong toi dia phuong

  Ngay 23/1, Hoi nghi so ket mot nam thuc hien Cuoc van dong “ Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh’’ duoc to chuc tai Ha Noi. Tong Bi thu Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong chu tri hoi nghi.

 • Hoc de lam khong phai de noi cho hay

  19:01 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Hoc de lam khong phai de noi cho hay

  Tai cuoc hop bao ngay 16-5, to chuc sau ba thang trien khai cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", ong Nguyen Phu Trong, uy vien bo chinh tri noi "Dang co tam ly chua tin, lam bao nhieu cuoc van dong roi, lan nao cung chua dat yeu cau. Lieu lan nay co duoc khong hay lai ban dau ram ro, sau nhat dan?".

 • To chuc cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  00:27 | Thứ bảy 11/11/2006 (GMT+7)

  Bo Chinh tri vua ra chi thi so 06-CT/TW ve to chuc cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”. Bo Chinh tri quyet dinh to chuc cuoc van dong nay trong toan Dang, toan dan ke tu ngay ky niem 77 nam thanh lap Dang (3-2-2007) toi het nhiem ky Dai hoi X cua Dang.

 • Gan cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh voi thuc tien

  06:41 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Sang 17-4 tai Ha Noi, Tong bi thu Nong Duc Manh da chu tri cuoc hop cua Ban chi dao trung uong cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” nham danh gia ket qua buoc dau trien khai thuc hien cuoc van dong.

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Bo truong GD DT Benh ngoi nham lop co tu lau

  19:29 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Bo truong GD DT Benh ngoi nham lop co tu lau

  Ben le Hoi nghi giao ban ve trien khai cuoc van dong "hai khong" duoc to chuc sang nay, 10/1, Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan thua nhan, benh ngoi nham lop ton tai tu lau va da den luc phai kien quyet xu ly.

 • Chong tieu cuc trong giao duc Khong danh trong bo dui

  16:55 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Chong tieu cuc trong giao duc Khong danh trong bo dui

  Ngay khi bo truong Bo GD-DT dung ra trien khai cuoc van dong “noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc”, du luan nhieu nguoi cho rang no se giong nhu nhung cuoc van dong khac, nghia la danh trong bo dui. Dieu nay co dung khong?

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  10:56 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  TP - Hom qua, 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh- Ha Noi, BCH T.U Dang, Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu, Uy ban T.U MTTQ Viet Nam va Thanh uy Ha Noi da to chuc mit tinh trong the Le ky niem 77 nam Ngay thanh lap Dang (3/2/1930 - 3/2/2007).

 • Hop bao cong bo Noi khong voi vi pham trat tu ATGT

  23:23 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Hop bao cong bo Noi khong voi vi pham trat tu ATGT

  25/1, tai Toa soan Bao An ninh Thu do, hon 40 co quan thong tan bao chi phat thanh, truyen hinh da tham gia cuoc hop bao cong bo Cuoc van dong “Noi khong voi vi pham trat tu An toan giao thong” do Bao An ninh Thu do -Bao Dien tu TS dong to chuc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0