cua chinh phu

Friday, 27/05/2016 19:18
 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Danh gia hoat dong cua chinh phu

  17:05 | Thứ bảy 03/06/2006 (GMT+7)

  Thong thuong de danh gia hoat dong cua chinh phu, nguoi ta tien hanh danh gia hieu qua cua chinh phu. Khai niem chinh phu bao gom cac co quan chinh phu va cac to chuc dich vu cong cong thuoc chinh phu.

 • QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

  09:43 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

  Thuc hien nhiem vu tham tra ve Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh giao duc trinh Quoc hoi tai ky hop thu 6, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da lam viec voi Bo GD - DT, Bo Lao dong , Thuong binh va Xa hoi; da to chuc di khao sat ve tinh hinh giao duc tai mot so dia phuong va co so giao duc; to chuc hoi nghi cac chuyen gia giao duc, cac nha khoa hoc, cac nha quan ve ly giao duc, giao vien, dai dien cac co quan bao chi de..

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  21:11 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  (VM)- Trong chieu qua va sang nay, 31/10, Quoc hoi da thao luan o Hoi truong ve tinh hinh thuc hien ngan sach Nha nuoc nam 2007, du toan ngan sach va phuong an phan bo ngan sach nam 2008 cua Chinh phu. Nhin chung cac dai bieu deu thong nhat voi bao cao cua Chinh phu; tuy nhien cung thoi cung bay to ban khoan ve mot so khoan thu, chi ngan sach chua hop ly. Uoc thu nam 2007 qua thap ? Danh gia ve tinh hinh thuc hien ngan sach nam 2007, cac dai bieu deu thong nhat..

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  09:29 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  He thong thong tin dien tu cua cac bo, tinh, nganh da bat dau cung cap thong tin phuc vu lanh dao cua trung uong va dia phuong. Hon 25 nghin van ban quy pham phap luat duoc cap nhat va cong bo tren Cong thong tin dien tu Chinh phu. Trong nhung nam qua, vuot qua nhieu kho khan, viec ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong linh vuc quan ly Nha nuoc da thu duoc nhung ket qua dang khich le. Nhan thuc cua can bo ve CNTT con han che Ke tu khi Chuong trinh Quoc gia ve..

 • Ban giao ket qua De an 112 trong thang 112007

  09:19 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Ban giao ket qua De an 112 trong thang 112007

  Ngay 16/10, Pho Chu nhiem Van phong Chinh phu Pham Viet Muon da chu tri cuoc hop phan cong trach nhiem chuan bi giao ket qua thuc hien De an tin hoc hoa quan ly hanh chinh Nha nuoc giai doan 2001-2005 (De an 112 cua Chinh phu) sang Bo Thong tin va Truyen thong. Theo ket luan cua Pho Chu nhiem Pham Viet Muon, viec giao ket qua De an 112 cua Chinh phu sang Bo Thong tin va Truyen thong duoc thuc hien theo nguyen tac nguyen hien trang, toan dien va day du ket qua..

 • Xay dung van ban quy pham phap luat cua Chinh phu se xin y kien dan

  10:44 | Thứ ba 12/06/2007 (GMT+7)

  Qua Trang tin dien tu cua Chinh phu (www.chinhphu.vn) de xin y kien cua cac co quan, to chuc va ca nhan doi voi viec xay dung van ban quy pham phap luat cua Chinh phu. Do la y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung tai cong van so 732/TTg-TCCB, ngay 11/6.

 • Microsoft chinh phuc Trung Quoc nhu the nao

  08:34 | Thứ sáu 31/08/2007 (GMT+7)

  Microsoft chinh phuc Trung Quoc nhu the nao

  Trung Quoc la thi truong lon nhat the gioi song cung la noi cac cong ty phan mem rat ngai vi nan vi pham ban quyen tran lan khong kiem soat duoc. Nhung nam gan day tap doan Microsoft chang nhung da vuot qua duoc te nan do ma con rat thanh cong. Ong Bill Gates co bi quyet gi? Nha bao David Kirkpatrick cua tap chi Fortune da di cung Bill Gates sang Trung Quoc thang Tu vua qua de tim hieu bang cach nao Microsoft da chuyen bai thanh thang o thi truong khong lo nay...

 • Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi

  15:38 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi

  Thuc hanh day du va thuc chat chuc nang, nhiem vu va quyen han cua Quoc hoi, cac co quan cua Quoc hoi va cac vi dai bieu Quoc hoi da duoc phap luat quy dinh cung chinh la thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi, hai mat do dien ra cung mot luc, khong tach roi nhau.

 • Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nhan dan

  18:04 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nhan dan

  Dung 8h45" sang ngay 9/2, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da bat dau cuoc doi thoai truc tuyen lan dau tien voi nguoi dan va kieu bao o nuoc ngoai. TP tuong thuat truc tuyen.

 • Du bao do manh cua con bao tang gia 2008

  14:03 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Du bao do manh cua con bao tang gia 2008

  Nam 2007 la nam hoi tu cua nhung “con bao” te hai cho nen kinh te nuoc ta: thien tai bao lut, dich benh va dac biet la con bao tang gia keo dai va bat kham. Lieu sang nam 2008 con bao gia nay co tiep tuc hoanh hanh hay se bi dap tat? Mat bang gia moi se on dinh hon Nam 2008 se co nhieu dong thai tuong tu nhu nam nay nhung o trong nuoc cac yeu to tich cuc se nhieu hon yeu to tieu cuc lien quan den gia ca. Con o ngoai nuoc, se xuat hien mot so nhan to moi, tieu..

 • Tang gia dien Nguoi dan dong tinh co so dich vu ruc rich tang gia

  18:33 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Tang gia dien Nguoi dan dong tinh co so dich vu ruc rich tang gia

  Chinh phu da quyet dinh tu 1/1/2007 dieu chinh gia dien binh quan len 842 d/kWh, tang 7,6% so voi hien hanh. Qua tim hieu nhieu ho gia dinh cho thay da so nguoi dan deu dong tinh voi chu truong va quyet dinh cua Chinh phu; dong thoi cho rang tiet kiem dien khong chi la giai phap toi uu giam chi trong ngan quy gia dinh ma con rat hieu qua de co duoc loi nhuan cua cac co so kinh doanh dich vu, nhat la trong thoi buoi gia ca tang "vun vut" nhu hien nay. Nguoi dan..

 • Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  09:29 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  Thang than, khong ne tranh, Thu tuong Nguyen Tan Dung da danh hon 3 tieng dong ho de tra loi hang chuc cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Ket thuc buoi giao luu truc tuyen, Thu tuong cho biet: “Toi muon tiep tuc doi thoai voi nguoi dan”.

 • Toan van cuoc doi thoai cua Thu tuong voi nhan dan ca nuoc

  08:59 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Toan van cuoc doi thoai cua Thu tuong voi nhan dan ca nuoc

  Vuot qua thoi gian du kien, Thu tuong da danh gan 4 gio dong ho tra loi hon 30 cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Hang ngan cau hoi van tiep tuc do ve trong thoi gian giao luu. Cac cau hoi se tiep tuc duoc Thu tuong va cac Bo nghien cuu, thong ke trong hoach dinh chinh sach...

 • Toan van bao cao tham tra cua Uy ban Van hoa Giao duc Thanh nien Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi

  11:10 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao tham tra cua Uy ban Van hoa Giao duc Thanh nien Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi

  Sang 15-11, ba Tran thi Tam Dan, chu nhiem UB Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da doc y kien tham tra cua Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Ngan kho cua Chinh phu Palestine trong rong

  14:14 | Thứ năm 06/04/2006 (GMT+7)

  Ngan kho cua Chinh phu Palestine trong rong

  Ngay 5/4, tai cuoc hop thuong ky dau tien cua Chinh phu Palestine do nhom Hamas lanh dao, Thu tuong Ismail Haniya tuyen bo ngan kho cua chinh phu nuoc nay da hoan toan trong rong.

 • Lam sao de mua nha so huu nha nuoc

  12:23 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Lam sao de mua nha so huu nha nuoc

  Cuoi nam nay se cham dut ban nha so huu nha nuoc theo quy dinh cua Chinh phu. Lam sao de mua nha truoc thoi han nay? Nha khu vuc nao duoc mua? Thu tuc giai quyet ra sao?... Day la nhung noi dung da duoc giai dap trong buoi giao luu truc tuyen dien ra vao 8g30 sang nay (13-7-2006) tren TT.

 • Nghi quyet phien hop Chinh phu thuong ky thang 72006

  10:15 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  2. Chinh phu thao luan va thong qua du an Luat Chat luong san pham, hang hoa, do Bo truong Khoa hoc va Cong nghe trinh; du an Luat Phong, chong benh truyen nhiem, do Bo truong Y te trinh; du an Luat Cac vung bien Viet Nam, do Bo truong Ngoai giao trinh; du an Phap lenh Bao ve muc tieu quan trong ve an ninh quoc gia, do Bo truong Cong an trinh. Chinh phu nhat tri ve co ban voi cac noi dung du an trinh. Giao cac bo chu tri tung du an luat, phap lenh neu tren phoi..

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  12:05 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  Sang nay (9/2), Thu tuong Nguyen Tan Dung da co buoi doi thoai truc tuyen voi nhan dan trong va ngoai nuoc qua website Chinh phu, Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam va mot so bao dien tu khac, trong do co Thanhnien Online. Chu de doi thoai la "Vi mot Viet Nam Xa hoi chu nghia, dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh; Hoi nhap thanh cong, phat trien ben vung".>> Nong bong nhung cau hoi gui den Thu tuong

 • Mat trai nghe phat ngon cua chinh phu My

  16:54 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Mat trai nghe phat ngon cua chinh phu My

  Doi voi nguoi phat ngon cua chinh phu thi nhung chi dao sai lech co chu y cua cap tren qua that la mot tai hoa. The nhung, hau het nhung nguoi phat ngon cho chinh quyen My deu khong the tu minh vuot qua duoc cai quy luat vo ly ay.

 • Thanh lap trang tin dien tu cua Chinh phu

  10:09 | Thứ ba 11/11/2003 (GMT+7)

  Trang tin dien tu cua Chinh phu da duoc thanh lap bang quyet dinh do Pho thu tuong Pham Gia Khiem ky hom 7-11. Theo do, website nay ra doi nham cung cap thong tin cho nhan dan trong nuoc va nguoi nuoc ngoai ve nhung chu truong, chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc; su dieu hanh cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi va cac linh vuc khac cua ca nuoc.

 • Thai Lan Qua bom chinh tri da duoc thao ngoi no

  15:41 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Thai Lan Qua bom chinh tri da duoc thao ngoi no

  Bang tuyen bo danh thep “Toi se khong tu chuc”, Thu tuong tam quyen Thai Lan Surayud Chulanont da chinh thuc thao ngoi no cho cuoc khung hoang chinh tri hien nay o nuoc nay. Tuyen bo, duoc dua ra trong mot cuoc gap go gan day giua ong Surayud voi cac phong vien thuoc Hiep hoi cac nha bao Thai Lan, da lap tuc dep yen du luan truoc do, cho rang Thai Lan dang co nguy co lam vao mot cuoc khung hoang chinh tri xa hoi moi khien ong Surayud co the se phai tu chuc...

 • Dua con de bang tien ti vo thua nhan

  05:04 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Dua con de bang tien ti vo thua nhan

  Lau nay, nhieu nguoi thuong biet trang tin dien tu cua Chinh phu tai dia chi www.chinhphu.vn va www.vietnam.gov.vn. Tuy nhien, co mot noi cung tu xung la “cong thong tin dien tu (CTTDT) Chinh phu” duoc “treo” tai dia chi www.gov.vn, song day lai la “dua con” khong duoc thua nhan. >> Van phong Chinh phu vang bong 112!

 • Chinh phu se co Cong thong tin dien tu

  21:53 | Chủ nhật 27/01/2008 (GMT+7)

  Theo chi dao cua Thu tuong, Trang tin dien tu cua Chinh phu tren Internet se duoc to chuc lai thanh Cong thong tin dien tu cua Chinh phu voi ten giao dich quoc te la: Viet Nam Government Web Portal, viet tat VNGOP.

 • Mo chuong trinh tuyen truyen ve WTO cho DN

  10:35 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Mo chuong trinh tuyen truyen ve WTO cho DN

  Ngay 20/11, Bo Thuong mai da tien hanh cuoc hop ve cong tac tuyen truyen WTO do Thu truong Bo Thuong mai, truong doan dam phan Chinh phu ve gia nhap WTO Luong Van Tu chu tri. Duoc biet, trong thoi gian toi day, cac co quan chuc nang cua Chinh phu se to chuc 3 hoi nghi lon tai Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh de tuyen truyen viec gia nhap WTO cua Viet Nam cho DN. Du kien moi hoi nghi se moi hang tram DN tham gia. Tai cac dien dan nay, doan dam phan Chinh phu ve..

 • Giam 4 bo va CQ ngang bo de nghi 5 Pho Thu tuong

  12:34 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Giam 4 bo va CQ ngang bo de nghi 5 Pho Thu tuong

  Bo Thuy san nhap voi Bo NN-PTNT; Bo CN nhap voi Bo TM; hop nhat UBTDTT voi Bo VHTT, giao Bo nay quan ly TCDL va doi ten thanh Bo Van hoa The thao va Du lich... Thu tuong cung de nghi QH phe chuan so luong Pho Thu tuong la 5.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0