cua ca nhan

Sunday, 29/05/2016 22:22
 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  08:51 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  Vai ngay qua, nguoi lao dong rat quan tam ve du luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) voi nhung cach tinh gay xon xao du luan. De lam ro hon nhung van de xung quanh du luat thue TNCN, PV Bao chi da co cuoc phong van ba Nguyen Thi Cuc - Pho tong cuc truong Tong cuc Thue. Ba Cuc cho biet: Cho den thoi diem nay, Ban soan thao Luat thue TNCN chua co mot phuong an chinh thuc nao ve thue TNCN. Luat thue TNCN se co cach tinh thue hoan toan khac va thu nhap chiu thue cung..

 • Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  17:04 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  Ngay sau khi du thao Luat thue thu nhap ca nhan duoc cong bo, VnExpress nhan duoc rat nhieu thac mac cua doc gia lien quan den thue suat, cach tinh thue va chiet tru gia canh. Pho tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc da giai thich ro them ve dieu nay. > Danh thue bat dong san: Con dao 2 luoi Nguoi gui tiet kiem lo nop thue

 • Noi dung co ban cua Du thao Luat thue Thu nhap ca nhan

  00:00 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  I. Su can thiet ban hanh Luat:

 • Moi ban doc dong gop y kien cho mot so noi dung co ban cua Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan

  20:03 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Du an luat quy dinh doi tuong nop thue la ca nhan nguoi Viet Nam, nguoi nuoc ngoai co thu nhap chiu thue, bao gom ca ca nhan tu kinh doanh va ca nhan la chu ho hoac nguoi dai dien ho gia dinh san xuat, kinh doanh trong cac linh vuc, nganh nghe.

 • Doi moi tu duy

  17:28 | Thứ hai 07/02/2005 (GMT+7)

  Doi moi tu duy

  Xin gioi thieu voi quy doc gia bai viet voi cach nhin moi me va toan dien ve doi moi tu duy cua Tien si Vu Minh Khuong, Dai hoc Harvard. >> Co hoi cua Thanh Giong >> TS Vu Minh Khuong: Dong hanh hai khat vong Doi moi tu duy: buoc dot pha tao nen cuc dien phat trien moi Khi mong muon thanh dat hon, dac biet de vuot qua mot thach thuc hoac trac tro, con nguoi ta thuong hanh dong theo mot trong ba mau thuc can ban: 1. No luc cao hon ve luong (thoi gian, nguon luc),..

 • Bat cap giay chung nhan quyen su dung dat

  22:44 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Bat cap giay chung nhan quyen su dung dat

  Trong gio nghi giai lao chieu 6/11, Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Duc Kien da co cuoc trao doi voi bao chi ve nhung bat cap trong viec cap giay chung nhan quyen su dung dat, nha o cung nhu huong giai quyet. Ong danh gia nhu the nao ve nhung bat cap giua Luat Nha o va Luat Dat dai trong viec cap giay chung nhan quyen su dung dat ? Dat dai thuoc so huu toan dan do Nha nuoc thong nhat quan ly, Nha nuoc giao cho dan quyen su dung nen nha nuoc cap cho anh giay chung..

 • Can dam bao loi ich chinh dang cua nguoi co tai san bi trung mua trung dung

  16:41 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  (VM)- Thao luan tai Hoi truong ve du an Luat trung mua, trung dung sang 13/11, da so cac dai bieu deu cho rang Luat can duoc ban hanh theo huong bao ve quyen va loi ich chinh dang cua ca nhan, to chuc co tai san bi trung mua, trung dung. Quy dinh chat nhung truong hop trung dung bang loi noi Cac dai bieu deu thong nhat su can thiet phai ban hanh Luat the thuc trung mua, trung dung tai san la su cu the hoa ve Dieu 23 cua Hien phap da sua doi nam 1992. Hien phap..

 • Website Chinh phu se tiep nhan phan anh ve thu tuc hanh chinh

  22:06 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Website Chinh phu se tiep nhan phan anh ve thu tuc hanh chinh

  Ngay 18/8 Van phong Chinh phu da ban hanh Cong van so 07/2006/QD-VPCP ve viec to chuc tiep nhan nhung phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc va doanh nghiep ve thu tuc hanh chinh theo quy dinh tai Quyet dinh so 22/2006/QD-TTg ngay 24/1/2006 cua Thu tuong Chinh phu tren Trang tin dien tu cua Chinh phu . Theo do, Trang tin dien tu cua Chinh phu (http://www.chinhphu.vn/) se tiep nhan phan anh ve nhung vuong mac cua ca nhan, to chuc va DN trong thuc hien cac thu..

 • Nam 2006 bai bo giay phep mua chuyen ngoai te ra nuoc ngoai cua ca nhan

  00:02 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)

  Nam 2006 bai bo giay phep mua chuyen ngoai te ra nuoc ngoai cua ca nhan

  Ngay 14/6, phat bieu tai hoi thao ve do la hoa do Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (NHNN) to chuc, ong Phi Dang Minh, Pho vu truong Vu Quan ly ngoai hoi NHNN cho biet: "Nam 2006, NHNN se thuc hien viec bai bo giay phep mua, chuyen ngoai te ra nuoc ngoai cua ca nhan cho cac muc dich hoc tap, chua benh... Cac ca nhan co nhu cau chi can co day du cac giay to hop le va den cac ngan hang thuong mai de thuc hien cac thu tuc can thiet".

 • Can co qui dinh su dung ngoai te qua the cua ca nhan

  05:30 | Thứ ba 03/08/2004 (GMT+7)

  Ong Tran Ngoc Minh - giam doc Ngan hang (NH) Nha nuoc TP.HCM - vua kien nghi NH Nha nuoc VN co qui dinh ve quan ly su dung ngoai te cua ca nhan o nuoc ngoai thong qua the tin dung hoac the thanh toan cho dong bo voi qui dinh mang chuyen ngoai te tien mat ra nuoc ngoai.

 • Su dung anh doi tu ca nhan phai xin phep

  13:50 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  Su dung anh doi tu ca nhan phai xin phep

  Luat chua cu the khi nao dung hinh anh ca nhan khong phai xin phep nen nguoi su dung luc nao cung de bi coi la pham luat. Nguyen Bo truong Bo Tu phap Nguyen Dinh Loc trao doi xung quanh van de nay.

 • Vu kien ky su phap dinh To am Lam quyen

  08:48 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Vu kien ky su phap dinh To am Lam quyen

  Theo mot so luat su, viec TAND quan 3 (TP.HCM) tu dua ra khai niem phap ly de ap dung xu vu kien ky su phap dinh "To am" la lam quyen vi quyen lap hien va lap phap chi thuoc Quoc hoi...

 • Thuc trang bao ve thong tin ca nhan tai nuoc ta

  08:46 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Thong tin ca nhan duoc coi la mot quyen co ban cua con nguoi. Viec bao ve thong tin ca nhan la doi hoi tat yeu doi voi mot dat nuoc van minh, vi quyen con nguoi. Nhung van de nay hien nay o nuoc ta chua duoc quan tam thich dang.

 • Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  19:03 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  Trong gan 3 tieng chieu nay, nguyen pho tong cuc truong, Tong cuc Thue - Nguyen Thi Cuc da giai dap phan lon noi dung cua hon 1.000 cau hoi ma doc gia VnE gui toi. Ba thua nhan mot minh chinh sach thue khong the giai quyet duoc het cac van de xa hoi va dam bao cong bang tuyet doi.

 • Muon su dung hinh anh cua ca nhan phai duoc su dong y

  00:13 | Thứ bảy 16/04/2005 (GMT+7)

  Ngay 15/4, cac Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thao luan, cho y kien lan cuoi cac du thao: Bo luat Dan su (sua doi), du an Luat Thuong mai, du an Luat Kiem toan nha nuoc de kip thoi chinh ly, trinh QH xem xet thong qua tai ky hop toi.

 • Phe binh 2 bo 7 dia phuong cham xu ly kien nghi

  21:51 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua co cong van chi dich danh Bo Tu phap, Bo Tai nguyen va Moi truong; UBND cac tinh, thanh pho: Vinh Phuc, Ha Noi, Ha Giang, Khanh Hoa, Ba Ria - Vung Tau, Binh Thuan va TP.HCM cham tre xem xet, xu ly phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc, doanh nghiep trong nam 2006.

 • Toan van du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  22:15 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Bat dau tu hom nay (15/6) cho den 15/8 Uy ban thuong vu Quoc hoi to chuc lay y kien toan dan ve Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan, truoc khi dua ra thao luan va thong qua trong Ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XII. Duoi day la toan van du thao Luat nay.

 • Tai san cua nhan dan thanh cua ca nhan

  13:59 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Du luan o tinh Binh Thuan khong ngot am i ve vu ong Nguyen Hoang Van - chu DNTN Trung Yen Hung - ban dat cong huong loi bat chinh tien ty da gan ba nam nay.

 • Khong vi hop ma cham giai quyet viec cho dan

  08:10 | Thứ bảy 27/05/2006 (GMT+7)

  Cac co quan, don vi hanh chinh nha nuoc co quan he truc tiep giai quyet cong viec hang ngay cua ca nhan, to chuc khong duoc vi to chuc cac cuoc hop cua co quan, don vi ma lam cham tre, gay kho khan, phien ha cho viec tiep nhan va xu ly cong viec cua ca nhan, to chuc theo qui dinh cua phap luat.

 • Bo truong phai giai quyet dung han kien nghi cua DN

  14:08 | Thứ ba 31/01/2006 (GMT+7)

  Bo truong phai giai quyet dung han kien nghi cua DN

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh ve viec giao nhiem vu xu ly cac vuong mac, kien nghi cua ca nhan, to chuc va DN ve thu tuc hanh chinh cho cac co quan, ca nhan co lien quan.

 • Thu nhap nguoi chiu thue trung binh 14 2 trieu dongthang

  08:19 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Thu nhap nguoi chiu thue trung binh 14 2 trieu dongthang

  Do la ket qua dieu tra ve thu nhap va chi tieu cua ca nhan, ho gia dinh do Dai hoc Kinh te Quoc dan cong bo sang ngay 12/7. Cuoc tham do duoc tien hanh theo don dat hang cua Tong cuc Thue va co the se la co so tham khao trong qua trinh xay dung Luat thue thu nhap ca nhan. Cuoc dieu tra duoc tien hanh tu nam 2005, dua tren muc thu nhap trong nam 2004 cua cac ca nhan, ho gia dinh dang thuoc doi tuong nop thue thu nhap. Tong so phieu dieu tra da thu hoi va xu ly la..

 • Thu tuong yeu cau xu ly dut diem cac vuong mac ve thu tuc hanh chinh

  11:37 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau xu ly dut diem cac vuong mac ve thu tuc hanh chinh

  Cu the, de thuc hien co hieu qua Quyet dinh so 22/2006/QD-TTg ngay 24/1/2006 ve viec giao nhiem vu xu ly cac vuong mac, kien nghi cua ca nhan, to chuc va doanh nghiep ve thu tuc hanh chinh, Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau cac dong chi Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong quan triet va thuc hien nghiem tuc Quyet dinh 22/2006/QD-TTg; Chi dao to chuc tot viec tiep nhan..

 • Bo truong phai giai quyet dung han kien nghi cua DN

  12:20 | Thứ ba 31/01/2006 (GMT+7)

  Bo truong phai giai quyet dung han kien nghi cua DN

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh ve viec giao nhiem vu xu ly cac vuong mac, kien nghi cua ca nhan, to chuc va DN ve thu tuc hanh chinh cho cac co quan, ca nhan co lien quan.

 • Du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  18:03 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  Uy ban thuong vu Quoc hoi vua quyet dinh to chuc lay y kien nhan dan, cac nganh, cac cap ve du thao Luat thue thu nhap ca nhan nham tiep tuc hoan thien du thao Luat nay de chuan bi trinh Quoc hoi khoa XII xem xet, thong qua.

 • Bo truong phai giai quyet dung han kien nghi cua doanh nghiep

  02:19 | Thứ tư 01/02/2006 (GMT+7)

  Bo truong phai giai quyet dung han kien nghi cua doanh nghiep

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh ve viec giao nhiem vu xu ly cac vuong mac, kien nghi cua ca nhan, to chuc va doanh nghiep ve thu tuc hanh chinh cho cac co quan, ca nhan co lien quan.

 • Loi ich ca nhan

  09:02 | Thứ hai 09/07/2007 (GMT+7)

  Loi ich cua ca nhan gan lien voi loi ich cua tap the. Neu loi ich ca nhan mau thuan voi loi ich tap the, thi dao duc cach mang doi hoi loi ich rieng cua ca nhan phai phuc tung loi ich chung cua tap the.

 • Thu tuong Phan Van Khai chinh thuc xin tu nhiem

  21:40 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai chinh thuc xin tu nhiem

  TPO- "Toi mong rang dong chi ke nhiem toi se rut ra duoc nhung dieu bo ich khong chi qua nhung bai hoc thanh cong ma ca tu nhung mat con yeu va nhung thieu sot cua ca nhan toi va cua bo may Chinh phu trong thoi gian qua".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0