cua Quoc hoi

Saturday, 28/05/2016 01:08
 • Sinh vien hoc sinh tap lam Chu tich Pho Chu tich va dai bieu Quoc hoi

  20:23 | Chủ nhật 11/06/2006 (GMT+7)

  Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi- noi da tung dien ra cac hoat dong quan trong cua Dang, Nha nuoc va dang dien ra Ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI- sang chu nhat (11/6) lai don gan 400 sinh vien, hoc sinh tieu bieu cua 19 truong dai hoc, THPT den tap lam Chu tich Quoc hoi, Pho Chu tich Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban ve cac van de xa hoi cua Quoc hoi, Bo truong... va cac dai bieu Quoc hoi thong qua Dien dan "The he tre voi hoat dong cua Quoc hoi". Day la sang kien cua Van..

 • Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi

  15:38 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi

  Thuc hanh day du va thuc chat chuc nang, nhiem vu va quyen han cua Quoc hoi, cac co quan cua Quoc hoi va cac vi dai bieu Quoc hoi da duoc phap luat quy dinh cung chinh la thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi, hai mat do dien ra cung mot luc, khong tach roi nhau.

 • Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  17:40 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  Sau 29 ngay lam viec, chieu nay 29/11, ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XI da be mac. Du phien be mac co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong Bi thu Do Muoi va Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, nguyen Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet cung nhieu vi lao thanh cach mang…..

 • Chu tich Quoc hoi Lao du phien hop toan the cua Quoc hoi Viet Nam

  19:57 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Trong chuyen tham huu nghi chinh thuc nuoc ta, ngay 21/11, Chu tich Quoc hoi CHDCND Lao Thoong-xinh Tham-ma-vong va Doan dai bieu Quoc hoi Lao da tham du phien hop toan the cua Quoc hoi Viet Nam. Cung du phien hop co Tong Bi thu Nong Duc Manh; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet; Thu tuong Nguyen Tan Dung; Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong; Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet, cung nhieu dong chi lanh dao cao cap khac cua Dang, Nha..

 • Toan van bao cao tham tra cua Uy ban Van hoa Giao duc Thanh nien Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi

  11:10 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao tham tra cua Uy ban Van hoa Giao duc Thanh nien Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi

  Sang 15-11, ba Tran thi Tam Dan, chu nhiem UB Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da doc y kien tham tra cua Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Se co dai dien ngoai giao cua Quoc hoi o nuoc ngoai

  19:22 | Thứ năm 25/09/2003 (GMT+7)

  Se co dai dien ngoai giao cua Quoc hoi o nuoc ngoai

  Do la diem moi trong du thao Quy che hoat dong doi ngoai cua Quoc hoi, co quan truc thuoc va doan dai bieu, duoc Uy ban Thuong vu thao luan sang qua. Trao doi voi TS, Chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi Vu Mao cho biet, co quan lap phap se day manh hoat dong doi ngoai, giao luu voi nghi vien cac nuoc.

 • Gap rut trien khai Luat hoat dong giam sat cua Quoc hoi

  09:47 | Thứ tư 18/06/2003 (GMT+7)

  Gap rut trien khai Luat hoat dong giam sat cua Quoc hoi

  Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da yeu cau cac co quan cua Quoc hoi, dai bieu Quoc hoi truc tiep trien khai thuc hien ngay Luat hoat dong giam sat cua Quoc hoi. Viec nay duoc nhieu nguoi danh gia la mot dong thai rat tich cuc cua Quoc hoi trong qua trinh tu hoan thien hoat dong lap phap cua minh.

 • Khai mac phien hop thu 45 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  15:44 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Khai mac phien hop thu 45 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  Sang nay 13/12, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da hop phien thu 45 duoi su chu tri cua Chu tich QH Nguyen Phu trong va cac pho Chu tich QH. Phat bieu khai mac phien hop, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong neu ro: ky hop lan nay co 6 noi dung: Danh gia ket qua ky hop thu 10 va du kien chuong trinh ky hop thu 11, Quoc hoi khoa XI; xem xet, thong qua Chuong trinh cong tac nam 2007 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi; cho y kien ve du an Phap lenh bao ve cac cong trinh, muc..

 • Nam 2003 ban hanh luat giam sat cua Quoc hoi

  15:13 | Thứ năm 12/12/2002 (GMT+7)

  “Luat duoc tien hanh nghien cuu tu 10 nam qua, den ky hop nay moi xin y kien Quoc hoi. Toi de nghi dai bieu tich cuc gop y, cung Uy ban Thuong vu hoan chinh du thao de ky hop sau co the thong qua”. Pho chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu phat bieu sang nay, sau hai buoi thao luan ve du an Luat Hoat dong giam sat.

 • Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi

  11:55 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Xu ly y kien khac nhau giua Chinh phu va Quoc hoi

  "Viec tong ket nhiem ky Quoc hoi khoa XI co the rut ra nhieu bai hoc bo ich cho khoa toi. Toi se tap trung noi ve kinh nghiem xu ly van de khi co y kien khac nhau lon giua Chinh phu va cac co quan cua Quoc hoi", nguyen chu tich Quoc hoi Nguyen Van An chia se.

 • Tiep tuc xay dung mot Quoc hoi thuc su vung manh

  20:03 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc xay dung mot Quoc hoi thuc su vung manh

  Can phai cai tien cach thuc tien hanh cac ky hop, lam cho cac ky hop cua QH ngay cang dan chu, mo rong tranh luan, doi thoai de tao su thong nhat cao, tang tinh cong khai trong sinh hoat cua QH nham phat huy duoc tri tue tap the cua cac DBQH.

 • Tang cuong hoat dong giam sat cua Quoc hoi

  10:36 | Thứ tư 30/06/2004 (GMT+7)

  Ngay 29/6, tai thanh pho Nha Trang, dai bieu Quoc hoi cua hai mien Trung, Nam cung dai dien nghi si 4 nuoc Thuy Dien, Trung Quoc, Australia va Thai Lan da tham gia hoi thao ve to chuc hoat dong giam sat cua Quoc hoi do to chuc Sida cua Thuy Dien tai tro.

 • Hoat dong giam sat cua Quoc hoi bi qua tai

  23:21 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Hoi thao ve hoat dong giam sat cua Quoc hoi do Van phong Quoc hoi hai nuoc Viet Nam va Thuy Dien to chuc da duoc khai mac sang 29/6 tai TP Nha Trang (Khanh Hoa). Tham du co nhieu quan chuc cao cap cua Quoc hoi cac nuoc Thuy Dien, Trung Quoc, Lao, Australia, Thai Lan...

 • Nhieu dai bieu gop y cho van de lap phap giam sat cua Quoc hoi

  18:29 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Nhieu dai bieu gop y cho van de lap phap giam sat cua Quoc hoi

  Trong phien lam viec ngay hom nay, sau khi nghe va lay y kien thong qua To trinh Quoc hoi ve viec bo sung du an Luat sua doi, bo sung Dieu 73 cua Bo luat Lao dong, cho phep nguoi lao dong nghi ngay Gio to Hung Vuong, Quoc hoi da thao luan o hoi truong ve Bao cao cong tac ca nhiem ky khoa XI cua Quoc hoi, cac co quan cua Quoc hoi.

 • Nam 2008 Quoc hoi se thong qua 8 du an luat

  18:00 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Nam 2008 Quoc hoi se thong qua 8 du an luat

  Theo To trinh ve xay dung luat, phap lenh cua Quoc hoi nhiem ky khoa XII va nam 2008 trinh Quoc hoi chieu 15/11, Chinh phu va cac co quan, to chuc de xuat dua vao Chuong trinh xay dung luat, phap lenh cua Quoc hoi nhiem ky khoa XII la 150 du an, bao gom 126 du an luat va 3 du thao nghi quyet cua Quoc hoi, 20 du an phap lenh va 1 du thao nghi quyet cua Uy ban thuong vu Quoc hoi.

 • Sinh vien hoc sinh se vao vai dai bieu Quoc hoi

  10:57 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Vao ngay 11/6 toi, cac hoc sinh, sinh vien tieu bieu cua Ha Noi se co dip dong vai cac dai bieu Quoc hoi de tham du mot phien hop toan the cua Quoc hoi tai Hoi truong Ba Dinh, thao luan va thong qua mot nghi quyet cua Quoc hoi. Do la noi dung cua Chuong trinh Dien dan The he tre voi hoat dong cua Quoc hoi, do Van phong Quoc hoi va Trung uong Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh phoi hop to chuc, voi su tham gia cua gan 400 hoc sinh, sinh vien cua 20 truong dai..

 • Phien hop dau tien day song gio cua tan Quoc hoi Palestine

  10:59 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Phien hop dau tien day song gio cua tan Quoc hoi Palestine

  Du rat duoc trong doi nhung phien hop dau tien hom 6/3 cua tan Quoc hoi Palestine ke tu sau khi tuyen the nham chuc da nhanh chong tro thanh dip de cac nha lap phap Hamas va Fatah dau khau. Cham ngoi cho cuoc khau chien nay la quyet dinh cua Quoc hoi moi huy bo viec tang them quyen han cho Tong thong M.Abbas (nguoi cua Fatah), von duoc quoc hoi vua man nhiem ma Fatah chiem da so thong qua. Vao ngay 13/2, tuc hon 2 tuan sau khi dien ra cuoc bau cu Quoc hoi va chi..

 • Bo phieu tin nhiem se la hoat dong binh thuong cua Quoc hoi

  23:05 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Bo phieu tin nhiem se la hoat dong binh thuong cua Quoc hoi

  Ngay 1/6, Quoc hoi da hop toan the bieu quyet thong qua du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai, to cao; Quy che hoat dong cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi; Quy che hoat dong cua Hoi dong Dan toc va cac uy ban cua Quoc hoi. Cung trong ngay 1/6, Quoc hoi da bo phieu mien nhiem chuc vu Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon cua ong Le Huy Ngo.

 • Viet Nam se co Quoc hoi dien tu vao nam 2012

  13:38 | Thứ sáu 22/08/2003 (GMT+7)

  Viet Nam se co Quoc hoi dien tu vao nam 2012

  De an dau tien ve tin hoc hoa hoat dong cua Quoc hoi Viet Nam vua duoc trinh len Uy ban Thuong vu Quoc hoi chieu 21/8, trong phien hop thu 11 cua UBTV Quoc hoi. ""He thong mang LAN cho 61 doan dai bieu Quoc hoi dia phuong; ket noi mang LAN cua cac co quan Quoc hoi thanh mang WAN thong nhat tren toan quoc, tinh bao mat cao, toc do nhanh, san sang hoat dong 24/24"" - Do la chan dung cua ""Quoc hoi dien tu"" vao nam 2010.

 • De an Quoc hoi dien tu duoc thong qua

  08:17 | Thứ sáu 22/08/2003 (GMT+7)

  De an Quoc hoi dien tu duoc thong qua

  De an ung dung CNTT trong cac co quan cua Quoc hoi da duoc Uy ban Thuong vu thong qua chieu 21/8, de tien toi dien tu hoa hoat dong cua Quoc hoi, tao moi truong tuong tac giua nguoi dan voi co quan quyen luc cao nhat. TS trao doi voi tien si Nguyen Si Dung, Giam doc Trung tam Thong tin thu vien Quoc hoi ve de an nay.

 • Luat hoa chuc nang giam sat cua Quoc hoi

  17:31 | Thứ ba 03/12/2002 (GMT+7)

  Chieu nay, lan dau tien, mot du luat ve hoat dong giam sat cua Quoc hoi da duoc dua ra xem xet, de the che hoa nhiem vu quan trong cua co quan quyen luc toi cao, von duoc quy dinh tu Hien phap 1946, Hien phap 1992. Vi tam quan trong cua dao luat nay, Quoc hoi se lap uy ban lam thoi tham tra du luat.

 • Khai mac ky hop thu 5 cua Quoc hoi

  08:58 | Thứ ba 11/05/2004 (GMT+7)

  Khai mac ky hop thu 5 cua Quoc hoi

  8h30 sang nay, tai hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da doc dien van khai mac ky hop thu 5, Quoc hoi khoa XI. Ky hop nay se thong qua 9 du an luat va cho y kien 6 du an, khoi luong cong viec nang gap doi cac ky truoc.

 • Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi tham bao Thanh Nien

  23:51 | Thứ năm 13/01/2005 (GMT+7)

  Chieu 13/1, ba Tran Thi Tam Dan, Chu nhiem Uy ban Van hoa-Giao duc-Thanh thieu nien va Nhi dong (VHGDTTNND) cua Quoc hoi da den tham toa soan bao Thanh Nien, cung di co chi Truong Thi Mai, Pho chu nhiem Uy ban VHGDTTNND cua Quoc hoi va ba Pham Phuong Thao, Chu tich HDND TP Ho Chi Minh.

 • Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai buoi khai mac ky hop thu 9 cua Quoc hoi khoa XI

  14:43 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Thua cac vi khach quy cung tat ca cac dong chi.

 • Hoc phi khong the cao hon luong khoi diem

  14:39 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Hoc phi khong the cao hon luong khoi diem

  Uy ban Van hoa, giao duc, thanh nien, thieu nien va nhi dong cua Quoc hoi da de xuat dua van de hoc phi ra xin y kien cua Quoc hoi. Trao doi voi chung toi ve van de nay, ba Tran Thi Tam Dan - Chu nhiem Uy ban Van hoa, giao duc, thanh nien, thieu nien va nhi dong cua Quoc hoi, noi:

 • Dua nhung buc xuc cua nguoi dan vao chuong trinh giam sat cua Quoc hoi

  09:33 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  TP - Viec xay dung luat, phap lenh, va hoat dong giam sat cua Quoc hoi (QH) da duoc dat len ban nghi su cua QH vao chieu qua (30/10).

 • Hieu luc giam sat cua Quoc hoi chua cao

  16:47 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Pho chu nhiem Uy ban Van hoa giao duc Nguyen Dinh Huong cho rang vai tro giam sat cua Quoc hoi moi chi tien hanh chung chung, tieng la di vi hanh nhung lai di tap the. Trong bao cao moi nhat, Van phong Quoc hoi cung thua nhan, giam sat van pho bien tam ly ne nang, ne tranh, ngai va cham.

 • Cac phien thao luan cua Quoc hoi ngay cang hieu qua

  19:23 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  Cac phien thao luan cua Quoc hoi ngay cang hieu qua

  Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan dinh, hiem co ky hop nao Quoc hoi danh nhieu thoi gian de ban ve cac van de kinh te xa hoi nhieu nhu lan nay va da thu duoc nhieu y kien da dang tu nhieu goc do tiep can khac nhau. Phat bieu tong ket gan 3 ngay thao luan ve tinh hinh kinh te-xa hoi, trong phien hop ngay 30/10 cua ky hop thu 2 Quoc hoi khoa XII, Chu tich Nguyen Phu Trong cho biet, nhung y kien thao luan nay se duoc tong hop de Quoc hoi hoan thanh du thao..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0