cu the hoa

Wednesday, 25/05/2016 12:17
 • Tinh vo hieu trong giao dich han che canh tranh bi cam

  16:31 | Thứ tư 20/08/2003 (GMT+7)

  Trong cac bai viet truoc, toi de cap noi dung xung dot phap luat. Bai viet nay, toi ban ve cac truong hop vo hieu cua giao dich han che canh tranh bi cam hay gan lien voi cac hanh vi han che canh tranh, va phan tich su can thiet phai cu the hoa van de nay.

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Cu the hoa quy trinh xu phat vi pham giao thong bang camera

  15:08 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Cu the hoa quy trinh xu phat vi pham giao thong bang camera

  Chieu qua, ong Pham Van Thinh, Truong phong canh sat giao thong TP HCM da co trao doi voi TS ve tinh hinh xu phat vi pham giao thong bang camera. Ong Thinh cho biet, tu 1/10 se bao cao voi giam doc cong an TP HCM ke hoach cai tien quy trinh xu phat.

 • Khai mac phien hop nhom cong tac du lich APEC TWG Cu the hoa bon de xuat cua VN

  11:20 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Khai mac phien hop nhom cong tac du lich APEC TWG Cu the hoa bon de xuat cua VN

  Sang nay 13-10, tai khu du lich Palm Garden (Hoi An), da khai mac cac cuoc hop nhom cong tac du lich APEC (TWG) lan thu 29.

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • TELSOM 6 Can cu the hoa viec thuc hien sang kien e ASEAN

  16:51 | Thứ sáu 23/09/2005 (GMT+7)

  TELSOM 6 Can cu the hoa viec thuc hien sang kien e ASEAN

  Sang nay (23/9), Hoi nghi Quan chuc Vien thong cac nuoc ASEAN lan thu 6 (TELSOM 6) da duoc khai mac tai Ha Noi, voi chu de Phat trien cac ung dung va dich vu mang nham hien thuc hoa e-ASEAN.

 • Cu the hoa trach nhiem cua ca Nha nuoc va chu rung

  09:50 | Thứ năm 05/08/2004 (GMT+7)

  Cu the hoa trach nhiem cua ca Nha nuoc va chu rung

  Cac y kien tai hoi nghi dai bieu Quoc hoi chuyen trach deu nhat tri xa hoi hoa su nghiep phat trien va bao ve rung, nhung de nghi Luat phai quy dinh cu the, chi tiet ve trach nhiem cua cac to chuc chinh tri, xa hoi, hoi nghe nghiep trong viec san xuat kinh doanh lam nghiep, phong ho, bao ve moi truong, bao ton va phat trien he sinh thai rung.

 • Cu the hoa vai tro giam sat cua dang vien va quan chung nhan dan

  16:52 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  Cu the hoa vai tro giam sat cua dang vien va quan chung nhan dan

  TP - Du o giai doan lich su nao, thi viec thanh bai cua mot che do chinh tri cung bat dau tu van de con nguoi.

 • Tong hop vong dau 36 Serie A Phao Cuu Sinh

  12:52 | Thứ hai 14/05/2007 (GMT+7)

  Tong hop vong dau 36 Serie A Phao Cuu Sinh

  Voi nhung dien bien trong loat tran vong 36 dem qua, cac CLB thuoc nhom tru hang da co duoc nhung thu ho can de co the cu the hoa giac mo cua minh. Do la cac: “Phao cuu sinh.”

 • Se giam dan chinh sach uu dai cho DN

  09:12 | Thứ hai 27/03/2006 (GMT+7)

  Sap toi, Chinh phu se ra soat lai cac chinh sach uu dai theo huong khong uu dai tran lan. Tuy nhien, theo ong Nguyen Van Phung - Vu pho Vu Chinh sach thue, Bo Tai chinh - dieu quan trong hon la viec minh bach va cu the hoa cac chinh sach uu dai doi voi doanh nghiep (DN).

 • Kuranyi giup xe tang Duc no vang tai Prague

  06:08 | Chủ nhật 25/03/2007 (GMT+7)

  Kuranyi giup xe tang Duc no vang tai Prague

  Hai cu danh dau dep mat cua Kevin Kuranyi da cu the hoa uu the vuot troi cua DT Duc truoc CH Czech ngay tai Prague, mang ve cho doi khach chien thang an tuong 2-1 cung voi 3 diem quy gia trong cuoc dua gianh ngoi dau bang D.

 • No treo

  11:05 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Boi thu luat “treo” thi chua chac da phai duoc mua. Boi vi day la tinh trang thua ma lai thieu. Nguyen nhan cua tinh trang nay co nhieu. Nhung viec Chinh phu “no” nghi dinh chac chan la mot trong nhung nguyen nhan quan trong nhat. Hien Chinh phu dang “no” toi hon 100 nghi dinh, chua ke den cac thong tu, huong dan.

 • Ai phai ke khai tai san

  06:01 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Ai phai ke khai tai san

  Du thao nghi dinh minh bach tai san va thu nhap vua duoc Thanh tra Chinh phu hoan chinh co nhieu diem moi hon nhung qui dinh truoc day. Nghi dinh cu the hoa nhung van de da co trong Luat phong chong tham nhung bao gom ke khai tai san, xac minh tai san, xu ly nguoi ke khai khong trung thuc... Phong vien TS phong van pho Tong thanh tra nha nuoc Mai Quoc Binh ve van de nay.

 • Chinh sach uu dai cho doanh nghiep Se giam dan

  10:46 | Thứ bảy 25/03/2006 (GMT+7)

  Chinh sach uu dai cho doanh nghiep Se giam dan

  Sap toi, Chinh phu se ra soat lai cac chinh sach uu dai theo huong khong uu dai tran lan. Tuy nhien, theo ong Nguyen Van Phung - Vu pho Vu Chinh sach thue, Bo Tai chinh - dieu quan trong hon la viec minh bach va cu the hoa cac chinh sach uu dai doi voi doanh nghiep.

 • Chinh sach uu dai cho doanh nghiep Se giam dan

  13:37 | Thứ bảy 25/03/2006 (GMT+7)

  Chinh sach uu dai cho doanh nghiep Se giam dan

  Sap toi, Chinh phu se ra soat lai cac chinh sach uu dai theo huong khong uu dai tran lan. Tuy nhien, theo ong Nguyen Van Phung - Vu pho Vu Chinh sach thue, Bo Tai chinh - dieu quan trong hon la viec minh bach va cu the hoa cac chinh sach uu dai doi voi doanh nghiep.

 • Dan bi thu hoi dat se khong con phai len nha chung cu

  16:53 | Thứ ba 14/10/2003 (GMT+7)

  Dan bi thu hoi dat se khong con phai len nha chung cu

  Day la diem moi cua du thao Luat Dat dai, duoc Uy ban Thuong vu cho y kien lan cuoi vao ngay mai, truoc khi trinh Quoc hoi thong qua. Quy dinh nay nham cu the hoa nguyen tac noi o tai dinh cu phai co dieu kien bang hoac tot hon noi o cu. TS da trao doi voi Thu truong Bo Tai nguyen moi truong Dang Hung Vo ve van de nay.

 • Nen co co quan quan ly nha nuoc ve phong chong tham nhung

  18:02 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Nen co co quan quan ly nha nuoc ve phong chong tham nhung

  Tong Thanh tra Chinh Phu da de nghi nhu vay khi noi ve viec trien khai thuc hien Luat Phong chong tham nhung. Theo ong Truyen, "khap khieng" hien nay la Luat khong giao cho ai nhung khi quyet dinh lap Cuc Chong tham nhung thi co quan nay duoc giao chuc nang giup cho Tong Thanh tra quan ly nha nuoc ve van de nay.

 • Khai mac Hoi nghi lan thu 3 Ban Chap hanh T U Dang Day manh cuoc dau tranh chong tham nhung lang phi

  00:41 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi lan thu 3 Ban Chap hanh T U Dang Day manh cuoc dau tranh chong tham nhung lang phi

  Sang 24/7, Hoi nghi lan thu 3 Ban Chap hanh T.U Dang (khoa X) da khai mac tai Ha Noi. Trong loi khai mac, Tong bi thu Nong Duc Manh neu ro: Hoi nghi T.U lan nay se tap trung vao mot so noi dung quan trong, cap bach nham cu the hoa va trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang.

 • Su dung ke hoach kinh doanh

  10:54 | Thứ bảy 18/12/2004 (GMT+7)

  TTCN - Ban ke hoach kinh doanh (KHKD) duoc gioi hoc gia cung nhu doanh nhan the gioi coi la mot cong cu hoach dinh va quan ly quan trong de xay dung va duy tri loi the canh tranh. Cac doanh nghiep Viet Nam trong boi canh hoi nhap quoc te nhan thuc va su dung cong cu nay nhu the nao? Tom tat ket qua khao sat tu hon 200 doanh nghiep (DN) tai Ha Noi va TP.HCM.

 • Hoan bieu quyet quy dinh bo phieu tin nhiem

  00:47 | Thứ sáu 14/12/2001 (GMT+7)

  Hoan bieu quyet quy dinh bo phieu tin nhiem

  Chieu qua, Quoc hoi da tap trung thao luan Dieu 12 Du thao Luat To chuc Quoc hoi sua doi ve bo phieu tin nhiem. Nhieu dai bieu cho rang can cu the hoa che dinh nay. Tuy nhien, vi co nhieu y tuong vuot qua xa de xuat cua Ban Soan thao va con nhieu tranh cai, Doan thu ky de nghi de dieu luat lai, thao luan sau.

 • Tang quyen tu chu cho co so giao duc va dia phuong

  12:18 | Chủ nhật 06/08/2006 (GMT+7)

  Tang quyen tu chu cho co so giao duc va dia phuong

  Tinh than trao quyen tu chu nhieu hon cho cac co so giao duc dia phuong trong quan ly giao duc theo Luat giao duc 2005 da duoc cu the hoa trong nghi dinh 75/2006/ND-CP cua Chinh phu.

 • Lang phi lon nhat la bo qua co hoi

  13:59 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Lang phi lon nhat la bo qua co hoi

  Cho rang "Nghi dinh ve cach chuc nguoi dung dau neu de xay ra lang phi tai san cong" moi ban hanh lan nay la su cu the hoa Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, nhung TS. Nguyen Si Dung cung luu y den su lang phi lien quan den viec xac dinh cac uu tien cho dat nuoc va phan bo cac nguon luc sai.

 • Viet Nam to chuc hoi nghi Sang kien ASEM ve CNTT

  08:05 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Bo Buu chinh vien thong cho biet, tu ngay 7 den 9/6, tai Quang Ninh se dien ra Hoi nghi tru bi trien khai Sang kien ASEM ve cong nghe thong tin (ASEM ICT SOM), voi su tham du cua hon 200 dai bieu den tu 39 nen kinh te A-Au. Trong khuon kho hoi nghi, cac dai bieu se thao luan, dua ra cac bien phap nham cu the hoa Sang kien Hop tac ASEM ve ung dung cong nghe thong tin huong toi cac muc tieu: he thong hoa, gan ket va nhan rong cac sang kien ve cong nghe thong tin da..

 • Nguoi dat muc tieu ke som thoa man

  08:59 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Nguoi dat muc tieu ke som thoa man

  Nam 1974 nguoi Tay Duc tren san nha da the hien su muu meo trong tinh toan khi nhuong buoc bang ti so thua 0-1 toi thieu truoc nguoi anh em Dong Duc tai tran cuoi cung vong bang. Bang su tinh toan can trong do, ho tranh duoc nhung doi chan nghe si Brasil vong bang tiep theo de roi chi phai gap doi thu ten tuoi duy nhat la Ha Lan o tran chung ket va sau do chien thang doat cup vang. 32 nam sau, khong con Tay Duc ma chi co nuoc Duc thong nhat. Nguoi Duc cung tinh..

 • Hoi Phap A Viet Nam la diem den an toan va hap dan doi voi cac nha dau tu

  08:10 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Hoi Phap A Viet Nam la diem den an toan va hap dan doi voi cac nha dau tu

  Chieu 13/6, tai thu do Paris (Phap), Hoi Phap - A da to chuc hoi thao ve kinh te Viet Nam va quan he hop tac Phap - Viet Nam, voi su tham du cua hon 60 dai bieu, dai dien cho cac bo Ngoai giao, Quoc phong, Kinh te cua Phap va nhieu doanh nghiep Phap dang hoat dong, dau tu hoac dang tim hieu ve co hoi dau tu va kinh doanh o Viet Nam nhu AXA, ALCATEL, ALSTOM, CITELUM, EADS, SAFRAN... Phat bieu khai mac hoi thao, Chu tich Hoi Phap - A Giang Ma-ri Cam-ba-xe neu ro..

 • Thong tin co the mua xang voi gia 8000 donglit la khong co co so

  08:57 | Thứ bảy 03/06/2006 (GMT+7)

  Thong tin co the mua xang voi gia 8000 donglit la khong co co so

  Trong thu phan anh, ong Pham Ngoc Ha, o 254 Nghi Tam, quan Tay Ho (Ha Noi), cho rang, tai thoi diem thang 4/2006 Viet Nam hoan toan co the nhap khau xang 92 voi gia duoi 8.000 dong/lit. Dieu nay khong chinh xac boi day la muc gia chua tinh day du cac khoan nop ngan sach theo luat dinh va chi phi kinh doanh, bao gom: thue gia tri gia tang, thue tieu thu dac biet, phi xang dau, chi phi luu thong... Thuc hien y kien chi dao cua Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan..

 • Coi xay chua no gio

  09:06 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Coi xay chua no gio

  Coi xay khong no gio va be tac trong loi choi, do la nhung tu mieu ta ve Ha Lan va Serbia - Montenegro (S-M). Ha Lan cua Van Basten con nhieu thu can hoan thien hon trong World Cup lan nay neu ho muon vao sau trong giai. Tro lai voi tran dau, ra quan voi bo doi Kezman, Milosevic tren hang tan cong, dong mau tre tu hao tu doi tuyen Nam Tu cu co su nhap cuoc tot hon. Nhung co the nhan thay HLV Petkovic da sai lam khi de “ong gia” Milosevic va Nenad Djordjevic..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0