cong ty nha nuoc

Sunday, 29/05/2016 08:54
 • Cua da rong hon voi nha dau tu nuoc ngoai

  17:50 | Thứ bảy 02/07/2005 (GMT+7)

  Cua da rong hon voi nha dau tu nuoc ngoai

  Cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai VN, cac nha dau tu nuoc ngoai, cac to chuc kinh te - tai chinh duoc thanh lap theo phap luat nuoc ngoai hoat dong kinh doanh tai nuoc ngoai hay tai VN se co quyen mua cong ty Nha nuoc hoac mot bo phan cong ty Nha nuoc thuoc danh muc cac nganh nghe, linh vuc ma Nha nuoc cho phep nha dau tu nuoc ngoai duoc dau tu 100% von hoac duoc gop von lien doanh.

 • Rong duong cho nha dau tu nuoc ngoai mua DN nha nuoc

  11:12 | Thứ bảy 02/07/2005 (GMT+7)

  Rong duong cho nha dau tu nuoc ngoai mua DN nha nuoc

  Cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam, cac nha dau tu nuoc ngoai, cac to chuc kinh te - tai chinh duoc thanh lap theo phap luat nuoc ngoai hoat dong kinh doanh tai nuoc ngoai hay tai Viet Nam se co quyen mua cong ty Nha nuoc hoac mot bo phan cong ty Nha nuoc thuoc danh muc cac nganh nghe, linh vuc ma Nha nuoc cho phep nha dau tu nuoc ngoai duoc dau tu 100% von hoac duoc gop von lien doanh.

 • Den 2009 se het cong ty Nha nuoc giu 100 von dieu le

  15:28 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Den 2009 se het cong ty Nha nuoc giu 100 von dieu le

  Viec chuyen doi nay nham giup cac doanh nghiep nay tro thanh cong cu dieu tiet kinh te vi mo trong nen kinh te thi truong. Den nam 2009, toan bo cac doanh nghiep Nha nuoc giu 100% von dieu le se duoc chuyen doi thanh cong ty co phan hoac TNHH Nha nuoc mot hoac nhieu thanh vien. Do la mot trong nhung noi dung quan trong trong Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu ve cong tac day manh sap xep, doi moi, phat trien va nang cao hieu qua hoat dong cua cac doanh nghiep..

 • Chuyen doi doanh nghiep theo mo hinh cong ty me cong ty con

  09:30 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Chuyen doi doanh nghiep theo mo hinh cong ty me cong ty con

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 111/2007/ND-CP ve to chuc, quan ly tong cong ty nha nuoc va chuyen doi tong cong ty Nha nuoc, cong ty nha nuoc doc lap, cong ty me la cong ty nha nuoc hoat dong theo hinh thuc cong ty me-cong ty con hoat dong theo Luat Doanh nghiep.

 • Thu tuong quan ly 19 doanh nghiep dac biet quan trong

  08:54 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Thu tuong quan ly 19 doanh nghiep dac biet quan trong

  (VM)- “Thu tuong Chinh phu quyet dinh viec to chuc lai, giai the, chuyen doi so huu cac cong ty nha nuoc dac biet quan trong theo de nghi cua Hoi dong quan tri va y kien cua Bo quan ly nganh, Bo Tai chinh, Bo Ke hoach va Dau tu". Do la mot trong nhung noi dung cua nghi dinh 86/2006/ND-CP nham sua doi bo sung mot so dieu cua nghi dinh 132/2005/ND-CP ve thuc hien cac quyen va nghia vu cua chu so huu nha nuoc doi voi cong ty nha nuoc. Cung theo sua doi cua Nghi..

 • Cach chuc lanh dao neu cong ty lo 2 nam lien tiep

  21:37 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Cach chuc lanh dao neu cong ty lo 2 nam lien tiep

  "Lanh dao sai pham chua den muc bi cach chuc nhung khong con du uy tin; de cong ty thua lo 2 nam lien tiep; khong dat chi tieu ty suat loi nhuan tren von nha nuoc dau tu 2 nam lien tiep; o trong tinh trang lo lai dan xen nhau nhung khong khac phuc duoc... thi se bi mien nhiem chuc vu khong cho het thoi han bo nhiem". Day la noi dung trong Thong tu huong dan trinh tu, thu tuc bo nhiem, bo nhiem lai, mien nhiem, khen thuong, ky luat doi voi Chu tich Hoi dong quan..

 • Ban cong ty nha nuoc theo hinh thuc dau gia

  09:18 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co chi thi ve viec day manh sap xep, doi moi, phat trien va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc giai doan 2006-2010. Theo chi thi nay Thu tuong yeu cau cac co quan lien quan trinh Chinh phu ban hanh nghi dinh thay the nghi dinh so 187 ve viec chuyen cong ty nha nuoc thanh cong ty co phan.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Phe duyet de an CPH 3 NHQD trong quy I 2007

  10:28 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  Phe duyet de an CPH 3 NHQD trong quy I 2007

  Ba ngan hang quoc doanh con lai la Ngan hang Dau tu va Phat trien, Ngan hang Cong thuong Viet Nam, Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon se som xay dung de an co phan hoa trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet trong quy I nam 2007.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Room cho nha dau tu ngoai trong PVFC khong qua 30

  10:14 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Room cho nha dau tu ngoai trong PVFC khong qua 30

  Day la ty le so huu vua duoc Pho thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung chi dao Cong ty Tai chinh Dau khi (PVFC) thuc hien. Cu the, PVFC se thuc hien viec ban co phan cho co dong chien luoc theo dung quy dinh cua Nghi dinh so 109/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 cua Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nuoc thanh cong ty co phan. Theo do, cac nha dau tu nuoc ngoai so huu khong qua 30%, mot nha dau tu nuoc ngoai so huu khong qua 15% von dieu le. Day cung la..

 • Ban cong ty nha nuoc theo hinh thuc dau gia

  04:08 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu da chi thi ve viec day manh sap xep, doi moi, phat trien va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc giai doan 2006-2010.

 • Ban hanh nghi dinh moi ve co phan hoa

  05:40 | Chủ nhật 01/07/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Nghi dinh 109/2007/ND-CP ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nuoc thanh cong ty co phan. Theo do, doanh nghiep thuc hien co phan hoa phai khong thuoc dien Nha nuoc nam giu 100% von dieu le va van con von nha nuoc sau khi da duoc xu ly tai chinh va danh gia lai gia tri doanh nghiep. Nghi dinh moi cung quy dinh cac loai hinh cong ty la doi tuong co phan hoa, bao gom: cong ty nha nuoc doc lap thuoc cac bo, nganh va..

 • Se thu hoi bat dong san cua nha nuoc bi dung sai muc dich

  15:15 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Se thu hoi bat dong san cua nha nuoc bi dung sai muc dich

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh so 09/2007/QD-TTg ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu Nha nuoc. Theo do, cac co quan hanh chinh, su nghiep co co so nha, dat dang cho thue mot phan hoac toan bo phai cham dut hop dong trong thoi han 6 thang ke tu khi quyet dinh nay co hieu luc. Truong hop phan dat va nha dang bo trong hoac cho muon thi UBND cap tinh se ra quyet dinh thu hoi. Cac..

 • DNNN thua lo 3 nam lien se bi giai the

  05:40 | Thứ bảy 30/10/2004 (GMT+7)

  DNNN thua lo 3 nam lien se bi giai the

  Cong ty nha nuoc khong thuc hien nhiem vu Nha nuoc giao trong 2 nam lien, sau khi da ap dung cac bien phap can thiet, se bi giai the.

 • Thu tuong nam cac cong ty nha nuoc dac biet quan trong

  08:43 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  “Thu tuong Chinh phu quyet dinh viec to chuc lai, giai the, chuyen doi so huu cac cong ty nha nuoc dac biet quan trong theo de nghi cua Hoi dong quan tri va y kien cua Bo quan ly nganh, Bo Tai chinh, Bo Ke hoach va Dau tu".

 • Khong sap nhap DN da mat het von Nha nuoc

  14:16 | Thứ tư 25/05/2005 (GMT+7)

  Khong sap nhap DN da mat het von Nha nuoc

  Khong sap nhap, hop nhat cong ty nha nuoc kinh doanh thua lo mat het von (nha nuoc) vao cong ty nha nuoc khac. Cung khong thuc hien giai the doi voi cac cong ty nha nuoc kinh doanh thua lo da mat het von (nha nuoc), cong ty da lam vao tinh trang pha san.Do la quy dinh cua Bo Tai chinh trong Thong tu huong dan trinh tu, thu tuc, xu ly tai chinh khi thanh lap moi, to chuc lai va giai the cong ty Nha nuoc. Theo do, trong thoi gian 30 ngay sau khi co quyet dinh sap..

 • Doanh nghiep Nha nuoc da thay doi dien mao

  07:50 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep Nha nuoc da thay doi dien mao

  Chieu 10/7, UBND TPHCM da to chuc tong ket 5 nam cong tac sap xep va doi moi doanh nghiep nha nuoc (DNNN). Mot ban bao cao kha day dan va thang than phan tich nhung viec lam duoc va chua duoc trong qua trinh sap xep lai DNNN cua Ban Doi moi Quan ly doanh nghiep (DMQLDN) TPHCM da gay chu y. 273 DNNN duoc sap xep - 878,9 ty dong nguon von XH Du luan chu y den ket qua tong ket 5 nam thuc hien doi moi hoat dong DNNN cua TPHCM vi vua qua da noi len mot so van de hau..

 • Nam 2007 Se co phan hoa 20 Tap doan va Tong cong ty Nha nuoc

  15:06 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 Se co phan hoa 20 Tap doan va Tong cong ty Nha nuoc

  STT

 • Ban dau gia cong ty nha nuoc

  01:00 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong vua ra chi thi ve day manh sap xep, phat trien va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc giai doan 2006-2010. Theo do, doanh nghiep nha nuoc co the duoc ban theo hinh thuc dau gia, tru nhung cong ty co loi the ve dat dai.

 • Giam doc cong ty nha nuoc co the gioi duoc khong

  11:22 | Thứ hai 15/08/2005 (GMT+7)

  Cau tra loi la hoan toan co the. Trong cac co quan nha nuoc luon co san nhung sinh vien tot nghiep loai gioi, loai xuat sac duoc tuyen dung vao. Nhung cho den bay gio, so giam doc cong ty nha nuoc gioi nhu “nhung nguoi lam thue so 1 Viet Nam” tim "do con mat" cung rat kho thay.

 • Tin van kinh te ngay 2106

  13:57 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te ngay 2106

  *Viet Nam va Han Quoc cung xay trung tam thuong mai UBND Tp.HCM vua co cong van de nghi Bo Ke hoach va Dau tu trinh Thu tuong ve du an thanh lap Cong ty Lien doanh Lotte Vina Shopping, lien doanh giua doanh nghiep tu nhan san xuat thuong mai Minh Van (Viet Nam) va Cong ty Lotte Shopping Co., Ltd (Han Quoc), dau tu xay dung trung tam thuong mai tong hop tai thanh pho. Muc tieu hoat dong cua du an la dau tu xay dung, quan ly, van hanh va kinh doanh mot mang luoi..

 • Co phan hoa cac cong ty nha nuoc de giam sat co hieu qua

  06:32 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Nha nuoc kho co the giam sat duoc hoat dong cua tat ca cac cong ty nha nuoc ma viec nay can phai do nhan dan lam. De viec nhan dan giam sat hoat dong cua cac cong ty co hieu luc dong nghia voi viec tao dieu kien cho nguoi dan tro thanh chu so huu cua cac cong ty nha nuoc. Viec do co the thuc hien duoc bang cach co phan hoa cac cong ty nha nuoc.

 • Nam 2009 phai chuyen doi xong cong ty nha nuoc

  21:16 | Thứ ba 29/11/2005 (GMT+7)

  Nam 2009 phai chuyen doi xong cong ty nha nuoc

  Luat doanh nghiep vua duoc Quoc hoi thong qua da ra thoi han cham nhat 4 nam ke tu ngay Luat nay co hieu luc (1/7/2006) phai chuyen doi xong cac cong ty nha nuoc sang hinh thuc cong ty TNHH va co phan.

 • BHXH o cong ty nha nuoc va tu nhan co khac nhau

  08:11 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  Cau 1: Toi muon hoi ve nhung tro cap bao hiem xa hoi (BHXH) khi nghi viec: dong BHXH trong thoi gian bao lau (6 thang hay 1 nam) thi duoc huong tro cap BHXH khi nghi viec? Thoi gian co khac nhau khong khi lam viec o cong ty TNHH va cong ty nha nuoc?

 • Buoc dot pha voi cong ty nha nuoc

  13:59 | Chủ nhật 03/07/2005 (GMT+7)

  Buoc dot pha voi cong ty nha nuoc

  Cac nha dau tu nuoc ngoai som duoc phep mua cong ty quoc doanh trong qua trinh co phan hoa doanh nghiep nha nuoc.

 • Thuoc do cong ty nha nuoc nhap doi gia den 300

  12:12 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Trong khi muc chenh lech cua cac cong ty xuat nhap khau duoc ben ngoai chi o muc 5%-8% thi ty le chenh lech cac loai thuoc duoc uy thac nhap khau qua cac cong ty nha nuoc len toi 50% - 300%.

 • Ket thuc hoat dong cua Ban can su Dang tong cong ty nha nuoc hang dac biet

  19:39 | Thứ hai 24/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 18/9/2007, Bo Chinh tri da ra Quyet dinh so 84-QD/TW ket thuc hoat dong cua Ban can su Dang tong cong ty nha nuoc hang dac biet duoc thanh lap theo Quyet dinh so 67- QD/TW, ngay 24/3/2003 cua Bo Chinh tri (khoa IX) bao gom:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0