cong ty lien doanh

Saturday, 28/05/2016 15:00
 • Vi sao Phu My Hung khong nop 457 ti dong tien thue

  08:37 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Vi sao Phu My Hung khong nop 457 ti dong tien thue

  Cuc Thue TP.HCM vua co y kien chinh thuc ve tong so no thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty lien doanh Phu My Hung tu nam 2000 den chin thang dau nam 2003 len den gan 457 ti dong. Mac du Cuc Thue da co nhieu van ban “nhac”, tham chi don doc cong ty phai thuc hien nghia vu thue doi voi Nha nuoc, nhung thay vi nhanh chong thuc hien thi cong ty nay lai vien ra hang loat ly do de chay i nghia vu nop thue.

 • Morgan Stanley duoc cap giay phep Cong ty Lien doanh Chung khoan tai VN

  17:56 | Thứ năm 14/02/2008 (GMT+7)

  Morgan Stanley duoc cap giay phep Cong ty Lien doanh Chung khoan tai VN

  Morgan Stanley (NYSE: MS) hom nay da dua ra cong bo ve viec Tap doan nay duoc Uy ban Chung khoan Nha nuoc Viet Nam cap giay phep thanh lap cong ty lien doanh tai Viet Nam cung voi mot doi tac trong nuoc, Cong ty Co phan Chung khoan Huong Viet (Gateway Securities Inc.). Cong ty lien doanh nay se hoat dong duoi ten goi Cong ty Co phan Chung khoan Morgan Stanley Huong Viet (Morgan Stanley Gateway Securities JSC) va tru so chinh se duoc dat tai Ha Noi. Morgan Stanley..

 • Phu My Hung khong co tinh san lap rach Ong Kich

  01:29 | Thứ năm 16/09/2004 (GMT+7)

  Phu My Hung khong co tinh san lap rach Ong Kich

  Viec san lap trai phep rach Ong Kich duoc dai dien cua Cong ty lien doanh Phu My Hung giai thich: do su co may bom lam tran bun xuong rach.

 • Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

  10:57 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

  14h chieu nay (22/2), Thanhnien Online da phoi hop voi Navigos Group - cong ty chuyen cung cap nhan su cao cap cho cac cong ty da quoc gia qua mang Vietnamwork.com - to chuc chuong trinh tu van truc tuyen ve viec lam voi chu de "Viec lam o KCN - Co hoi va Phat trien". Khach moi tham gia chuong trinh la Giam doc Nhan su cac cong ty lon hoat dong trong cac KCX-KCN cua thanh pho nhu ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics, chi Nguyen Thi Xuan Huong -..

 • Phu My Hung tuong nho Lawrence S Ting

  08:19 | Thứ sáu 23/09/2005 (GMT+7)

  Phu My Hung tuong nho Lawrence S Ting

  Cong ty Lien doanh Phu My Hung cung cac cong ty co von dau tu cua Cong ty CT-D (Dai Loan) tai Viet Nam gom Cong ty Lien doanh Khu che xuat Tan Thuan va Cong ty Dien luc Hiep Phuoc dang thuc hien cac chuong trinh hoat dong ky niem mot nam ngay qua doi (23/9/2004 - 23/9/2005) cua co Chu tich Hoi dong Quan tri, ong Lawrence S.Ting.

 • TPHCM Sap co Trung tam trien lam lon nhat VN

  09:30 | Thứ năm 20/07/2006 (GMT+7)

  TPHCM Sap co Trung tam trien lam lon nhat VN

  Cong ty Lien doanh Hoi cho va Trien lam Sai Gon vua thong bao se xay dung mot trung tam hoi cho va trien lam rong gan 120.000m2 tai khu do thi moi Phu My Hung, Quan 7, TP.HCM. Linh vuc kinh doanh cua cong ty nay bao gom: Mot trung tam trien lam va hoi cho dat tieu chuan quoc te va kinh doanh cac linh vuc nhu cho thue mat bang va tu to chuc cac su kien trien lam, hoi cho, hoi nghi thuong mai. Dong thoi cong ty se cung cap cac dich vu cho cac nha to chuc trien lam,..

 • Sat thu rach Ong Kich

  05:10 | Thứ năm 26/08/2004 (GMT+7)

  Sat thu rach Ong Kich

  Toan TP.HCM xac dinh duoc co 244 vu lan chiem kenh rach. Trong nam 2004 chi xu ly giai quyet duoc 66/244 vu. Noi bat la Cong ty lien doanh Phu My Hung (quan 7) da san lap toan bo rach Ong Kich voi dien tich san lap trai phep la 45.000m2. Va day cung la mot trong nhung noi dung chat van cua Ban kinh te - ngan sach HDND TP.HCM trong buoi lam viec voi So GTCC vao sang 25-8.

 • Se thu hoi quyet dinh cho cong ty lien doanh Daewoo Hanel thue dat tai khu CN Sai Dong A

  09:25 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  UBND Thanh pho Ha Noi vua co cong van so 1747/VP-NNDC yeu cau So Tai nguyen Moi truong va Nha dat (TNMT-ND) thanh pho kiem tra, tap hop tai lieu lien quan, lap ho so thu hoi quyet dinh cho Cong ty lien doanh Daewoo-Hanel thue dat tai quan Long Bien de thuc hien du an Khu Cong nghiep Sai Dong A theo quyet dinh so 608/QD-BKH cua Bo Ke hoach Dau tu ve viec cham dut hoat dong cua doanh nghiep nay. Nhu vay, sau hon 9 nam thue dat "bo" day, Cong ty lien doanh Daewoo-..

 • De nghi thanh lap cong ty lien doanh hoi cho va trien lam Sai Gon

  05:45 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Cong ty lien doanh Phu My Hung va Saigontourist vua nop du an len Bo KH-DT xin thanh lap cong ty lien doanh xay dung khu trung tam hoi cho trien lam co qui mo lon tai khu Nam Sai Gon (Q.7, TP.HCM).

 • Thua nhan thu sai hon 1 ty nhung quyet khong nop tra

  09:14 | Chủ nhật 26/03/2006 (GMT+7)

  Thua nhan thu sai hon 1 ty nhung quyet khong nop tra

  Thanh tra Bo Buu chinh Vien thong vua co quyet dinh so 105/QD-TTra ve viec giai quyet khieu nai cua ong Henry H.Ha, Tong giam doc cong ty Lien doanh khach san Plaza xung quanh noi dung "tich thu so tien thu sai cuoc vien thong doi voi Khach san Sofitel Plaza Saigon thuoc cong ty khach san Plaza" do Thanh tra Bo ban hanh.

 • Thua nhan thu sai hon 1 ty nhung quyet khong nop tra

  11:48 | Thứ bảy 25/03/2006 (GMT+7)

  Thua nhan thu sai hon 1 ty nhung quyet khong nop tra

  Thanh tra Bo Buu chinh Vien thong vua co quyet dinh so 105/QD-TTra ve viec giai quyet khieu nai cua ong Henry H.Ha, Tong giam doc cong ty Lien doanh khach san Plaza xung quanh noi dung "tich thu so tien thu sai cuoc vien thong doi voi Khach san Sofitel Plaza Saigon thuoc cong ty khach san Plaza" do Thanh tra Bo ban hanh.

 • Cong ty Phu My Hung phai thi hanh muc thue suat 25

  22:32 | Thứ sáu 20/08/2004 (GMT+7)

  Cong ty Phu My Hung phai thi hanh muc thue suat 25

  Ngay 19-8, Van phong Chinh phu da co thong bao ket luan cua Thu tuong Phan Van Khai ve nghia vu thue thu nhap doanh nghiep (TNDN) va hoat dong cua Cong ty lien doanh Phu My Hung (PMH).

 • Hoat dong cua Cong ty lien doanh van chuyen quoc te Hai Van la dung phap luat

  00:48 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Hoat dong cua Cong ty lien doanh van chuyen quoc te Hai Van la dung phap luat

  Toi day, TANDTP Ha Noi se xet xu vu an Nguyen Hung Son, nguyen phong vien Bao Dien dan Doanh nghiep doa dam tong tien doanh nghiep ma nan nhan la Cong ty lien doanh van chuyen quoc te Hai Van (goi tat la Cong ty Hai Van). Ly do ma nguoi tong tien dua ra la: "Cong ty Hai Van da loi dung chinh sach uu dai vao dia ban vung sau, vung xa dac biet kho khan de duoc mien 100% thue nhap khau o to va sau do mang o to dem ban" (Bao Thanh Nien se tiep tuc thong tin den ban..

 • Cong ty Phu My Hung bo nhiem chu tich moi

  18:30 | Thứ hai 27/09/2004 (GMT+7)

  Chieu nay, Hoi dong Quan tri Cong ty lien doanh Phu My Hung (TP HCM) da mo cuoc hop bat thuong va thong nhat cu ba Ba Dah Wen giu chuc Chu tich Hoi dong quan tri, kiem Tong giam doc Cong ty Lien doanh Phu My Hung. Day la su thay the sau khi ong Lawrence S.Ting tu sat.

 • Tu van truc tuyen chu de Co hoi phat trien trong linh vuc Dau tu Tai chinh va Bat dong san

  13:43 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen chu de Co hoi phat trien trong linh vuc Dau tu Tai chinh va Bat dong san

  14h ngay hom nay (26/4), Thanhnien Online da phoi hop cung VietnamWorks.com to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi chu de "Co hoi phat trien trong linh vuc Dau tu, Tai chinh va Bat dong san" nham giup ban doc tim hieu cac thong tin va co hoi hoc hoi, phat trien nghe nghiep trong cac linh vuc Tai chinh, Dau tu va Bat dong san.

 • 14h chieu nay 22 2 truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

  11:00 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  14h chieu nay 22 2 truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

  14h chieu nay (22/2), Thanhnien Online se phoi hop voi Navigos Group - cong ty chuyen cung cap nhan su cao cap cho cac cong ty da quoc gia qua mang Vietnamwork.com - to chuc chuong trinh tu van truc tuyen ve viec lam voi chu de "Viec lam o KCN - Co hoi va Phat trien". Khach moi tham gia chuong trinh la Giam doc Nhan su cac cong ty lon hoat dong trong cac KCX-KCN cua thanh pho nhu ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics, ba Nguyen Thi Xuan Huong -..

 • Tu van truc tuyen ve Van hoa ung xu va lam viec noi cong so

  12:57 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen ve Van hoa ung xu va lam viec noi cong so

  Trong mot cuoc hop, ban nen im lang lang nghe y kien cua sep hay chu dong de xuat nhung y tuong moi cua minh? Neu Cty khong yeu cau mac dong phuc, ban se chon trang phuc nao phu hop nhat cho moi truong lam viec cua minh? Phai chang, trong nhung moi truong lam viec khac nhau, de minh "luon la chinh minh" thi qua kho?... Tat ca cac van de do da duoc cac chuyen vien tu van giai dap day du trong buoi tu van truc tuyen keo dai 2 gio tren TNO vao trua nay (26/7). Ban..

 • TP HCM Dua vao su dung Dai lo 10 lan xe

  10:08 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  TP HCM Dua vao su dung Dai lo 10 lan xe

  Day la cong trinh ha tang do thi tam voc cua Viet Nam va duoc mang ten co Tong Bi thu Nguyen Van Linh. Dai lo duoc xem la tuyen duong huyet mach co y nghia rat lon doi voi su phat trien kinh te cho khu vuc phia Nam thanh pho. Ngay 30/12, Cong ty lien doanh Phu My Hung chinh thuc dua vao su dung toan bo cong trinh Dai lo Nguyen Van Linh – tuyen duong do thi lon nhat, hien dai nhat cua thanh pho Ho Chi Minh. Theo do, chieu dai Dai lo la 17,8 km (bat dau tu duong..

 • Trung Quoc dong cua ba cong ty lien doanh gay o nhiem

  17:30 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Chinh quyen thanh pho Jiaonan thuoc tinh Son Dong (phia dong Trung Quoc) da quyet dinh dong cua ba cong ty lien doanh co von dau tu hon 10 trieu USD do cac noi nay khong tuan thu cac qui chuan moi truong cua thanh pho.

 • Tu van truc tuyen viec lam chu de Co hoi phat trien trong linh vuc Dau tu Tai chinh va Bat dong san

  13:40 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen viec lam chu de Co hoi phat trien trong linh vuc Dau tu Tai chinh va Bat dong san

  14h thu tu ngay 26/4 Thanhnien Online phoi hop cung VietnamWorks.com to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi chu de "Co hoi phat trien trong linh vuc Dau tu, Tai chinh va Bat dong san" nham giup ban doc tim hieu cac thong tin va co hoi hoc hoi, phat trien nghe nghiep trong linh vuc Tai chinh, Dau tu va Bat dong san.

 • Ap dung nhat quan muc thue TNDN cho Cong ty Phu My Hung theo giay phep ban dau

  22:55 | Thứ hai 15/03/2004 (GMT+7)

  Ap dung nhat quan muc thue TNDN cho Cong ty Phu My Hung theo giay phep ban dau

  Theo nguon tin rieng cua Bao Thanh Nien, thuc hien su chi dao cua Thu tuong Chinh phu, moi day Bo Tai chinh da to chuc mot cuoc hop voi cac bo: Tu phap, Xay dung, Thuong mai, Ke hoach va Dau tu va Van phong Chinh phu de thong nhat lai van de co che hach toan va nop thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty lien doanh Phu My Hung.

 • Viet Nam va Trieu Tien xem xet lap cong ty lien doanh

  10:10 | Chủ nhật 28/10/2007 (GMT+7)

  Viet Nam va Trieu Tien xem xet lap cong ty lien doanh

  Doanh nghiep hai nuoc CHDCND Trieu Tien va VN duoc khuyen khich lap cong ty lien doanh ve dau tu, thuong mai va tawmg cuong buon ban hang doi hang giua hai ben - theo noi dung hoi dam giua Thu tuong Nguyen Tan Dung va Thu tuong Kim Yong IL sang 27-10.

 • VN CHDCND Trieu Tien Xem xet lap cong ty lien doanh

  07:28 | Chủ nhật 28/10/2007 (GMT+7)

  VN CHDCND Trieu Tien Xem xet lap cong ty lien doanh

  Doanh nghiep hai nuoc CHDCND Trieu Tien va VN duoc khuyen khich xem xet lap cong ty lien doanh ve dau tu, thuong mai va kha nang buon ban hang doi hang giua hai ben - theo noi dung hoi dam giua Thu tuong Nguyen Tan Dung va Thu tuong Kim Yong Il sang 27-10.

 • BIDV tham gia thi truong bao hiem quan ly dau tu

  15:32 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  BIDV tham gia thi truong bao hiem quan ly dau tu

  Ngay 9/1/2005, tai Ha Noi, Cong ty bao hiem Ngan hang Dau tu va Phat trien VN (BIC) da khai truong di vao hoat dong, danh dau viec chinh thuc tham gia thi truong bao hiem cua Ngan hang Dau tu va Phat trien VN (BIDV).

 • Khanh Hoa Thanh lap Cong ty lien doanh Kho xang dau ngoai quan

  07:00 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Khanh Hoa Thanh lap Cong ty lien doanh Kho xang dau ngoai quan

  Thu tuong Chinh phu da dong y ve nguyen tac cho thanh lap Cong ty lien doanh Kho xang dau ngoai quan Van Phong tai vinh Van Phong.

 • Cong ty lien doanh Ngoi Sao Sai Gon 11 nam lo 21 ti dong

  06:29 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Trong bao cao moi day gui UBND TP.HCM va cac so chuc nang, Cong ty Xe khach Sai Gon cho biet Cong ty lien doanh van tai Ngoi Sao Sai Gon (goi tat la Sai Gon Star) da tiep tuc lo trong nam 2004 them 363 trieu dong, nang tong so lo sau 11 nam hoat dong len 21 ti dong.

 • Ban chung cu vi pham Luat Nha o Da thu tien xu ly ra sao

  09:18 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Ban chung cu vi pham Luat Nha o Da thu tien xu ly ra sao

  Ngay sau khi bao chi dang tin So Xay dung yeu cau 3 chu dau tu du an la Cong ty Lien doanh Phu My Hung (cong trinh Sky Garden), Cong ty Capitaland-Vista (du an nha o The Vista), Cong ty co phan Van Phat Hung (du an nha o Blue Diamond) ban chung cu vi pham Luat Nha o phai tra lai tien cho khach hang, chung toi da phat hien them mot so tinh tiet moi...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0