cong ty kiem toan

Friday, 27/05/2016 11:35
 • Om yeu kiem toan noi

  16:19 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Om yeu kiem toan noi

  Hoat dong kiem toan doc lap Viet Nam ra doi nam 1991 va ngay cang the hien vai tro quan trong trong nen kinh te. Neu nam 1991 chi co 2 cong ty kiem toan doc lap va 15 nhan vien thi den nay ca nuoc da co 136 cong ty voi hon 5 nghin nhan vien, cung cap hon 20 loai dich vu nghe nghiep cho khach hang. Tuy nhien, trong doi ngu kiem toan vien nuoc ta hien nay chi co 888 kiem toan vien hanh nghe co chung chi kiem toan vien (thong ke cua Hoi Kiem toan vien hanh nghe Viet..

 • Co xe kiem toan leo doc

  10:48 | Thứ bảy 19/06/2004 (GMT+7)

  Co xe kiem toan leo doc

  Nhieu chuyen gia nhan dinh, lo trinh mo cua linh vuc kiem toan va tu van cho nuoc ngoai theo Hiep dinh thuong mai Viet - My se bat dau vao nam toi dang tao ra mot cuoc canh tranh khong can suc ngay tren san nha.

 • Them 4 cong ty kiem toan chung khoan

  16:13 | Thứ tư 24/11/2004 (GMT+7)

  Them 4 cong ty kiem toan chung khoan

  Uy ban Chung khoan Nha nuoc vua chap thuan them 4 cong ty kiem toan duoc phep tham gia hoat dong trong linh vuc chung khoan. Nhu vay den nay da co 7 cong ty kiem toan duoc tham gia vao linh vuc nay, trong do co 2 cong ty kiem toan nuoc ngoai.

 • DN chi duoc chon trong 44 cong ty kiem toan

  07:22 | Thứ tư 15/12/2004 (GMT+7)

  DN chi duoc chon trong 44 cong ty kiem toan

  Bo Tai chinh vua cong khai danh sach 44 cong ty trong so hon 70 cong ty kiem toan tai Viet Nam du dieu kien thuc hien kiem toan Bao cao tai chinh nam 2004 va 2005 cho cac DN.

 • Nhan luc kiem toan vo canh bay

  10:15 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Nhan luc kiem toan vo canh bay

  Ong la thanh vien ban giam doc mot cong ty kiem toan ten tuoi. Mot hom nhan vien cu cua ong, nay dang lam viec tai mot cong ty chung khoan goi dien hoi tham.

 • Cho cong ty nuoc ngoai kiem toan de co phan hoa DNNN

  15:43 | Thứ ba 27/04/2004 (GMT+7)

  Cho cong ty nuoc ngoai kiem toan de co phan hoa DNNN

  Thu truong Bo Tai chinh Le Thi Bang Tam cho biet Bo Tai chinh dang kien nghi Chinh phu nhu vay, do hien nay cac cong ty kiem toan trong nuoc chua dap ung duoc qua trinh day nhanh co phan hoa DNNN.

 • 3 cong ty kiem toan du dieu kien kiem toan chung khoan

  14:26 | Thứ năm 18/11/2004 (GMT+7)

  UBCKNN vua co quyet dinh chap thuan cho 3 cong ty kiem toan va danh sach kiem toan vien duoc kiem toan cho cac to chuc phat hanh, to chuc niem yet va to chuc kinh doanh chung khoan nam 2005-2006 la Cong ty Kiem toan Viet Nam (VACO), Cong ty Kiem toan va Tu van (A-C) va Cong ty TNHH KPMG Viet Nam.

 • Tieu chan kiem toan tren TTCK Ha la hop ly

  13:03 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  Tieu chan kiem toan tren TTCK Ha la hop ly

  Theo Hoi Kiem toan vien hanh nghe Viet Nam (VACPA), ca nuoc co khoang 140 cong ty kiem toan nhung 80% la doanh nghiep nho va vua, moi thanh lap chua day 10 nam, so luong kiem toan vien co chung chi hanh nghe it.

 • Cong ty Kiem toan va Tu van Tai chinh Quoc te tuyen 04 Ky su

  15:10 | Thứ sáu 08/07/2005 (GMT+7)

  Cong ty Kiem toan va Tu van Tai chinh Quoc te (IFC) - cong ty kiem toan hang dau tai Viet Nam, dang can tuyen 04 ky su de kiem toan cac cong trinh xay dung co ban.

 • Treo ngoe chuyen thieu thua

  09:05 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Treo ngoe chuyen thieu thua

  Cac cong ty dai chung muon tang uy tin deu phai tien hanh kiem toan hang nam de bao cao co dong tinh hinh “suc khoe” cua ho. The nhung, chua bao gio viec kiem toan tren thi truong chung khoan lai kho khan nhu bay gio...

 • Khat kiem toan vien chung khoan

  11:33 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Cuoi thang 3 vua qua, Cong ty TNHH Dich vu kiem toan va Tu van ke toan BHP da bi mat quyen duoc kiem toan cho cac to chuc phat hanh, to chuc niem yet va to chuc kinh doanh chung khoan, do khong du so luong kiem toan vien theo yeu cau.

 • Khong nen ha chuan xet duyet cong ty kiem toan

  22:25 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Khong nen ha chuan xet duyet cong ty kiem toan

  Gan 100 thanh vien den tu 50 quoc gia la thanh vien cua Tap doan Kiem toan quoc te HLB, mot trong nhung tap doan kiem toan lon nhat the gioi da co mat tai Viet Nam tham du cuoc hoi thao quoc te do tap doan nay to chuc trong 2 ngay 25 - 26.10. Nhan dip nay, Chu tich tap doan, ong Robert.G.Tautges da co cuoc trao doi voi Thanh Nien chung quanh van de ve thong tin tai chinh cho cac nha dau tu.

 • Cho cong ty kiem toan nuoc ngoai dinh gia tai san

  05:50 | Thứ bảy 01/05/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua kien nghi Chinh phu cho phep cac cong ty kiem toan nuoc ngoai cung cap dich vu dinh gia tai san de nang cao chat luong cua cong tac dinh gia.

 • Khat kiem toan vien chung khoan

  09:48 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Khat kiem toan vien chung khoan

  Cuoi thang 3 vua qua, Cong ty TNHH Dich vu kiem toan va Tu van ke toan BHP da bi mat quyen duoc kiem toan cho cac to chuc phat hanh, to chuc niem yet va to chuc kinh doanh chung khoan, do khong du so luong kiem toan vien theo yeu cau.

 • Thieu kiem toan cho chung khoan

  14:54 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Cuoi thang 3 vua qua, Cong ty TNHH Dich vu kiem toan va Tu van ke toan BHP da bi mat quyen duoc kiem toan cho cac to chuc phat hanh, to chuc niem yet va to chuc kinh doanh chung khoan, do khong du so luong kiem toan vien theo yeu cau.

 • Co nen ha chuan kiem toan

  22:49 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Co nen ha chuan kiem toan

  Moi day, Bo Tai chinh da co quyet dinh "ha chuan" xet duyet cac cong ty duoc phep kiem toan cac DN niem yet.

 • Thi diem co phan hoa cong ty kiem toan

  09:12 | Thứ năm 31/01/2002 (GMT+7)

  Don vi dau tien thuoc linh vuc nay duoc phep tien hanh co phan hoa la Cong ty Kiem toan va Tu van (A-C) thuoc Bo Tai chinh co tru so o TP HCM. Tong so von cua A-C la 1,69 ty dong, trong do von Nha nuoc chiem 942 trieu dong.

 • Co nen ha chuan kiem toan

  10:10 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Co nen ha chuan kiem toan

  Moi day, Bo Tai chinh da co quyet dinh "ha chuan" xet duyet cac cong ty duoc phep kiem toan cac DN niem yet.

 • Cho phep cong ty kiem toan dinh gia DN nha nuoc

  15:23 | Thứ sáu 13/09/2002 (GMT+7)

  Sap toi, Bo Tai chinh se co van ban chap thuan cho cac cong ty kiem toan hoac cong ty co chuc nang dinh gia doanh nghiep duoc tham gia xac dinh gia tri thuc te cua cac doanh nghiep nha nuoc, khi chuyen doi hinh thuc so huu nhu co phan hoa, giao, ban, khoan, cho thue...

 • 12 cong ty duoc kiem toan to chuc niem yet

  05:46 | Thứ hai 04/12/2006 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan Nha nuoc vua chap thuan cho 12 to chuc kiem toan doc lap duoc kiem toan cho cac to chuc phat hanh, to chuc niem yet va cong ty kinh doanh chung khoan giai doan 2007-2008.

 • Chap thuan them cong ty kiem toan

  01:16 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan nha nuoc vua thong bao tiep tuc lua chon, chap thuan cho cac cong ty kiem toan duoc kiem toan to chuc phat hanh, to chuc niem yet va to chuc kinh doanh chung khoan cho nam 2007-2008.

 • Ba cong ty kiem toan dau tien duoc chap thuan

  05:28 | Thứ bảy 20/11/2004 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan nha nuoc (SSC) da ra quyet dinh chap thuan cho ba cong ty kiem toan duoc kiem toan cho cac to chuc phat hanh, to chuc niem yet va to chuc kinh doanh chung khoan nam 2005-2006.

 • Can thue cong ty kiem toan cac lien doanh oto

  18:00 | Thứ bảy 08/05/2004 (GMT+7)

  Tong cuc Thue can thue mot cong ty kiem toan quoc te tien hanh kiem toan de quyet toan thue cac lien doanh oto. Toi cho rang lap tuc gia xe tro ve dung gia tri cua no.

 • Co phan hoa Cong ty Kiem toan va tu van

  07:33 | Thứ tư 29/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 26-3, Cong ty co phan Kiem toan va tu van (A-C) da chinh thuc ra mat. Tien than la Cong ty Kiem toan va tu van thuoc Bo Tai chinh, da hoat dong trong linh vuc kiem toan, ke toan tren 12 nam va da khang dinh duoc vi the thuong hieu A-C tren thi truong.

 • Gian lan tai Canfoco co quan kiem toan vo can

  15:45 | Thứ năm 24/10/2002 (GMT+7)

  "Cong ty kiem toan khong phai chiu trach nhiem truc tiep ve nhung sai sot da xay ra" - Do la khang dinh cua ong Nguyen Thanh Tung, Pho giam doc Cong ty Tu van tai chinh, Ke toan va Kiem toan (AASC), don vi kiem toan cua Do hop Ha Long (Canfoco) sau nhung gian lan tai chinh tai cong ty nay bi phanh phui.

 • Thong nhat thi truong kiem toan

  09:12 | Thứ năm 08/12/2005 (GMT+7)

  Thong nhat thi truong kiem toan

  Thu truong Bo Tai chinh Le Thi Bang Tam cho biet: “Cong ty kiem toan nha nuoc, cong ty kiem toan hoat dong duoi hinh thuc co phan da thanh lap va hoat dong truoc ngay Nghi dinh 105/2004/ND-CP co hieu luc se phai chuyen doi theo hinh thuc cong ty TNHH, cong ty hop danh, doanh nghiep (DN) tu nhan va DN hoat dong theo Luat Dau tu nuoc ngoai.

 • Kiem toan VN la thanh vien day du cua Deloitte Touche Tohmatsu

  09:52 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  Kiem toan VN la thanh vien day du cua Deloitte Touche Tohmatsu

  Ngay 7/5, Cong ty Kiem toan Viet Nam (VACO) la cong ty kiem toan va tu van dau tien va lon nhat Viet Nam da chinh thuc cong bo hoan thanh viec chuyen doi so huu va tro thanh thanh vien day du cua Deloitte Touche Tohmatsu, mot trong bon hang kiem toan lon nhat the gioi. Cung trong buoi hop bao nay, VACO cong bo chinh thuc doi ten thanh Deloitte Vietnam, hien dien day du cua mot hang kiem toan danh tieng nhat tren the gioi tai Viet Nam.

 • Thieu hut nhan luc kiem toan la tat yeu

  09:44 | Chủ nhật 15/04/2007 (GMT+7)

  Thieu hut nhan luc kiem toan la tat yeu

  “Cuoc chien” gianh nhan luc cua cac cong ty chung khoan ngay cang gia tang trong su ra doi o at cua cac cong ty chung khoan da dan den thuc trang “cau” ve nhan luc vuot qua xa “cung”. Vay giai quyet tinh trang thieu hut nhan luc kiem toan tai Viet Nam bang cach nao?


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0