cong ty hang hai

Friday, 27/05/2016 03:23
 • Chuyen Cang Sai Gon va Cang Quang Ninh thanh cty trach nhiem huu han mot thanh vien

  14:12 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  * Chuyen giao Cang Ba Ngoi ve Tong Cong ty Hang hai Viet NamXet de nghi cua Tong cong ty Hang hai Viet Nam, ngay 30/7, tai Cong van so 4199/VPCP-DMDN, Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung da giao Bo truong Bo Giao thong van tai quyet dinh chuyen Cang Sai Gon va Cang Quang Ninh thuoc Tong cong ty Hang hai Viet Nam thanh cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien 100% von nha nuoc theo dung quy dinh hien hanh.

 • Kiem diem Tong giam doc Tong cong ty Hang hai

  19:10 | Thứ hai 04/04/2005 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van 1628 gui Bo Giao thong Van tai, thong bao y kien chi dao cua Thu tuong: Yeu cau Bo truong Dao Dinh Binh chi dao khan truong kiem diem nhung sai pham cua ong Ha Duc Bang, Tong giam doc Tong cong ty Hang hai VN va nhung ca nhan co lien quan.

 • Kien nghi dieu tra sai pham tai Tong Cong ty Hang hai

  15:43 | Thứ hai 28/03/2005 (GMT+7)

  Kien nghi dieu tra sai pham tai Tong Cong ty Hang hai

  Tong Thanh tra Chinh phu vua bao cao Thu tuong ket qua xac minh don to cao Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam Ha Duc Bang. Theo do, don ky ten tap the 3 pho tong giam doc da neu nhieu van de sai su that, va vi pham 1 trong 19 dieu Dang vien khong duoc lam.

 • Thay Tong giam doc Tong Cong ty Hang hai VN

  09:06 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Ong Ha Duc Bang thoi giu chuc Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam (Vinalines), dieu chuyen ve Bo Giao thong Van tai nhan nhiem vu moi. Do la quyet dinh cua Thu tuong ban hanh ngay 23/8.

 • Thay Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam

  23:57 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 23/8, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh bo nhiem ong Duong Chi Dung, Tong giam doc Tong cong ty Xay dung cong trinh duong thuy vao chuc vu Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam. Cung theo quyet dinh nay, ong Ha Duc Bang dang giu chuc vu tren duoc dieu ve Bo Giao thong van tai nhan nhiem vu khac.

 • Thay Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam

  08:32 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 23/8, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh bo nhiem ong Duong Chi Dung, Tong giam doc Tong cong ty Xay dung cong trinh duong thuy vao chuc vu Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam.

 • Thu tuong yeu cau Thay Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam

  00:30 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van truyen dat y kien cua Thu tuong ve ket qua dieu tra, xac minh mot so vu, viec tai Tong cong ty Hang hai Viet Nam.

 • Co phan hoa 8 don vi thuoc Tong cong ty Hang hai

  18:45 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Thu tuong vua ky quyet dinh dieu chinh phuong an sap xep, doi moi cong ty nha nuoc truc thuoc Tong cong ty Hang hai Viet Nam nam 2005-2006. Theo do, ngay trong nam 2005, se co phan hoa 6 don vi.

 • Cach chuc chu tich HDQT Tong cong ty Hang hai

  08:39 | Thứ sáu 15/10/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai vua ky quyet dinh cach chuc uy vien hoi dong quan tri (HDQT) va chu tich HDQT Tong cong ty Hang hai cua ong Vu Ngoc Son.

 • Nhieu lanh dao nganh hang hai co von trong doanh nghiep san sau

  15:23 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Cong ty co phan dai ly lien hiep van chuyen (Gemadept) va Cong ty lien doanh van tai bien Viet - Phap (Gematrans) la hai doanh nghiep “san sau” cua nhieu can bo lanh dao Tong cong ty Hang hai va Cuc Hang hai Viet Nam.

 • Tong Cong ty Hang hai huong toi mo hinh tap doan

  15:22 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Tong Cong ty Hang hai huong toi mo hinh tap doan

  Den nam 2010, Tong Cong ty Hang hai Viet Nam phat trien thanh Tap doan Hang hai manh trong khu vuc, giu vai tro chu luc trong nganh hang hai Viet Nam.

 • Nhieu lanh dao hang hai co doanh nghiep san sau

  07:54 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)

  Cong ty co phan dai ly lien hiep van chuyen (Gemadept) va Cong ty lien doanh van tai bien Viet - Phap (Gematrans) la cong ty “san sau” cua nhieu lanh dao Tong Cong ty Hang hai va Cuc Hang hai Viet Nam. Do la ket luan cua Thanh tra Chinh phu sau khi thanh tra 2 don vi nay theo chi dao cua Thu tuong.

 • Thanh tra nhung sai pham cua Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam

  00:11 | Thứ bảy 20/11/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua giao cho Thanh tra Chinh phu va Bo Giao thong van tai khan truong thanh tra nhung don thu to cao ong Ha Duc Bang - Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam co nhieu bieu hien vi pham, gay anh huong den hieu qua kinh doanh va toc do tang truong cua don vi nay.

 • Thay Tong giam doc Tong cong ty Hang hai VN

  09:36 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai vua co y kien chi dao Bo Giao thong Van tai thay the Tong giam doc Tong cong ty hang hai VN Ha Duc Bang. Thoi gian qua, don vi nay hoat dong kem hieu qua, noi bo mat doan ket keo dai, Tong giam doc khong con du uy tin lanh dao.

 • Chuyen chua tung co o Tong Cong ty Hang hai Viet Nam

  08:11 | Thứ tư 29/06/2005 (GMT+7)

  Chuyen chua tung co o Tong Cong ty Hang hai Viet Nam

  Mot chuyen chua tung co da xay ra trong nganh hang hai Viet Nam: sang hom qua, 28/6 cuoc hop “xu ly ket qua bo phieu tin nhiem” doi voi Giam doc Inlaco Sai Gon Cap Trong Tuan tai KS New World – TPHCM tro thanh mot cuoc au da giua cac phe phai truoc su chung kien cua nhieu phong vien bao dai trung uong va dia phuong...

 • Tong cong ty Hang Hai Nhieu lanh dao co von trong 2 doanh nghiep san sau

  05:47 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Tong cong ty Hang Hai Nhieu lanh dao co von trong 2 doanh nghiep san sau

  Cong ty co phan dai ly lien hiep van chuyen (Gemadept) va Cong ty lien doanh van tai bien Viet - Phap (Gematrans) la doanh nghiep “san sau” cua nhieu can bo lanh dao Tong cong ty Hang hai va Cuc Hang hai VN.

 • Thanh tra don to cao Tong giam doc Tong cong ty Hang hai VN

  19:31 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van gui Thanh tra Chinh phu va Bo Giao thong Van tai yeu cau khan truong thanh tra noi dung don to cao ong Ha Duc Bang, Tong giam doc Tong cong ty Hang hai Viet Nam.

 • Phat trien Tong cong ty Hang hai theo huong tap doan manh

  06:02 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Do la chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung doi voi viec trien khai ke hoach san xuat kinh doanh nam 2007 cua Tong cong ty Hang hai VN (Vinalines). Ngoai ra, Vinalines can hoan thanh qua trinh co phan hoa cac doanh nghiep thanh vien, co cau lai to chuc va hoat dong cua Vinalines theo mo hinh cong ty me - cong ty con.

 • Kiem diem tong giam doc va 3 pho tong giam doc Tong cong ty Hang hai

  00:19 | Thứ tư 06/04/2005 (GMT+7)

  Theo nguon tin tu Tong cong ty Hang hai Viet Nam (Vinalines), ngay 9/4, ban lanh dao cua Vinalines se co cuoc hop kiem diem ve trach nhiem cua ong Ha Duc Bang, Tong giam doc Vinalines ve 5 diem trong ket luan cua Thanh tra Chinh phu.

 • Chu tich HDQT Tong cong ty Hang hai bi cach chuc Sai pham keo dai qua nhieu nam

  23:06 | Chủ nhật 17/10/2004 (GMT+7)

  Ngay 11/10, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh cach chuc Chu tich HDQT Tong cong ty Hang hai Viet Nam (TCTHHVN) doi voi ong Vu Ngoc Son. Noi ve quyet dinh nay, hau het can bo - cong nhan vien TCTHHVN deu cho rang do la hau qua tat yeu cua nhung sai pham cua ong Son trong thoi gian kinh qua cac chuc vu lanh dao o don vi nay...

 • Tong cong ty Hang hai thanh tap doan

  10:41 | Thứ bảy 21/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua phe duyet Ke hoach phat trien Tong cong ty Hang hai Viet Nam. Muc tieu den nam 2010 cua tong cong ty la tro thanh mot trong nhung tap doan hang hai manh trong khu vuc.

 • Thu tuong bo nhiem nhan su moi

  22:25 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  22/6, Thu tuong ky Quyet dinh so 775 bo nhiem co thoi han ong Pham Quy Tieu, Pho Cuc truong Cuc Hang khong Viet Nam giu chuc Cuc truong Cuc Hang khong Viet Nam, dong thoi cung bo nhiem mot so chuc vu khac.

 • Thu truong Bo GTVT Pham Duy Anh bi to cao tieu cuc

  18:29 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Thu truong Bo GTVT Pham Duy Anh bi to cao tieu cuc

  Pho chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong Nguyen Thi Doan vua ky van ban yeu cau lam ro tieu cuc cua Thu truong Bo Giao thong van tai kiem Chu tich Hoi dong quan tri Tong cong ty Hang hai Viet Nam Pham Duy Anh, theo don to cao.

 • Nhieu lanh dao nganh hang hai co von trong DN san sau

  18:51 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Cty co phan dai ly lien hiep van chuyen (Gemadept) va Cty lien doanh van tai bien Viet - Phap (Gematrans) la hai DN “san sau” cua nhieu can bo lanh dao Tong Cty Hang hai va Cuc Hang hai Viet Nam.

 • Lam ro tieu cuc cua Thu truong Bo GTVT Pham Duy Anh

  08:12 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Lam ro tieu cuc cua Thu truong Bo GTVT Pham Duy Anh

  Uy ban Kiem tra Trung uong vua co van ban do Pho Chu nhiem Nguyen Thi Doan ky, yeu cau lam ro tieu cuc cua Thu truong Bo Giao thong Van tai kiem Chu tich Hoi dong quan tri Tong Cong ty Hang hai Viet Nam Pham Duy Anh, theo noi dung don to cao.

 • Thu truong Bo GTVT Pham Duy Anh bi kiem diem

  10:10 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  Uy ban Kiem tra Trung uong da co van ban yeu cau kiem diem, lam ro nhung sai pham cua ong Thu truong Bo GTVT Pham Duy Anh trong viec cho con gai di hoc va bao che cho giam doc cong ty Inlaco Sai Gon.

 • Chuyen Handico va Vinalines sang mo hinh me con

  10:26 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  Tong cong ty Dau tu va Phat trien nha Ha Noi (Handico) va Tong cong ty Hang hai Viet Nam (Vinalines) se chinh thuc hoat dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con. Do la noi dung cac quyet dinh 217, 220 vua duoc Chinh phu ban hanh.

 • Lam ro tieu cuc cua Thu truong Bo GTVT Pham Duy Anh

  10:49 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Lam ro tieu cuc cua Thu truong Bo GTVT Pham Duy Anh

  Theo tin rieng cua phong vien, Uy ban Kiem tra Trung uong vua co van ban do Pho Chu nhiem Nguyen Thi Doan ky, yeu cau lam ro tieu cuc cua Thu truong Bo GTVT kiem Chu tich Hoi dong quan tri Tong Cong ty Hang hai Viet Nam Pham Duy Anh, theo noi dung don to cao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0