cong trinh xay dung co ban

Saturday, 28/05/2016 15:01
 • Thua ThienHue Phat hien nhieu cong trinh xay dung co ban lam doi lam au

  11:54 | Thứ tư 17/01/2001 (GMT+7)

  UBND tinh cho biet, den ngay 16/1, qua thanh tra da phat hien mot so cong trinh xay dung co ban o 7 phuong, xa, khong dam bao chat luong, xuong cap nhanh, khong phat huy hieu qua su dung, sai thiet ke...

 • Can Tho ngon ngang nhieu cong trinh xay dung co ban

  09:00 | Thứ bảy 04/01/2003 (GMT+7)

  Nhung ngay cuoi nam, tinh tien hanh xay dung mot so cong trinh co so ha tang, chinh trang do thi noi o thanh pho Can Tho de don nam moi. Song cac du an nay kho co the hoan tat, kip dua vao phuc vu truoc Tet.

 • Ung von cho mot so cong trinh xay dung co ban trong diem

  08:36 | Thứ hai 16/08/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua chi dao Bo Tai chinh ung truoc trong ke hoach von dau tu xay dung co ban nam 2005 cho mot so cong trinh trong diem can thuc hien ngay, bao gom: 50 ti dong cho Bo Giao thong van tai de nang cap quoc lo 53 doan qua tinh Vinh Long, 40 ti dong cho tinh Tien Giang de dau tu co so ha tang Khu cong nghiep My Tho. Tinh An Giang duoc 12 ti dong lam von doi ung cho du an kiem soat lu Bac Vam Nao.

 • Nhieu cong trinh xay dung co nguy co bi bo roi do gia thep cao

  06:29 | Thứ năm 11/03/2004 (GMT+7)

  Nhieu cong trinh xay dung co nguy co bi bo roi do gia thep cao

  Khu quan ly giao thong do thi TP.HCM - chu dau tu cua gan 300 cong trinh giao thong, trong do co tren 10 cong trinh trong diem, dang rat lo lang vi cac cong trinh xay dung co ban tren dia ban TP.HCM co nguy co bi bo roi. Ly do la gia thep cao, buoc cac nha thau phai tinh "duong thoat than" cho minh. Va duong thoat don gian nhat la tam ngung thi cong...

 • Tan cong nan tham nhung trong xay dung co ban

  18:29 | Thứ năm 10/03/2005 (GMT+7)

  Tan cong nan tham nhung trong xay dung co ban

  Bo Cong an nhan dinh, tinh trang rut bot vat tu, loi dung thi cong cac cong trinh xay dung co ban de tham nhung dang dien ra pho bien, nghiem trong o nhieu dia phuong.

 • Gia thep xay dung tang do dau

  14:26 | Thứ năm 19/07/2007 (GMT+7)

  Gia thep xay dung tang do dau

  Gia thep xay dung hien tang gan 2 trieu dong/tan so voi 2006 va Chinh phu phai dieu chinh dau tu gan 1.800 ty dong doi voi cac cong trinh xay dung co ban. Hiep hoi Thep ly giai, gia thep tang do gia phoi tang nhung Bo Tai chinh cho rang can phai xem xet cac yeu to khac.

 • Thuong thong ha tac

  20:18 | Thứ bảy 16/07/2005 (GMT+7)

  TTCN - Ngay 4-3-2005, Bo Xay dung da ra thong tu 03/2005/TT-BXD (TT03) huong dan dieu chinh du toan cong trinh xay dung co ban. Theo do, dieu chinh tu “Gia tri du toan xay lap” cho den “Cac chi phi khac trong tong du toan cong trinh xay dung”.

 • TPHCM dao lap lap dao trien mien

  07:35 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  TPHCM dao lap lap dao trien mien

  Ngay 6-12, di tim cau tra loi vi sao co nhung linh vuc, cong trinh, du an cu tri tre, noi hoai khong chuyen hoac "thay bong ma khong thay hinh", nhieu dai bieu HDND TP.HCM trong ngay lam viec thu ba ky hop thu 12 cho rang cong tac can bo con nhieu bat cap. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Da Nang Moi chuyen gia nuoc ngoai giam sat cac cong trinh lon

  20:58 | Thứ bảy 13/12/2003 (GMT+7)

  Tai ky hop thu 10, HDND thanh pho khoa VI moi day, Bi thu Thanh uy Da Nang Nguyen Ba Thanh thong bao: "De tao mot buoc chuyen ve chat luong cong trinh xay dung co ban, thanh pho da ky hop dong voi 7 chuyen gia giam sat xay dung cua Cuba, voi muc luong 1000 USD/thang".

 • Di dau thau hay di chau

  23:56 | Thứ bảy 28/08/2004 (GMT+7)

  Di dau thau hay di chau

  Mot so doanh nghiep o Thanh Hoa lien tuc goi dien va co don thu phan anh: Theo thong bao moi thau cua Ban Quan ly cac cong trinh xay dung co ban (goi la Ban quan ly) TP Thanh Hoa, cac don vi co du nang luc va dieu kien thi dung 7h30 den 17h ngay 13/8/2004, den ban de mua ho so du thau (500.000 d/bo) san nen duong giao thong, lat he, thoat nuoc khu tai dinh cu Dong Cuong, TP Thanh Hoa.

 • Thanh tra TP Da Lat ket luan mot so sai pham cua Cty Quan ly cong trinh do thi Da Lat Co dau hieu vi pham phap luat

  16:08 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Thanh tra TP Da Lat ket luan mot so sai pham cua Cty Quan ly cong trinh do thi Da Lat Co dau hieu vi pham phap luat

  Sang 25/10, tai tru so UBND TP Da Lat, Chu tich UBND TP Da Lat Nguyen Tri Dien; Chanh thanh tra, Truong doan thanh tra lien nganh TP Da Lat Tran Dinh Van da co buoi lam viec voi dai dien bao Thanh Nien va chinh thuc thong bao ket qua thanh tra ve nhung sai pham cua Cong ty quan ly cong trinh do thi Da Lat (CTQLCTDT) ma bao Thanh Nien da phan anh, qua trinh thanh tra con phat hien mot so sai pham khac.

 • Hop nhat ma so thue voi ma so dang ky kinh doanh

  16:11 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 30/11, tham du Hoi nghi toan quoc Nganh Ke hoach va Dau tu nham trien khai thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008, Thu tuong Nguyen Tan Dung da nhac nho nganh can phai nhanh chong hop nhat ma so thue voi ma so dang ky kinh doanh. Thu tuong chi dao: Nganh Ke hoach va Dau tu phai tap trung cai cach thu tuc hanh chinh; huy dong moi nguon luc day nhanh toc do trien khai xay dung cac cong trinh xay dung co ban cua dat nuoc, khac phuc tinh trang..

 • Ba Tran Tuyet Dung trang an

  15:10 | Thứ tư 27/04/2005 (GMT+7)

  Ba Tran Tuyet Dung trang an

  Vu an oan sai nay duoc TP len tieng tu nam 2000 den nay. Ban an vua tuyen chua hoan toan thoa man nhung nguoi khang cao song duoc chap nhan boi nhung ly le thuyet phuc.

 • Bo Cong an va Tai chinh bat tay chong no thue

  15:14 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Bo Cong an va Tai chinh bat tay chong no thue

  Cong tac phoi hop giua nganh thue va cong an da kip thoi chong that thu thue va dieu tra cac loai toi pham ve thue. Do la ket qua ban dau duoc dua ra tai hoi nghi so ket ve ve su hop tac giua Tong cuc Thue (Bo Tai chinh) voi Tong cuc Canh sat (Bo Cong an) trong phong, chong cac hanh vi vi pham va pham toi ve thue sau 4 nam trien khai. Hieu qua “bat tay” giua 2 nganh nay duoc Tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Van Ninh trao doi them voi bao gioi ben le hoi..

 • Lam sao su dung het ODA

  10:00 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Lam sao su dung het ODA

  Tai cuoc hoi thao ky thuat nham huong dan thuc hien Nghi dinh 131 ve ODA moi ban hanh, cac nha quan ly va chuyen gia deu thua nhan viec giai ngan hieu qua cac nguon von ODA da duoc cam ket la mot bai toan kho giai. Muc giai ngan chi khoang 1/10 so cam ket Bao cao cua Bo Ke hoach va Dau tu (MPI) cho hay muc giai ngan nguon von ODA sau nhieu nam dat thap nay da vuot ke hoach de ra. Nam 2005 giai ngan ODA dat 1.787 trieu do la My (bang 103,9% ke hoach), nam 2006 du..

 • 90

  05:02 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Do la so cong trinh xay dung co ban tai TP.HCM thi cong cham 2-4 nam so voi ke hoach, gay thiet hai nhieu ti dong. Dien hinh la du an cai tao ve sinh moi truong kenh Nhieu Loc - Thi Nghe phai hoan thanh vao cuoi nam 2006, nhung moi chi thuc hien duoc 40%.

 • UBND TP Ha Noi tra loi chat van dai bieu HDND Da ban het hon 90 biet thu cong

  23:42 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi tra loi chat van dai bieu HDND Da ban het hon 90 biet thu cong

  Ngay 8.12, cac pho chu tich UBND, giam doc mot so so, nganh cua TP Ha Noi da tra loi chat van ve ke hoach, lo trinh va giai phap ha ngam he thong cac tuyen cap va duong day, bien phap giai quyet tinh trang cham quyet toan cac cong trinh xay dung co ban, tinh hinh no dong cac khoan thu ngan sach, tinh hinh ke khai, kiem ke nha dat cong, bien phap xu ly cac don vi cham ke khai hoac su dung nha dat cong sai muc dich, lo trinh di chuyen cac co so gay o nhiem, viec..

 • Tieng xau cua nhung can nha von ngan sach

  00:03 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  Viec phat hien ra vu "rut ruot" nha tai dinh cu A2 Kim Giang (Ha Noi) cua mot vai ca nhan hoa ra lai rat hay o cho, nho do nguoi ta moi giat minh nho ra co mot loai cong trinh "ngon" tien ngan sach cung khong nho nhung lai it duoc giam sat so voi cac cong trinh xay dung co ban khac. Ngay sau do, Bo truong Xay dung phai ra 2 chi thi yeu cau kiem tra chat luong toan bo cac khu nha tai dinh cu (TDC), UBND cac tinh, thanh pho cuong cuong lap het doan kiem tra no den..

 • Khoi cong hinh thuc

  09:12 | Thứ bảy 09/04/2005 (GMT+7)

  Chieu 8-4, Ban Kinh te - ngan sach HDND TP.HCM da co buoi giam sat doi voi Khu quan ly giao thong do thi ve cac cong trinh xay dung co ban, gan voi chu de “Chong that thoat, lang phi trong dau tu xay dung co ban” ma HDND TP da thong qua trong ky hop truoc do.

 • Hang loat cong trinh o Kien Giang xuong cap

  09:30 | Thứ ba 03/09/2002 (GMT+7)

  HDND tinh vua tien hanh dot giam sat so bo cac cong trinh xay dung co ban cua 4/13 huyen thi va phat hien 9 cong trinh phuc loi xa hoi moi dua vao su dung da xuong cap tram trong. Tinh trang chung la bi lun, sup nen, xe tuong, gach lot bi hu, noc dot.

 • Nhieu cong trinh xay dung bi moc ruot

  09:18 | Thứ ba 01/10/2002 (GMT+7)

  Thanh tra Nha nuoc vua hoan tat bao cao tinh hinh sai pham tai cac cong trinh xay dung co ban o mien nui Thanh Hoa. Qua kiem tra 103 cong trinh va 6 du an giao thong, tong so tien bi chiem doat, that thoat, lang phi len toi tren 9,6 ty dong.

 • Phat hien nhieu vi pham tai cac cong trinh o TP HCM

  09:59 | Thứ ba 02/07/2002 (GMT+7)

  Ket thuc dot 1 viec thanh tra 11 cong trinh xay dung co ban thuoc cac quan 1, 4, 7, Go Vap va huyen Hoc Mon, thanh tra TP HCM da phat hien mot so du an co dau hieu vi pham do khong tuan thu quy dinh trinh tu thu tuc dau tu.

 • Cam nhan qua bieu duoi moi hinh thuc

  09:44 | Thứ ba 04/12/2001 (GMT+7)

  Do la mot trong cac quy dinh cua Chi thi so 29/2001 ma Thu tuong Chinh phu vua ban hanh. Chi thi nay co noi dung: Nghiem cam chi dinh thau, chon thau sai quy dinh; to chuc cho nhan dan giam sat cac cong trinh xay dung co ban o xa, phuong; cong khai quy hoach, thiet ke va du toan de can bo nhan vien cac co quan tham gia kiem tra, giam sat qua trinh xay dung...

 • Nguyen giam doc So Tai chinh Vat gia Bac Lieu bi khoi to

  12:25 | Thứ ba 31/07/2001 (GMT+7)

  Nguyen nhan la nguyen giam doc Tran Tuyet Dung khong thuc hien day du trach nhiem trong viec to chuc nghiem thu, thanh quyet toan cac cong trinh xay dung co ban, lam thiet hai ngan sach tren 400 trieu dong va co nhieu bieu hien nghi van khac trong quan ly tai chinh.

 • Hau het cac du an duoc thanh tra deu co sai pham

  14:46 | Thứ ba 08/10/2002 (GMT+7)

  Hom qua, trong hoi nghi giao ban voi 27 tinh, thanh pho phia bac, Thanh tra nha nuoc cho biet sai pham trong quan ly su dung von cua 117 du an, cong trinh xay dung co ban duoc kiem tra len den tren 31,8 ty dong. Cac vi pham rai khap ca 3 khau: chuan bi dau tu, thuc hien dau tu va thanh quyet toan.

 • De xuat giai phap chong ban thau

  08:54 | Thứ tư 09/04/2003 (GMT+7)

  Cac co quan lien quan vua dua ra mot giai phap ngan chan tinh trang ban thau dang dien ra kha pho bien tai cac cong trinh xay dung co ban cua nganh giao thong van tai. Theo do, Bo nen quy dinh nha thau chinh phai dam bao nhan it nhat 51% khoi luong cong trinh, hoac phai dam nhan phan viec co gia tri lon nhat.

 • Tong san pham noi dia TP 6 thang dau nam tang 10 5

  15:00 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Tong san pham noi dia TP 6 thang dau nam tang 10 5

  Sang nay (19-7), ky hop thu 4 HDND TP.HCM khoa VII khai mac. Ngoai noi dung chinh la kiem diem tinh hinh thuc hien KT-XH 6 thang dau nam, ban nhiem vu 6 thang cuoi nam 2005, ky hop lan nay nghe trinh bay mot so noi dung dang duoc nguoi dan quan tam, nhu: cong tac dau tu, thuc hien cac cong trinh xay dung co ban su dung von Nha nuoc; viec thuc hien Luat Xay dung va quan ly dau tu xay dung; thuc hien cac du an thoat nuoc; thuc hien Luat Khieu nai, to cao va xem xet..

 • Quan ly ODA Tai chinh chat se khong co tieu cuc

  12:01 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Quan ly ODA Tai chinh chat se khong co tieu cuc

  "Viec chi tieu su dung kinh phi cua cac PMU khong the qua mat duoc kho bac va cac co quan giam sat tai chinh vi ho truc tiep theo doi, kiem tra va cap phat von thanh toan cac khoi luong cong trinh", Tien si Tran Nhon, Nguyen thu truong Bo Thuy loi, nhan xet.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0