cong trinh xay dung

Monday, 30/05/2016 08:05
 • Bat dau cap so hong

  08:58 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  Bat dau cap so hong

  Truong hop nha o, cong trinh xay dung thuoc so huu chung cua vo chong, "so hong se ghi ho, ten cua ca vo va chong. Quy dinh nay nam trong Nghi dinh Ve viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o, quyen so huu cong trinh xay dung vua duoc Thu tuong Chinh phu ky ban hanh.

 • Ha Noi Con nhieu cong trinh xay dung trai phep

  16:29 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Con nhieu cong trinh xay dung trai phep

  Sau 3 nam thuc hien thi diem thanh tra chuyen nganh xay dung tai Ha Noi, so cong trinh xay dung co phep da tang tu 14% len den 57%. Tuy nhien, hien van con tren 40% so cong trinh xay dung khong phep. So Xay dung Ha Noi kien nghi thanh pho de nghi voi Chinh phu chuyen tu thi diem sang chinh thuc thuc hien mo hinh thanh tra chuyen nganh xay dung 2 cap hien nay. Rat hiem thanh tra co trinh do Ong Pham Van Giap - Pho Giam doc So Xay dung Ha Noi cho biet, tu khi thanh..

 • So hong Phi cap va gioi han gia tri phap ly

  09:47 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)

  So hong Phi cap va gioi han gia tri phap ly

  Theo Nghi dinh so 95/2005/ND-CP ve cap giay chung nhan quyen so huu nha o, quyen so huu cong trinh xay dung (thuong goi la so hong), kinh phi doi voi viec cap lan dau, cap doi, cap lai giay chung nhan quyen so huu nha o, quyen so huu cong trinh xay dung duoc quy dinh phu hop dieu kien thuc te cua dia phuong, nhung theo nguyen tac sau:

 • Bao dong khan ve su co cong trinh xay dung

  00:02 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  Bao dong khan ve su co cong trinh xay dung

  Trong mot thoi gian ngan, tai TP.HCM da xay ra hang loat su co ve cong trinh xay dung. Chieu 1.11, UBND TP HCM da to chuc hop bao cong bo mot so thong tin xung quanh viec tang cuong quan ly chat luong cong trinh xay dung trong thoi gian toi.

 • Quy dinh moi ve viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  16:48 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Thu tuong vua ban hanh Nghi dinh ve viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o, quyen so huu cong trinh xay dung, ap dung doi voi to chuc, ca nhan trong nuoc, nguoi Viet Nam o nuoc ngoai.

 • TP HCM kiem tra cac du an dau tu cong trinh xay dung

  03:24 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  Lap danh muc cac du an dau tu, cong trinh xay dung can tien hanh thanh tra, trinh UBND TP.HCM truoc ngay 20-4-2006 de chi dao thanh tra. Do la mot trong nhung noi dung trong chi thi cua UBND TP vua ban hanh ve kiem tra cac du an dau tu, cong trinh xay dung co su dung von nha nuoc.

 • Cap rieng giay chung nhan cho tung chu so huu

  22:51 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Theo tin Van phong Chinh phu, Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 95/2005/ND-CP ve viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o (CNQSHN), quyen so huu cong trinh xay dung (QSHCTXD).

 • Vi sao hang nghin cong trinh xay dung trong hanh lang an toan giao thong van ton tai

  00:38 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Vi sao hang nghin cong trinh xay dung trong hanh lang an toan giao thong van ton tai

  Theo Bo Giao thong van tai (GTVT), tren cac tuyen quoc lo hien co hang nghin cong trinh xay dung trong hanh lang an toan giao thong. Rieng quoc lo 1 da co toi 5.666 cong trinh xay dung trong dat hanh lang an toan giao thong (ATGT).

 • Ha Noi Tang cuong quan ly chat luong cong trinh xay dung

  17:33 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi vua co chi thi yeu cau cac quan, huyen va cac so, ban, nganh tang cuong giam sat va quan ly chat luong cong trinh xay dung tren dia ban.

 • TP HCM bat dau cap GCN QSHNO va quyen so huu cong trinh xay dung

  08:18 | Thứ tư 17/08/2005 (GMT+7)

  Hom qua, 16-8-2005, Bo Xay dung va UBND TP.HCM da to chuc hoi nghi trien khai thuc hien nghi dinh 95/ND-CP cua Chinh phu (co hieu luc ke tu ngay 11-8-2005) va thong tu so 13/2005/TT-BXD ve viec cap giay chung nhan (GCN) quyen so huu nha o (QSHNO) va quyen so huu cong trinh xay dung cho 24 quan huyen va 317 phuong xa tai TP.HCM.

 • Nguoi dan duoc giam sat cong trinh xay dung

  08:09 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Nguoi dan duoc giam sat cong trinh xay dung

  Nghi dinh quan ly chat luong cong trinh xay dung vua ban hanh quy dinh, chu dau tu phai dat bien gioi thieu cong trinh o noi de nhin de nguoi dan nhan biet. Co quan nhan phan anh cua dan co trach nhiem xem xet, xu ly va tra loi bang van ban trong 15 ngay.

 • Ha Noi Them mot cong trinh xay dung lam nun lut nha dan

  06:43 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Them mot cong trinh xay dung lam nun lut nha dan

  Cong trinh xay dung khach san tai so 109 Tran Hung Dao (phuong Cua Nam, Hoan Kiem) vua thi cong xong phan mong, nha cua 14 ho dan ke ben o ngo 137 da lun nut, dut duong ong dan nuoc, vo be phot, tac cong, song 24/24 gio trong canh on, bui, rung...

 • Ha Noi Cong trinh xay dung ban giao phai co phieu bao hanh

  17:16 | Chủ nhật 21/01/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Cong trinh xay dung ban giao phai co phieu bao hanh

  TP - Day la mot trong nhung noi dung cua Chi thi 23 ve viec tang cuong quan ly chat luong cong trinh xay dung tren dia ban vua duoc UBND TP ban hanh.

 • TP HCM thanh tra cac du an cong trinh xay dung trong diem

  04:17 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Thanh tra TP.HCM vua co van ban yeu cau cac so Giao thong cong chinh, Tai nguyen - moi truong, Ke hoach - dau tu, Xay dung va Tai chinh phai cung cap toan bo danh muc cac du an dau tu va cong trinh xay dung trong diem tren dia ban TP.HCM de xem xet viec tien hanh thanh tra.

 • Ha Noi Xay cao oc dai hoc 100 nha dan lun nut

  06:27 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Xay cao oc dai hoc 100 nha dan lun nut

  Cong trinh xay dung hai toa nha cao oc Trung tam dao tao Truong DH Kinh te quoc dan (phuong Dong Tam, quan Hai Ba Trung) vua thi cong xong phan mong, hon 100 nha dan ke ben da lun nut, dut duong ong dan nuoc, vo be phot, tac cong, song 24/24 gio trong canh on, bui, rung... Cong truong thi cong Trung tam dao tao DH Kinh te quoc danBui xi mang dong day... 7cm, be phot vo, nuoc lut den bap chanDa gan hai nam nay, ke tu khi cong trinh xay dung hai toa nha cao oc..

 • Giai quyet 4 buc xuc tu Luat dat dai

  01:03 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  Giai quyet 4 buc xuc tu Luat dat dai

  Luat dat dai 2003 co hieu luc thi hanh tao ra bon van de buc xuc cua nguoi dan: mot la giay chung nhan quyen su dung dat (goi la so do) khong cong nhan quyen so huu nha; hai la nguoi da co giay chu quyen roi khi mua ban, sang nhuong bi thu mat quyen so huu ma chi duoc cap so do; ba la nha xay tren dat thue, xay tren dat cha me cho muon khong duoc cap chu quyen; bon la co quan cong chung khong chung nhan viec ban nha ma chi chung nhan viec chuyen nhuong dat (theo..

 • 7.858 cong trinh xay dung vi pham hanh lang an toan duong bo

  16:15 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  TP - Cac ban nganh chuc nang tinh da phoi hop kiem tra phat hien co toi 7.858 cong trinh xay dung (5.785 ngoi nha, 510 quan, 522 hang rao, tru cong va 1041 mai che khung sat) vi pham hanh lang an toan duong bo (ATDB) tren cac tuyen quoc lo 20.25.27.28 di qua dia ban tinh Lam Dong.

 • Cap so do lan dau Khong duoc thu qua 100000 donggiay

  10:22 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Cap so do lan dau Khong duoc thu qua 100000 donggiay

  Day la noi dung Cong van so 6383 ve le phi cap giay chung nhan quyen so huu nha o, cong trinh xay dung vua duoc Bo Tai chinh ky gui UBND cac tinh, TP truc thuoc TW. Theo do, viec quy dinh muc thu va quan ly, su dung tien le phi cap giay chung nhan quyen so huu nha o, quyen so huu cong trinh xay dung do UBND cac tinh, TP truc thuoc TW quyet dinh cho phu hop dieu kien thuc te cua dia phuong.

 • Ha Noi Bat qua tang vu rut ruot tai cong trinh xay dung Trung tam Hoi nghi Cong doan

  23:18 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 18/12, Phong Canh sat dieu tra toi pham kinh te - Cong an Ha Noi, bat qua tang vu “rut ruot” thep cau kien coc mong tai cong trinh xay dung Trung tam Hoi nghi Cong doan o so 1A pho Yet Kieu - Hoan Kiem.

 • Ha Noi 31 5 pha do cong trinh xay dung sai pham o phuong Buoi

  21:03 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 24-5, UBND quan Tay Ho (thanh pho Ha Noi ) cho biet, ngay 31-5 toi, UBND phuong Buoi se phoi hop voi cac luc luong chuc nang cua quan tien hanh cuong che de do bo phan xay dung sai pham cua cong trinh xay dung tai 16 to 6 cum 2 phuong Buoi.

 • Mot cong trinh xay dung lam sap 3 can nha

  08:14 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  Mot cong trinh xay dung lam sap 3 can nha

  Khoang 5g ngay 28-7, can nha 117 bis Nguyen Cuu Van, P.17, Q.Binh Thanh (TP.HCM) da bi do ap xuong, keo theo hai can nha 115 va 117 co chung tuong cung sup do theo.

 • TP HCM Tong kiem tra cac du an dau tu cong trinh xay dung

  16:51 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP.HCM vua co van ban yeu cau cac co quan chuc nang bao cao ve viec tong kiem tra cac du an, cong trinh xay dung co su dung von ngan sach Nha nuoc tren dia ban TP.

 • Xin y kien ve vu coc be tong bi nghieng o cong trinh xay dung nha may xu ly nuoc thai

  00:22 | Chủ nhật 06/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 5/8, ong Tran Quang Phuong, Giam doc So Giao thong - Cong chinh TP.HCM va mot so nha tu van xay dung da den khao sat hien truong xay ra hien tuong coc nghieng o cong trinh xay dung nha may xu ly nuoc thai, thuoc du an cai thien moi truong TP.HCM (luu vuc kenh Tau Hu - Ben Nghe - Doi - Te).

 • Khong cap giay chung nhan cho nha o cong trinh xay dung tam

  05:09 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Do la noi dung huong dan moi day cua Bo Xay dung tai cong van so 1476/BXD-KTQH ve viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o, cong trinh xay dung tam trong cac khu qui hoach da duoc cong bo nhung chua co quyet dinh thu hoi dat cua co quan co tham quyen.

 • Thanh tra cong vu nhung cong trinh xay dung sai pham

  08:58 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Thanh tra cong vu nhung cong trinh xay dung sai pham

  Van phong UBND TP Ha Noi cho biet, Chu tich UBND TP Nguyen Quoc Trieu da chi dao thanh lap Doan Thanh tra cong vu, truc tiep kiem tra, lam ro sai pham tai nhung cong trinh xay dung “noi com” tren dia ban TP.

 • Kien quyet thao do nhung cong trinh xay dung vi pham

  04:04 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Chieu 27-3, Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan da di kiem tra mot so cong trinh xay dung khong phep, sai phep ma cong luan buc xuc trong thoi gian qua tai TP Ha Noi nhu: nha so 9 Dao Duy Anh (xay vuot phep bon tang), toa nha 31 Nguyen Chi Thanh (xay vuot phep sau tang), nha so 4 Dang Dung (vuot tam tang). Qua kiem tra, bo truong yeu cau chinh quyen dia phuong phai kien quyet thao do nhung phan xay dung sai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0