cong trinh dan dung

Monday, 30/05/2016 08:08
 • Cac cong trinh dan dung phai kiem tra dinh ky 5 nam lan

  13:24 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  TP - Day la mot trong nhung noi dung cua Thong tu so 8/2006/TT-BX ve “huong dan cong tac bao tri cong trinh xay dung” vua duoc Bo Xay dung ban hanh.

 • Ban da hieu ro cac nganh Y Duoc Kien truc Xay dung Luat

  12:52 | Thứ bảy 26/03/2005 (GMT+7)

  Ban da hieu ro cac nganh Y Duoc Kien truc Xay dung Luat

  Ban quan tam den cac nganh hoc thuoc linh vuc "Y Duoc, Kien truc - Xay dung, Luat" ? Ban muon duoc giai dap cac thac mac lien quan den: Muc dich dao tao? Co hoi lam viec khi ra truong? Huong phat trien cua nganh nghe trong tuong lai? Yeu cau tuyen chon SV vao truong?... Buoi tu van huong nghiep hom nay (25-3-2005) se giai dap nhung thac mac do giup ban .

 • Kiem tien co hanh nghe chua han

  22:28 | Thứ bảy 10/09/2005 (GMT+7)

  Kiem tien co hanh nghe chua han

  TTCN - Sinh nam 1977, hanh nghe kien truc tu do, Nguyen Truong Quy noi tieng trong gioi kien truc su (KTS) tre khong chi bang nhung cong trinh dan dung mang phong cach tre trung, gian di ma con bang nhung bai viet ve kien truc rat sac sao, tham chi gay gat den do chua chat.

 • Tin dau gia

  00:29 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  900.000 co phan (CP) cua Cong ty co phan Song Da 505 se duoc ban dau gia tai Trung tam Giao dich chung khoan (TTGDCK) Ha Noi ngay 10.1.2008, gia khoi diem 30.000 dong/CP. Cong ty co von dieu le 7 ti dong, hoat dong ve xay dung cac cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy loi, buu dien... Nha dau tu dang ky den ngay 31.12, nop phieu tham du dau gia cham nhat vao 16 gio ngay 8.1.2008.

 • Tin dau gia co phan

  21:35 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  2.293.300 co phan (CP) cua Cong ty dau tu va xay dung cap thoat nuoc se duoc ban dau gia vao ngay 3.1.2008 tai So Giao dich chung khoan TP.HCM (HOSE), gia khoi diem 20.000 dong/CP. Cong ty co von dieu le 120 ti dong, chuyen dau tu xay dung va kinh doanh cac he thong cap thoat nuoc va ve sinh moi truong, cac cong trinh dan dung, cong nghiep; san xuat, mua ban vat tu, may moc phuc vu nganh xay dung... Nha dau tu dang ky tham gia den ngay 24.12 va nop lai phieu tham..

 • DH Kien truc Ha Noi tuyen sinh thac si tien si nam 2007

  13:26 | Thứ hai 05/03/2007 (GMT+7)

  DH Kien truc Ha Noi tuyen sinh thac si tien si nam 2007

  Truong DH Kien truc Ha Noi vua thong bao tuyen sinh 7 nganh dao tao thac si va 8 nganh dao tao tien si trong ky thi tuyen sinh sau DH nam 2007.

 • Nghe cua chung toi co 1.001 cach ve ra tien

  16:38 | Chủ nhật 11/09/2005 (GMT+7)

  Nghe cua chung toi co 1.001 cach ve ra tien

  Sinh nam 1977, hanh nghe kien truc tu do, Nguyen Truong Quy noi tieng trong gioi kien truc su (KTS) tre khong chi bang nhung cong trinh dan dung mang phong cach tre trung, gian di ma con bang nhung bai viet ve kien truc rat sac sao, tham chi gay gat den do chua chat.

 • Son pha mau vi tinh bat dau pho bien o Viet Nam

  08:35 | Thứ năm 13/05/2004 (GMT+7)

  Son pha mau vi tinh bat dau pho bien o Viet Nam

  Su dung mot so loai son pha mau thong thuong, ong Cao The Lap, chuyen xay dung cac cong trinh dan dung o TP HCM rat kho chiu vi chi vai thang sau, tuong da lech mau. Bi chu nha phan nan, co lan ong bat dai ly phan phoi son phai boi thuong. Ong tho phao khi tim duoc son pha mau vi tinh.

 • Xac dinh nguyen nhan chinh gay sat lo bo song Sai Gon

  15:34 | Thứ bảy 06/11/2004 (GMT+7)

  Mot so cong trinh dan dung duoc cap phep va nhieu cong trinh dan sinh lan chiem o ven bo la nguyen nhan gay sat lo bo song Sai Gon. Trong do, cong trinh lang biet thu EDEN o bo song thuoc phuong Tho Dien, quan 2, TP HCM, la mot dien hinh.

 • Xa phuong duoc kiem tra chat luong nha o

  10:38 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Xa phuong duoc kiem tra chat luong nha o

  UBND xa, phuong duoc theo doi chat luong su dung cac cong trinh dan dung, giao thong, cong nghiep, ha tang ky thuat. Do la quy dinh moi cua UBND thanh pho Ha Noi ve quan ly chat luong cong trinh xay dung tren dia ban.

 • Co hoi hoc bong 1500 Euro tai DH Saxion Ha Lan

  09:37 | Thứ năm 16/03/2006 (GMT+7)

  Co hoi hoc bong 1500 Euro tai DH Saxion Ha Lan

  Sinh vien tham du hoi thao va dang ky hoc tai truong DH Saxion nam hoc 2006-2007 co co hoi nhan hoc bong 1500 Euro. Trung binh moi nam co 50 sinh vien nhan duoc hoc bong nay. Giam doc tuyen sinh cua nha truong se co buoi gioi thieu ve chuong trinh dao tao va hoc bong cua truong tai: TP.Ho Chi Minh: 12h, thu 7 ngay 18/03/2006 - 239/A02 Cach Mang Thang 8, P.4, Q.3 Ha Noi: 17h00, thu 5 ngay 23/03/2006 - 230 Kim Ma, Ba Dinh. Truong DH Saxion - Truong dai hoc chuyen..

 • Gap go va phong van co hoi hoc bong tai truong Saxion Ha Lan

  10:13 | Thứ ba 27/06/2006 (GMT+7)

  Gap go va phong van co hoi hoc bong tai truong Saxion Ha Lan

  Hai phu trach hop tac va tuyen sinh quoc te truong Dai hoc cong lap Saxion (Ha Lan) - ong Jan Bollen va ong Siep Littooij - se co buoi gap go va phong van sinh vien Viet Nam tai Ha Noi. Sinh vien vua tot nghiep PTTH, dang hoc dai hoc hoac da tot nghiep dai hoc co the dang ky phong van voi dai dien truong Saxion vao luc 17h00 Thu 2 ngay 3/7 tai Van phong VISCO, 230 Kim Ma, Ha Noi. Neu duoc du dieu kien, sinh vien se nhap hoc tai Ha Lan vao thang 9/2006. Tat ca..

 • FPT lap ngan hang

  10:05 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  FPT lap ngan hang

  Ngay 11/4, Cong ty Co phan Phat trien dau tu cong nghe FPT da cong bo thong tin ve mo rong hoat dong kinh doanh. Cu the: Hoi dong Quan tri FPT da quyet dinh thong qua chu truong xin phep cac co quan quan ly Nha nuoc co tham quyen ve viec Cong ty FPT tham gia gop von thanh lap: gop 150 ty dong thanh lap Ngan hang Thuong mai Co phan FPT, gop 36,3 ty dong thanh lap Cong ty Co phan Quan ly quy dau tu FPT. Hoi dong Quan tri Cong ty FPT cung ra nghi quyet thanh lap..

 • Tin dau gia

  22:28 | Chủ nhật 19/08/2007 (GMT+7)

  * So GDCK TP.HCM to chuc ban dau gia CP lan dau cua Cong ty xuat nhap khau An Giang (Angimex) vao ngay 10.9. Angimex co von dieu le 58,2 ti dong, chuyen san xuat kinh doanh bao bi; mua ban nong san, luong thuc, thuc pham, vat tu nong nghiep, vat lieu xay dung; mua ban xang dau; kinh doanh bat dong san; xay dung cong trinh dan dung, cong nghiep... So luong CP ban dau gia la 2.808.550 CP (chiem 48,19% von dieu le), trong do NDT nuoc ngoai duoc mua toi da 1.748.500..

 • Hoc bong du hoc Ha Lan 15002500 euronam

  09:31 | Thứ tư 12/04/2006 (GMT+7)

  Hoc bong du hoc Ha Lan 15002500 euronam

  Hang nam, quy hoc bong DELTA cua chinh phu Ha Lan cap rat nhieu hoc bong tri gia 1.500 euro/nam cho du hoc sinh tai Ha Lan tai cac truong cong lap. Ngoai hoc bong DELTA, nam nay, truong dai hoc Cong lap Fontys Ha Lan cap hoc bong 2.500 euro/nam cho cac sinh vien dua tren ket qua hoc tap it nhat nua nam tai truong. Sinh vien nhan hoc bong chi phai dong 1.500 Euro cho 1 nam hoc tai Ha Lan. Theo cac du hoc sinh tai Ha Lan, viec lay duoc hoc bong DELTA la tuong doi..

 • Thiet bi chua chay tu dong re tien hieu qua cao de lap dat su dung

  22:02 | Thứ hai 10/01/2005 (GMT+7)

  Buc xuc truoc tinh trang hoa hoan, dac biet la hoa hoan xay ra trong cac khu dan cu gay nhieu thiet hai cho nguoi dan, thac si Do Thanh Tich - Giam doc Cong ty Chong tham INTOC, nguoi sang che san pham chong tham bang men sinh hoa duoc trao giai Sao vang Dat Viet - da danh nhieu thoi gian nghien cuu thanh cong thiet bi chua chay tu dong phu hop voi cac ho gia dinh, cac cong trinh dan dung, cong nghiep.

 • Da Nang xay nha bang cong nghe 3D

  07:10 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Da Nang xay nha bang cong nghe 3D

  Tuy chua ram ro bang TP.HCM va Ha Noi trong viec ap dung cong nghe moi vao xay dung nha o, nhung gan day cong nghe xay dung nha 3D (su dung tam 3D panel) da bat dau len loi vao cac cong trinh dan dung o Da Nang.

 • Nha tai dinh cu co nhieu loi

  04:12 | Thứ ba 07/03/2006 (GMT+7)

  So Xay dung Ha Noi dang tien hanh dot kiem tra chat luong cac cong trinh dan dung tren dia ban thanh pho, trong do tap trung vao nha chung cu phuc vu tai dinh cu.

 • Nam 2006 1.678 nguoi chet bi thuong do tai nan lao dong

  07:03 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Theo bao cao moi nhat cua Thanh Tra Lao dong (Bo LD - TB-XH), trong nam 2006, ca nuoc da xay ra 5.881 vu tai nan lao dong. Trong so nay co 505 vu tai nan nghiem trong lam 536 nguoi thiet mang va 1.142 nguoi bi thuong nang. Mot so dia phuong xay ra nhieu tai nan lao dong gom TP Ho Chi Minh: 782 vu (chiem 13,3%); Quang Ninh 253 vu (chiem 4,3%); Dong Nai 872 vu (chiem 14,83%); Binh Duong 1.316 vu (chiem 22,38%); Ha Noi 152 vu (chiem 2,58%)… Nhung linh vuc san xuat..

 • 5 nam phai kiem tra chat luong chung cu mot lan

  03:53 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Bo Xay dung vua co thong tu huong dan cong tac bao tri cong trinh xay dung, trong do neu ro chu dau tu, chu quan ly su dung phai to chuc kiem tra danh gia chat luong cong trinh dan dung gom nha chung cu cao tang, khach san, cong so, nha lam viec khong qua 5 nam/lan.

 • Thanh lap Tap doan phat trien kinh te Campuchia VN

  09:31 | Thứ ba 29/04/2003 (GMT+7)

  Ngay 28/4, tai thu do Phnom Penh, dai dien Tong cuc phat trien kinh te (thuoc Bo Quoc phong Campuchia) va Cong ty co phan The ky moi cua Viet Nam da ky ket thanh lap. Tap doan se hoat dong tren cac linh vuc xay dung co so ha tang nhu cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong, dien...

 • Bo KH DT thue suat 25 cho Cty Phu My Hung la dung

  08:46 | Thứ sáu 19/03/2004 (GMT+7)

  Bo KH DT thue suat 25 cho Cty Phu My Hung la dung

  Thuc hien y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu, Bo Tai chinh vua to chuc cuoc hop voi cac bo, nganh co lien quan nham thong nhat lai phuong an giai quyet van de xac dinh qui che hach toan va nop thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty lien doanh Phu My Hung (sau day goi tat Cong ty Phu My Hung).

 • Ca A va B deu chong mat

  08:33 | Thứ bảy 15/12/2007 (GMT+7)

  Ca A va B deu chong mat

  Ca nha thau va chu dau tu deu dieu dung vi vat lieu xay dung tang gia manh. So voi dau nam 2007, chi phi de xay dung mot cong trinh dan dung da tang it nhat 25-30%.

 • Nha lien ke duoc xay cao tang

  23:19 | Thứ năm 13/09/2007 (GMT+7)

  Nha lien ke duoc xay cao tang

  Nha pho lien ke co the duoc xay cao den 10 tang, theo du thao “Quy dinh ve kien truc doi voi nha o lien ke, nha biet thu va cong trinh dan dung trong khu do thi hien huu cai tao tai TP.HCM”.

 • Nhung luu y khi su dung ong luon day dien

  19:02 | Thứ hai 13/08/2007 (GMT+7)

  Nhung luu y khi su dung ong luon day dien

  Trong cong trinh dan dung cung nhu cong nghiep, day dien can phai duoc bao ve trong dieu kien tot nhat co the. Do do, viec cho ra doi ong nhua dung de luon day dien am hoac noi la mot giai phap moi trong viec thi cong va lap dat he thong dien.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0