cong thong tin

Sunday, 29/05/2016 16:38
 • Cong thong tin thi va tuyen sinh giai phap chong dang ky ao

  14:58 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Cong thong tin thi va tuyen sinh giai phap chong dang ky ao

  (VM) – Sang 15/2/2006, Trung tam Tin hoc Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) da chinh thuc khoi dong Cong thong tin thi va tuyen sinh – http://ts.edu.net.vn. Nhu vay, sau hon 2 nam chuan bi va xay dung, mot trang thong tin rat huu ich voi cac ban hoc sinh sinh vien da hoan tat va di vao su dung. Cong thong tin nay la dau moi thong tin ve cac ki thi va tuyen sinh cua Bo GD-DT. Cac thong tin phong phu ve ma truong, ma nganh tuyen sinh, cac tai lieu huong dan tuyen..

 • Ra mat cong thong tin khoa hoc va cong nghe

  17:54 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Ra mat cong thong tin khoa hoc va cong nghe

  Ngay 6/12, Bo Khoa hoc va Cong nghe da chinh thuc ra mat Cong thong tin khoa hoc tai dia chi http://trithuc.thanhnienkhcn.org.vn.

 • Khai truong cong thong tin thi va tuyen sinh

  12:10 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Khai truong cong thong tin thi va tuyen sinh

  Sang nay, 15/2, Bo truong Bo GD-DT Nguyen Minh Hien da bam nut khai truong cong thong tin thi va tuyen sinh. Theo do, cong thong tin se la dau moi thong tin ve cac ky thi va tuyen sinh cua Bo, ma truong, ma nganh va cac tai lieu huong dan khac.

 • Microsoft khai truong cong thong tin dien tu ma doc

  09:16 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Microsoft khai truong cong thong tin dien tu ma doc

  Hom qua (10/7) Microsoft chinh thuc khai truong phien ban dau tien Cong thong tin dien tu trung tam chong ma doc (Malware Protection Center Portal) dat tai dia chi http://www.microsoft.com/security/portal/. Muc tieu cua cong thong tin dien tu nay la cung cap day du thong tin ve cac dang ma doc phuc vu cho cong viec nghien cuu cac hiem hoa, ban cap nhat nhan dang ma doc cho cac ung dung cua Microsoft, danh sach nhung hiem hoa cung nhu cac ung dung bao mat hang dau..

 • Microsoft cung cap cong thong tin MSN tai Viet Nam

  17:18 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Microsoft cung cap cong thong tin MSN tai Viet Nam

  Du kien vao dau nam 2008, cong thong tin MSN do Microsoft phoi hop voi cac doi tac Viet Nam thuc hien se duoc ra mat. Ke hoach nay duoc cong bo tai Le ky ket hop tac xay dung cong thong tin MSN dien ra sang nay, 4/7, tai Ha Noi.

 • Sap co cong thong tin kinh te thuong mai VN chau Phi

  16:45 | Thứ sáu 29/10/2004 (GMT+7)

  Sap co cong thong tin kinh te thuong mai VN chau Phi

  Tai hoi thao hom qua, Phong Thuong mai va Cong nghiep VN da de xuat xay dung cong thong tin kinh te thuong mai dau tu Viet Nam - chau Phi voi ten goi du kien la "Vietnam - Africa Business Gateway". Cong thong tin se do VN va 8 nuoc chau Phi cung hop tac xay dung va se dua vao su dung tu nam 2005.

 • 15 trieu nguoi dung Internet VN co co hoi huong cac tien ich tu MSN

  18:32 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  15 trieu nguoi dung Internet VN co co hoi huong cac tien ich tu MSN

  Thong qua le ky hop tac xay dung cong thong tin MSN vua dien ra vao sang nay, 4/7 tai Ha Noi, Cong ty Dien toan va Truyen so lieu (VDC), Tap doan Microsoft, Cong ty VIP Wireless, Dai truyen hinh Viet Nam (VTV) va bao Lao Dong da cung thoa thuan hop tac xay dung cong thong tin MSN va nhung dich vu truc tuyen Windows Live the he moi vao phuc vu cong dong Viet Nam.

 • TimNhanh San sang cho nam moi 2008

  09:45 | Thứ bảy 26/01/2008 (GMT+7)

  TimNhanh San sang cho nam moi 2008

  TimNhanh.com la mot trong nhung don vi di dau trong qua trinh do voi viec xay dung thanh cong cong thong tin dau tien va lon nhat Viet Nam hien nay.

 • Cong thong tin Khoa hoc cong nghe

  11:10 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Cong thong tin Khoa hoc cong nghe

  Dau thang 12/2006 nay, cong thong tin Khoa hoc - Cong nghe da chinh thuc duoc khai truong tai dia chi: http://trithuc.thanhnienkhcn.org.vn. Cong thong tin nay nham pho bien nhanh cac thanh tuu khoa hoc - cong nghe (KH-CN) den cac ban tre o cac dia phuong tren ca nuoc.

 • Sang nay khai truong Cong thong tin thi va tuyen sinh

  09:26 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Sang nay khai truong Cong thong tin thi va tuyen sinh

  Sang nay 15-2, Bo GD-DT da chinh thuc dua vao su dung "Cong thong tin thi va tuyen sinh DH-CD-THCN-THPT" tren mang cua Bo GD-DT.

 • Khai truong Cong thong tin dien tu chong tham nhung

  13:21 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Khai truong Cong thong tin dien tu chong tham nhung

  Cong thong tin dien tu phong, chong tham nhung cua Thanh tra Chinh phu duoc khai truong sang nay, 28/6. Day la kenh thong tin hai chieu: vua gioi thieu chu truong, chinh sach cua Dang, Nha nuoc, vua tiep nhan phan anh buc xuc, don thu khieu nai, to cao cua cong chung.

 • PT EMS chuan bi ra cong thong tin dien tu

  10:10 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Theo du kien, vao cuoi thang nay, Cong ty Co phan Chuyen phat nhanh Buu dien (P-T EMS) se ra mat cong thong tin dien tu de lien ket cac Buu dien tinh, thanh va khach hang. Qua cong thong tin dien tu nay, buu dien cac tinh, khach hang co the xem thong tin ve cac dich vu do P-T EMS cung cap hoac tra cuu thong tin chi tiet ve cac loai buu pham duoc gui di trong nuoc - tuong tu nhu mot loai he thong dinh vi. Hien he thong dinh vi EMS da duoc trien khai tai 25 tinh,..

 • Khai truong Cong thong tin thu tuc hanh chinh Viet Nam

  09:39 | Thứ năm 21/02/2008 (GMT+7)

  Khai truong Cong thong tin thu tuc hanh chinh Viet Nam

  Hom qua (20/02), Bo Noi vu phoi hop voi To chuc Action Aid VN va tap doan Markom khai truong cong thong tin giai dap thu tuc hanh chinh qua so dien thoai 1900 1715, voi mot co so du lieu do so ve thu tuc hanh chinh cap xa phuong.

 • Cong thong tin MSN danh cho nguoi Viet

  00:15 | Thứ năm 05/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 4.7, Tap doan Microsoft, Cong ty VIP Wireless, Cong ty VDC, Dai truyen hinh Viet Nam, Bao Lao Dong da chinh thuc ky ket thoa thuan hop tac xay dung cong thong tin MSN cua Microsoft va dich vu truc tuyen Windows Live cho nhung nguoi dung Viet Nam. Trong thoa thuan hop tac nay, Dai truyen hinh Viet Nam va Bao Lao Dong la cac don vi cung cap cac thong tin bao chi len cong thong tin MSN cua Microsoft. Theo du kien cong thong tin MSN danh cho nguoi Viet Nam se..

 • Khai truong cong thong tin tuyen sinh 2007

  20:23 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Khai truong cong thong tin tuyen sinh 2007

  Cong thong tin tuyen sinh 2007 vua chinh thuc duoc dua vao hoat dong tu ngay 20/3, dat tai dia chi ts.edu.net.vn va dia chi du phong www.thituyen.info. Cong ho tro thi sinh tim kiem thong tin va nhung du lieu quan trong khi lam ho so du thi.

 • VNEP Cong thong tin dien tu ve phat trien kinh te Viet Nam

  15:15 | Chủ nhật 26/03/2006 (GMT+7)

  VNEP Cong thong tin dien tu ve phat trien kinh te Viet Nam

  Trung tuan thang 3-2006 nay, Cong thong tin dien tu ve phat trien kinh te Viet Nam (VietNam Economic Portal - VNEP) da duoc khai truong tai dia chi website: http://www.vnep.org.vn. Website nay duoc xay dung nham muc dich cung cap thong tin ve cong cuoc doi moi va phat trien kinh te Viet Nam. Cong thong tin VNEP cung cung cap thong tin ve Nha nuoc, van hoa, xa hoi gan lien truc tiep voi kinh te.

 • Microsoft xay dung cong thong tin MSN Viet Nam

  22:11 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Sang nay, Tap doan Microsoft, Cong ty VIP Wireless, Cong ty Dien toan va Truyen so lieu (VDC), Dai truyen hinh Viet Nam (VTV) cung bao Lao Dong da ky thoa thuan hop tac xay dung cong thong tin MSN Viet Nam va nhung dich vu truc tuyen Windows Live the he moi phuc vu hon 15 trieu nguoi su dung Internet o Viet Nam.

 • Khai truong cong thong tin dien tu phong chong tham nhung

  10:23 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Khai truong cong thong tin dien tu phong chong tham nhung

  Sang nay, 28/6, Thanh tra Chinh phu da to chuc Le khai truong cong thong tin dien tu phong, chong tham nhung. Day se la phuong tien thong tin tuyen truyen, tich hop du lieu va la kenh thong tin giao tiep voi nguoi dan trong cong tac phong chong tham nhung.

 • Lam the nao de mo cong thong tin thi va tuyen sinh

  22:36 | Thứ năm 02/03/2006 (GMT+7)

  Lam the nao de mo cong thong tin thi va tuyen sinh

  Ngay 5.3, Bo Giao duc - Dao tao (GD-DT) se cho phat hanh cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH-CD cua nam 2006. Co the xem day la tai lieu chinh thuc tap hop day du thong tin ma moi thi sinh deu can biet de co the chuan bi tot nhat cho ky thi nhu: thu tuc nop ho so dang ky du thi (DKDT), lich thi, mon thi, khu vuc uu tien, chi tieu tuyen sinh va cac thong tin khac cua tat ca cac truong DH-CD trong ca nuoc... Nam nay, Bo GD-DT con gioi thieu them cho thi sinh..

 • Lam the nao de mo cong thong tin thi va tuyen sinh

  07:26 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  Lam the nao de mo cong thong tin thi va tuyen sinh

  Ngay 5/3, Bo Giao duc - Dao tao (GD-DT) se cho phat hanh cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH-CD cua nam 2006. Co the xem day la tai lieu chinh thuc tap hop day du thong tin ma moi thi sinh deu can biet de co the chuan bi tot nhat cho ky thi nhu: thu tuc nop ho so dang ky du thi (DKDT), lich thi, mon thi, khu vuc uu tien, chi tieu tuyen sinh va cac thong tin khac cua tat ca cac truong DH-CD trong ca nuoc... Nam nay, Bo GD-DT con gioi thieu them cho thi sinh..

 • Khi nguoi dan online hoi dap thu tuc hanh chinh

  14:21 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Khi nguoi dan online hoi dap thu tuc hanh chinh

  Voi nguoi dan tren dia ban tinh Lao Cai, tu may thang nay, he "vap" phai mot cho "vuong" ve thu tuc hanh chinh, den bu giai toa... la online de "thac mac" voi lanh dao.

 • Su dung cong thong tin thoi quen tot cua nhung nguoi tre

  08:19 | Thứ năm 31/01/2008 (GMT+7)

  Su dung cong thong tin thoi quen tot cua nhung nguoi tre

  Ben canh cac kien thuc, ky nang duoc dao tao bai ban tai cac truong Dai hoc, Cao dang, nhung nguoi tre hien dai da kip thoi trang bi them cho ho nhung kien thuc ve xa hoi. Day la mot yeu to quan trong giup ho “ghi diem” truoc cac nha tuyen dung.

 • Bo GD DT khai truong cong thong tin giao duc dien tu

  10:08 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Bo GD DT khai truong cong thong tin giao duc dien tu

  Hom qua 2/11, Bo truong Bo GD- DT, Nguyen Minh Hien da bam nut chinh thuc khai truong Cong thong tin giao duc dien tu e Learning. “Cong thong tin giao duc nay da mo ra mot co hoi doi moi phuong phap day hoc va doi moi quan li cua nganh giao duc”, Bo truong khang dinh.

 • SaigonTel khai truong cong dich vu

  19:45 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  SaigonTel khai truong cong dich vu

  Ngay 07/3/2008, Cong thong tin Saigontel Passport se chinh thuc ra mat cac game thu. Website nay dong vai tro la cong thong tin chung cua tat ca cac san pham, tro choi truc tuyen do Cong ty SaigonTel cung cap, truoc mat la 2 tro choi Shayia va Chien Quoc. Nguoi choi chi can dang ky mot tai khoan duy nhat va su dung tai khoan do de tham gia vao tat ca cac tro choi do SaigonTel phat hanh ma khong phai dang ky nhieu lan cho moi tro choi. Ben canh do, voi moi tai..

 • Khai truong cong thong tin dien tu ve WTO

  20:19 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  Khai truong cong thong tin dien tu ve WTO

  Hom nay (8/1), Cong Thong tin dien tu ve ve sinh an toan thuc pham (VSATTP) va kiem dich dong thuc vat (SPS), hang rao ky thuat trong thuong mai (TBT) va WTO/Tiep can thi truong da dong loat khai truong.

 • Cong thong tin chui

  16:05 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Cong thong tin chui

  TP - Cong thong tin co ten http://www.vietnam.com.vn duoc gioi thieu: "Tu dong cap nhat thong tin moi nhat tu cac bao: Bao dien tu, Bo nganh, To chuc nha nuoc, thanh pho...”.

 • Khai truong cong thong tin tuyen sinh 2007

  08:06 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Khai truong cong thong tin tuyen sinh 2007

  Cong thong tin tuyen sinh 2007 vua chinh thuc duoc dua vao hoat dong tu ngay 20/3, dat tai dia chi ts.edu.net.vn va dia chi du phong www.thituyen.info. Cong ho tro thi sinh tim kiem thong tin va nhung du lieu quan trong khi lam ho so du thi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0