cong tac xay dung

Friday, 27/05/2016 03:23
 • Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  16:04 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Chu tich nuoc, Chinh phu va Quoc hoi da long trong to chuc mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Duoi day la dien van cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le mit tinh nay: Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam, Thua cac dong chi lao thanh cach..

 • Bo truong Bo GD DT lam To truong To cong tac xay dung De an thanh lap truong DH dang cap QT

  16:49 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  TP - Thu tuong Nguyen Tan Dung, Truong Ban Chi dao Doi moi giao duc Dai hoc, vua ky Quyet dinh 02/QD-BCDDMDH ve viec thay To truong To cong tac xay dung De an thanh lap truong dai hoc dang cap quoc te.

 • Thay To truong To cong tac xay dung DH dang cap QT

  08:50 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Thay To truong To cong tac xay dung DH dang cap QT

  Theo quyet dinh cua Thu tuong Nguyen Tan Dung, Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan se dam nhiem vai tro To truong To cong tac xay dung de an thanh lap truong DH dang cap quoc te.

 • Thanh lap to cong tac xay dung de an truong DH dang cap quoc te

  08:05 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Truong ban chi dao doi moi giao duc dai hoc cua Chinh phu, vua co quyet dinh thanh lap To cong tac xay dung de an thanh lap truong dai hoc dang cap quoc te tai Viet Nam.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh Phai co co che bao ve dang vien dam phe binh dam dau tranh

  23:55 | Thứ tư 24/03/2004 (GMT+7)

  Tong bi thu Nong Duc Manh Phai co co che bao ve dang vien dam phe binh dam dau tranh

  "Cong tac xay dung, chinh don Dang da dat duoc nhieu ket qua nhung nhin chung chua ngang tam voi vai tro la nhiem vu then chot" - Tong bi thu Nong Duc Manh da noi nhu vay tai Hoi nghi ve cong tac xay dung Dang va to chuc can bo sang qua 24/3.

 • Xay dung DH dang cap quoc te Khong nen dao tao dan trai

  08:26 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  Xay dung DH dang cap quoc te Khong nen dao tao dan trai

  Ngay 17-7, tai Ha Noi, To cong tac xay dung de an dai hoc dang cap quoc te da co cuoc toa dam voi su tham gia cua giao su C.Sidney Burrus va Richard G.Baraniuk, dai dien cho Nhom cong tac Connexions (Hoa Ky) ve cac van de lien quan den cong tac xay dung dai hoc dang cap quoc te (DHDCQT) dau tien cua Viet Nam.

 • Dang lanh dao toan dien nhu the nao

  15:40 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Dang lanh dao toan dien nhu the nao

  Chieu 18/4, cac dai bieu du Dai hoi Dang X thao luan to ve cac van kien dai hoi Dang. Thu tuong Phan Van Khai nhan manh: “Sau nay can bo khong the chi noi voi nguoi ta rang minh co... truyen thong cach mang. Ong nao ngon lanh thi dan tin nhiem, dan bau”.

 • Dang lanh dao toan dien nhu the nao

  03:23 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Dang lanh dao toan dien nhu the nao

  Chieu 18-4, cac dai bieu du Dai hoi Dang toan quoc lan X da ve cac doan de thao luan. Nhieu van de da duoc dat ra truc dien. Thu tuong Phan Van Khai nhan manh: “Sau nay can bo khong the chi noi voi nguoi ta rang minh co... truyen thong cach mang. Ong nao ngon lanh thi dan tin nhiem, dan bau”.

 • Dang lanh dao toan dien nhu the nao

  10:36 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Dang lanh dao toan dien nhu the nao

  Chieu 18/4, cac dai bieu du Dai hoi Dang toan quoc lan X da ve cac doan de thao luan. Nhieu van de da duoc dat ra truc dien. Thu tuong Phan Van Khai nhan manh: “Sau nay can bo khong the chi noi voi nguoi ta rang minh co... truyen thong cach mang. Ong nao ngon lanh thi dan tin nhiem, dan bau”.

 • Nhan su moi

  00:30 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 22/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh 02/QD-BCDDMDH de nguyen Truong ban Nghien cuu cua Thu tuong Chinh phu Tran Xuan Gia thoi lam To truong To cong tac xay dung De an thanh lap truong dai hoc dang cap quoc te de nghi huu theo che do va cu Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan lam To truong To cong tac xay dung de an neu tren.

 • Thanh tra can chu dong trong cong tac xay dung the che

  22:33 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  5/12/2007, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang lam viec voi Ban Can su Dang Thanh tra Chinh phu.

 • Cong tac xay dung Dang 2007 day manh luan chuyen can bo

  11:16 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi can bo toan quoc ve To chuc xay dung Dang dien ra ngay 10/1 o TP. Ho Chi Minh,Truong ban To chuc Trung uong Dang Ho Duc Viet canh bao cong tac to chuc xay dung Dang nam 2007 rat nang ne.

 • Bo truong Nguyen Thien Nhan se kiem them nhiem vu moi

  14:49 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Bo truong Nguyen Thien Nhan se kiem them nhiem vu moi

  Theo quyet dinh do Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky ngay 22/8, Bo truong Nguyen Thien Nhan se dam nhiem nhiem vu To truong To cong tac xay dung de an thanh lap truong DH dang cap quoc te.

 • Thang 9 2004 se thanh lap Ban Xay dung phap luat cua Chinh phu

  09:37 | Thứ bảy 28/08/2004 (GMT+7)

  Day la mot trong nhung noi dung chinh cua de an nang cao chat luong cong tac xay dung phap luat cua Chinh phu vua duoc Thu tuong Phan Van Khai phe duyet hom qua (27-8)

 • TP Ho Chi Minh Nam 2004 se dau tu lon cho cong tac xay dung co so vat chat

  23:12 | Thứ tư 07/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 6/4, So Giao duc va Dao tao (GD-DT) vua to chuc Hoi nghi tong ket cong tac ke hoach co so vat chat truong hoc nam 2003. Theo do, tinh den nay thi thanh pho co 26 truong duoc cong nhan dat chuan quoc gia, 1.777 phong hoc duoc xay moi va 265.892m2 dien tich san xay dung cac phong hoc chuc nang voi nguon kinh phi 735.278 trieu dong.

 • Tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi sang cho cong tac xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam vung manh trong thoi ky day manh CNH HDH dat nuoc

  21:56 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi sang cho cong tac xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam vung manh trong thoi ky day manh CNH HDH dat nuoc

  Mot trong nhung di san to lon ma Chu tich Ho Chi Minh da de lai cho toan Dang, toan dan, dac biet doi voi cac the he thanh nien Viet Nam la tu tuong “Dai doan ket dan toc”, trong do co xay dung Hoi LHTN Viet Nam, doan ket, phat huy suc manh cua cac tang lop thanh nien trong su nghiep khang chien, kien quoc truoc day va mai mai co gia tri trong su nghiep xay dung dat nuoc ngay nay.

 • Tu vu tieu cuc o PMU18 Rut kinh nghiem ve cong tac xay dung Dang

  09:59 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Vu tieu cuc o PMU 18 khong chi phan anh nhung yeu kem va so ho trong viec quan ly kinh te ma no con phan anh mot thuc te la su te liet ve nang luc lanh dao va suc chien dau cua to chuc Dang o PMU 18 va to chuc dang o co quan Bo Giao thong van tai.

 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac xay dung xa hoi hoc tap

  09:05 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/4/2007, Bo Chinh tri da ban hanh Chi thi so 11- CT/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Chi thi neu ro: Quan triet Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang ve “ chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh xa hoi hoc tap” va tu tuong Ho Chi Minh ve hoc tap suot doi, nham nang cao dan tri, phat trien nguon nhan luc, dao tao nhan tai, phuc vu su..

 • Chinh phu yeu cau khac phuc tinh trang luat cho nghi dinh

  19:52 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 8/8, Van phong Chinh phu da co cong van gui cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu ve viec kiem diem cong tac xay dung, ban hanh van ban quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh luat, phap Lenh.

 • Cong tac can bo quyet dinh su thanh bai

  08:52 | Thứ năm 25/03/2004 (GMT+7)

  Cong tac can bo quyet dinh su thanh bai

  Tai hoi nghi ve cong tac xay dung Dang va to chuc can bo do Ban to chuc T.U Dang to chuc sang qua, Tong bi thu Nong Duc Manh nhan manh tam quan trong cua cong tac to chuc can bo trong su nghiep phat trien dat nuoc co the quyet dinh su thanh bai cua cach mang.

 • Chong tham nhung can co muc tieu cu the

  21:11 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Chong tham nhung can co muc tieu cu the

  Chieu 18/4, cac dai bieu tham du Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang thao luan tai doan ve cac Van kien Dai hoi X voi cac noi dung: Ve chu de Dai hoi X; Danh gia thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX; Danh gia ve ket qua thuc hien 20 nam doi moi; Muc tieu, phuong huong nhiem vu phat trien giai doan 2006-2010; Cac thanh phan kinh te; Cong nghiep hoa - Hien dai hoa; Van hoa-xa hoi; Giao duc-dao tao, khoa hoc cong nghe phat trien nguon nhan luc; Quoc phong va an..

 • Lang Son Tap huan cong tac xay dung doi song VH co so

  15:50 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 26/1, tai Lang Son, 176 dai bieu la Truong phong VHTT, Chu tich MTTQ tu cap xa, TP cua 9 tinh vung Dong Bac da duoc nghe pho bien cac thong tu, huong dan, cong thuc hoat dong cung nhu nang cao nang luc quan ly, to chuc cac hoat dong xay dung doi song VH moi.

 • Con lo lang ve nang luc lam luat cua Quoc hoi

  02:49 | Thứ tư 05/12/2001 (GMT+7)

  Con lo lang ve nang luc lam luat cua Quoc hoi

  Hom qua (4/12), Quoc hoi tiep tuc thao luan o to ve sua doi Luat To chuc Quoc hoi va Luat To chuc Chinh phu. Co y kien to ra lo lang cho Quoc hoi ve kha nang dam duong cong tac xay dung luat. Lo hong trong du an sua doi to chuc Chinh phu cung duoc cac dai bieu phat hien.

 • Hoi nghi BCH TU Dang lan 9 Thao luan 5 van de quan trong

  08:22 | Thứ ba 06/01/2004 (GMT+7)

  Sang 5-1-2004, Hoi nghi lan thu 9 Ban chap hanh Trung uong Dang (khoa IX) da khai mac tai thu do Ha Noi. Hoi nghi co nhiem vu dac biet quan trong la kiem diem nua nhiem ky thuc hien nghi quyet Dai hoi IX cua Dang, dong thoi thao luan nhung nhiem vu va giai phap nham thuc hien thang loi nghi quyet Dai hoi IX trong nhung nam tiep theo.

 • Tham nhung pho Thi truong Bac Kinh bi cach chuc

  16:32 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Tham nhung pho Thi truong Bac Kinh bi cach chuc

  Pho thi truong Bac Kinh dong thoi la nguoi chiu trach nhiem chinh trong cong tac xay dung chuan bi cho Olympic 2008, ong Liu Zhihua (Luu Chi Hoa), da bi cach chuc do tham nhung va co "loi song doi truy, sa doa".

 • Doi moi phuong thuc de nang cao nang luc lanh dao cua Dang

  08:22 | Thứ tư 10/03/2004 (GMT+7)

  Doi moi phuong thuc de nang cao nang luc lanh dao cua Dang

  Tao cho duoc chuyen bien manh me trong viec xay dung, chinh don Dang va toan he thong chinh tri, day lui te nan tham nhung, quan lieu, sau mot; doi moi, tang cuong cong tac can bo, tich cuc bo tri luan chuyen can bo; quan tam den doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang... la nhung nhiem vu cot tu cua cong tac xay dung Dang duoc nghi quyet Hoi nghi 9 ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX de ra cho hai nam con lai cua nhiem ky 2001-2005.

 • Vi ca nuoc TP HCM phai co buoc dot pha

  08:41 | Thứ năm 08/12/2005 (GMT+7)

  Vi ca nuoc TP HCM phai co buoc dot pha

  Ben le Dai hoi dai bieu Dang bo TP.HCM lan thu VIII (nhiem ky 2006-2010), nguyen Thu tuong Vo Van Kiet da tra loi phong van cua bao SGGP xung quanh mot so van de dat ra trong cong tac xay dung Dang cung nhu nhung giai phap dot pha de phat trien kinh te- xa hoi cua TP.

 • Gop y vao Du thao Bao cao kiem diem nua nhiem ky thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX cua Dang

  07:58 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Trong hai ngay 14-15/12, tai Ha Noi, Doan Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam da to chuc hoi nghi gop y kien vao Du thao Bao cao kiem diem nua nhiem ky thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX cua Dang va Du thao Bao cao cong tac xay dung, chinh don Dang.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0