cong tac kiem tra

Monday, 30/05/2016 11:54
 • Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  20:11 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  Hoi nghi lan thu V da hop tu ngay 05-7 den ngay 14-7-2007 tai Ha Noi. Duoi day la toan van Thong bao Hoi nghi lan thu V Ban Chap hanh Trung uong Dang.

 • Kiem tra giam sat nham nang cao nang luc suc chien dau cua Dang

  13:55 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  Kiem tra giam sat nham nang cao nang luc suc chien dau cua Dang

  Ngay 7/1, tai thanh pho Ho Chi Minh, ong Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu da chu tri Hoi nghi toan quoc tong ket cong tac kiem tra, giam sat cua Dang nam 2007, de ra phuong huong, nhiem vu va ban bien phap thuc hien trong nam 2008. Du Hoi nghi co cac ong: Nguyen Van Chi, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong; Le Thanh Hai, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy thanh pho Ho Chi Minh va hon..

 • Chua day lui tham nhung do chua nam vung dieu le Dang

  17:42 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  "Cong tac kiem tra cua Dang con nhieu han che, nhieu cap uy chua nam vung Dieu 30 cua Dieu le Dang, nen lam han che ket qua viec thuc day thuc hien nhiem vu ngan chan, day lui te tham nhung, lang phi, quan lieu von rat buc xuc trong Dang va trong nhan dan nhieu nam qua".

 • Nang cao tinh chien dau trong cong tac kiem tra Dang

  05:25 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Ngay 21-2-2006, phat bieu tai hoi nghi toan quoc tong ket cong tac kiem tra Dang nhiem ky 2001-2005, dong chi Phan Dien - uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban bi thu - da bieu duong nhung no luc va thanh tich cua toan nganh kiem tra Dang.

 • Tang cuong manh me cong tac kiem tra giam sat cua Dang

  18:36 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Hom qua 3.11, tai TP.HCM, Ban Tuyen giao Trung uong cung Uy ban Kiem tra Trung uong to chuc Hoi nghi Nghien cuu, quan triet Nghi quyet Trung uong 5, khoa X ve “tang cuong cong tac kiem tra, giam sat cua Dang”. Hon 200 dai bieu la lanh dao, can bo va chuyen vien Uy ban Kiem tra Trung uong tai Da Nang, TP.HCM; lanh dao va uy vien Uy ban kiem tra Dang cac tinh, thanh va dang uy truc thuoc Trung uong (tu Da Nang tro vao) den du.

 • Tang cuong cong tac kiem tra cua Doan

  00:14 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 4/7, tai Ha Noi, T.U Doan da to chuc Hoi nghi cong tac kiem tra toan quoc cua Doan nam 2006. Bi thu thuong truc T.U Doan Nguyen Thanh Phong, Bi thu T.U Doan Le Manh Hung, dai dien Uy ban kiem tra cac tinh, thanh Doan va Doan truc thuoc trong ca nuoc cung tham du.

 • Bo Chinh tri se lap cac doan kiem tra chong lang phi

  20:00 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Bo Chinh tri se lap cac doan kiem tra chong lang phi

  TS- "Bo Chinh tri, Ban Bi thu se thanh lap trong nam nay cac doan kiem tra viec trien khai thuc hien NQ Dai hoi Dang lan thu X ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi trong linh vuc su dung von ngan sach nha nuoc, xay dung co ban, quan ‎ly su dung dat dai". Tuyen bo hom nay (16/4) cua ong Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu tai Hoi nghi toan quoc cong tac kiem tra cua cap uy ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va trien khai chuong..

 • Nganh kiem tra Dang chu dong tien hanh cong tac kiem tra ngay tu khi co dau hieu vi pham

  23:36 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  Sau hai ngay lam viec khan truong, nghiem tuc, Hoi nghi tong ket nganh Kiem tra Dang toan quoc nam 2003, duoc to chuc tai thanh pho Ho Chi Minh da be mac vao chieu 4/2/2004.

 • Cong tac kiem tra trong Doan Khong phai cu khen nhau mai

  01:27 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  Anh Nguyen Van Phong, pho bi thu thuong truc Thanh doan Ha Noi, da nhan manh nhu vay tai hoi thao chuyen de ve “Tang cuong cong tac kiem tra trong Doan” do T.U Doan to chuc sang 13-9. Theo anh, cach kiem tra truyen thong cua Doan boc lo nhieu nhuoc diem: doi pho, hinh thuc, nang ve bao cao thanh tich...

 • Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  17:17 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang;- TBT Nong Duc Manh

 • Hoi nghi toan quoc cong tac kiem tra Dang Kiem tra gop phan dau tranh chong tham nhung

  23:46 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Ngay 11/1, tai Ha Noi, Uy ban Kiem tra T.U Dang da to chuc Hoi nghi toan quoc tong ket cong tac kiem tra Dang nam 2004. Bi thu T.U Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra T.U Nguyen Van Chi chu tri hoi nghi. Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Phan Dien den du va phat bieu y kien chi dao hoi nghi.

 • Be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa X

  10:14 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa X

  Sau 10 ngay lam viec khan truong, voi tinh than trach nhiem cao, chieu 14/7, tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da be mac. Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai dien van be mac quan trong. Trong cac ngay lam viec, Ban Chap hanh Trung uong da nghe bao cao va thao luan cac de an: Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi; Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat cua Dang; Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang..

 • Ky luat 15 can bo do Trung uong Doan quan ly

  08:26 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  TT (Phu Tho) - Sang 1-8, Hoi nghi tong ket cong tac kiem tra nhiem ky VIII va so ket hai nam thuc hien nghi quyet 08 ve cong tac kiem tra cua Ban thuong vu T.U Doan to chuc tai TP Viet Tri (Phu Tho) da cong bo cac hinh thuc ky luat voi 15 can bo thuoc dien T.U Doan quan ly trong nam nam tu 2002-2007.

 • Con han che trong thao go kho khan va uon nan sai lech cho co so

  17:03 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  TP - Hoi nghi cong tac kiem tra toan quoc cua Doan nam 2006 da khai mac sang qua, 4/7 tai Ha Noi. Bi thu T.U Doan Le Manh Hung va dai dien Uy ban kiem tra cac tinh, thanh Doan va Doan truc thuoc tren ca nuoc da ve du.

 • Cac Uy vien Bo Chinh tri Bi thu T U Dang se lam truong cac doan chi dao kiem tra

  07:56 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Hom qua (16/4) tai Ha Noi, Ban Bi thu T.U Dang da to chuc Hoi nghi toan quoc cong tac kiem tra cua cap uy Dang ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va trien khai Chuong trinh kiem tra nam 2007.

 • Dan chu trong Dang va trong xa hoi con bi vi pham

  14:17 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Cong tac xay dung, chinh don Dang chua dat yeu cau. Ky cuong, ky luat o nhieu cap, nhieu linh vuc khong nghiem. Su doan ket, nhat tri o khong it cap uy chua tot. Quan he giua Dang va nhan dan co luc, co noi chua chat che. Dan chu trong Dang va trong xa hoi con bi vi pham.

 • Con cham phat hien khac phuc sai pham cua Dang vien

  15:37 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  7/1, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang da chu tri Hoi nghi toan quoc tong ket cong tac kiem tra, giam sat cua Dang nam 2007, de ra phuong huong, nhiem vu va ban bien phap thuc hien trong nam 2008 tai TP.HCM.

 • Ra 4 nghi quyet va gioi thieu nhan su lanh dao cac co quan nha nuoc

  06:32 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Ra 4 nghi quyet va gioi thieu nhan su lanh dao cac co quan nha nuoc

  TP - Thuc hien Chuong trinh lam viec toan khoa de trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hop Hoi nghi lan thu nam tu ngay 5/7 den ngay 14/7/2007 tai Thu do Ha Noi. Tong Bi thu Nong Duc Manh chu tri, khai mac va be mac Hoi nghi.

 • Ngay cang gan bo voi phong trao thanh nien

  19:22 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  TP - Chieu qua (31/7), tai thanh pho Viet Tri (Phu Tho) da khai mac Hoi nghi tong ket cong tac kiem tra nhiem ky Dai hoi VIII va so ket 2 nam thuc hien Nghi quyet 08 cua Ban Thuong vu T.U Doan khoa VIII.

 • Gioi thieu nhan su lanh dao cap cao de Quoc hoi bau

  15:27 | Thứ hai 16/07/2007 (GMT+7)

  Gioi thieu nhan su lanh dao cap cao de Quoc hoi bau

  Thong bao cua Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) cho biet, Dang se tang cuong cong tac kiem tra, giam sat nham phong ngua su suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, tham nhung, lang phi.

 • Gioi thieu nhan su lanh dao cap cao de Quoc hoi bau

  10:21 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Gioi thieu nhan su lanh dao cap cao de Quoc hoi bau

  Thong bao cua Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) cho biet, Dang se tang cuong cong tac kiem tra, giam sat nham phong ngua su suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, tham nhung, lang phi.

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Viec ky luat cua Dang lay xay la chinh

  06:36 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Viec ky luat cua Dang lay xay la chinh

  Ngay 8/1, ong Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu phat bieu chi dao tai Hoi nghi toan quoc tong ket cong tac kiem tra, giam sat cua Dang nam 2007. Ong Truong Tan Sang luu y cac cap uy, to chuc dang can cu the hoa chuong trinh, ke hoach kiem tra, giam sat nam 2008 cua cap minh; to chuc thuc hien co trong tam, trong diem, dat ket qua cao. Cong tac kiem tra, giam sat, ky luat cua Dang phai ket hop giua xay va chong, lay xay la chinh.

 • Tang cuong chong lang phi trong viec su dung dat dai va ngan sach Nha nuoc

  00:53 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 16.4.2007, tai Ha Noi, Ban Bi thu Trung uong Dang da to chuc Hoi nghi toan quoc cong tac kiem tra cua cap uy ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va trien khai chuong trinh kiem tra nam 2007. Cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri: Truong Tan Sang, Thuong truc Ban Bi thu; Truong Vinh Trong, Pho thu tuong Chinh phu; Nguyen Van Chi, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong chu tri hoi nghi.

 • TPHCM Ky luat 231 can bo dang vien

  08:01 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 7/8, tai Hoi nghi cong tac kiem tra Dang, dong chi Le Huu Duc, Uy vien Ban Thuong vu, Chu nhiem UBKT Thanh uy cho biet: Qua kiem tra dau hieu vi pham trong 6 thang dau nam 2006, da ket luan, xu ly ky luat 231 dang vien, trong do co 39 truong hop bi cach chuc, khai tru Dang. Phat bieu chi dao hoi nghi, Pho Chu nhiem UBKT Trung uong Le Hong Liem de nghi: Trong tam cong tac kiem tra cua UBKT cac cap thuoc Dang bo TPHCM 6 thang cuoi nam 2006 can tap trung vao..

 • Tang cuong kiem tra cua Dang ve tiet kiem chong lang phi

  03:47 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 16-4, tai Ha Noi, Ban bi thu Trung uong Dang da to chuc Hoi nghi toan quoc cong tac kiem tra cua cap uy ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va trien khai chuong trinh kiem tra nam 2007. Thuong truc Ban bi thu Truong Tan Sang; Pho thu tuong Chinh phu Truong Vinh Trong, Chu nhiem Uy ban Kiem tra trung uong Nguyen Van Chi chu tri hoi nghi.

 • Tang cuong chong lang phi trong viec su dung dat dai va ngan sach Nha nuoc

  08:46 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Tang cuong chong lang phi trong viec su dung dat dai va ngan sach Nha nuoc

  Ngay 16/4/2007, tai Ha Noi, Ban Bi thu Trung uong Dang da to chuc Hoi nghi toan quoc cong tac kiem tra cua cap uy ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va trien khai chuong trinh kiem tra nam 2007. Cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri: Truong Tan Sang, Thuong truc Ban Bi thu; Truong Vinh Trong, Pho thu tuong Chinh phu; Nguyen Van Chi, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong chu tri hoi nghi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0