cong tac giai phong mat bang

Friday, 27/05/2016 09:17
 • Day nhanh cong tac giai phong mat bang de hut von ODA

  15:27 | Thứ ba 02/12/2003 (GMT+7)

  Day nhanh cong tac giai phong mat bang de hut von ODA

  Tai Hoi nghi nhom tu van cac nha tai tro VN nam 2003, khai mac sang nay o Ha Noi, Pho Thu tuong Vu Khoan nhan manh, tai hau het cac tinh, thanh, viec giai ngan von vay vien tro phat trien chinh thuc (ODA) con cham la do cong tac giai phong mat bang khong dap ung duoc yeu cau.

 • Cong tac giai phong mat bang tuyen duong du an B O T An Suong An Lac Vi sao tien do qua cham

  22:58 | Chủ nhật 08/02/2004 (GMT+7)

  Cong tac giai phong mat bang tuyen duong du an B O T An Suong An Lac Vi sao tien do qua cham

  Trong chuyen khao sat thuc dia va lam viec ve tien do di doi giai phong mat bang tuyen duong thuoc du an B.O.T An Suong - An Lac vao ngay 17/8/2003, lanh dao UBND TP Ho Chi Minh da chi dao UBND huyen Binh Chanh (cu) phai hoan tat viec di doi, giai phong mat bang cham nhat la vao ngay 30/10/2003. Tuy nhien, cho den hom nay, moi viec van con rat ngon ngang. Dan khong chiu di doi vi gia den bu qua thap. Day la mot trong nhung nguyen nhan chinh khien cho cong tac..

 • Cong tac giai phong mat bang tai thi xa Lai Chau cham thieu cong bang

  20:35 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Cong tac giai phong mat bang tai thi xa Lai Chau cham thieu cong bang

  Trong nam 2006, thi xa Lai Chau (Lai Chau) da boi thuong, giai phong mat bang hon 100 du an voi tren 200 ty dong. Tuy nhien, viec thuc hien duoc danh gia la rat cham ma nguyen nhan chu yeu la thieu su phoi hop giua cac Hoi dong den bu giai toa voi chinh quyen co so; cong tac giai ngan qua cham va thieu su cong bang, dan chu doi voi cac ho dan bi thu hoi dat.

 • Ha Noi day nhanh cong tac giai phong mat bang

  14:57 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  TP - Pho Chu tich UBNDTP Ha Noi Le Quy Don nhan manh: “UBND cac quan, huyen phai thuc hien dut diem cong tac GPMB, khong de cham tre, anh huong den tien do cua cac du an”.

 • Se co von linh dong hon cho cong tac giai phong mat bang

  11:30 | Thứ sáu 11/04/2003 (GMT+7)

  Se co von linh dong hon cho cong tac giai phong mat bang

  UBND TP Ha Noi vua chap thuan cho Kho bac nha nuoc cap von giai phong mat bang cho tung du an theo phuong an da duyet, khong phu thuoc vao muc von ghi trong ke hoach. Su thay doi nay nham thich ung voi dac thu cua viec giai phong mat bang - tong muc boi thuong, ho tro khi thuc hien co the thay doi so voi du toan.

 • Duong cao toc Cau Gie Ninh Binh be tac vi mat bang

  10:56 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  Duong cao toc Cau Gie Ninh Binh be tac vi mat bang

  Du an xay dung 50 km duong cao toc Cau Gie - Ninh Binh do Cty Phat trien duong cao toc (VEC) lam chu dau tu da duoc khoi cong gan 2 nam nay. Nhung du an nay dang co nguy co bi cham tien do vi cong tac giai phong mat bang dung den dat tho cu cua 860 ho dan cham nhu rua...

 • Quang Nam Boi thuong cho dan bi cuong che GPMB sai

  21:52 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  Do nong voi trong cong tac giai phong mat bang, UBND TP. Tam Ky da to chuc cuong che thu hoi dat sai qui dinh, phai boi thuong cho hai ho dan hon 185 trieu dong.

 • Khoi dong du an duong cao toc TP HCM Long Thanh Dau Giay

  02:16 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Khoi dong du an duong cao toc TP HCM Long Thanh Dau Giay

  Ngay 26-2, Cong ty Dau tu phat trien duong cao toc VN (VEC) thuoc Bo Giao thong van tai, chu dau tu du an duong cao toc TP.HCM - Long Thanh - Dau Giay, da gui cong van de nghi UBND TP.HCM khoi dong cong tac giai phong mat bang cua du an.

 • Khoi dong xay dung doan dau tien duong cao toc Bac Nam

  11:18 | Thứ bảy 05/01/2008 (GMT+7)

  Khoi dong xay dung doan dau tien duong cao toc Bac Nam

  (Dan tri) - Cong ty Dau tu phat trien duong cao toc Viet Nam vua tien hanh ban giao cong tac giai phong mat bang, boi thuong, ho tro va tai dinh cu... cua du an xay dung duong cao toc TPHCM - Long Thanh - Dau Giay cho UBND TPHCM va UBND tinh Dong Nai.

 • Ung truoc 20 ti dong phuc vu giai phong mat bang

  09:36 | Thứ hai 27/12/2004 (GMT+7)

  Tin tu Bo Giao thong van tai cho biet ong Le Dinh Quy - pho vu truong Vu Dau tu, Bo Tai chinh - vua ky van ban thong bao cho Kho bac Nha nuoc ke hoach ung truoc 20 ti dong de phuc vu cong tac giai phong mat bang du an xay dung duong cao toc TP.HCM - Trung Luong.

 • Cai tao cac song thoat nuoc o Ha Noi qua cham

  07:00 | Thứ sáu 07/06/2002 (GMT+7)

  Thanh pho Ha Noi yeu cau, viec cai tao cac song thoat nuoc phai hoan tat truoc ngay 30/4. Tuy nhien cho den nay, khoi luong cong viec van chua the hoan thanh do cong tac giai phong mat bang khong duoc lam tot.

 • Cau Thu Thiem Bao gio moi co mat bang

  23:13 | Thứ tư 25/08/2004 (GMT+7)

  Cau Thu Thiem Bao gio moi co mat bang

  TT- Chieu 25-8-2004, UBND TP.HCM da lam viec voi cac don vi lien quan ve cong tac giai phong mat bang xay dung cau Thu Thiem. Theo do, phia quan Binh Thanh hien dang dung o muc do ve hien trang va dieu tra cac ho dan trong pham vi ranh gioi da giao du phuong an gia boi thuong va tai dinh cu da duoc UBND TP phe duyet.

 • Giai phong mat bang va dau thau lam kho ODA

  21:47 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Giai phong mat bang va dau thau lam kho ODA

  Hang loat nhung rao can nhu cong tac giai phong mat bang, dau thau, nang luc quan ly… can phai do bo de giup hap thu duoc von ODA mot cach hieu qua. Ong Duong Duc Ung, chuyen gia cao cap Bo Ke hoach va Dau tu da co nhung trao doi voi VTC ve van de nay.

 • Du an trong diem quoc gia Tat ca deu cham

  16:49 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Du an trong diem quoc gia Tat ca deu cham

  Theo bao cao giam sat moi day cua Uy ban KH-CN va Moi truong cua Quoc hoi, cac cong trinh trong diem deu thi cong cham, huy dong va giai ngan von thap, cong tac giai phong mat bang, tai dinh cu con nhieu bat cap va to chuc thuc hien co nhieu diem chua dap ung.

 • Du an trong diem quoc gia Tat ca deu cham

  20:37 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Du an trong diem quoc gia Tat ca deu cham

  Theo bao cao giam sat moi day cua Uy ban KH-CN va Moi truong cua Quoc hoi, cac cong trinh trong diem deu thi cong cham, huy dong va giai ngan von thap, cong tac giai phong mat bang, tai dinh cu con nhieu bat cap va to chuc thuc hien co nhieu diem chua dap ung.

 • Du an mo rong Cang Tien Sa Da Nang Da hoan thanh 90 khoi luong cong viec

  16:49 | Thứ hai 22/03/2004 (GMT+7)

  Du an mo rong Cang Tien Sa Da Nang Da hoan thanh 90 khoi luong cong viec

  Sau hon 2 nam thuc hien, den nay du an mo rong Cang Tien Sa - Da Nang da hoan thanh duoc 90% khoi luong cong viec. Rieng goi thau so 5 - xay dung cau Tuyen Son va duong dan hai dau cau da hoan thanh va dua vao su dung ngay 19/2/2004 vua qua, phat huy hieu qua tot. Day la goi thau duy nhat trong so 6 goi thau cua du an hoan thanh vuot thoi gian hop dong.

 • Thanh Hoa Se nghiem tri nhung can bo khai khong dat o de moi tien den bu

  00:14 | Chủ nhật 17/09/2006 (GMT+7)

  Hom qua (16/9), ong Mai Van Ninh, Pho chu tich UBND tinh Thanh Hoa da chu tri cuoc hop tai xa Tan Truong, huyen Tinh Gia de xu ly nhung sai pham trong cong tac giai phong mat bang duong ngang Nghi Son - Bai Tranh.

 • Thu truong Bo Tai nguyen Moi truong Ton trong quy luat thi truong chu dau tu va nguoi dan se cung co loi

  21:44 | Thứ năm 04/03/2004 (GMT+7)

  Thu truong Bo Tai nguyen Moi truong Ton trong quy luat thi truong chu dau tu va nguoi dan se cung co loi

  Se co nhieu cach lam moi de thuc day cong tac giai phong mat bang, von duoc xem la khau thuong gap ach tac trong dau tu phat trien hien nay. Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong, GS.TSKH Dang Hung Vo da tra loi phong van Bao Thanh Nien xung quanh van de nay.

 • Thoi han cuoi cung de ban giao mat bang thi cong du an cap nuoc

  00:48 | Chủ nhật 01/02/2004 (GMT+7)

  UBND thanh pho vua co van ban yeu cau UBND cac quan: 6, 8, 12, Tan Binh, Tan Phu, Binh Tan va huyen Hoc Mon khan truong, kien quyet thuc hien cong tac giai phong mat bang de ban giao cho Cong ty Cap nuoc trien khai thi cong phan con lai cua tuyen ong nuoc sach Tan Hiep - Tay Thanh va cac tuyen ong thuoc du an xay dung mang cap nuoc phia tay thanh pho. Thoi han cuoi cung de cac quan, huyen ban giao mat bang cu the nhu sau: Q.12 ban giao vao ngay 1/2/2004;

 • Da Nang Bao gio nguoi dan co dat lam nha

  10:55 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Da Nang Bao gio nguoi dan co dat lam nha

  Sang 9/9, ong Nguyen Ba Thanh - Bi thu Thanh uy, Chu tich HDND TP Da Nang da tiep dan la nhung ho chinh giai toa di han tu thang 1/2001 - 12/2004 nhung chua nhan dat tai dinh cu thuc te tai tat ca cac BQL du an, cac cong ty lam cong tac giai phong mat bang, bo tri tai dinh cu.

 • Trong moi truong hop nguoi dan deu co loi

  23:40 | Thứ sáu 10/02/2006 (GMT+7)

  Trong moi truong hop nguoi dan deu co loi

  "Nghi dinh 17 tao mot buoc ngoat trong chinh sach boi thuong khi Nha nuoc thu hoi dat, quyen loi cua nguoi dan co dat bi thu hoi duoc dam bao o muc toi da, cong tac giai phong mat bang hua hen nhanh hon, it khieu kien hon", Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc da nhan xet nhu vay ve Nghi dinh sua doi bo sung mot so dieu cua cac nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai vua duoc ban hanh.

 • Duong Nam Ky Khoi Nghia TP HCM Sau 6 thang khoi cong moi bat dau thi cong

  00:42 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 20.6, du an Nang cap mo rong tuyen duong Nam Ky Khoi Nghia - Nguyen Van Troi bat dau duoc trien khai thi cong (mac du le khoi cong duoc to chuc ram ro tu ngay 3.12.2005). So Giao thong- Cong chinh TP.HCM cho biet, su cham tre thi cong vua qua chu yeu do vuong den bu giai toa nha dan va cac cong trinh ngam. Den ngay 20.6, cong tac giai phong mat bang o mot so doan van chua hoan tat. Do do, truoc mat chi co the thi cong doan Dien Bien Phu - Vo Thi Sau va Tran..

 • Da Nang Tiep dan de kiem tra trinh do noi doi cua can bo

  00:09 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Sang 9/9, ong Nguyen Ba Thanh - Bi thu Thanh uy, Chu tich HDND TP Da Nang da tiep dan la nhung ho chinh giai toa di han tu thang 1/2001 - 12/2004 nhung chua nhan dat tai dinh cu thuc te tai tat ca cac BQL du an, cac cong ty lam cong tac giai phong mat bang, bo tri tai dinh cu.

 • Thu ban doc tuan qua 27.2 5.3

  10:30 | Thứ hai 05/03/2007 (GMT+7)

  Tuan qua, Thanh Nien Online co nhan duoc mot so thu phan anh, gop y, neu y kien cua ban doc lien quan den mot so van de nhu: cong tac giai phong mat bang, thu tuc cap lai giay CMND, giai quyet tinh trang tac duong, chuong trinh khuyen mai cua Mobi Fone v.v... Duoi day la noi dung cu the:

 • Tay Ho Tay sap thanh khu do thi moi

  17:29 | Thứ tư 08/02/2006 (GMT+7)

  Tay Ho Tay sap thanh khu do thi moi

  Sang 8/2 tai Ha Noi, Bo Truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da trao giay phep dau tu thanh lap Cong ty TNHH Phat trien T.H.T thuc hien du an phat trien khu do thi moi Tay Ho Tay. Du an co so von dau tu 314.125.000 USD, tong dien tich la 207,66 ha, nam tai khu vuc Tay Ho Tay tren dia gioi hanh chinh cua phuong Xuan La (quan Tay Ho), Nghia Do (quan Cau Giay), xa Xuan Dinh va Co Nhue (huyen Tu Liem). Khu do thi moi Tay Ho Tay se duoc dau tu hoan chinh, dong..

 • 33 ty USD cho duong sat cao toc Bac Nam

  09:16 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  33 ty USD cho duong sat cao toc Bac Nam

  Hoi chuyen TS. Nguyen Huu Bang, Chu tich Hoi dong Quan tri kiem Tong giam doc Tong cong ty Duong sat Viet Nam. Xin ong cho biet tien do trien khai du an duong sat cao toc Bac - Nam vao thoi diem hien tai? Du an duong sat cao toc Ha Noi - Tp.HCM la mot trong nhung du an chien luoc cua nganh duong sat Viet Nam. Du an hien da duoc Chinh phu Viet Nam cho phep lap Bao cao dau tu va dang thuc hien thu tuc lua chon tu van va xac dinh nguon von chi phi cho tu van lap bao..

 • Day la thoi diem rat nong cua bat dong san

  14:26 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Day la thoi diem rat nong cua bat dong san

  Su phat trien cua thi truong chung khoan tac dong lon den thi truong bat dong san Viet Nam, nhat la doi voi viec kinh doanh can ho cao cap va villa. Du bao no se con tiep tuc phat trien manh trong thoi gian toi. Do la nhan xet cua ong Marc Townsend, Tong giam doc Cong ty Tu van, quan ly bat dong san CBRE Viet Nam trong cuoc tra loi phong van bao chi. Theo ong, thi truong chung khoan co tac dong nhu the nao den thi truong bat dong san tai cac thanh pho lon cua..

 • Co ban hoan thanh thiet ke Nha may loc dau Vung Ro

  10:00 | Thứ tư 30/01/2008 (GMT+7)

  Co ban hoan thanh thiet ke Nha may loc dau Vung Ro

  Ngay 29/1, UBND tinh Phu Yen cho biet, ong Kirill Korolev - Giam doc Cong ty TNHH dau khi Vung Ro da thong bao tu khi nhan duoc giay phep dau tu cho den nay cong ty da tien hanh lam viec voi cac nuoc, co ban hoan thanh cong viec thiet ke, danh gia tac dong moi truong… Theo ong Kirill Korolev, neu tinh Phu Yen lam tot cong tac giai phong mat bang thi dau nam 2008, cong ty se tien hanh cac buoc tiep theo nhu khoan dia chat, ra pha bom min, san lap mat bang va hua..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0