cong tac

Monday, 30/05/2016 11:56
 • Toan van du thao nghi dinh ve thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo cong chuc vien chuc

  09:29 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Xin gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.

 • Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo

  10:27 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  TS gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Xu ly nghiem cac vu viec phuc tap du luan quan tam

  08:23 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Xu ly nghiem cac vu viec phuc tap du luan quan tam

  Ngay 10/4, Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung hop phien thu 3 duoi su chu tri cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Truong ban Chi dao, de danh gia tinh hinh, cong tac phong, chong tham nhung trong quy 1/2007 va de ra chuong trinh cong tac quy 2/2007. Pho Thu tuong, Pho Truong Ban Chi dao Truong Vinh Trong trinh bay du thao Bao cao tinh hinh thuc hien cong tac phong, chong tham nhung trong quy I/2007 va Uy vien Thuong truc, Chanh Van phong Ban..

 • Tu van truc tuyen danh cho cac thi sinh du thi cac truong DH CD ngoai cong lap

  16:59 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen danh cho cac thi sinh du thi cac truong DH CD ngoai cong lap

  10h sang nay 11/3, chuong trinh Tu van mua thi do bao Thanh Nien va GALEPO (thuoc bo mat) da to chuc buoi tu van truc tuyen lan 6 ve tuyen sinh DH-CD nam 2006 danh cho thi sinh du thi cac truong DH-CD ngoai cong lap. Khach moi cua chuong trinh gom: TS Nguyen Dung, Hieu truong Truong DH dan lap Van Lang; TS Nguyen Manh Cuong, Pho hieu truong Truong DH dan lap Ngoai ngu - Tin hoc; ong Nguyen Minh Man, Tro ly hieu truong Truong DH dan lap Hong Bang; ong Nguyen Van..

 • 10h sang mai 11 3 cac truong DH CD ngoai cong lap tham gia tu van truc tuyen

  17:00 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  10h sang mai 11 3 cac truong DH CD ngoai cong lap tham gia tu van truc tuyen

  10h sang mai 11/3, chuong trinh Tu van mua thi do Bao Thanh Nien va GALEPO (thuoc bo mat) se to chuc buoi tu van truc tuyen lan 6 ve tuyen sinh DH-CD nam 2006 danh cho thi sinh du thi cac truong DH-CD ngoai cong lap. Khach moi cua chuong trinh gom: TS Nguyen Dung, Hieu truong Truong DH dan lap Van Lang; TS Nguyen Manh Cuong, Pho hieu truong Truong DH dan lap Ngoai ngu - Tin hoc; ong Nguyen Minh Man, Tro ly hieu truong Truong DH dan lap Hong Bang; ong Nguyen Van..

 • Noi dung chu yeu ve nhiem vu phat trien KT XH nam 2005

  09:43 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Theo du kien, ngay 25-10 nay, tai Hoi truong Ba Ðinh, Ha Noi se khai mac Ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI. Xin gioi thieu cung ban doc Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi.

 • Tu van truc tuyen danh cho cac thi sinh du thi cac truong DHCD ngoai cong lap

  11:23 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen danh cho cac thi sinh du thi cac truong DHCD ngoai cong lap

  Buoi tu van truc tuyen ve tuyen sinh DH-CD nam 2006 danh cho thi sinh du thi cac truong DH-CD ngoai cong lap khu vuc phia Nam do TS Nguyen Dung, Hieu truong Truong DH dan lap Van Lang; TS Nguyen Manh Cuong, Pho hieu truong Truong DH dan lap Ngoai ngu - Tin hoc; ong Nguyen Minh Man, Tro ly hieu truong Truong DH dan lap Hong Bang; ong Nguyen Van Ngoan, Pho phong cong tac chinh tri Truong DH ban cong Ton Duc Thang truc tiep tra loi nham giup thi sinh phan nao dinh..

 • Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan

  16:29 | Thứ năm 13/02/2003 (GMT+7)

  ""Cong tac tu tuong - van hoa phai bam sat thuc tien, phai nam vung tam tu, tinh cam, tam ly, nguyen vong cua nhan dan, giai dap kip thoi nhung vuong mac trong tu tuong cua moi doi tuong, o moi tang lop; phai huong vao phuc vu nhan dan, gop phan nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan..."". Day la trich doan phat bieu cua ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu trong buoi khai mac Hoi nghi Trien khai cong tac tu tuong van hoa nam..

 • De lam tot cong tac phong chong thien tai

  09:06 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  De lam tot cong tac phong chong thien tai

  Voi vi tri dia ly dac thu va dia hinh phan bo phuc tap, hang nam, nuoc ta phai doi mat voi rat nhieu loai hinh thien tai, dac biet la cac loai hinh thien tai lien quan den nuoc (thuy tai) nhu lu, bao, ngap ung, sat lo va lu quet. Thien tai khong nhung gay ton that ve kinh te, co so vat chat, giam tang truong GDP ma con truc tiep cuop di sinh mang cua nhieu nguoi dan, day mot bo phan dan chung (nhung nguoi ngheo nhat) quay tro lai ranh gioi ngheo doi.

 • Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

  09:52 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

  Nam 2006, Truong DH Nong lam TP.HCM tuyen them 6 nganh va chuyen nganh moi: Co dien tu, Cong nghe ky thuat oto, Kinh doanh nong nghiep, Su pham Ky thuat cong nong nghiep, Quan ly moi truong va du lich sinh thai, Bao quan nong san thuc pham va ve sinh thuc pham.

 • Tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho Thanh nien

  22:47 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho Thanh nien

  TPO- Trong ngay lam viec thu 3 tai Dai hoi X cua Dang, dong chi Dao Ngoc Dung, Bi thu Thu nhat BCH T.U Doan TNCS Ho Chi Minh da co bai tham luan voi tieu de "Tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho Thanh nien".

 • Phong chong tham nhung gan chat voi cong tac quan ly

  14:43 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Phong chong tham nhung gan chat voi cong tac quan ly

  Sang nay (31-10), Quoc hoi thao luan ve tinh hinh trien khai thuc hien Luat Phong, chong tham nhung. Cac dai bieu xac dinh nguyen nhan chu yeu phat sinh tham nhung la su buong long cong tac quan ly nha nuoc, dong thoi nhan manh su tham gia cua bao chi trong cong tac phong chong tham nhung...

 • Doi moi va chinh don Dang

  05:45 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Doi moi va chinh don Dang

  Dang Cong san VN la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc VN; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc.

 • Mua nam cong tac la mua rui ro

  17:39 | Chủ nhật 25/03/2007 (GMT+7)

  Mua nam cong tac la mua rui ro

  Hien nay, nhung giao dich ve “mua nam cong tac" cua CB-CNV cong tac trong nganh dau khi de sau nay duoc mua co phan uu dai cua Ngan hang dau khi (PV Bank) van rat soi dong, du NHNN da canh bao ve rui ro lon cua viec mua ban nay...

 • Toan van bao cao tham tra cua Uy ban Van hoa Giao duc Thanh nien Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi

  11:10 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao tham tra cua Uy ban Van hoa Giao duc Thanh nien Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi

  Sang 15-11, ba Tran thi Tam Dan, chu nhiem UB Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da doc y kien tham tra cua Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Mua nam cong tac la mua rui ro

  09:04 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Mua nam cong tac la mua rui ro

  TP - Hien nay, nhung giao dich ve “mua nam cong tac" cua CB-CNV cong tac trong nganh dau khi de sau nay duoc mua co phan uu dai cua Ngan hang dau khi (PV Bank) van rat soi dong, du NHNN da canh bao ve rui ro lon cua viec mua ban nay...

 • QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

  09:43 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

  Thuc hien nhiem vu tham tra ve Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh giao duc trinh Quoc hoi tai ky hop thu 6, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da lam viec voi Bo GD - DT, Bo Lao dong , Thuong binh va Xa hoi; da to chuc di khao sat ve tinh hinh giao duc tai mot so dia phuong va co so giao duc; to chuc hoi nghi cac chuyen gia giao duc, cac nha khoa hoc, cac nha quan ve ly giao duc, giao vien, dai dien cac co quan bao chi de..

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Hoi thao cong tac to chuc quan ly giao duc cau thu va cong tac to chuc tran dau Cung xac dinh ro trach nhiem tung ben

  01:04 | Thứ năm 08/04/2004 (GMT+7)

  Hoi thao cong tac to chuc quan ly giao duc cau thu va cong tac to chuc tran dau Cung xac dinh ro trach nhiem tung ben

  Ngay 7/4, tai Nha Trang, LDBDVN da to chuc Hoi thao cong tac quan ly, giao duc cau thu va cong tac to chuc tran dau voi su tham du cua dai dien cac CLB chuyen nghiep va hang Nhat QG.

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • VLeague co ve dich an toan

  08:39 | Chủ nhật 30/07/2006 (GMT+7)

  VLeague co ve dich an toan

  Nam vong dau nua V-League 2006 se ket thuc, so voi cac mua giai thi day la giai doan ma nhung nha to chuc luon o trang thai truc chien boi tinh phuc tap cua giai. The nhung nam nay, cai nong it den tu nhung doi ma lai den tu cong tac to chuc nhieu hon... Neu mua giai truoc van de noi com nhat la “trong tai dan ban khong thung” thi nam nay cai thung ay khong nam o chu the la phia trong tai. Ve mat hinh thuc cong tac trong tai nam nay it on ao hon boi nhung..

 • Phat huy vai tro giam sat cua dan trong chong tham nhung

  12:00 | Thứ ba 24/10/2006 (GMT+7)

  Theo ke hoach, sang nay 24-10, Thanh uy TP.HCM mo hoi nghi can bo quan triet va trien khai chuong trinh hanh dong cua Thanh uy thuc hien Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 3 ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung, lang phi den nam 2010. Xin trich dang phan Chu truong va Giai phap cua chuong trinh hanh dong quan trong nay.

 • Hom nay Bat dau thanh kiem tra cong tac cham thi

  16:48 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  Hom nay Bat dau thanh kiem tra cong tac cham thi

  Bat dau tu hom nay, 20-7, Thanh tra Bo GD-DT se to chuc 2 doan kiem tra, thanh tra cong tac cham thi o 30 truong DH, CD. Ngoai ra, con co 2 doan kiem tra cong tac to chuc cham thi.

 • Bat dau thanh kiem tra cong tac cham thi

  08:38 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  Bat dau thanh kiem tra cong tac cham thi

  Bat dau tu hom nay, 20/7, Thanh tra Bo GD-DT se to chuc 2 doan kiem tra, thanh tra cong tac cham thi o 30 truong DH, CD. Ngoai ra, con co 2 doan kiem tra cong tac to chuc cham thi. Tong cong se co khoang 50 truong duoc thanh tra, kiem tra.

 • Chi dao quyet liet cong tac giai quyet khieu nai to cao

  07:29 | Thứ hai 24/02/2003 (GMT+7)

  Day la mot trong 5 nhiem vu quan trong cua cong tac noi chinh nam 2003, vua duoc Chu tich nuoc Tran Duc Luong nhan manh trong buoi khai mac Hoi nghi cong tac Noi chinh toan quoc nam 2003. Hoi nghi do Ban Noi chinh Trung uong to chuc tai TP.HCM.

 • Vi tri de tham nhung phai luan chuyen dinh ky

  05:33 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Vi tri de tham nhung phai luan chuyen dinh ky

  TP - Can bo cac nganh Hai quan, Ngan hang, Thanh tra, Tai chinh, Kiem toan, Thue, CSGT, CS kinh te, Quan ly xuat nhap canh, Quan ly thi truong, XNK, Quan ly co phan hoa... cac hoat dong quan ly va cap phat giay dang ky, giay phep... phai luan chuyen dinh ky.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0