cong nghiep che bien

Saturday, 28/05/2016 05:06
 • Cong tac quy hoach cong nghiep che bien con yeu

  14:14 | Thứ sáu 13/06/2003 (GMT+7)

  Cong tac quy hoach cong nghiep che bien con yeu

  Phat bieu tai Hoi nghi cong nghiep che bien toan quoc hom qua, Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung chi ro, nganh cong nghiep che bien nuoc ta hien nay con nhieu yeu kem dac biet nam o cong tac quy hoach, dau tu va du bao thi truong.

 • Cong nghiep che bien cao su Viet Nam con yeu

  08:21 | Thứ năm 21/07/2005 (GMT+7)

  Cong nghiep che bien cao su Viet Nam con yeu

  Nganh cong nghiep che bien cao su cua Viet Nam ra doi tu nhung nam 1950 nhung den nay van chua phat trien tuong xung voi vi tri mot nuoc co nguon nguyen lieu cao su doi dao. Khoi luong cao su tieu thu trong cong nghiep che bien chi moi dat khoang 10%, tuong duong 50.000 tan/nam.

 • Phat trien cong nghiep che bien duoc uu tien vay von

  18:13 | Thứ hai 29/12/2003 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc vua yeu cau cac ngan hang thuong mai day manh huy dong von de cho vay phat trien cong nghiep che bien nong, lam thuy san; trong do chu trong cac du an co ung dung thanh tuu khoa hoc, cong nghe hien dai, san pham co kha nang canh tranh, nhat la cac san pham xuat khau.

 • Hau Giang can phat trien cong nghiep che bien

  20:36 | Thứ bảy 28/04/2007 (GMT+7)

  Hau Giang can phat trien cong nghiep che bien

  28/4, Thu tuong Nguyen Tan Dung lam viec voi lanh dao chu chot tinh Hau Giang.Thu tuong chi dao tai buoi le khoi cong ngay 30/4.(Anh: TPO)Thu tuong nhan manh: Hau Giang can tiep tuc tap trung dau tu xay dung co so ha tang kinh te xa hoi. Day la diem quyet dinh de phat trien nhung phai quan ly va su dung cho tot, hieu qua nguon von, khong de that thoat, lang phi.Thu tuong chi dao tinh Hau Giang can tap trung chi dao chuyen dich co cau kinh te. Trong nong nghiep,..

 • San pham che bien tu dua cua Ben Tre xuat khau sang 42 nuoc

  16:30 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  San pham che bien tu dua cua Ben Tre xuat khau sang 42 nuoc

  Cac san pham cong nghiep che bien tu dua cua tinh Ben Tre vua xuat khau sang them 2 thi truong moi nua la Cong hoa Nam Phi va Cong hoa Uruguay; nang tong so quoc gia va vung lanh tho co mat cac san pham cong nghiep che bien tu dua cua tinh Ben Tre hien nay len con so 42 nuoc .

 • Xay dung cum cong nghiep che bien duong

  05:48 | Thứ năm 16/03/2006 (GMT+7)

  Cong ty co phan Duong Bien Hoa da cong bo ke hoach xay dung cum cong nghiep che bien duong tai Chau Thanh, Tay Ninh.

 • Ha Tinh can phat trien nong nghiep voi cong nghiep che bien

  08:39 | Thứ năm 24/07/2003 (GMT+7)

  Ha Tinh can phat trien nong nghiep voi cong nghiep che bien

  Tai buoi lam viec voi lanh dao tinh Ha Tinh ngay 23/7, Thu tuong Phan Van Khai nhan dinh de chong thoat khoi tinh ngheo, Ha Tinh phai coi trong phat trien nong nghiep gan voi cong nghiep che bien, tap trung tham canh lam ra hang hoa co chat luong va gia tri kinh te cao.

 • Co vung nguyen lieu nhung thieu cong nghiep che bien

  14:24 | Thứ năm 24/06/2004 (GMT+7)

  Co vung nguyen lieu nhung thieu cong nghiep che bien

  Mot diem thu mua vai tuoi tai Luc Ngan.

 • Uu dai thue de phat trien cong nghiep che bien

  08:29 | Thứ năm 09/10/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai vua ban hanh chi thi ve phat trien cong nghiep che bien, nong, lam, thuy san. Theo do, cac giai phap quan trong de thuc hien la ho tro tai chinh va uu dai thue cho viec phat trien vung nguyen lieu va cong nghe che bien nong - lam - thuy san.

 • TPHCM Nganh cong nghiep che bien thu hut tren 43 tong von DTNN

  09:20 | Thứ hai 26/12/2005 (GMT+7)

  Cuc Thong ke TPHCM cho biet, tinh den ngay 10/12/2005 tren dia ban TPHCM co 269 du an co nguon von dau tu nuoc ngoai (DTNN) duoc cap phep voi tong von dang ky la 433,7 trieu USD (von binh quan 1 du an dat tren 1,6 trieu USD). Nhu vay so cung ky 2004, da tang 45 du an va 86 trieu USD von dau tu.

 • 300 trieu USD cho cong nghiep che bien dau thuc vat

  10:16 | Thứ ba 29/04/2003 (GMT+7)

  Vien nghien cuu chien luoc (Bo Cong nghiep) cho hay, nguon von dau tu tren se duoc huy dong tu cac ca nhan, to chuc, nha dau tu nuoc ngoai va ngan sach Nha nuoc. Theo do se tap trung phat trien vung nguyen lieu nhu dua, lac, vung va xay dung them nha may.

 • Danh hon 2100 ty dong phat trien lam nghiep

  22:07 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  Danh hon 2100 ty dong phat trien lam nghiep

  Nam 2006, Cuc Lam nghiep thuoc Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon co ke hoach danh 2.110 ty dong tu von ngan sach va cac nguon von vay cho cac hoat dong phat trien lam nghiep, nham dua toc do tang truong cua nganh lam nghiep dat tu 1,3 den 1,5%. Nguon von nay uu tien dau tu cho cac hoat dong khuyen lam, phong chay chua chay rung, giong cay lam nghiep, cong nghiep che bien lam san, nhat la du an trong moi 5 trieu ha rung. De dam bao su dung hieu qua nguon von..

 • Uu tien von phat trien cong nghiep mien nui

  09:19 | Thứ tư 17/10/2001 (GMT+7)

  Tu nay den nam 2005, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon se uu tien nang cap, xay dung moi cac nha may che bien che xuat khau o Son La, Lai Chau, Ha Giang, Lao Cai, Cao Bang, xay dung co so che bien sua co cong suat 1.000 tan/nam tai Moc Chau (Son La)… Day la mot phan trong chien luoc phat trien cong nghiep che bien cho 6 tinh mien nui phia Bac cua Bo.

 • Cong nghiep che bien go VN la doi thu cua Malaysia

  06:57 | Thứ năm 21/12/2006 (GMT+7)

  Cong nghiep che bien go VN la doi thu cua Malaysia

  Hoi dong Xuat khau go cung My (AHEC) vua du bao nganh cong nghiep go noi that VN se la doi thu canh tranh lon nhat cua Malaysia trong tuong lai.

 • Tang cong nghiep co ban giam cong nghiep che bien

  08:44 | Thứ bảy 07/02/2004 (GMT+7)

  Theo du thao qui hoach phat trien cong nghiep TP.HCM den nam 2010 co tinh den 2020 do Vien Nghien cuu chien luoc chinh sach cong nghiep trinh bay ngay 6-2-2004 tai TP.HCM, trong 10 nam sap toi TP.HCM se tang toc phat trien cac nganh cong nghiep (CN) co ban, bao gom co khi che tao may, thiet bi dien, dien tu, tin hoc phan mem va hoa chat.

 • DBSCL cong nghiep che bien trai cay gap nhieu kho khan

  05:02 | Thứ hai 12/09/2005 (GMT+7)

  DBSCL cong nghiep che bien trai cay gap nhieu kho khan

  Phat bieu tai hoi nghi nganh cong nghiep DBSCL lan 8 to chuc tai TP Can Tho, nhieu y kien cho rang toan vung DBSCL hien nay co ba nha may che bien trai cay lon (dat tai Tien Giang, Vinh Long va Kien Giang), song hoat dong cua cac nha may nay dang gap rat nhieu kho khan do nguon nguyen lieu doi dao nhung nhung chat luong, kich co, mau sac, mui vi khong dong deu...

 • Nam 2010 co cau lao dong nong nghiep se chi con 50

  09:33 | Thứ sáu 20/04/2001 (GMT+7)

  Nam 2010 co cau lao dong nong nghiep se chi con 50

  Dai hoi Dang lan thu IX, dien ra tu 19 den 22/4.Chien luoc phat trien kinh te cua Viet Nam giai doan 2001-2010 neu ro: "Dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, nang cao ro ret doi song vat chat, van hoa, tinh than cua nhan dan; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai".

 • Bai hoc thang kien ban pha gia cua Trung Quoc

  10:02 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Bai hoc thang kien ban pha gia cua Trung Quoc

  Nganh cong nghiep che bien nuoc hoa qua Trung Quoc tung thang vu kien ban pha gia tren dat My. Trong boi canh ca va tom Viet Nam dang bi xu ep, thu nhin lai kinh nghiem tu Trung Quoc.

 • Sap dien ra Hoi cho Vietfish 2006 tai TpHCM

  15:37 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Sap dien ra Hoi cho Vietfish 2006 tai TpHCM

  Tu ngay 14-16/6, tai Tp.HCM se dien ra Hoi cho trien lam quoc te thuy san Viet Nam nam 2006 (Vietfish) - hoi cho hang dau ve cong nghiep che bien xuat khau thuy san tai Viet Nam hien nay.

 • Uu dai ve thue phat trien nong lam thuy san muoi

  20:07 | Thứ hai 08/11/2004 (GMT+7)

  Thong tu huong dan mot so chinh sach ho tro tai chinh va uu dai ve thue phat trien vung nguyen lieu va cong nghiep che bien nong, lam, thuy san, muoi vua duoc Bo Tai chinh ban hanh.

 • Den 2010 BIDV se dau tu 1 ty USD cho Tay Nguyen

  16:22 | Thứ hai 09/10/2006 (GMT+7)

  Den 2010 BIDV se dau tu 1 ty USD cho Tay Nguyen

  Ngan hang Dau tu phat trien Viet Nam (BIDV) vua cho biet, trong thoi gian toi, BIDV se tiep tuc danh nhieu uu tien hon nua cho khu vuc Tay Nguyen.Den nam 2010, BIDV cam ket se dau tu cho Tay Nguyen 1 ty USD trong do tap trung vao cac nganh thuy dien, dac biet la thuy dien vua va nho, cay cong nghiep che bien va vung nguyen lieu, cho vay ho tro xuat nhap khau…

 • Cty MeiYi gioi thieu hon 3.000 loai huong lieu

  15:42 | Chủ nhật 08/01/2006 (GMT+7)

  Cty MeiYi gioi thieu hon 3.000 loai huong lieu

  Cty MeiYi (Trung Quoc) gay duoc su chu y doi voi cac DN, nguoi tieu dung VN khi gioi thieu hon 3.000 loai huong lieu dac sac ho tro nganh cong nghiep che bien thuc pham.

 • Quoc hoi chat van nhieu van de lien quan den nong thon

  14:15 | Thứ ba 26/11/2002 (GMT+7)

  Quoc hoi chat van nhieu van de lien quan den nong thon

  Trong 3 gio dong ho, Bo truong Nong nghiep va phat trien nong thon Le Huy Ngo va Bo truong Cong nghiep Hoang Trung Hai da tra loi hon 50 cau hoi. Co kha nhieu dai bieu da yeu cau hai bo truong phai dua ra ngay truoc Quoc hoi giai phap cho nhung van de cap bach.

 • Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  16:30 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Se uu dai nguoi trong va ban nguyen lieu cho DN co phan hoa

  13:20 | Thứ sáu 04/05/2001 (GMT+7)

  Tu ngay 18/5, nguoi trong va ban nguyen lieu cho cac doanh nghiep cong nghiep che bien tu 3 nam tro len se duoc mua co phan uu dai khi cac doanh nghiep nay co phan hoa.

 • Cau chuyen ly ky cua nguoi nuoi cho so 1 Sai Gon Ky cuoi Nhan tinh the thai

  00:44 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  Cau chuyen ly ky cua nguoi nuoi cho so 1 Sai Gon Ky cuoi Nhan tinh the thai

  Khi Hiep hoi Cay dieu Viet Nam duoc thanh lap, ong Lang giu chuc Pho chu tich Hiep hoi, cho den nam 1997, nguoi "khai sinh nganh cong nghiep che bien hat dieu" nay nghi lam o Cong ty Luong thuc va xin "ve mot cuc", nhan mot khoan tro cap khoang 5 trieu dong (nghi truoc tuoi huu, duoc tro cap mot lan), nhung vi con nang no voi hat dieu nen ong van con giu chuc Chanh van phong Hiep hoi Cay dieu.

 • Can Tho Co ho dan o Nong truong Song Hau thu nhap 1 ti dong nam

  23:48 | Thứ ba 20/04/2004 (GMT+7)

  Can Tho Co ho dan o Nong truong Song Hau thu nhap 1 ti dong nam

  Hom qua 20/4, Nong truong Song Hau da lam le ky niem 25 nam ngay thanh lap (20/4/1979 - 20/4/2004). Nho chuyen dich co cau nong nghiep, ung dung khoa hoc ky thuat vao san xuat, voi 10% san xuat nong nghiep, 90% cong nghiep che bien, dich vu, nong truong da lam tang vot doanh so san pham tu 300 ti dong nam 1995 len 1.000 ti dong nhung nam gan day.

 • VMEP tung ra san pham xe Angel X 100cc moi

  21:50 | Thứ bảy 01/05/2004 (GMT+7)

  VMEP tung ra san pham xe Angel X 100cc moi

  Ky niem 50 nam thanh lap Tong cong ty Sanyang, Cong ty Cong nghiep che bien hang xuat khau Viet Nam (VMEP) vua cho ra mat san pham moi thuong hieu SYM, nhan hieu Angel X 100 phan khoi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0