cong lap

Wednesday, 01/06/2016 10:34
 • 6 giai phap cuu 6 bat cap cua DH CD ngoai cong lap

  17:40 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  6 giai phap cuu 6 bat cap cua DH CD ngoai cong lap

  Cuoi thang 1/2007, lan dau tien nganh giao duc ban ve cac giai phap “giai phau” cho he thong giao duc DH, CD ngoai cong lap. Voi 6 diem bat cap duoc thong ke trong cuoc ban thao nay cho thay he thong DH, CD ngoai cong lap da ton tai trong suot 10 nam qua thuc su chi nhu mot “dua con roi” cua nganh giao duc.

 • Nguy co gianh thi phan cua truong ngoai cong lap

  18:16 | Thứ sáu 12/11/2004 (GMT+7)

  Nguy co gianh thi phan cua truong ngoai cong lap

  Trong khi truong DH ngoai cong lap tuyen sinh bi "go bo" boi chi tieu, diem san, thi truong DH Quoc te kha "rong" o dau vao: chi xet tuyen. Voi cach thuc nhu vay, cung voi mac "truong quoc te", nguy co bi gianh "thi phan giao duc" cua cac truong DH ngoai cong lap Viet Nam khong phai la chuyen xa voi.

 • DH ngoai cong lap Pho bien com cham com

  23:13 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  DH ngoai cong lap Pho bien com cham com

  (TS) - Hang loat van de lien quan den tai chinh, thue, quy che dao tao, doi ngu giang vien, dac biet la chat luong dao tao tai cac truong ngoai cong lap da duoc dat len ban hoi nghi cac truong DH, CD ngoai cong lap lan dau tien, to chuc tai Dong Nai ngay 31/1.

 • Xa hoi hoa giao duc Ngoai cong lap chi can co tu thuc

  21:51 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Xa hoi hoa giao duc Ngoai cong lap chi can co tu thuc

  Rat nhieu dai bieu tai hoi thao xa hoi hoa giao duc do Lien hiep cac hoi khoa hoc ky thuat Viet Nam va Vien nghien cuu phat trien phuong Dong to chuc moi day deu dong tinh viec phat trien mang luoi cac truong ngoai cong lap la huong di tat yeu cua viec xa hoi hoa giao duc, nhung can phai xac dinh loai hinh ngoai cong lap nao la phu hop.

 • Sau nam toi se co 50 sinh vien ngoai cong lap

  22:02 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  Sau nam toi se co 50 sinh vien ngoai cong lap

  Tai Dai hoi truong ngoai cong lap sang 9/9, Pho Thu tuong Pham Gia Khiem noi: Thay doi tu duy ve giao duc, nang ty le SV dan lap len 50%.-nbsp;-nbsp;

 • Ha Noi Tuyen 87.400 HS vao lop 10

  20:48 | Thứ tư 28/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 28-4, UBND thanh pho Ha Noi da phe duyet phuong an to chuc ky thi tot nghiep THCS nam 2004 va tuyen sinh vao lop 10 THPT nam hoc 2004-2005 do So GD-DT de xuat. Theo do, nam nay Ha Noi tiep tuc thuc hien xet tuyen vao lop 10 (cong lap, ngoai cong lap) can cu tren ket qua ky thi tot nghiep THCS.

 • TPHCM vao lop 10 chi con 2 nguyen vong Co hoi cho truong ngoai cong lap

  11:25 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Cac nam hoc truoc, tuyen sinh vao lop 10 cong lap, ban cong o TP.HCM co den 4 nguyen vong (NV) nhung nam nay so NV giam xuong chi con 2. Canh cua truong cong hep hon cho thi sinh nhung co hoi lai rong hon cho cac truong ngoai cong lap (NCL). Lo cac truong NCL “ken” hoc sinh, So GD-DT TP.HCM lan dau tien ra thong bao rieng ve viec tuyen sinh cua khoi nay.

 • Tu thuc hoa dai hoc Vi loi nhuan hay khong vi loi nhuan

  13:07 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  Tu thuc hoa dai hoc Vi loi nhuan hay khong vi loi nhuan

  Nha nuoc da dinh chi tieu: co khoang 40% sinh vien dai hoc va cao dang (DH - CD) ngoai cong lap vao nam 2010, mac du den 2006 con so nay cung moi chi co khoang 12%. Ngay 11-4 vua qua, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chi dao Bo GD-DT: phai phat trien nhanh hon he thong truong tu thuc. Dau la tro ngai? Nen phat trien he thong truong tu thuc nhu the nao?... Trao doi voi GS Pham Phu, mot nha giao luon ban khoan voi nhung van de cua giao duc dai hoc (GDDH).

 • Truong ngoai cong lap Co thu nhap thi phai nop thue

  18:14 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Truong ngoai cong lap Co thu nhap thi phai nop thue

  Gan day, cac so giao duc ngoai cong lap o Ha Noi nhan duoc thong bao cua cac Chi cuc Thue yeu cau phai nop va truy thu thue thu nhap doanh nghiep theo Nghi dinh 53/2006/ND – CP cua Chinh phu. Nhieu co so giao duc ngoai cong lap khong dong tinh voi yeu cau tren. Chung toi da co cuoc trao doi voi ong Pham Van Huyen, Pho Tong cuc truong Tong cuc Thue, ve van de nay.

 • Tao dieu kien thu huong ngay cang cao

  01:50 | Thứ tư 20/04/2005 (GMT+7)

  Ngay 18/4, Chinh phu da ra Nghi quyet ve day manh xa hoi hoa cac hoat dong giao duc, y te, van hoa va the duc the thao, voi muc tieu den nam 2010 chuyen hau het cac co so cong lap trong cac linh vuc tren sang hoat dong theo co che cung ung dich vu, phat trien manh cac co so ngoai cong lap.

 • Ha Noi Tuyen 24620 chi tieu lop 10 cong lap

  02:11 | Thứ bảy 30/04/2005 (GMT+7)

  So GD&DT Ha Noi da chinh thuc cong bo chi tieu tuyen moi vao lop 10 cac truong THPT cong lap. Tong chi tieu tuyen moi lop 10 vao 41 truong THPT cong lap tren toan thanh pho la 24.620, trong do 18.995 chi tieu he A va 5.625 chi tieu he B.

 • Mua thi thay co con roi cong lap dau tu ban cong

  20:17 | Chủ nhật 01/05/2005 (GMT+7)

  Mua thi thay co con roi cong lap dau tu ban cong

  Thang 4 – cac truong tap trung toan bo luc luong cho viec on thi tot nghiep cua khoi lop 9 va 12. Nhung cung tu day, nay sinh rat nhieu phan hoi cua dan "teen" cong lap, than tho rang ban cong duoc thay co quan tam hon cong lap!

 • Trung hoc chuyen nghiep ngoai cong lap o Da Nang Giai toa noi am anh nguoi hoc

  22:34 | Thứ năm 06/05/2004 (GMT+7)

  Trung hoc chuyen nghiep ngoai cong lap o Da Nang Giai toa noi am anh nguoi hoc

  Tu nam hoc 1998-1999, Truong dan lap Kinh te ky thuat Phuong Dong ra doi, danh dau buoc di moi cua nganh giao duc Da Nang trong viec xay dung he thong truong trung hoc chuyen nghiep (THCN) ngoai cong lap. Tu 1 truong den nay da co den 5 truong.

 • Co phan hoa benh vien truong hoc

  00:14 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  Gan day cac phuong tien thong tin dai chung co de cap den co phan hoa benh vien, truong hoc cong lap voi nhieu y kien trai nguoc nhau. Co nhieu y kien noi rang khong nen, do cho rang benh vien, truong hoc cong lap la co so dac biet, khong phai la doanh nghiep, do lo so rang neu co phan hoa thi cac co so nay se chay theo muc tieu loi nhuan ma xao nhang muc tieu phuc vu... Nguoc lai, cung co khong it y kien lai cho rang nen co phan hoa de nang cao hieu qua hoat..

 • Thong tin moi nhat ve tuyen sinh lop 10 nam hoc 2006 2007

  22:38 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Thong tin moi nhat ve tuyen sinh lop 10 nam hoc 2006 2007

  * Ha Noi: Khong giao chi tieu cho cac truong chua dat chat luong* Da Nang: Cac loai giay to trong ho so TS vao Truong chuyen Le Qui Don* TP.HCM: 37.680/63.755 HS duoc vao lop 10 he cong lap

 • TP HCM Ngot ngat cac truong TCCN ngoai cong lap

  08:53 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  TP HCM Ngot ngat cac truong TCCN ngoai cong lap

  Theo quy dinh cua Bo GD-DT, sau 5 nam ke tu ngay dang ky hoat dong, cac truong Trung cap chuyen nghiep (TCCN) ngoai cong lap phai tao cho minh mot co so rieng de tao the on dinh va phat trien trong hoat dong.

 • Thi diem xay 4 truong hoc va benh vien de cho thue

  14:38 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Thi diem xay 4 truong hoc va benh vien de cho thue

  Nha nuoc se xay dung co so ha tang de cho cac co so giao duc, y te, van hoa, the thao thue dai han. Day la mot giai phap moi, bat dau thi diem thuc hien tu thang 1/2008 va keo dai den thang 12/2010 nham tao buoc dot pha trong qua trinh xa hoi hoa. De an thi diem nay duoc giao cho cac bo, nganh, dia phuong phoi hop thuc hien, trong do Bo Xay dung chu tri. De an thi diem nay nham khac phuc tinh trang ton tai nhieu nam nay la co so vat chat cua cac truong hoc, benh..

 • Khong khuyen khich chuyen co so GD cong lap sang ngoai cong lap

  14:59 | Thứ sáu 21/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 19/12, tai Ha Noi, Bo Giao duc va Ðao tao da to chuc so ket hai nam trien khai thuc hien Nghi quyet 05/2005/NQ-CP day manh xa hoi hoa trong giao duc - dao tao va day nghe. Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da phat bieu y kien chi dao.

 • Cac truong ngoai cong lap van con cho

  23:38 | Thứ ba 07/02/2006 (GMT+7)

  Cac truong ngoai cong lap van con cho

  Hoi nghi thi va tuyen sinh nam 2006 duoc to chuc ngay 19/1 da thong nhat duoc nhung van de co ban cua mua tuyen sinh DH-CD nam 2006. The nhung, co mot so van de duoc dat ra tai hoi nghi cua cac truong ngoai cong lap van con cho quyet dinh cuoi cung cua Bo GD-DT.

 • Hoc truong ngoai cong lap co duoc mien giam hoc phi

  03:06 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Hoc truong ngoai cong lap co duoc mien giam hoc phi

  Nha nuoc da co qui dinh uu dai mien giam hoc phi doi voi hoc sinh, sinh vien (HSSV) dien chinh sach. Nhung neu HSSV hoc tai cac truong ngoai cong lap, dac biet la DH, CD, co duoc mien giam hoc phi? Ong NGUYEN VAN NGU, vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo GD-DT), da giai dap:

 • Quan 6 17 25 diem vao lop 6 cong lap

  09:42 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Quan 6 17 25 diem vao lop 6 cong lap

  Lop 1: Truong tieu hoc Nguyen Hue nam nay chuyen sang he cong lap tu chu tai chinh: chi tieu 240 HS lop 1 gom: 110 HS o P.1, 130 HS o cac phuong khac (trong do co 70 HS lop tang cuong tieng Anh).

 • DH Quoc te Nguy co gianh thi phan cua truong ngoai cong lap

  15:14 | Thứ bảy 13/11/2004 (GMT+7)

  DH Quoc te Nguy co gianh thi phan cua truong ngoai cong lap

  Trong khi truong DH ngoai cong lap tuyen sinh bi "go bo" boi chi tieu, diem san, thi truong DH Quoc te kha "rong" o dau vao: chi xet tuyen. Voi cach thuc nhu vay, cung voi mac "truong quoc te", nguy co bi gianh "thi phan giao duc" cua cac truong DH ngoai cong lap Viet Nam khong phai la chuyen xa voi.

 • Ha Noi Tuyen sinh vao lop 10 cong lap Nhung dieu can biet

  09:32 | Thứ ba 12/07/2005 (GMT+7)

  Ha Noi Tuyen sinh vao lop 10 cong lap Nhung dieu can biet

  Trong cac ngay tu 11 den 14/7, 39 truong THPT cong lap tren dia ban thanh pho Ha Noi dang tien hanh cac thu tuc de nhan ho so cua hoc sinh trung tuyen (dot 1).

 • Tuyen sinh DH CD 2006 Cac truong ngoai cong lap van con cho

  08:12 | Thứ tư 08/02/2006 (GMT+7)

  Tuyen sinh DH CD 2006 Cac truong ngoai cong lap van con cho

  Hoi nghi thi va tuyen sinh nam 2006 duoc to chuc ngay 19/1 da thong nhat duoc nhung van de co ban cua mua tuyen sinh DH-CD nam 2006. The nhung, co mot so van de duoc dat ra tai hoi nghi cua cac truong ngoai cong lap van con cho quyet dinh cuoi cung cua Bo GD-DT.

 • Da Nang Dao tao THCN ngoai cong lap tang gap 28 lan

  19:43 | Thứ năm 18/03/2004 (GMT+7)

  Da Nang Dao tao THCN ngoai cong lap tang gap 28 lan

  Ong Vu Dinh Chuan, pho Giam doc So GD-DT Da Nang da cho biet nhu vay tai hoi nghi tong ket cong tac dao tao THCN ngoai cong lap cua dia phuong dien ra sang nay 18/3.

 • Tuyen sinh nam 2005 Kien nghi cua cac truong ngoai cong lap

  22:09 | Thứ tư 12/01/2005 (GMT+7)

  Tuyen sinh nam 2005 Kien nghi cua cac truong ngoai cong lap

  Sang hom qua 12/1, Hiep hoi cac truong DH-CD ngoai cong lap da to chuc cuoc hop tai Truong DHDL Binh Duong nham lay y kien cua cac truong thanh vien, chuan bi cho ky tuyen sinh dai hoc nam 2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0