cong chuc

Friday, 27/05/2016 19:17
 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Cong chuc truoc het phai la cong dan tot

  07:49 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Cong chuc truoc het phai la cong dan tot

  Xay dung doi ngu can bo, cong chuc la khau kho nhat trong lo trinh cai cach hanh chinh, vi can bo la cai goc cua moi cong viec, cong viec co thanh cong hay that bai la do can bo tot hay xau. Lam the nao de co can bo tot? Bai viet cua ong Dang Quoc Doanh, Truong phong Tong hop, van phong Tinh uy Quang Nam.

 • Khong con can bo chi con cong chuc

  07:49 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Khong con can bo chi con cong chuc

  Ngay 27-12, Bo Noi vu da to chuc hoi nghi lay y kien ve du thao Luat cong vu. Du thao lan nay co diem khac biet lon nhat voi phap lenh can bo cong chuc la da thong nhat hai khai niem can bo va cong chuc thanh mot khai niem duy nhat: cong chuc. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Toan van du thao nghi dinh ve thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo cong chuc vien chuc

  09:29 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Xin gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.

 • Thi tuyen cong chuc chi la hinh thuc

  08:25 | Thứ sáu 20/05/2005 (GMT+7)

  Thi tuyen cong chuc chi la hinh thuc

  Co 27 bai bi sua co so diem chenh lech so voi diem thuc tu 0,25 den 1,5 diem trong do 16 bai co so diem cao, 11 bai diem thap hon thuc te... Do la ky thi tuyen cong chuc tai Bac Kan nam 2003. Nam 2003, tinh Bac Kan to chuc thi tuyen cong chuc nham tim nguoi hien tai dap ung nhu cau thieu can bo do tinh vua tai lap. Nhung, trai han voi muc dich tot dep ay, trong ky thi da xay ra nhieu dieu khuat tat. Dang buon hon, khong it vi co quyen trong Hoi dong thi da ban..

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Xin y kien nhan dan ve Du thao Luat Phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Xin y kien nhan dan ve Du thao Luat Phong chong tham nhung

  (TP) Du thao dang duoc xin y kien rong rai trong nhan dan cung voi Du thao Luat Thuc hanh tiet kiem chong lang phi, va du dinh se duoc thao luan, thong qua vao cuoi nam tai ky hop thu 8 cua Quoc hoi. Moi ban doc dong gop y kien cho du thao Luat nay tai day. Toan bo nhung y kien tren dien dan se duoc TP chuyen truc tiep cho Thanh tra Chinh phu.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Che do tap su chi ap dung doi voi cong chuc loai C

  17:45 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu vua ban hanh hai thong tu so 06/2007/TT-BNV va 07/2007/TT-BNV nham huong dan thuc hien mot so Nghi dinh cua Chinh phu lien quan den che do tuyen dung, su dung va quan ly can bo, cong chuc trong cac co quan nha nuoc.

 • Cong chuc hoi chung 13 la

  06:05 | Chủ nhật 12/08/2007 (GMT+7)

  Cong chuc co 8 gio o cong so, cong chuc met moi, cong chuc can tim noi giai tri. Don thuan la nhau nhet hay massage hoai thi cung chan, cong chuc hien tai dang ua chuong loai hinh 13 la. Noi thang ra la danh bai, 4 tay thi gay 1 song. Song len, song xuong, song vui buon lan lon. Ke ca nhung chuyen cuoi ra nuoc mat.

 • Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo

  10:27 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  TS gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Phai ra quyet dinh nghi huu truoc 3 thang

  05:45 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Phai ra quyet dinh nghi huu truoc 3 thang

  Ngay 10/9, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh so 143/2007 quy dinh ve thu tuc thuc hien nghi huu doi voi can bo, cong chuc du dieu kien nghi huu. Theo do, truoc 6 thang tinh den ngay can bo, cong chuc du tuoi nghi huu, nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi su dung can bo, cong chuc phai ra thong bao bang van ban ve thoi diem nghi huu cho can bo, cong chuc duoc nghi huu biet; dong thoi bao cao co quan co tham quyen quan ly can bo, cong chuc va..

 • Tu 16 Thuc hien quy trinh thu tuc Hai quan moi

  10:12 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Tu 16 Thuc hien quy trinh thu tuc Hai quan moi

  Tong cuc Hai quan vua co quyet dinh so 874/QÐ-TCHQ ban hanh kem theo Quy trinh thu tuc hai quan moi doi voi hang hoa xuat nhap khau thuong mai ap dung tu 1/6, thay the Quyet dinh so 1951/QÐ-TCHQ ngay 19/12/2005. Ve co ban, Quy trinh thu tuc hai quan moi ngan gon, khoa hoc hon, minh bach hoa trach nhiem va quyen han cua tung can bo cong chuc hai quan. Quy trinh da rut ngan toi da thoi gian lam thu tuc hai quan, tao thong thoang ma van chat che trong quan ly...

 • Ban ve tien luong va tien thuong Tet

  14:10 | Chủ nhật 11/02/2007 (GMT+7)

  Ban ve tien luong va tien thuong Tet

  Vua qua tren cac phuong tien thong tin dai chung da co nhieu bai viet ve muc luong va tien thuong Tet cho can bo nam 2007. Nhieu don vi doanh nghiep (dac biet trong linh vuc vien thong, tai chinh, ngan hang, bao hiem...) co muc thuong Tet rat cao.

 • Cong chuc choi chung khoan Den do kho dung

  09:39 | Thứ ba 06/02/2007 (GMT+7)

  Cong chuc choi chung khoan Den do kho dung

  Thong tin chung khoan (CK) duoc ban tan ram ran khap cong so khong con la chuyen la. Voi gioi ngan hang, dieu nay cang de hieu hon khi trong tay ho co ca von lan kien thuc. So voi dong luong cong chuc it oi, loi nhuan tu dau tu CK co suc hap dan kho cuong lai. Nha nuoc... bat den do "Tai Ngan hang Nha nuoc (NHNN) co hien tuong nhieu can bo, cong chuc lam dung gio lam viec tham gia vao cac hoat dong cua thi truong chung khoan, anh huong den viec thuc hien nhiem vu..

 • Tim vo qua thi tuyen cong chuc

  21:37 | Thứ năm 23/06/2005 (GMT+7)

  Tim vo qua thi tuyen cong chuc

  Moi khi co mot co quan thong bao tuyen cong chuc, cac cau am o tinh le no nuc keo den cong so doc ban ket qua thi tuyen cong chuc de lan theo dia chi den nha cac tan nu cong chuc... tim vo. "Dat gia" nhat la ngan hang, kho bac, tai chinh, thu nua la giao duc, nhan vien van phong... cuoi bang la cong nhan lao dong truc tiep.

 • Cai cach luong cong chuc mong moi thiet tha

  00:30 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  "Noi buon luong cong chuc" keo dai da qua lau, da nhieu tham thia. Chinh phu can co giai phap dot pha de cong chuc co the song bang dong luong, va cong hien ma khong phai qua so do, hon thiet. Do la mong moi thiet tha... >> Luong du song cho cong chuc nha nuoc, bao gio? >> Toi va dong luong "suy dinh duong" >> Khong du song, kho toan tam toan y >> Luong khong du song: Ai giai quyet?

 • Se nang luong de khuyen khich cong chuc lam viec

  17:27 | Thứ năm 28/02/2008 (GMT+7)

  Se nang luong de khuyen khich cong chuc lam viec

  Sang 28/2, trao doi voi bao chi ben le phien hop Thuong vu QH, Bo truong Noi vu Tran Van Tuan khang dinh viec cong chuc ra di la dieu phai suy nghi. Bo dang nghien cuu chinh sach, trong do co van de nang luong, phu cap cho cong chuc hanh chinh.>"Nhieu nguoi tai dang khoi xuong xu huong tu bo cong so">TP HCM trong ghe cong chuc boi lan song "tu quan"

 • Cong chuc tre tu soi chan dung

  21:43 | Thứ hai 01/11/2004 (GMT+7)

  Cong chuc tre tu soi chan dung

  Thanh Doan TP Ho Chi Minh vua cong bo ban phan tich ket qua dieu tra, khao sat y kien cua gan 600 nguoi dan ve mot so co quan hanh chinh thuoc TP Ho Chi Minh. Trong do, mot so y kien nguoi dan da duoc Thanh Doan TP Ho Chi Minh dua vao su dung trong cuoc thi "Can bo cong chuc tre voi cong cuoc cai cach hanh chinh (CCHC)" dien ra vua qua, doi hoi nhung thi sinh - can bo cong chuc tre co trach nhiem dieu chinh, hoan thien minh hon.

 • Khong the tra luong theo kieu binh quan

  04:04 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Khong the tra luong theo kieu binh quan

  Luong khong du song cho can bo cong chuc la de tai tiep tuc nhan duoc hang tram y kien phan hoi tu nhung nguoi trong cuoc. Trong do, nhieu y kien da chi ra nguyen nhan va giai phap cho van de nay. >> Chuyen dai cai cach tien luong >> Chuyen dai cai cach tien luong >> Luong du song cho cong chuc nha nuoc, bao gio? >> Toi va dong luong "suy dinh duong" >> Khong du song, kho toan tam toan y >> Luong khong du song: Ai giai quyet?

 • Cong chuc thieu dong luc ky nang de lam viec tot

  11:21 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Cong chuc thieu dong luc ky nang de lam viec tot

  Theo dieu tra cua Vien nghien cuu khoa hoc phap ly, 43% can bo cong chuc va 33% cong dan va doanh nghiep cho rang cong chuc khong du trinh do va kha nang giai quyet cong viec.

 • Giu chan chuyen vien IT Can co su quan tam cua cac ban nganh

  11:00 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Giu chan chuyen vien IT Can co su quan tam cua cac ban nganh

  Hien nay nganh CNTT o vi tri thap hon trong cac co quan nha nuoc. Trong cac don vi co ke toan truong, co cac ke toan vien nhung khong co bat ky chuc danh nao cho nganh CNTT. Ban luan ve van de nay, chung toi xin dua ra y kien cua ba Giam doc So Buu chinh Vien thong. Ong Le Manh Ha, Giam doc So Buu chinh Vien thong TP. Ho Chi Minh. Viec ra di la tat yeu! Chung ta dang xay dung mot he thong CNTT tren toan quoc. De xay dung he thong chung ta co the thue ngoai (cac..

 • Cong chuc thieu dong luc va ky nang de lam viec tot

  17:14 | Thứ ba 20/12/2005 (GMT+7)

  Cong chuc thieu dong luc va ky nang de lam viec tot

  Theo dieu tra cua Vien nghien cuu khoa hoc phap ly, 43% can bo cong chuc va 33% cong dan va doanh nghiep cho rang cong chuc khong du trinh do va kha nang giai quyet cong viec.

 • Cong chuc thieu dong luc ky nang de lam viec tot

  14:21 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Theo dieu tra cua Vien nghien cuu khoa hoc phap ly, 43% can bo cong chuc va 33% cong dan va doanh nghiep cho rang cong chuc khong du trinh do va kha nang giai quyet cong viec.

 • Chay dua lam cong chuc o Trung Quoc

  07:57 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Chay dua lam cong chuc o Trung Quoc

  Trung Quoc dang buoc vao mua thi cong chuc nam 2007. Mot cuoc chay dua moi lai xuat hien. Nghe doc noi dung toan bai:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0