cong an nhan dan

Wednesday, 01/06/2016 02:56
 • Trao giai Cuoc van dong viet ve cong an nhan dan

  08:25 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Chieu 30-11, tai Tong cuc Xay dung luc luong cong an nhan dan da dien ra le trao giai thuong cho 17 nhom tac gia doat giai cuoc van dong viet ve chu de “Cong an nhan dan vi nuoc quen than, vi dan phuc vu”.

 • Thong tin tuyen sinh vao cac truong cong an nhan dan

  13:00 | Thứ năm 13/03/2003 (GMT+7)

  Cac truong cong an nhan dan o TP HCM so tuyen cac thi sinh da tot nghiep trung hoc pho thong hoac trung hoc bo tuc hoac dang hoc lop 12, la doan vien, 17-20 tuoi, co ho khau thuong tru tai TP HCM (thi sinh thuoc khu vuc 1 vung sau den 22 tuoi), co pham chat dao duc tot, hoc luc tu kha tro len, du suc khoe theo quy dinh.

 • Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet Cong an nhan dan la luc luong nong cot chong tham nhung

  02:47 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 18-8, lam viec voi Bo Cong an, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet nhan manh cong an nhan dan la luc luong nong cot trong cuoc dau tranh chong tham nhung - cuoc chien dau cua toan Dang va toan dan.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh du Hoi nghi Cong an Nhan dan toan quoc

  00:40 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Sang qua 17.12, tai TP.HCM, Tong bi thu Nong Duc Manh da den du Hoi nghi Cong an Nhan dan toan quoc lan thu 63. Hoi nghi duoc to chuc nham danh gia tinh hinh an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi nam 2007; cong tac xay dung luc luong, cong tac hau can va khoa hoc ky thuat; dong thoi tong ket phong trao thi dua vi an ninh To quoc nam 2007.

 • Ra mat bao dien tu Cong an Nhan dan

  10:23 | Thứ tư 24/11/2004 (GMT+7)

  Ra mat bao dien tu Cong an Nhan dan

  Ngay 23.11, bao dien tu CAND.com da ra mat doc gia tai dia chi www.cand.com.vn. CAND.com bao gom cac an pham cua Cong an nhan dan, An ninh the gioi; An ninh the gioi cuoi thang, Van nghe cong an.

 • Ban hanh Nghi dinh ve co phu hieu cap hieu cong an

  11:14 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  30/10, Chinh phu ban hanh Nghi dinh quy dinh chi tiet ve co truyen thong, Cong an hieu, cap hieu, phu hieu va trang phuc cua luc luong Cong an nhan dan Viet Nam.

 • Ong Dai tuong la tuong con dan

  08:45 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Ong Dai tuong la tuong con dan

  Ong la mot nguoi cong an nhan dan dung nghia, co le la do suot doi lam nguoi can bo duoc dan che cho, song trong dan, cho nen gan voi dan la mot dieu tu nhien o ong, khong ro tu bao gio.

 • Xay dung luc luong cong an nhan dan vi nuoc quen than vi dan phuc vu

  03:28 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Phat bieu tai cuoc van dong “Xay dung luc luong cong an nhan dan vi nuoc quen than, vi dan phuc vu” sang 4-4 tai TP.HCM, thieu tuong Le Quy Vuong, pho tong cuc truong Tong cuc Xay dung luc luong Bo Cong an, nhan manh:

 • Nha XB Cong an nhan dan se ho tro thuong binh Dang Sy Ngoc

  17:08 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  TP - TP vua nhan duoc Cong van so 196/NXBCAND cua NXB Cong an nhan dan, cong van cho biet se ho tro thuong binh Dang Sy Ngoc.

 • Cong an TP HCM Cong bo lich so tuyen vao cac truong cong an nhan dan

  22:20 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Nam 2006, Cong an TP.HCM se so tuyen hoc sinh dang ky du thi vao cac truong cong an nhan dan, gom: Hoc vien An ninh nhan dan, DH Canh sat nhan dan, DH Phong chay chua chay.

 • Cong bo 4 luat moi

  20:26 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  Sang 22-12-2005, Van phong Chu tich nuoc to chuc hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 4 luat moi duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 8 thong qua ngay 29-11-2005 gom: Luat Giao dich dien tu (co hieu luc thi hanh tu ngay 1-3-2006); Luat Nha o (co hieu luc tu ngay 1-7-2006); Luat Cong an nhan dan (co hieu luc thi hanh tu ngay 1-7-2006); Luat Thanh nien (co hieu luc thi hanh tu ngay 1-7-2006).

 • Lien hoan truyen hinh Cong an nhan dan lan 7

  08:10 | Thứ bảy 15/07/2006 (GMT+7)

  Lan dau tien Cong an TP.HCM dang cai to chuc. Lien hoan truyen hinh Cong an nhan dan lan 7, tu 16 den 21-7-2006 tai Hoi truong thanh pho (111 Ba Huyen Thanh Quan).

 • Tuoc danh hieu Cong an nhan dan cua ong Bui Quoc Huy

  08:46 | Thứ bảy 15/02/2003 (GMT+7)

  Ngay 13/2, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh ky luat tren voi thu truong Bo Cong an - bi can trong vu Nam Cam va dong bon. Voi viec tuoc danh hieu Cong an nhan dan, ong Huy se khong con cap ham thieu tuong.

 • Quy dinh moi ve cap ham si quan Cong an nhan dan

  18:59 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh 42 Chinh phu moi ban hanh, si quan giu chuc vu co ban o don vi duoc giao nhiem vu quan trong, dac biet hoac dia ban co vi tri trong yeu ve an ninh, trat tu thi cap bac ham cao nhat co the cao hon mot bac so voi cap bac ham cao nhat cua chuc vu tuong ung.

 • Gan bo tao dieu kien de nhan dan tham gia phong chong toi pham

  09:29 | Thứ ba 16/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 15-8, phat bieu tai le ky niem 60 nam thanh lap Cong an nhan dan dien ra tai hoi truong Ba Dinh (Ha Noi), Thu tuong Phan Van Khai nhan manh: luc luong cong an nhan dan (CAND) can “tap trung luc luong, phuong tien va bien phap phong ngua, dau tranh chong cac loai toi pham, dac biet la toi pham tham nhung, toi pham ve ma tuy, toi pham co to chuc; tap trung xu ly dut diem nhung vu, viec tham nhung, tieu cuc da phat hien duoc, nhat la nhung vu, viec noi com”.

 • Luc luong CAND can doi moi phu hop voi tinh hinh moi

  21:28 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Luc luong CAND can doi moi phu hop voi tinh hinh moi

  17/12, Tong Bi thu Nong Duc Manh da den du Hoi nghi tong ket cong tac nam 2007 va trien khai nhiem vu nam 2008 cua Luc luong Cong an nhan dan (CAND).TBT Nong Duc Manh da den du Hoi nghi tong ket cong tac nam 2007 va trien khai nhiem vu nam 2008 cua Luc luong Cong an nhan dan (CAND) - Anh: VOV.Phat bieu chi dao tai Hoi nghi, TBT Nong Duc Manh neu ro: Trong nam 2007, mac du phai duong dau voi nhieu kho khan, thach thuc, dat nuoc ta van giu vung an ninh chinh tri va..

 • Tuoc quan tich cong an mua kiem The la xong

  09:38 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Cong bo tuoc quan tich doi voi Thieu uy Do Hoai Phuong Minh cua Ban Giam doc Cong an tinh Binh Duong da nhan duoc su hoan nghenh cua dong dao nguoi dan ca nuoc. Tuy nhien, khong it nguoi da dat cau hoi: Day moi chi la hinh thuc ky luat cua nganh cong an, con ve phap luat, Do Hoai Phuong Minh se bi xu ly the nao? Su bao che, dung tung cua Cong an quan Hai Chau co bi xu ly? Ngoai bi tuoc quan tich, Do Hoai Phuong Minh can phai bi xu ly theo phap luat.Le Tran,..

 • Ba nam hoc 2 noi Huong uu tien the nao

  17:23 | Chủ nhật 19/03/2006 (GMT+7)

  Ba nam hoc 2 noi Huong uu tien the nao

  Lop 12: Hoc ky I hoc mot noi, hoc ky II mot noi thi phieu dang ky du thi (DKDT) ghi the nao? Tot nghiep THPT o nuoc ngoai ghi ma truong, ma tinh ra sao? Co nguoi than o nuoc ngoai co du tieu chuan du thi truong Cong an? Cho nao trong phieu DKDT de ghi nguyen vong (NV)2...Do la nhung thac mac duoc giai dap trong phan nay.

 • Kien toan to chuc bo may Cong an nhan dan

  14:36 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Kien toan to chuc bo may Cong an nhan dan

  18/7, tai Ha Noi, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da du ky niem 45 nam Ngay truyen thong cua luc luong Canh sat nhan dan va trao Danh hieu Anh hung luc luong vu trang nhan dan cho Tong cuc Canh sat.

 • Chi tieu he trung hoc cong an nhan dan

  15:56 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Nam nay, trong viec xet tuyen thi sinh vao he trung hoc CAND, Bo Cong an se phan chi tieu theo 7 cum (phia bac co 3 cum, phia nam co 4 cum).

 • Xu ly nghiem can bo chien si cong an vi pham

  08:40 | Thứ tư 21/07/2004 (GMT+7)

  “Tuyet dai da so can bo, chien si giu vung duoc pham chat cua nguoi chien si cong an nhan dan, nhung cung con mot so it can bo, chien si do thieu ren luyen, tu duong pham chat dao duc nen da vi pham ky luat cua Dang, cua nganh, tham chi vi pham phap luat, gay anh huong xau den uy tin, danh du cua luc luong cong an nhan dan”.

 • Bo doi cong an xuat ngu duoc tro cap tao viec lam

  00:27 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh moi ve che do doi voi quan nhan, cong an nhan dan khi xuat ngu. Theo do, ha si quan, binh si quan doi; si quan, ha si quan, chien si cong an nhan dan khi xuat ngu duoc huong che do tro cap tao viec lam bang 6 thang tien luong toi thieu.

 • Ban doc yeu cau xu ly nghiem Do Hoai Phuong Minh

  17:19 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Ban doc yeu cau xu ly nghiem Do Hoai Phuong Minh

  Nhung ngay qua, hang tram y kien cua ban doc tren ca nuoc da gui ve toa soan bay to su bat binh va yeu cau xu ly nghiem truoc hanh dong sai trai cua canh sat Do Hoai Phuong Minh.

 • Toan van Luat cu tru

  11:29 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  Toan van Luat cu tru

  TTO gioi thieu den ban doc toan van Luat Cu tru cua Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 10 so 81/2006/qh11 ngay 29 thang 11 nam 2006. Luat se co hieu luc tu ngay 1-7-2007. Moi thac mac cua ban doc xin goi ve hoac Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 • Ai thuoc doi tuong uu tien tuyen thang

  00:36 | Thứ năm 17/03/2005 (GMT+7)

  Ai thuoc doi tuong uu tien tuyen thang

  De giup thi sinh nhan biet cac che do uu tien theo doi tuong va khu vuc truoc khi dang ky du thi vao cac truong DH, CD, so bao nay TS xin dang chi tiet cac doi tuong duoc huong chinh sach tren.

 • Long An tuoc danh hieu cong an nhan dan mot canh sat giao thong

  09:04 | Thứ ba 08/06/2004 (GMT+7)

  Theo Cong an huyen Chau Thanh (tinh Long An), giam doc So Cong an tinh Long An vua ky quyet dinh ky luat tuoc danh hieu CAND doi voi trung uy Phan Tan Nhan (thuoc doi CSGT trat tu huyen Chau Thanh) ve toi “loi dung nhiem vu duoc giao de thuc hien hanh vi lua dao, chiem doat tai san”. Truoc do Huyen uy huyen Chau Thanh cung da khai tru Dang doi voi Phan Tan Nhan.

 • Chinh thuc tuoc quan tich cua canh sat mua kiem

  08:25 | Thứ bảy 25/08/2007 (GMT+7)

  Chinh thuc tuoc quan tich cua canh sat mua kiem

  Ngay 24/8, giam doc Cong an tinh Binh Duong Vo Thanh Duc da ky quyet dinh tuoc danh hieu cong an nhan dan doi voi thieu uy Do Hoai Phuong Minh, cong tac tai doi tuan tra kiem soat giao thong Phong CSGT duong bo, vi da vi pham noi qui cua nganh, dung kiem gay roi trat tu cong cong tai san bay Da Nang.

 • Nguyen Manh Tuong tay sung oai hung

  09:00 | Thứ hai 15/12/2003 (GMT+7)

  Nguyen Manh Tuong tay sung oai hung

  Ngoai viec dan dau bang tong sap huy chuong cua SEA Games 22, the thao VN con nhan duoc mot vinh du lon khac ngay trong le be mac: xa thu Nguyen Manh Tuong (trung ta cong an nhan dan) duoc bau chon la VDV nam xuat sac nhat SEA Games 22. Kinh ngu boi loi Joscelin Yeo (Singapore), voi thanh tich dang ne: 6 HCV ca nhan va tiep suc tren duong dua xanh, duoc binh chon la VDV nu xuat sac nhat cua dai hoi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0