co tuc bang co phieu

Tuesday, 31/05/2016 21:11
 • Cai tien thu tuc phuong thuc tra co tuc de khuyen khich DN

  10:41 | Thứ năm 06/05/2004 (GMT+7)

  Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh (VAFI) vua co van ban gui Bo tai chinh, UBCKNN va Cuc tai chinh doanh nghiep voi hy vong trong qua trinh soan thao Thong tu huong dan Nghi dinh 144/2003/ND-CP, cac co quan chuc nang se xem xet sua doi de phuong thuc tra co tuc bang co phieu tro thanh co che phan phoi loi nhuan phi vat chat nham huy dong von phat trien doanh nghiep.

 • Mua chi tra co tuc

  14:50 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Mua chi tra co tuc

  Thi truong chung khoan (TTCK) van trong con sot cua su len gia, nha dau tu ca nhan mua vao co phieu chu yeu quan tam den tim kiem loi nhuan tu chenh lech gia nhieu hon la de huong co tuc. day la thoi co rat thuan loi cho nhung cong ty nao co y dinh tra co tuc bang co phieu de dung tien tai co cau von cong ty, thuc hien cac du an va tang von dieu le...

 • Nhieu cong ty tra co tuc bang co phieu

  06:38 | Thứ ba 27/03/2007 (GMT+7)

  Nhieu cong ty tra co tuc bang co phieu

  Theo thong tin tu Trung tam Giao dichchung khoan Ha Noi va Thanh pho Ho Chi Minh, trong “mua dai hoi” nam nay, nhieu cong ty da dong loat cong bo ve viec tra co tuc bang co phieu va phat hanh co phieu thuong.

 • 14 2 Da so co phieu tang gia VN Index van giam nhe

  13:51 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  14 2 Da so co phieu tang gia VN Index van giam nhe

  Da so cac co phieu san chung khoan TP.HCM hom nay (14/2) tiep tuc tang gia, tuy nhien su giam gia cua mot so co phieu chu chot da dua thi truong ve trang thai tuong doi can bang.

 • Mua chi tra co tuc

  14:44 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Mua chi tra co tuc

  Thi truong chung khoan (TTCK) van trong con sot cua su len gia, nha dau tu ca nhan mua vao co phieu chu yeu quan tam den tim kiem loi nhuan tu chenh lech gia nhieu hon la de huong co tuc.

 • Co phieu ACB Thong tin bat nhat nha dau tu lanh du

  13:09 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Co phieu ACB Thong tin bat nhat nha dau tu lanh du

  Nha dau tu da thiet hai lon tu su bat nhat trong nhung thong bao tra co tuc bang co phieu cua Ngan hang A chau (ACB)?

 • Co phieu ACB tang gia do tin don hay tin that

  21:53 | Chủ nhật 23/09/2007 (GMT+7)

  Co phieu ACB tang gia do tin don hay tin that

  Trong khoang hon 1 tuan gan day, tren thi truong chung khoan xuat hien kha nhieu tin don tich cuc ve co phieu ACB. Di kem voi cac tin don nay, gia co phieu ACB lien tuc tang keo theo su len gia cua hang loat cac co phieu ngan hang khac o thi truong OTC. Tinh xac thuc cua cac tin don nay ra sao?

 • Co dong thich tien tuoi thoc that

  09:38 | Thứ bảy 16/02/2008 (GMT+7)

  Co dong thich tien tuoi thoc that

  Mua tra co tuc, nhung cau chuyen chia lai theo hinh thuc nao bat dau tro nen rom ra tai cac san chung khoan. Khac voi moi nam, trong boi canh cung cau mat can doi hien nay, nhieu nha dau tu mong muon duoc chia bang tien mat thay vi bang co phieu.

 • ACB duoc chia co tuc bang co phieu

  08:41 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 9/4, Uy ban Chung khoan Nha nuoc co cong van thong bao “khong phan doi viec phat hanh co phieu de tra co tuc cua ACB” va huong dan ngan hang nay tien hanh thuc hien dot phat hanh theo quy dinh.

 • Tin tai chinh chung khoan

  23:15 | Chủ nhật 04/03/2007 (GMT+7)

  Ngan hang Thuong mai co phan A Chau (ACB) du kien ngay 15.3 la ngay dang ky cuoi cung cho viec chia co tuc bang co phieu. ACB chia co tuc bang co phieu nam 2006 la 30%.

 • ILC tra co tuc bang co phieu ty le 10 9

  14:58 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Cong ty co phan Hop tac Lao dong voi nuoc ngoai (ILC) tra co tuc voi ty le 10:9 (co 10 co phieu duoc nhan 9 co phieu co tuc). Phan co phieu le duoc tra bang tien mat.

 • Gia bluechips se tang keo dai den quy I2008

  20:03 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Gia bluechips se tang keo dai den quy I2008

  Theo du bao, nhung ma co phieu se co nhieu quyen loi trong thoi gian toi (nhu tra co tuc bang co phieu, duoc quyen mua them nhieu co phieu moi voi gia thap...) se tiep tuc tang gia.

 • 25 4 Ngay dang ky cuoi cung de huong co tuc ACB

  11:59 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  TP - Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi thong bao ngay dang ky cuoi cung de tra co tuc bang co phieu cua Ngan hang thuong mai co phan A chau (ma chung khoan ACB) la ngay 25/4/2007.

 • Co tuc kich co phieu tang gia

  09:08 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Co tuc kich co phieu tang gia

  Tuan nay la thoi han cuoi cung de cac cong ty niem yet cong bo thong tin co tuc. Nam nay, nhieu doanh nghiep chon phuong an chia co tuc bang co phieu thay bang tien mat nhu moi khi, trong boi canh "doan gia doan non"ay, nhieu ma chung khoan tang gia chong mat.

 • ACB thong bao ngay dang ky huong co tuc

  13:52 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi vua thong bao ve ngay dang ky cuoi cung de tra co tuc bang co phieu cua Ngan hang thuong mai co phan A chau vao 25/4.

 • Vi sao ACB khong the chot danh sach co dong

  22:46 | Chủ nhật 08/04/2007 (GMT+7)

  Vi sao ACB khong the chot danh sach co dong

  Ngay 9.3.2007, trong dai hoi co dong thuong nien nam 2006, Ngan hang (NH) thuong mai co phan A chau (ACB) da thong bao voi co dong muc co tuc nam 2006 la 38%, trong do 8% tra bang tien mat, 30% tra bang co phieu (CP). Viec chot danh sach co dong de tra co tuc bang CP du kien ngay 26.3.2007. The nhung sau do ACB da phai thay doi ngay chot danh sach va hien nay, cho du da thuc hien day du moi quy dinh cua Nha nuoc ve tra co tuc bang co phieu, ACB van khong the nao..

 • Chung khoan se tang truong ngan han

  10:32 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Chung khoan se tang truong ngan han

  Tuan giao dich dau tien cua nam 2007 da khep lai voi nhieu bat ngo, khi VN-Index lai lap them mot ky luc moi voi 816,51 diem. Nhu vay, sau chu ky dieu chinh nhe 8 phien, thi truong lai tiep nhan nhung dong luc moi.

 • Giao luu truc tuyen ve TTCK Viet Nam

  15:47 | Chủ nhật 12/08/2007 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen ve TTCK Viet Nam

  Thi truong chung khoan Viet Nam dang co nhung dien bien kho luong. Vay chi so VN-Index se xoay quanh cot moc nao? Giao dich khop lenh lien tuc co lam anh huong den thi truong hay khong? Su dung cac loai lenh trong giao dich khop lenh lien tuc nhu the nao cho hieu qua nhat? Nha dau tu ca nhan co can thiet phai mua ban trong phien khop lenh lien tuc hay khong?... Tat ca nhung thac mac cua nha dau tu se duoc giai dap tai buoi giao luu truc tuyen dien ra vao luc 14..

 • FPT chia co tuc ty le 2 1

  10:14 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  Hoi dong quan tri cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT vua co nghi quyet ve cac van de xin dai hoi dong co dong nam 2007 thong qua. Theo do phuong an su dung loi nhuan va chia co tuc bang co phieu cho cac co dong hien huu theo ty le 2:1.

 • Giao luu truc tuyen ve TTCK

  15:55 | Chủ nhật 12/08/2007 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen ve TTCK

  TTCK Viet Nam dang co nhung dien bien kho luong. Chi so VN-Index se xoay quanh cot moc nao? Giao dich khop lenh lien tuc co lam anh huong den thi truong hay khong? Su dung cac loai lenh trong giao dich khop lenh lien tuc nhu the nao cho hieu qua nhat?... Tat ca nhung thac mac tren cua NDT da duoc cac chuyen gia giai dap day du tai buoi giao luu truc tuyen luc 14h30 ngay 13/8 tren TNO.

 • Banh ve co phieu ngan hang

  10:14 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  Banh ve co phieu ngan hang

  Lien tuc nhung ngay gan day, gia co phieu cac ngan hang dang len con sot boi su san lung rao riet cua nha dau tu. Cang den thoi diem cuoi nam, ky vong duoc chia co tuc bang co phieu cang dot nong thi truong chuyen nhuong...

 • Nha dau tu can biet

  01:30 | Thứ tư 06/06/2007 (GMT+7)

  Ngan hang Sai Gon Thuong Tin (ma CK: STB) vua thong bao ve viec phat hanh 25.072.954 co phieu de tra co tuc bang co phieu voi ti le 25: 3.

 • ACB giai trinh su co bat nhat thong tin

  17:23 | Thứ bảy 31/03/2007 (GMT+7)

  Chieu 30/3, Ngan hang A chau (ACB) da co thong cao lien quan den viec thay doi thong tin ve ngay chot danh sach co dong de chia co tuc bang co phieu va qua bong trach nhiem duoc da sang cac co quan quan ly.>ACB cong bo thong tin bat nhat

 • Rui ro trong viec tang von

  08:46 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Rui ro trong viec tang von

  Trong thoi gian qua, mot loat cac cong ty co phan tien hanh tang von dieu le nham muc tieu dap ung nhung yeu cau de duoc niem yet tren san giao dich, va mot bien phap duoc ap dung nhieu nhat la tra co tuc bang co phieu moi, ma hien nay nhieu nha phan tich dang lo ngai ve hien tuong pha loang co phieu (dilution).

 • Nam 2006 Cac ngan hang chia co tuc cao nhat

  08:09 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Nam 2006 Cac ngan hang chia co tuc cao nhat

  TP - 10 ngay qua, hang loat thong tin chia co tuc tu cac doanh nghiep da niem yet va tren thi truong OTC la mot trong it nguyen nhan quan trong nhat de giu suc nong cho thi truong chung khoan.

 • FPT chia co tuc ty le 2 1

  08:52 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  Hoi dong quan tri cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT vua co nghi quyet ve cac van de xin dai hoi dong co dong nam 2007 thong qua. Theo do phuong an su dung loi nhuan va chia co tuc bang co phieu cho cac co dong hien huu theo ty le 2:1.

 • Chung khoan giam Do nha niem yet tham lam

  15:51 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Chung khoan giam Do nha niem yet tham lam

  Chung khoan am dam ngoai phan loi do co quan quan ly dieu hanh thi truong non yeu, chinh sach dieu tiet chua linh hoat thi doanh nghiep niem yet cung gop mot tay vao bang cach o at phat hanh co phieu de tang von dieu le, thuong, tra co tuc bang co phieu de dai...

 • Vu co phieu ACB Trach nhiem thuoc ve ai

  11:05 | Thứ bảy 31/03/2007 (GMT+7)

  Hien ACB van chua de cap den bat cu thong tin nao ve trach nhiem cua minh lien quan den su co huy ngay chot danh sach co dong (26/3).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0