co tham quyen

Wednesday, 25/05/2016 14:14
 • Se thu hoi bat dong san cua nha nuoc bi dung sai muc dich

  15:15 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Se thu hoi bat dong san cua nha nuoc bi dung sai muc dich

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh so 09/2007/QD-TTg ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu Nha nuoc. Theo do, cac co quan hanh chinh, su nghiep co co so nha, dat dang cho thue mot phan hoac toan bo phai cham dut hop dong trong thoi han 6 thang ke tu khi quyet dinh nay co hieu luc. Truong hop phan dat va nha dang bo trong hoac cho muon thi UBND cap tinh se ra quyet dinh thu hoi. Cac..

 • Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  19:23 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  Hom nay (20-9), Bo Tai nguyen va Moi truong va cac So Tai nguyen va Moi truong to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc quan ly nha nuoc, trong do co quy hoach "treo" va du an "treo". Cuoc giao luu xoay quanh cac van de ve dat dai, tai nguyen nuoc, dia chat, khoang san, moi truong, khi tuong, thuy van, do dac va ban do, trong do tap trung trao doi ve tinh trang cham su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu, thuong..

 • Cap xa chung thuc ban sao bang tieng Viet

  18:06 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Cap xa chung thuc ban sao bang tieng Viet

  Cac co quan, to chuc co quyen cap ban chinh, va hien dang quan ly so goc co tham quyen va trach nhiem cap ban sao tu so goc. UBND cap huyen, cap xa, co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai co tham quyen chung thuc ban sao va chu ky.

 • Giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho ky 2

  03:05 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  + Dat duoc Nha nuoc giao, cho thue de thuc hien du an dau tu ma khong duoc su dung trong thoi han 12 thang lien hoac tien do su dung dat cham hon 24 thang so voi tien do ghi trong du an dau tu, ke tu khi nhan ban giao dat tren thuc dia ma khong duoc co quan nha nuoc co tham quyen quyet dinh giao dat, cho thue dat do cho phep.

 • Cach chuc lanh dao neu cong ty lo 2 nam lien tiep

  21:37 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Cach chuc lanh dao neu cong ty lo 2 nam lien tiep

  "Lanh dao sai pham chua den muc bi cach chuc nhung khong con du uy tin; de cong ty thua lo 2 nam lien tiep; khong dat chi tieu ty suat loi nhuan tren von nha nuoc dau tu 2 nam lien tiep; o trong tinh trang lo lai dan xen nhau nhung khong khac phuc duoc... thi se bi mien nhiem chuc vu khong cho het thoi han bo nhiem". Day la noi dung trong Thong tu huong dan trinh tu, thu tuc bo nhiem, bo nhiem lai, mien nhiem, khen thuong, ky luat doi voi Chu tich Hoi dong quan..

 • Nop ban sao khong can xuat trinh ban chinh de doi chieu

  17:49 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 79/2007/ND-CP ve viec cap ban sao tu so goc, chung thuc ban sao tu ban chinh, chung thuc chu ky. Nghi dinh quy dinh ro: Co quan, to chuc tiep nhan ban sao duoc cap tu so goc hoac ban sao duoc chung thuc tu ban chinh khong duoc yeu cau xuat trinh ban chinh de doi chieu. Truong hop nghi ngo ban sao la gia mao thi co quyen xac minh. Thoi han cap ban sao duoc thuc hien ngay trong ngay tiep nhan yeu cau.Ve tham quyen, Nghi dinh quy..

 • UBND phuong xa co tham quyen chung thuc chu ky cua cong dan Viet Nam

  11:28 | Thứ tư 11/02/2004 (GMT+7)

  Theo so Tu phap TP.HCM thi can cu Dieu 24, Nghi dinh 75/2000/ND-CP ngay 8/12/2000 cua Chinh phu ve cong chung, chung thuc thi UBND phuong, xa co tham quyen chung thuc chu ky cua cong dan Viet Nam de phuc vu cac giao dich dan su trong nuoc.

 • Thu tuc giao lai nha o nhu the nao tiep theo

  08:02 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Ho so nhan lai nha o: Nguoi thuoc dien giao lai nha o la ho gia dinh, ca nhan khong thuoc dien thuc hien theo dieu 2, nghi quyet 23 phai co don de nghi giao lai nha o kem theo ban sao co cong chung nha nuoc hoac chung thuc cua UBND cap co tham quyen doi voi giay to goc ve nha o va giay to chung minh Nha nuoc da trung dung co thoi han nha o cua minh.

 • Ha Noi Quy dinh tam thoi ve dau thau lua chon nha dau tu

  14:12 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Quy dinh tam thoi ve dau thau lua chon nha dau tu

  UBND thanh pho Ha Noi vua ban hanh Quy dinh tam thoi ve dau thau lua chon nha dau tu thuc hien du an co su dung dat tren dia ban de lua chon nha dau tu thuc hien du an theo quy hoach, ke hoach duoc cap co tham quyen phe duyet bao dam tinh canh tranh, cong bang, minh bach, hieu qua.

 • Vu thu hoi dat Q.9 lam Khu cong nghe cao TP HCM UBND thanh pho doi mat voi hon 100 vu kien nhu the nao

  22:59 | Thứ hai 22/01/2007 (GMT+7)

  Vu thu hoi dat Q.9 lam Khu cong nghe cao TP HCM UBND thanh pho doi mat voi hon 100 vu kien nhu the nao

  Sang 22.1, dong dao nguoi dan khu vuc Q.9 da den tru so TAND TP.HCM de theo doi phien toa xet xu vu kien hanh chinh ve viec thu hoi dat lam Khu cong nghe cao (KCNC) TP.HCM giua nguyen don la cac ho dan quan 9 kien UBND TP.HCM. Du kien, HDXX se lam viec lien tuc den ngay 9.2 de xet xu tong cong 109 vu kien cua giai doan 1.

 • Da Nang Cam nang giai toa den bu Ky 2

  03:36 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  + Nguoi duoc UBND thanh pho bo tri dat o hoac xac nhan chung chuyen cap co tham quyen giao cap dat truoc ngay 15-10-1993 duoc ho tro doi voi phan dien tich ghi trong giay to nhung khong qua 50% han muc.

 • NQ giai quyet nha dat do nha nuoc quan ly truoc 1 7 1991

  17:40 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Chieu 18-4, tai Ha Noi, Van phong Quoc hoi da hop bao cong bo Nghi quyet quy dinh viec giai quyet doi voi mot so truong hop cu the ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia truoc ngay 1-7-1991. Ngay 2-4-2005, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da ky Nghi quyet so 755/2005/NQ-UBTVQH11. Toan van Nghi quyet nay nhu sau:

 • Toa nao co tham quyen giai quyet ly hon

  06:43 | Thứ năm 20/03/2003 (GMT+7)

 • Khong giai quyet to cao nac danh

  20:51 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Khong giai quyet to cao nac danh

  Co quan nha nuoc co tham quyen khong xem xet, giai quyet nhung to cao giau ten, mao ten, khong ro dia chi, khong co chu ky truc tiep ma sao chup chu ky hoac nhung to cao da duoc cap co tham quyen giai quyet nay to cao lai nhung khong co bang chung moi.

 • Du thao ND ve trach nhiem ca nhan voi nguoi dung dau

  16:26 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Thu tuong yeu cau tang cuong giam sat TTCK

  18:20 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau tang cuong giam sat TTCK

  Van phong Chinh phu vua thong bao y kien ket luan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ve tang cuong quan ly giam sat hoat dong cua thi truong chung khoan (TTCK). Theo do, trong cuoc hop ngay 18/1 voi Bo truong Bo Tai chinh, Thong doc NHNN, Chu tich Uy ban CKNN va lanh dao VPCP, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ket luan TTCK nuoc ta tuy moi hinh thanh, nhung nam 2006 da co buoc khoi sac, tong gia tri co phieu niem yet tang 20 lan so voi cuoi nam 2005, tuong duong voi 20%..

 • Nha nuoc cong dan

  02:27 | Thứ năm 21/12/2006 (GMT+7)

  + Website Chinh phu (dia chi: www.chinhphu.vn) da nhan duoc y kien phan anh cua mot so nguoi dan va doanh nghiep ve thu tuc cap the di lai cua doanh nhan Dien dan kinh te chau A - Thai Binh Duong (APEC) - ABTC con ruom ra; qui dinh cua cap co tham quyen quyet dinh cho phep dung the ABTC con bat cap. Ve cac phan anh nay, Bo Cong an da co cong van tra loi nhu sau:

 • Hang khong dau khi co the cung lap cong ty may bay taxi

  15:05 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Hang khong dau khi co the cung lap cong ty may bay taxi

  Ngay 18/5, tai Ha Noi, Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) va Tap doan Dau khi Viet Nam (Petro Vietnam) da ky thoa thuan nguyen tac ve chien luoc hop tac dau tu. Theo nhung dieu khoan ve noi dung hop tac, hai ben se phoi hop cung nghien cuu, bao cao cap co tham quyen ve viec tham gia cac de an dau tu trong cac linh vuc: cong trinh ha tang giao thong van tai, ngan hang, cang hang khong, san bay; dau tu xay dung va kinh doanh cac khu thuong mai, cao..

 • Se co Hoi dong Giay phep kinh doanh

  10:16 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Se co Hoi dong Giay phep kinh doanh

  To Cong tac thi hanh Luat DN 1999 - "co quan phat ngon" cua DN da chinh thuc giai the tu 1/7/2006 khi Luat DN 2005 va Luat Dau tu 2005 co hieu luc. Lieu sap toi DN se trong cho vao co quan nao khi gap phai nhung kho khan trong viec thuc thi hai luat moi? Bao chi da co cuoc trao doi voi ba Pham Chi Lan - chuyen gia tu van Ban Nghien cuu cua Thu tuong ve van de nay. *6 nam hoat dong cua To cong tac thi hanh Luat DN 1999 da thuc su khien DN "tam phuc, khau phuc"...

 • Viet kieu nguoi nuoc ngoai mua ban thue nha o ra sao

  06:15 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Viet kieu nguoi nuoc ngoai mua ban thue nha o ra sao

  Nghi dinh 90 huong dan thuc hien Luat nha o cung qui dinh chi tiet cac truong hop mua, ban nha o co yeu to lien quan den nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai, ca nhan, to chuc nuoc ngoai.

 • Truong hop nao bi thu hoi lai GCN quyen su dung dat

  11:21 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi muon hoi, trong nhung truong hop nao thi giay chung nhan quyen su dung dat da cap trai phap luat bi thu hoi? (Cau hoi cua ban Nguyen Manh Dung, Co Nhue, Ha Noi).Tra loi: Theo Nghi dinh so 84/2007/NÐ-CP ngay 25/5/2007 cua Chinh phu quy dinh viec thu hoi giay chung nhan da cap trai phap luat trong nhung truong hop sau:1. Truong hop co van ban cua co quan dieu tra, co quan thanh tra ket luan la giay chung nhan da cap trai voi quy dinh cua phap luat thi co..

 • Tren da thoang duoi can thong

  05:52 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Cong dan co quyen tu do cu tru, cong dan co du dieu kien dang ky thuong tru, tam tru thi co quyen yeu cau co quan nha nuoc co tham quyen dang ky thuong tru, tam tru cho minh. Do la khang dinh cua Luat cu tru, chinh thuc di vao cuoc song ke tu ngay 1-7-2007. Theo khang dinh do, tu day nguoi dan khong phai “xin” co quan nha nuoc co tham quyen de duoc o cho nay hay cho no!

 • Giay chung nhan quyen su dung dat ghi ten ai la dung

  17:40 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi muon hoi, hien nay, khi di lam thu tuc dang ky quyen su dung dat thi ghi ten ca vo va chong, hay co the chi ghi ten mot minh vo hoac ten chong? Neu chi ghi ten mot nguoi thi co duoc khong? (Cau hoi cua ban Nguyen Thi Duyen, Gia Lam, Ha Noi).Tra loi: Cau hoi cua ban, chung toi xin tra loi nhu sau:Theo quy dinh tai khoan 3, Dieu 43 Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thuc hien Luat Dat dai nam 2003 thi viec ghi ten..

 • Muon tap trung dong nguoi o noi cong cong phai dang ky

  10:43 | Thứ ba 22/03/2005 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh 38/2005 vua ban hanh cua Chinh phu, to chuc hoac nguoi to chuc cac hoat dong tap trung dong nguoi noi cong cong phai gui ban dang ky den uy ban nhan dan co tham quyen. Noi dung ghi ro muc dich, thoi gian dien ra, dia diem, so nguoi du kien tham gia cung bieu ngu, khau hieu...

 • Giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho ky 3

  04:03 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat on dinh, duoc uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran (sau day goi chung la UBND cap xa) xac nhan khong co tranh chap ma co mot trong cac loai giay to sau day:

 • Ban hanh quy che dau gia quyen su dung dat

  16:21 | Thứ ba 06/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 31/8, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh ve viec ban hanh Quy che dau gia tien su dung dat de giao dat co thu tien su dung dat hoac cho thue dat.

 • Qui dinh ve giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho tiep theo

  11:42 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Boi thuong nhu the nao doi voi dat phi nong nghiep la dat o?

 • Thu hoi xu ly nha cua Nha nuoc cho thue su dung sai muc dich

  22:23 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Theo mot thong tin tu Van phong Chinh phu ngay 25.1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh 09/2007/QD-TTg ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu nha nuoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0