co so kinh doanh

Thursday, 26/05/2016 01:51
 • Thue thu nhap DN cho co so kinh doanh la 28

  20:16 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap DN cho co so kinh doanh la 28

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 24/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh Luat thue TNDN. Theo Nghi dinh nay, thue suat thue TNDN ap dung cho co so kinh doanh la 28%; co so kinh doanh tim kiem, tham do, khai thac dau khi va tai nguyen quy hiem khac tu 28-50%.

 • Can huy dong he thong chinh tri giam sat ve sinh ATTP

  07:45 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Can huy dong he thong chinh tri giam sat ve sinh ATTP

  Sau hang loat cac cuoc thanh tra, kiem tra dot xuat ve viec thuc hien ve sinh ATTP tai cac co so kinh doanh, dich vu an uong tren dia ban Ha Noi cua So Y te. Cuoc thanh tra, kiem tra nao cua So cung deu phat hien nhieu co so kinh doanh dich vu an uong vi pham ve sinh ATTP. Tuy nhien, nhieu y kien cho rang tren thuc te viec xu ly cac co so vi pham chua nghiem, nen van con xay ra tinh trang tren, lam the nao de nang cao y thuc ve sinh ATTP cua cac co so dinh vu..

 • Nhieu DN nang khong gia oto nhap khau de lua khach hang

  15:42 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  Nhieu DN nang khong gia oto nhap khau de lua khach hang

  Theo ong Nguyen Van Can - Pho Vu truong Vu kiem tra thu thue xuat nhap khau - Tong cuc Hai quan, hien nay dang co hien tuong cac co so kinh doanh oto, xe may (nhat la cac loai xe nhap khau) thuong ke khai gia tinh thue thap hon gia nhap khau, sau do khi ban cho khach hang lai nang khong gia nhap de tinh gia ban.

 • Kinh hoang cac co so thuc an mat ve sinh ATTP

  19:14 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  Kinh hoang cac co so thuc an mat ve sinh ATTP

  Sang ngay 10/11, Doan thanh tra So Y te Ha Noi da tien hanh thanh tra, kiem tra dot xuat cac cua hang, co so kinh doanh an uong tren dia ban Ha Noi. Doan thanh tra da phat hien nhieu co so kinh doanh an uong vi pham quy dinh ve sinh ATTP dan den lay lan mot so dich benh, dac biet la dich tieu chay cap nguy hiem.

 • Mien thue 5 nam voi hoat dong danh bat hai san SX muoi

  21:51 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Mien thue 5 nam voi hoat dong danh bat hai san SX muoi

  (VM)- Ngay 16/8, Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu so 74/2006/TT-BTC huong dan thuc hien mien thue doi voi hoat dong danh bat hai san, san xuat muoi chua qua che bien va giam thue doi voi co so kinh doanh su dung lao dong la nguoi dan toc thieu so tu nam 2006 det het nam 2010. Co the noi, day la mot tin vui doi voi nhieu ngu dan vi day la nhung doi tuong chiu anh huong nang ne nhat cua viec tang gia xang dau trong thoi gian qua. Noi dung Thong tu quy dinh, tu nam..

 • Gan Tet nhieu co so van chu quan ve sinh ATTP

  14:31 | Thứ bảy 12/01/2008 (GMT+7)

  Gan Tet nhieu co so van chu quan ve sinh ATTP

  (VM) – Sang ngay 12/1/2008, Truoc tinh trang dich tieu chay cap tai xuat hien va dien bien phuc tap, Doan thanh tra lien nganh Bo Y te, So Y te Ha Noi da tien hanh thanh tra, kiem tra dot xuat cac cua hang, co so kinh doanh an uong tren dia ban quan Hai Ba Trung (Ha Noi).

 • Cang Tet cang lo la voi ve sinh an toan thuc pham

  08:27 | Chủ nhật 06/01/2008 (GMT+7)

  Cang Tet cang lo la voi ve sinh an toan thuc pham

  Ngay 5/1, Doan thanh tra lien nganh So Y te Ha Noi da tien hanh thanh tra, kiem tra dot xuat cac cua hang, co so kinh doanh thuc pham. Doan thanh tra kiem tra cho Khuong Trung va mot so tuyen pho kinh doanh thuc pham tren dia ban va da phat hien nhieu co so kinh doanh vi pham quy dinh ve sinh ATTP, nhan mac, hang hoa khong ro nguon goc gay nguy hai den suc khoe nguoi tieu dung dac biet la dip tet Nguyen dan.

 • Thuc an cho coi thuong dich tieu chay

  01:10 | Chủ nhật 11/11/2007 (GMT+7)

  Thuc an cho coi thuong dich tieu chay

  Sang ngay 10/11, Doan thanh tra So Y te Ha Noi da phat hien nhieu co so kinh doanh an uong tren dia ban vi pham quy dinh ve sinh ATTP dan den lay lan mot so dich benh, dac biet la dich tieu chay cap nguy hiem.

 • An toan ve sinh TP Cu kiem tra la phat hien vi pham

  11:43 | Thứ hai 03/12/2007 (GMT+7)

  An toan ve sinh TP Cu kiem tra la phat hien vi pham

  Ngay 2/12, Doan thanh tra So Y te Ha Noi da tiep tuc tien hanh thanh tra, kiem tra dot xuat cac cua hang, co so kinh doanh an uong tren dia ban Ha Noi. Doan thanh tra kiem tra tai tuyen pho Nguyen Thuong Hien, cho Cau Giay va da phat hien nhieu co so kinh doanh an uong vi pham quy dinh ve sinh an toan thuc pham (ATTP) de dan den lay lan cac loai dich benh, dac biet la dich tieu chay cap nguy hiem.

 • Van chua kiem soat noi co so kinh doanh ngoai via he

  13:09 | Thứ tư 17/08/2005 (GMT+7)

  Van chua kiem soat noi co so kinh doanh ngoai via he

  Toi qua (16/8), doan kiem tra lien nganh Thanh pho Ha Noi da di kiem tra chat luong ve sinh an toan thuc pham thuc an duong pho tai dia ban phuong Hang Bo. Da so cac co so kinh doanh deu dap ung day du yeu cau ve sinh, tuy vay van co mot so chu hang an y thuc tu giac chua cao.

 • Ha Noi Se quan ly chat co so kinh doanh dich vu nhay cam

  20:41 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Hom nay 3/8, Ban chi dao phong chong AIDS, phong chong te nan ma tuy, mai dam thanh pho Ha Noi da danh gia ket qua cong tac dau tranh phong chong te nan xa hoi tren dia ban dong thoi trien khai cac nhiem vu cong tac trong tam tu nay den cuoi nam 2007. Nganh chuc nang nang cao hieu qua hoat dong cua cac doi hoat dong xa hoi tinh nguyen, mo hinh CLB B93, cac Trung tam giao duc - lao dong - xa hoi. Voi phuong cham huong ve co so, thanh pho Ha Noi cung quan tam boi..

 • Da Nang Tong thanh tra cac co so cung cap suat an tap the va co so kinh doanh an uong

  17:18 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Da Nang Tong thanh tra cac co so cung cap suat an tap the va co so kinh doanh an uong

  (VM)- Sang ngay 5/7, UBND TP, So Y te thanh pho Da Nang va Cuc Ve sinh an toan thuc pham - Bo Y te da co buoi lam viec ve tinh hinh mot so doanh nghiep trong cac khu cong nghiep Da Nang lien tiep xay ra cac vu ngo doc tap the. Cuoc hop de ra ke hoach to chuc tong thanh tra, kiem tra cac co so cung cap cac suat an tap the cho cac doanh nghiep va cac co so kinh doanh thuc pham an uong tren dia ban thanh pho. So Y te TP Da Nang nhan dinh: Tai Da Nang lau nay viec..

 • Phat hien nhieu co so hang rong vi pham ve sinh ATTP

  07:49 | Chủ nhật 18/11/2007 (GMT+7)

  Phat hien nhieu co so hang rong vi pham ve sinh ATTP

  Sang ngay 17/11, Doan thanh tra So Y te Ha Noi tiep tuc tien hanh kiem tra dot xuat thuc hien cac qui dinh ve sinh ATTP tai cac cho Mo va Truong Dinh. Truoc do, Doan thanh tra da co cuoc kiem tra dot xuat tai cho Buoi, cho Ngo Sy Lien.

 • Thue suat TNDN cua co so kinh doanh tu 28 50

  11:46 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh Luat Thue thu nhap doanh nghiep (TNDN). Theo do nghi dinh nay quy dinh ro cac khoan khong duoc tinh la chi phi hop ly va thue suat TNDN cua co so kinh doanh tu 28% - 50%.

 • Hoi An 22 co so kinh doanh dat chuan van minh

  15:37 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Hoi An 22 co so kinh doanh dat chuan van minh

  22 co so kinh doanh gom cua hieu va nha hang o Hoi An vua duoc UBND thi xa cong nhan dat chuan van minh.

 • Tu 1 1 2004 thi diem tu khai tu nop thue

  11:20 | Thứ hai 29/12/2003 (GMT+7)

  Tu 1 1 2004 thi diem tu khai tu nop thue

  Co che tu khai, tu nop thue se duoc thi diem tu 1/1/2004 doi voi mot so co so kinh doanh nop thue theo phuong phap khau tru tai TP.HCM va Quang Ninh. Pham vi ap dung la thue GTGT (tru thue GTGT o khau nhap khau) va thue thu nhap DN.

 • Dinh chi co so kinh doanh gas khong dam bao an toan

  08:08 | Thứ bảy 02/04/2005 (GMT+7)

  Dinh chi co so kinh doanh gas khong dam bao an toan

  Cuc Canh sat Phong chay chua chay (Bo Cong an), yeu cau CA, chinh quyen cac dia phuong kien quyet dinh chi, thu hoi giay phep kinh doanh doi voi nhung co so kinh doanh gas khong an toan.

 • Chuyen quyen su dung dat se khong phai nop thue thu nhap

  17:56 | Thứ năm 02/09/2004 (GMT+7)

  Chuyen quyen su dung dat se khong phai nop thue thu nhap

  Mot tin vui: Bo Tai chinh sap bai bo quy dinh phai nop thue thu nhap cao doi voi ho gia dinh va ca nhan co thu nhap tu chuyen quyen su dung dat, chuyen quyen thue dat.

 • Tau tan thuc an ban khi bi kiem tra

  22:45 | Chủ nhật 03/02/2008 (GMT+7)

  Tau tan thuc an ban khi bi kiem tra

  Phia ben trong cac cho, hang chuc cac chu cua hang kinh doanh thuc pham khi thay doan kiem tra cac chu co so da dong loat “tau tan” nhung thuc pham mat ve sinh ATTP de tranh phat hien.

 • Xu ly vi pham 30 co so kinh doanh karaoke vu truong

  17:20 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  TP - Qua kiem tra 42 co so kinh doanh karaoke tren dia ban thanh pho Nam Dinh, Phong canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi cung cac co quan chuc nang da phat hien 30 co so vi pham, chu yeu la cac loi vi pham ve tieu chuan buong, phong, anh sang chua dam bao theo quy dinh…

 • Van tiem an nhieu nguy co lay lan dich benh

  09:57 | Chủ nhật 24/02/2008 (GMT+7)

  Van tiem an nhieu nguy co lay lan dich benh

  Ngay 23/2, Doan thanh tra lien nganh ve sinh ATTP TP.Ha Noi da tien hanh thanh tra, kiem tra dot xuat cac cua hang, co so kinh doanh an uong, co so giet mo gia cam tai mot so cho tren dia ban huyen Dong Anh. Cuoc thanh, kiem tra nay da phat hien nhieu co so kinh doanh an uong vi pham quy dinh ve sinh ATTP, de dan den lay lan cac loai dich benh, dac biet la dich tieu chay cap nguy hiem, dich cum gia cam.

 • 14 14 co so kinh doanh mu bao hiem khong du tieu chuan

  10:00 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  14 14 co so kinh doanh mu bao hiem khong du tieu chuan

  Chi cuc Tieu chuan do luong chat luong Nghe An va Chi cuc Quan ly thi truong tinh vua to chuc kiem tra 14 co so kinh doanh, buon ban mu bao hiem tai thanh pho Vinh va cac huyen Dien Chau, Do Luong, Tan Ky.

 • 23 6 co so kinh doanh xang dau vi pham ve do luong

  19:01 | Thứ năm 09/10/2003 (GMT+7)

  23 6 co so kinh doanh xang dau vi pham ve do luong

  Ong Le Van Kieu, Chanh thanh tra Bo Khoa hoc cong nghe, cho TS biet, sau 3 thang tien hanh thanh, kiem tra xang dau tai 58 tinh thanh, doan da phat hien hon 940 trong so gan 3.990 co so kinh doanh vi pham ve do luong.

 • Chat luong tuoi vang bi tha noi

  09:14 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Chat luong tuoi vang bi tha noi

  TP - Lien tiep trong thoi gian vua qua, cac co quan chuc nang cua TP Ha Noi da tien hanh kiem tra va phat hien nhieu co so kinh doanh vang bac trang suc da co hanh vi gian lan ve tuoi vang de lua doi nguoi tieu dung.

 • Dinh chi rut giay phep 13 co so kinh doanh duoc pham

  08:53 | Thứ hai 07/06/2004 (GMT+7)

  “Qua hon mot thang thanh tra, thanh tra y te da phat hien, xu ly va phat tren 280 co so kinh doanh duoc pham, nha thuoc co sai pham trong tong so tren 700 co so duoc thanh tra. Trong do, co tam co so bi dinh chi hoat dong, nam co so bi thu hoi giay phep kinh doanh”- Thanh tra Bo Y te vua co bao cao so bo nhu tren ve dot thanh tra cac nha thuoc benh vien trong ca nuoc keo dai tu ngay 19-4 den 2-6.

 • 16,1 so co so kinh doanh xang dau co vi pham

  17:08 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  16,1 so co so kinh doanh xang dau co vi pham

  TP - Thanh tra Bo KH-CN cho biet, dot thanh tra xang dau cuoi nam 2006, co quan chuc nang da thanh tra 2.178 co so kinh doanh va phat hien 351 co so (16,1%) vi pham do luong chat luong.

 • Da Nang Chi 31 co so kinh doanh gas du dieu kien hoat dong

  14:10 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Da Nang Chi 31 co so kinh doanh gas du dieu kien hoat dong

  Theo nguon tin tu So Thuong mai Da Nang cho biet, dot khao sat vua qua tai 270 co so kinh doanh gas dang hoat dong tren dia ban thanh pho thi chi co khoang 31% co so du dieu kien hoat dong theo quy dinh cua phap luat.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0