co quan trung uong

Monday, 30/05/2016 23:28
 • Ra mat BCH lam thoi Dang bo Khoi co quan Trung uong

  14:53 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Ra mat BCH lam thoi Dang bo Khoi co quan Trung uong

  TS- Le cong bo quyet dinh cua Bo Chinh tri thanh lap va ra mat Ban Chap hanh lam thoi Dang bo Khoi cac co quan Trung uong da duoc to chuc sang nay, 10/5 tai Ha Noi. Ong Hoang Xuan Cu, Uy vien Trung uong Dang giu chuc Bi thu Dang uy lam thoi.

 • Hoi thao phia Nam Co quan Trung uong Doan 2007 Luc luong dong nhat tu truoc den nay

  00:33 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Ky niem ngay thanh lap Doan va chao mung Thang Thanh nien, BCH Cong doan Co quan Trung uong Doan phoi hop voi Bao Thanh Nien to chuc Hoi thao truyen thong phia Nam Co quan Trung uong Doan 2007.

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Se lap khu tap trung van phong co quan trung uong

  04:48 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 3-10, Thu tuong Chinh phu yeu cau cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, co quan trung uong cua cac doan the nghiem tuc thuc hien quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu trong viec sap xep lai, xu ly nha, dat thuoc pham vi quan ly tren dia ban TP.HCM.

 • Hay nghi den chuyen phu huynh dua don con di hoc

  05:03 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  Gan day, nhu bao dai da dua tin, ke hoach dieu chinh gio lam viec cua cac co quan trung uong va dia phuong tren dia ban Ha Noi nham giam un tac va tai nan giao thong duoc nguoi dan rat quan tam. Theo do, gio lam viec cua cac co quan trung uong va Ha Noi se lech nhau khoang mot tieng dong ho (gio lam viec hang ngay cua co quan trung uong tu 7g30-16g30, cua co quan Ha Noi tu 8g30-17g30). Rieng cac truong hoc se van giu nguyen gio hoat dong nhu cu.

 • Kiem toan 17 Bo co quan Trung uong

  00:44 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Kiem toan 17 Bo co quan Trung uong

  Ngay 3/1, Kiem toan Nha nuoc da to chuc hop bao cong bo ke hoach kiem toan nam 2007. Theo do, se tien hanh kiem toan 17 Bo, co quan trung uong va cac du an lon: Kho bac Nha nuoc, Ngan hang Nha nuoc, Dai Truyen hinh Viet Nam, Trung tam Hoi nghi Quoc gia…

 • Can bo co quan trung uong o Ha Noi phai doi mu bao hiem

  18:12 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Can bo co quan trung uong o Ha Noi phai doi mu bao hiem

  Thu tuong vua ra cong van yeu cau can bo co quan trung uong tren dia ban thanh pho Ha Noi phai thuc hien nghiem viec doi mu bao hiem khi di xe may. >Cong chuc Ha Noi phai doi mu bao hiem tu 15/9

 • Ra mat Ban chap hanh Cong doan khoi Xuat ban Bao chi co quan Trung uong Doan khu vuc mien Trung

  10:52 | Thứ sáu 26/12/2003 (GMT+7)

  Ra mat Ban chap hanh Cong doan khoi Xuat ban Bao chi co quan Trung uong Doan khu vuc mien Trung

  Chieu 25/12, tai Hoi truong VP bao Thanh Nien tai Da Nang, gan 40 doan vien cong doan thuoc 5 co quan bao chi- xuat ban Trung uong Doan tai mien Trung da tien hanh Dai hoi lan thu 1, bau ra BCH gom cac anh chi Ngo Thu Hang (Thieu Nien Tien Phong), Phan Thanh Tung (Tien Phong), Nguyen Thi Phuong (Nhi Dong), Le Thi Le Nguyet (NXB Kim Dong) va Nguyen The Thinh (Thanh Nien).

 • Moi co quan trung uong dinh danh con thu bi ban o Ea So

  08:23 | Thứ hai 03/03/2003 (GMT+7)

  Moi co quan trung uong dinh danh con thu bi ban o Ea So

  Ke hoach giam dinh hai con thu bi ban ha o khu bao ton thien nhien Ea So vao 28/2 da khong thuc hien duoc. So Nong nghiep - phat trien nong thon tinh nay vua co van ban moi cac co quan chuyen mon trung uong ve giup suc ngay 7/3 toi.

 • Chu tich Nguyen Van An Toi de nghi cac co quan trung uong lam truoc

  00:57 | Thứ năm 29/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 28-9, Uy ban thuong vu Quoc hoi (TVQH) da tien hanh thao luan ve du an Luat thuc hanh tiet kiem, chong lang phi - mot trong hai dao luat duoc dua ra lay y kien rong rai trong nhan dan.

 • Co quan dau nao di dong

  06:39 | Thứ hai 31/01/2005 (GMT+7)

  Co quan dau nao di dong

  Mot thoi, co quan Trung uong Cuc phai theo buoc chan cua cac nha lanh dao cach mang day do khap neo duong hoat dong. Co quan Trung uong Cuc mien Nam dau tien khong phai dong do o mien Dong ma lenh denh tren song nuoc mien Tay cung con thuyen cach mang day song gio.

 • Hoi thi Bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh khoi co quan T U

  08:23 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  Sang 4-5 tai Ha Noi, Ban Tu tuong - van hoa trung uong da khai mac hoi thi Bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh. 19 bao cao vien thuoc co quan, don vi khoi cac co quan trung uong tham du. Day la nhung thi sinh da doat giai cao trong cac hoi thi cua khoi co quan trung uong truoc do.

 • Hon 5000 nguoi tham gia le phat dong cham soc suc khoe rang mieng

  05:56 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  Hon 5000 nguoi tham gia le phat dong cham soc suc khoe rang mieng

  Le phat dong thang “P/S vi suc khoe rang mieng” 6/2006 se dien ra tai cong vien Thong Nhat – Ha Noi vao sang nay (28/5) voi su tham gia cua Dai dien lanh dao cac co quan trung uong, dia phuong cung voi hon 5.000 tre em va phu huynh. Thang “P/S vi suc khoe rang mieng” 06/2006 duoc to chuc nham tuyen truyen cho moi nguoi nhan thuc duoc tam quan trong cua viec ve sinh va cham soc suc khoe rang mieng; Giao duc va khuyen khich moi nguoi thoi quen chai rang..

 • Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  14:58 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Chieu 24/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Giam doc Trung tam bao chi da thong bao ket qua kiem phieu bau Ban chap hanh TU khoa X. Theo do, Dai hoi da bau du 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU khoa X. Vao cuoi gio buoi sang nay, cac dai bieu da gioi thieu nhan su ve chuc danh Tong Bi thu khoa X trong so cac uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X. Tra..

 • Thanh tra Chinh phu nhan hoi lo tu nganh dau khi

  09:38 | Thứ bảy 03/06/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu nhan hoi lo tu nganh dau khi

  Bo truong Cong an Le Hong Anh vua co van ban bao cao Quoc hoi tien do dieu tra 5 vu an trong diem lien quan toi nhieu can bo co quan nha nuoc. Trong vu sai pham thanh tra nganh dau khi, cac co quan trung uong da dong y xem xet trach nhiem cua Pho tong Thanh tra Chinh phu Tran Quoc Truong.

 • Can bo thanh tra Chinh phu nhan hoi lo tu quan chuc dau khi

  08:53 | Thứ bảy 03/06/2006 (GMT+7)

  Can bo thanh tra Chinh phu nhan hoi lo tu quan chuc dau khi

  Bo truong Cong an Le Hong Anh vua bao cao Quoc hoi tien do dieu tra 5 vu an trong diem, voi nhung sai pham nghiem trong lien quan can bo co quan nha nuoc. Cac co quan trung uong da dong y trieu tap Pho tong Thanh tra Tran Quoc Truong toi co quan dieu tra.

 • Danh sach ung cu dai bieu Quoc Hoi khoa 12 Khoi co quan Trung uong

  08:37 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Danh sach nay duoc thong qua tai Hoi nghi Hiep thuong lan thu hai, ngay 20-3-2007.

 • Khai mac Hoi thao co quan Trung uong Doan phia Nam 2004 Doi bao Thanh Nien vao vong 2

  00:05 | Chủ nhật 21/03/2004 (GMT+7)

  Khai mac Hoi thao co quan Trung uong Doan phia Nam 2004 Doi bao Thanh Nien vao vong 2

  11 doi bong da da tien hanh vong thi dau dau tien vao ngay 20/3 tren san Ky Hoa 2 rat soi noi. So voi moi nam, chat luong giai nam nay tot hon nho trinh do cua cac doi kha dong deu, nhieu tran dien ra gay can den gio chot moi xac dinh duoc doi vao vong 2.

 • De nghi thanh lap Ban Chi dao lien nganh TU giai quyet vu PMU 18

  08:20 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  De nghi thanh lap Ban Chi dao lien nganh TU giai quyet vu PMU 18

  Truoc nhung dien bien rat phuc tap cua vu tieu cuc dien ra tai PMU18 va Bo GTVT, Bo Cong an vua co van ban de nghi cac co quan Trung uong cho phep lap ra Ban Chi dao lien nganh Trung uong (tuong tu nhu ban chi dao vu an Nam Cam truoc day) de giai quyet. Boi, chuyen an 420B nay lien quan den nhieu ca nhan thuoc nhieu co quan khac nhau nen phai co su tham gia chi dao, phoi hop cua lanh dao cac co quan Trung uong. Theo Bo Cong an, chuyen an 420B co nguyen goc la mot..

 • Chu tich UBND TP Ha Noi ung ho lam viec lech gio

  20:59 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP Ha Noi ung ho lam viec lech gio

  Sang nay (25/10), Chu tich UBND Ha Noi Nguyen The Thao cho biet, cuoi thang 10, So Noi vu se bao cao ket qua dieu tra tac dong cua phuong an lui gio lam viec cac co quan Ha Noi den 8h30, de tranh un tac giao thong. - Giam doc Cong an Ha Noi vua de xuat UBND thanh pho doi gio lam viec giua cac co quan trung uong va dia phuong tren dia ban. De xuat nay duoc lanh dao thanh pho xem xet the nao?

 • Co quan Trung uong Doan Phat dong thi dua Sang tao hieu qua tiet kiem

  23:44 | Thứ ba 27/01/2004 (GMT+7)

  Sang 27/1, tai le ra quan dau Xuan 2004, anh Hoang Binh Quan - Bi thu thu nhat Trung uong (T.U) Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam, Bi thu Dang uy co quan T.U Doan da chinh thuc phat dong trong toan the can bo, cong nhan vien, doan vien co quan T.U Doan dot thi dua “Sang tao, hieu qua, tiet kiem” voi nhung noi dung: de cao phat huy sang kien, cai cach hanh chinh; van dong can bo, cong nhan vien guong mau, co y thuc tiet kiem trong cong viec thuong ngay: tiet..

 • Co quan Trung uong Doan Tiep tuc thi dua Sang tao Hieu qua Tiet kiem

  00:42 | Thứ năm 12/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 11/8, Co quan T.U Doan to chuc Hoi nghi so ket 6 thang dau nam 2004 duoi su chu tri cua Bi thu thu nhat T.U Doan Hoang Binh Quan. 6 thang dau nam nay, nhieu don vi cua T.U Doan da trien khai phong trao thi dua "Sang tao - Hieu qua - Tiet kiem" do anh Hoang Binh Quan phat dong.

 • Khieu kien 2007 Dat dai van nong nhat

  07:24 | Thứ tư 30/01/2008 (GMT+7)

  Khieu kien 2007 Dat dai van nong nhat

  - Chieu 29/1, Pho Thu tuong Truong Vinh Trong den chuc tet som va lam viec tai Tru so tiep cong dan cua TU Dang va Nha nuoc. Thong tin tu day cho thay, noi com ve khieu nai, to cao van la nhung van de lien quan den dat dai.

 • Doan thanh nien khoi co quan T U hien mau nhan dao

  15:36 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Doan thanh nien khoi co quan T U hien mau nhan dao

  TP - Ngay 20/7/2007, tai tru so Dai Tieng noi Viet Nam, 39 Ba trieu (Ha Noi), Ban Thuong vu Doan Khoi cac co quan Trung uong phoi hop voi Doan thanh nien Dai tieng noi Viet Nam va Vien Huyet hoc – Bo Y te to chuc hien mau nhan dao.

 • Doan TN khoi Co quan TW Doan ra quan huong ung Thang Thanh nien

  16:57 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  TP - Sang ngay 4/3/2006, tai Hoc vien TTN Viet Nam, Doan Thanh nien khoi Co quan Trung uong Doan to chuc Le ra quan huong ung Thang Thanh nien - 2006, phat dong thi dua chao mung ky niem 75 nam ngay thanh lap Doan TNCS Ho Chi Minh.

 • De nghi qui dinh loai co quan duoc bo tri tru so

  07:35 | Thứ hai 24/09/2007 (GMT+7)

  Trong bao cao vua gui Bo Xay dung, UBND TP.HCM kien nghi cac co quan trung uong co qui dinh cu the viec quan ly tap trung mot dau moi, tao thuan loi cho nguoi dan thuc hien cac dich vu hanh chinh cong. Dong thoi can qui dinh ro co quan duoc bo tri tru so, co quan duoc thue tru so hoac phai tu lo tru so.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0