co quan quan ly

Thursday, 26/05/2016 13:51
 • Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  11:12 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  Truong DH Kinh te quoc dan co 38 chuyen nganh thuoc tam nganh dao tao. Ma truong la KHA, tuyen sinh trong pham vi ca nuoc. Tat ca cac chuyen nganh duoc gioi thieu duoi day tuyen sinh bang khoi A.

 • Den luot nganh cong nghiep LCD bi so gay

  08:52 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Den luot nganh cong nghiep LCD bi so gay

  Co quan quan ly Nhat Ban cho biet ho dang tien hanh dieu tra hang loat hang san xuat man hinh LCD bi cao buoc da co nhung hanh vi vi pham luat chong doc quyen. Nam trong dien bi dieu tra cung co ca nhung ten tuoi lon trong nganh cong nghiep san xuat man hinh LCD nhu Sharp, NEC, LG.Philips va mot so hang khac. Cac hang nay bi cao buoc da thong nhat voi nhau giam luong san pham ban ra thi truong nham giu gia ban o muc co loi nhat cho ho. Ong Akinori Yamada - nguoi..

 • Dien thoai Internet lau da day nhung lui chua bao nhieu

  16:32 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Dien thoai Internet lau da day nhung lui chua bao nhieu

  Theo Thanh tra Bo Buu chinh Vien thong, trong thoi gian vua qua, Bo Buu chinh Vien thong da tich cuc chi dao cac doanh nghiep cung cap dich vu dien thoai Internet tang cuong cong tac ngan chan viec cung cap dich vu trai phap luat. Song, duong nhu, tinh hinh cung cap va su dung dich vu dien thoai Internet trai phap luat tren lanh tho Viet Nam van khong ngung gia tang. Phai khang dinh ngay rang, tinh trang nay da gay thiet hai nghiem trong cho cac doanh nghiep kinh..

 • Doc lap la yeu cau cao nhat voi co quan quan ly canh tranh

  17:45 | Thứ tư 18/06/2003 (GMT+7)

  Qua y kien tham gia cua ong Truong Quang Hoai Nam, Vu truong Vu Phap che Bo Thuong mai, toi thay ly do tinh gian bo may hanh chinh de dat co quan quan ly canh tranh truc thuoc bo la khong hop ly. Boi van phai co bo may, con nguoi rieng du la thuoc bo hay ngang bo. Cai cach hanh chinh quan tam hieu qua hoat dong bo may, chu khong phai con nguoi nhieu hay it.

 • Cac nganh hoc cua Truong DH Giao thong van tai Ha Noi

  11:12 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Cac nganh hoc cua Truong DH Giao thong van tai Ha Noi

  Truong DH Giao thong van tai tien than la Truong CD Cong chinh va chinh thuc tro thanh truong DH vao ngay 24-3-1962. Nam 1990 co so II cua truong duoc thanh lap tai TP.HCM.

 • Luat Canh tranh Can dat nguong kiem soat tap trung kinh te

  19:02 | Thứ năm 19/06/2003 (GMT+7)

  Trong bai viet lan truoc (13/6), toi da co mot so y kien gop y ve mo hinh co quan quan ly canh tranh. Lan nay toi xin de cap den van de tap trung kinh te. Noi dung nay chua duoc the hien ro trong Chuong IV cua du thao luat, nen co the dan toi viec sap nhap vai ho kinh te gia dinh cung phai thong qua co quan quan ly canh tranh.

 • Quan ly blog Con duong chong gai

  13:58 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Quan ly blog Con duong chong gai

  Trong khi cac nha cung cap dich vu blog “noi” keu kho quan ly noi dung thi cac nha cung cap dich vu blog ngoai van bo lo viec kiem soat noi dung tieng Viet. Nguoi dung Internet Viet Nam hien co nhieu lua chon dich vu blog cua cac nha cung cap trong va ngoai nuoc. Den nay, cac dich vu blog noi nhu Ngoi sao blog, Vietspace va nhung ten tuoi moi nhu Cyworld bat dau gay su chu y nhung dich vu blog thu hut dong nguoi dung nhat van thuoc ve dich vu blog ngoai, dien..

 • Trung Quoc that chat quan ly game online

  08:13 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc that chat quan ly game online

  Hom qua (12/12), chinh phu Trung Quoc cho biet se that chat hon nua viec quan ly hai nganh cong nghiep am nhac va game online. Theo do, chinh phu yeu cau moi san pham nhap ngoai thuoc hai nganh cong nghiep noi tren phai nhan duoc giay phep cua co quan quan ly truoc khi duoc nha cung cap dich vu dua ra thi truong. Moi game online nhap ngoai phai duoc gui len co quan quan ly de xin giay phep truoc khi phat hanh. Khong nhung the hang thang cac hang phan phoi san..

 • Dau tu nuoc ngoai vuong cam ket hoi nhap

  21:07 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai vuong cam ket hoi nhap

  Nhieu vuong mac giua Luat Dau tu va cam ket WTO lien quan den dau tu cua Viet Nam da gay kho khan khong chi cho cac nha dau tu nuoc ngoai ma ca cac co quan quan ly nha nuoc. De giai dap nhung thac mac cua cac nha dau tu la thanh vien cua Eurocham dang lam an tai Viet Nam, Cuc Dau tu nuoc ngoai phoi hop voi Eurocham da to chuc mot buoi doi thoai ban tron tai Tp.HCM ngay 14/9 vua qua. Doanh nghiep va co quan nha nuoc cung “lung tung” Van de lam cac doanh nghiep..

 • The hanh nghe bieu dien nghe thuat Can hay khong

  15:57 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  The hanh nghe bieu dien nghe thuat Can hay khong

  Bi coi la mot “giay phep con” can xu ly trong qua trinh “cai cach hanh chinh”, the hanh nghe, do Bo Van hoa - Thong tin cap cho cac nghe si hoat dong trong linh vuc bieu dien nghe thuat ra doi tu nam 1999, chua kip phat huy tac dung duoc bao lau thi den nam 2002 da bi bai bo. Tuy nhien, chi sau mot thoi gian ngan, lai co nhieu y kien tu cac co quan quan ly de nghi khoi phuc hinh thuc nay. Duoc biet, hien tai, Bo Van hoa - Thong tin dang soan thao van ban..

 • Hoi dong lien nganh mo hinh quan ly canh tranh thich hop

  16:50 | Thứ sáu 13/06/2003 (GMT+7)

  Toi rat vui mung vi day la lan dau tien mot du luat cua Viet Nam duoc dua ra tranh luan cong khai tren bao dien tu. Toi dang nghien cuu ve phap luat canh tranh tai Trung tam Luat Canh tranh -Khoa luat Dai hoc Montpellier I. Sau khi doc toan van du thao toi thay co kha nhieu diem muon gop y voi Ban soan thao.

 • Vu an tham nhung dac biet lon tai Co quan quan ly duoc Bo Y te Ky 2 Co quan quan ly duoc mo cua cho thuoc kem chat luong tran vao Viet Nam

  02:03 | Chủ nhật 13/06/2004 (GMT+7)

  Vu an tham nhung dac biet lon tai Co quan quan ly duoc Bo Y te Ky 2 Co quan quan ly duoc mo cua cho thuoc kem chat luong tran vao Viet Nam

  Thuoc chua benh la mot loai hang hoa dac biet, vi no lien quan den suc khoe cua nhan dan nen duoc Nha nuoc quan ly va kiem soat chat che. Bo Y te duoc Nha nuoc giao trach nhiem quan ly thuoc, Vu Quan ly duoc la co quan truc tiep giup Bo Y te lam nhiem vu cuc ky quan trong nay. The nhung nhung nguoi co trach nhiem cua co quan nay luc do khong nhung khong kiem soat duoc chat luong thuoc chua benh ma con co tinh "mo cua" cho thuoc kem chat luong nhap khau ao at vao..

 • Mo hinh nao cho co quan quan ly canh tranh o Viet Nam

  12:16 | Thứ năm 05/06/2003 (GMT+7)

  Day la van de quan trong can giai quyet thoa dang trong du an Luat Canh tranh. O moi nuoc, van de nay duoc xu ly rat khac nhau: My la Uy ban Thuong mai lien bang, Anh la Van phong Thuong mai cong bang, Nhat Ban la Uy ban Thuong mai cong bang... Tat ca deu thuoc khoi hanh phap. Moi phuong an deu co uu - nhuoc diem rieng.

 • Nhieu cuoc dau gia co phan that bai vi sao

  11:17 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Nhieu cuoc dau gia co phan that bai vi sao

  Co nhung cuoc dau gia chi duy nhat mot nha dau tu dang ky tham gia, co truong hop luong dat mua chi co vai phan tram... The nao la dau gia khong thanh cong? Co nhung cau tra loi khac nhau, can cu theo khoi luong ban duoc, theo muc gia thu ve hoac tham chi theo do “nong” tuong xung voi tam cua doanh nghiep… Nhung voi nhung cuoc dau gia co phan chi co mot nha dau tu dang ky, chi dem chua kin 10 dau ngon tay, hoac luong dat mua khong bang phan le chao ban…..

 • Luat thuong mai co dieu chinh co quan quan ly thi truong

  19:06 | Thứ hai 21/02/2005 (GMT+7)

  Hom nay, dai bieu Quoc hoi chuyen trach da thao luan ve du an Luat thuong mai (sua doi). Mot van de gay tranh cai la du luat co nen bo sung quy dinh ve co quan quan ly thi truong; trong do quy dinh cu the ve chuc nang, nhiem vu, quyen han.

 • Kho dinh ro nhiem vu co quan quan ly canh tranh

  16:25 | Thứ ba 08/07/2003 (GMT+7)

  Luat Canh tranh neu quy dinh chi tiet to chuc, hoat dong cua co quan quan ly canh tranh se vo hieu hoa cac nghi dinh (van ban co gia tri thap hon luat) ve chuc nang, nhiem vu cua cac bo, nganh trung uong. Vuong mac nay da duoc dua ra trong buoi hoi thao sang nay, tai Ha Noi ve co quan quan ly canh tranh.

 • Co quan quan ly nhanh nhau doang ai thiet

  08:25 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Co quan quan ly nhanh nhau doang ai thiet

  So Y te TP.HCM hom nay da chinh thuc giao van ban thu hoi quyet dinh phat cho 3 co so san xuat nuoc mam la Hon Me, Thuan Tien va Thanh Loc. Hanh dong sua sai cua So nay la dang hoan nghenh, nhung con nhung gi ma co quan quan ly nha nuoc gay thiet hai cho doanh nghiep va thiet thoi cho nguoi tieu dung thi khong ai de cap.

 • Co quan quan ly canh tranh phai dung doc lap

  19:25 | Thứ tư 02/06/2004 (GMT+7)

  Trong buoi thao luan chieu nay ve du an Luat canh tranh, da so dai bieu cho rang can tach co quan quan ly canh tranh ra khoi Bo Thuong mai. Ly do la Bo Thuong mai dang quan ly nhieu doanh nghiep, neu bay gio kiem ca viec quan ly nha nuoc ve canh tranh se dan den tinh trang vua da bong, vua thoi coi.

 • Trach nhiem cua co quan quan ly nha nuoc

  17:19 | Thứ sáu 25/06/2004 (GMT+7)

  Sau khi doc bai "Bi kich tu nhung hoa don bi mat tich" cua TS, toi thay co mot so diem rat bat cap trong cach danh gia, nhin nhan trach nhiem cua cac co quan quan ly nha nuoc, nhat la trong linh vuc quan ly kinh te va doanh nghiep.

 • De xuat xay dung 9 dieu moi cho Luat Dat dai

  17:51 | Thứ ba 09/09/2003 (GMT+7)

  Toi la mot ky su giao thong, trong qua trinh thuc hien cac du an ve giao thong, da co dieu kien khao sat tinh trang phap ly ve dat dai cua cac ho gia dinh bi anh huong boi cac du an giao thong de chuan bi cho cong tac den bu giai toa. Tu do toi co y kien ve du thao Luat Dat dai sua doi muon gui toi Quoc hoi.

 • NQ giai quyet nha dat do nha nuoc quan ly truoc 1 7 1991

  17:40 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Chieu 18-4, tai Ha Noi, Van phong Quoc hoi da hop bao cong bo Nghi quyet quy dinh viec giai quyet doi voi mot so truong hop cu the ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia truoc ngay 1-7-1991. Ngay 2-4-2005, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da ky Nghi quyet so 755/2005/NQ-UBTVQH11. Toan van Nghi quyet nay nhu sau:

 • Bao ve nha dau tu de bao ve thi truong

  10:04 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Bao ve nha dau tu de bao ve thi truong

  Nha dau tu la thanh vien quan trong nhat cua thi truong. Nang luc tai chinh, quyen loi, kien thuc va ca dao duc cua ho quyet dinh chat luong phat trien thi truong chung khoan cua mot quoc gia. Bao ve nha dau tu duoc xem la bao ve thi truong tu goc. Quan diem de cao vai tro cua nha dau tu noi tren it duoc de cap den o Viet Nam trong thoi gian qua va kha moi me voi nhieu dai bieu tham du hoi thao “Dao tao nha dau tu va phat trien thi truong chung khoan Viet..

 • Se lap them 3 co quan quan ly bao chi

  20:06 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Se lap them 3 co quan quan ly bao chi

  " Bao chi se co hanh lang phat trien tot hon, dung huong hon. Nhung to bao tot se duoc ton vinh va nhung to bao con han che se duoc chan chinh", Bo truong Thong tin Truyen thong Le Doan Hop khang dinh muc dich viec thanh lap them 3 co quan quan ly bao chi, sang 24/12.

 • Se lap them 3 co quan quan ly bao chi

  06:19 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Se lap them 3 co quan quan ly bao chi

  Sang ngay 24/12, Bo truong Thong tin Truyen thong Le Doan Hop khang dinh muc dich viec thanh lap them 3 co quan quan ly bao chi: "Bao chi se co hanh lang phat trien tot hon, dung huong hon. Nhung to bao tot se duoc ton vinh va nhung to bao con han che se duoc chan chinh".

 • Cac co quan quan ly Nha nuoc chua lam tron trach nhiem

  15:05 | Thứ sáu 08/06/2007 (GMT+7)

  Cac co quan quan ly Nha nuoc chua lam tron trach nhiem

  Hang Trung Quoc kem chat luong, co anh huong den an toan suc khoe cua nguoi tieu dung dang bay ban tran lan o thi truong Viet Nam. Ba Pham Chi Lan, chuyen gia kinh te, nguyen thanh vien Ban nghien cuu Thu tuong cho rang:

 • Chat luong nuoc tuong Su tho o cua co quan quan ly Nha nuoc

  12:13 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  TP - Tu nhung ket qua xet nghiem trong mot thoi gian dai chat luong nuoc tuong vua duoc cong bo, nguoi tieu dung mot lan nua nhan thay, khong chi co so va doanh nghiep san xuat nuoc tuong, ngay ca co quan quan ly thuc pham cung khien ho kho tin tuong ve cai goi la “co trach nhiem”.

 • Vu tham nhung tai Co quan Quan ly duoc Bo Y te Ky 7 Lai chuyen ong Tran Mai Hanh va tap chi Nha bao va cong luan

  00:12 | Thứ sáu 18/06/2004 (GMT+7)

  Vu tham nhung tai Co quan Quan ly duoc Bo Y te Ky 7 Lai chuyen ong Tran Mai Hanh va tap chi Nha bao va cong luan

  Giua luc cuoc dieu tra vu an bi keo dai theo chieu huong "chim xuong", nhieu can bo chuyen vien co tam huyet tai co quan quan ly duoc luc bay gio cung da khong the ngoi yen ma lien tuc dung ra viet don khieu nai co quan dieu tra gui len cac vi lanh dao cap cao cua Dang va Nha nuoc... thi dot nhien tren tap chi Nha bao va Cong luan cua Hoi Nha bao Viet Nam xuat hien nhung loi le duoc chuan bi cong phu de tich cuc bao ve cho nhung ke co hanh vi vi pham phap luat..

 • De nghi xem xet khia canh hinh su vu nuoc tuong

  10:24 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  De nghi xem xet khia canh hinh su vu nuoc tuong

  Lien quan den vu nuoc tuong co chua chat 3–MCPD gay ung thu, moi day Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong Quoc hoi (UB KHCNMT) da co cong van gui Bo Y te yeu cau bao cao tinh hinh, danh gia trach nhiem va neu bien phap khac phuc, xu ly. Trao doi voi bao chi ong Nguyen Minh Thuyet, Uy vien thuong truc UB KHCNMT Quoc hoi cho rang: “Day la van de nghiem trong hon nhung gi ma co quan quan ly nhan dinh, va de nghi co quan dieu tra xem xet trach nhiem hinh su..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0