co quan nha nuoc

Thursday, 26/05/2016 09:47
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Giu chan chuyen vien IT Can co su quan tam cua cac ban nganh

  11:00 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Giu chan chuyen vien IT Can co su quan tam cua cac ban nganh

  Hien nay nganh CNTT o vi tri thap hon trong cac co quan nha nuoc. Trong cac don vi co ke toan truong, co cac ke toan vien nhung khong co bat ky chuc danh nao cho nganh CNTT. Ban luan ve van de nay, chung toi xin dua ra y kien cua ba Giam doc So Buu chinh Vien thong. Ong Le Manh Ha, Giam doc So Buu chinh Vien thong TP. Ho Chi Minh. Viec ra di la tat yeu! Chung ta dang xay dung mot he thong CNTT tren toan quoc. De xay dung he thong chung ta co the thue ngoai (cac..

 • Tiep tuc day manh chuong trinh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc

  09:06 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc day manh chuong trinh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc

  Phat bieu chi dao tai Hoi nghi xay dung va trien khai Chuong trinh ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong hoat dong cua co quan Nha nuoc to chuc chieu 12/11, tai Ha Noi, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan yeu cau Ban Chi dao can xac dinh ro trach nhiem cua cac bo, nganh, dia phuong trong viec thuc hien Chuong trinh. Hoi nghi do Van phong Chinh phu ket hop voi Bo Thong tin va Truyen thong – Co quan chu tri, chiu trach nhiem giam sat danh gia tinh hinh thuc hien..

 • Thang 12008 trien khai De an Chinh phu dien tu

  10:34 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Bo truong Thong tin va Truyen thong chi dao xay dung cac mo hinh diem va den thang 1/2008 bat dau trien khai De an Chinh phu dien tu tren toan quoc. De thuc day trien khai ung dung CNTT trong cac co quan Nha nuoc, mot trong nhung nhiem vu trong tam cua Bo Thong tin va Truyen thong (TT-TT), ngay 28/9, Bo truong Le Doan Hop da chu tri cuoc hop voi cac don vi chuc nang cua Bo trien khai Ke hoach tong the ve phat trien Chinh phu dien tu Viet Nam. Cac Thu truong Vu..

 • Du thao ND ve trach nhiem ca nhan voi nguoi dung dau

  16:26 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Cham chap ung dung CNTT trong co quan nha nuoc

  08:42 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Cham chap ung dung CNTT trong co quan nha nuoc

  Viec ung dung CNTT trong co quan nha nuoc van con o giai doan dau tien, thong tin nay vua duoc dua ra tai Hoi thao “Bien phap thuc day ung dung CNTT –TT trong tinh hinh moi”, to chuc vao hom qua, trong khuon kho Tuan le Tin hoc Viet Nam (IT Week 16) tai Ha Noi.

 • Nhieu thu khoa tu choi moi goi cua Ha Noi

  11:32 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nhieu thu khoa tu choi moi goi cua Ha Noi

  Trong so 300 thu khoa tot nghiep DH 3 nam gan day, chi co 17 em lam viec trong cac co quan nha nuoc tai Ha Noi. Trao doi voi VnExpress ben le Le ton vinh thu khoa 2006 toi 20/8, nhieu em cho rang, moi truong lam viec tai cac co quan nha nuoc chua nang dong, luong bong thap...

 • Nhieu thu khoa tu choi moi goi cua Ha Noi

  13:22 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nhieu thu khoa tu choi moi goi cua Ha Noi

  Trong so 300 thu khoa tot nghiep dai hoc 3 nam gan day, chi co 17 em lam viec trong cac co quan nha nuoc tai Ha Noi. Nhieu em cho rang, moi truong lam viec tai cac co quan nha nuoc chua nang dong, luong bong thap...

 • Truong hop nao bi thu hoi lai GCN quyen su dung dat

  11:21 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi muon hoi, trong nhung truong hop nao thi giay chung nhan quyen su dung dat da cap trai phap luat bi thu hoi? (Cau hoi cua ban Nguyen Manh Dung, Co Nhue, Ha Noi).Tra loi: Theo Nghi dinh so 84/2007/NÐ-CP ngay 25/5/2007 cua Chinh phu quy dinh viec thu hoi giay chung nhan da cap trai phap luat trong nhung truong hop sau:1. Truong hop co van ban cua co quan dieu tra, co quan thanh tra ket luan la giay chung nhan da cap trai voi quy dinh cua phap luat thi co..

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Can day manh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc

  14:30 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Can day manh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc

  Ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc la yeu cau dung dan va cap thiet trong giai doan hien nay. Neu khong trien khai nhanh va manh cong tac nay, Viet Nam se khong hoa nhap duoc voi su phat trien cua the gioi. Pho Thu tuong Chinh phu Nguyen Thien Nhan da nhan manh nhu vay trong buoi hop voi cac Bo, nganh, dia phuong ban ve De an "Chuong trinh ung dung cong nghe thong tin vao hoat dong cua cac co quan nha nuoc".

 • Khi co quan nha nuoc that tin

  03:07 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Thoi nao cung vay, trong tat ca cac moi quan he xa hoi, chu tin luon duoc dat len hang dau. Thuc te o thuong truong cho thay: doanh nghiep chi co the giu chu tin voi doi tac va voi khach hang cua minh khi co quan nha nuoc giu chu tin voi doanh nghiep.

 • Luat Dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam 29 12 1987

  12:01 | Thứ tư 21/06/2000 (GMT+7)

  Luat quy dinh viec dau tu cua cac to chuc, ca nhan nuoc ngoai tai Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, de mo rong kinh te voi nuoc ngoai, phat trien kinh te quoc dan, day manh xuat khau tren co so khai thac co hieu qua tai nguyen, lao dong va cac tiem nang khac cua dat nuoc.

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Coi uy tin co quan nha nuoc nhu cua chua

  07:44 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  TP - “Cua chua” la cua cai o chua, ba tanh co the an (nhu vat pham sau cung te), co the su dung (huong de dot, choi de quet, nuoc de rua) ma khong mat tien. Nhung khong co nghia “cua chua” la vo chu. Boi chua co su sai va tang ni phat tu.

 • Chua thu hut duoc nhieu thu khoa

  14:37 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Chua thu hut duoc nhieu thu khoa

  Mac du Ha Noi rat quan tam den van de thu hut nhan tai, dac biet la cac thu khoa tot nghiep xuat sac cac truong DH, hoc vien tren dia ban thanh pho, the nhung co mot thuc te la van con qua it thu khoa "tru" lai cac co quan nha nuoc. Trong buoi toa dam ve van de nay, cac thu khoa tot nghiep nam 2006 da dua ra nhieu y kien thac mac ve che do, chinh sach thu hut nhan tai. Ba Nguyen Thi Vinh - Pho giam doc So Noi vu - khang dinh: Ha Noi luon luon quan tam den van de..

 • Nhieu dich vu hanh chinh cong se duoc thuc hien qua mang

  07:48 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Nhieu dich vu hanh chinh cong se duoc thuc hien qua mang

  TS- Theo Nghi dinh Ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc ma Thu tuong vua ky ban hanh, co quan nha nuoc se tiep nhan qua mang nhung y kien gop y, khieu nai, to cao, yeu cau cung cap thong tin cua to chuc, ca nhan.

 • Da Nang Cac co quan nha nuoc ap dung TCVN ISO 9000

  08:47 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Da Nang Cac co quan nha nuoc ap dung TCVN ISO 9000

  UBND thanh pho Da Nang vua ban hanh Quyet dinh so 3783/QD-UBND ve viec Ban hanh De an trien khai ap dung He thong quan ly chat luong theo tieu chuan TCVN ISO 9000 trong hoat dong cua cac co quan Nha nuoc thuoc thanh pho Da Nang giai doan tu nam 2006 den nam 2010.

 • Khac phuc tinh trang chong cheo giua Dang va Nha nuoc

  16:58 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Khac phuc tinh trang chong cheo giua Dang va Nha nuoc

  Sang 15/1/2007, tai Ha Noi Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da chinh thuc khai mac. Tong Bi thu Nong Duc Manh da toi du va co bai phat bieu khai mac quan trong chi dao Hoi nghi. Hoi nghi Trung uong 4 lan nay Ban Chap hanh Trung uong se ban cac van de ve phuong huong chuan bi bau cu Quoc hoi khoa XII; tiep tuc sap xep, kien toan bo may to chuc cac ban dang va co quan nha nuoc; ve mot so chu truong, chinh sach lon phat trien kinh te sau..

 • Sang loc nguoc

  09:27 | Thứ ba 29/01/2008 (GMT+7)

  Sang loc nguoc

  - Voi viec rat nhieu nguoi co kha nang da roi bo co quan nha nuoc den lam viec cho cac to chuc khac nguoi ta se dua ra cau hoi: neu tinh trang nay tiep dien thi co quan nha nuoc con lai nhung ai. Phai chang se con lai nhung nguoi nang luc thap nhung nhieu tham vong? Neu dung nhu vay thi co nghia la dang dien ra qua trinh sang loc nhung la sang loc…nguoc.

 • Cong chuc IT o at ru ao ra di

  08:57 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Cong chuc IT o at ru ao ra di

  Cac co quan nha nuoc tu trung uong den dia phuong dang chung kien canh nhan vien tin hoc cua minh lu luot dut ao ra di tim noi khac dam bao cho mieng com manh ao.

 • Cong chuc IT o at ru ao ra di

  10:28 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Cong chuc IT o at ru ao ra di

  Cac co quan nha nuoc tu trung uong den dia phuong dang chung kien canh nhan vien tin hoc cua minh lu luot dut ao ra di tim noi khac dam bao cho mieng com manh ao.

 • Van ban dien tu co gia tri phap ly tuong duong van ban giay

  14:33 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky ban hanh Nghi dinh so 64/2007/ND-CP ve ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc. Theo do cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cap tinh co trach nhiem cong bo danh muc, lo trinh cung cap cac dich vu hanh chinh cong tren moi truong mang, va huong dan to chuc, ca nhan tham gia giao dich voi co quan nha nuoc khi thuc hien cac dich vu hanh chinh cong tren moi truong mang.

 • Van ban dien tu co gia tri phap ly tuong duong van ban giay

  12:04 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky ban hanh Nghi dinh so 64/2007/ND-CP ve ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc. Theo do cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cap tinh co trach nhiem cong bo danh muc, lo trinh cung cap cac dich vu hanh chinh cong tren moi truong mang, va huong dan to chuc, ca nhan tham gia giao dich voi co quan nha nuoc khi thuc hien cac dich vu hanh chinh cong tren moi truong mang.

 • Se thu hoi tru so co quan Nha nuoc su dung sai muc dich

  07:11 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh 137 vua duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ban hanh, tru so lam viec cua cac co quan Nha nuoc dang su dung khong dung muc dich hoac vuot qua dinh muc se bi thu hoi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0