co quan hanh chinh

Thursday, 26/05/2016 11:44
 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Phap Dua co quan hanh chinh den gan voi dan hon

  00:00 | Chủ nhật 12/09/2004 (GMT+7)

  TTCN - Khi noi ve quan he giua nguoi dan voi co quan hanh chinh, tieng Phap co mot tu rat hay, nguoi dan thi duoc goi la “usager’’, tuc la nguoi su dung, con khi noi ve co quan hanh chinh thi nguoi ta dung tu “services’’, tuc la dich vu.

 • Ban hanh Quy che phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi

  17:16 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 28/5, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 77/2007/QD - TTg, ban hanh Quy che phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi.

 • Quy che phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi

  17:10 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 28-5-2007, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 77/2007/QD - TTg, ban hanh Quy che phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi.

 • Tong ra soat dieu chinh chuc nang cac co quan hanh chinh

  22:53 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Tong ra soat dieu chinh chuc nang cac co quan hanh chinh

  Ong Do Quang Trung, Bo truong Noi vu neu y kien tren trong tham luan trinh bay tai Dai hoi X. "Moi khi co su co trong bo may, chung ta lai giat minh nghi ve to chuc va chuc nang, vai tro, trach nhiem cua co quan hanh chinh", ong noi.

 • Nam 2007 hoan thanh ra soat nha cong so co quan hanh chinh cac cap

  14:49 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu yeu cau cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong tien hanh ra soat nha cong so hien co thuoc pham vi quan ly cua minh, doi chieu voi yeu cau quy hoach xay dung cong so co quan hanh chinh nha nuoc cac cap, de xuat cac giai phap theo huong xay dung moi hoac cai tao, nang cap hien dai hoa, bao cao Chinh phu truoc ngay 31/12/2007.

 • 170 co quan hanh chinh ap dung thanh cong ISO 9000

  13:41 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  Tong cuc Tieu chuan Do luong Chat luong (Bo Khoa hoc va Cong nghe) cho biet, sau 1 nam trien khai Quyet dinh so 144/2006/QD-TTg ve ap dung ISO 9000 trong cac co quan hanh chinh nha nuoc den nay ca nuoc da co 170 co quan hanh chinh thuoc 40 tinh, thanh pho xay dung va ap dung thanh cong He thong quan ly chat luong (HTQLCL) ISO 9000.

 • Cong ly hanh chinh cho nguoi dan

  09:00 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Cong ly hanh chinh cho nguoi dan

  Trong che do nha nuoc phap quyen, cong ly hanh chinh can duoc coi la muc tieu toi uu trong quan he giua nha nuoc va cong dan.

 • Cap so do va chuyen nhuong thu tuc ra sao bao lau

  07:35 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  “Nguoi dan khong phai e ngai ma hay duong hoang den co quan hanh chinh. Nguoi dan co quyen doi hoi co quan hanh chinh dap ung yeu cau cua minh va co quan hanh chinh co nghia vu phai phuc vu dan” va “trong truong hop cac co quan hanh chinh khong thuc hien hoac cham thuc hien cac thu tuc, de them qui dinh ngoai luat, ngoai nghi dinh... nguoi dan cu kien ra toa”.

 • Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  09:29 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  He thong thong tin dien tu cua cac bo, tinh, nganh da bat dau cung cap thong tin phuc vu lanh dao cua trung uong va dia phuong. Hon 25 nghin van ban quy pham phap luat duoc cap nhat va cong bo tren Cong thong tin dien tu Chinh phu. Trong nhung nam qua, vuot qua nhieu kho khan, viec ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong linh vuc quan ly Nha nuoc da thu duoc nhung ket qua dang khich le. Nhan thuc cua can bo ve CNTT con han che Ke tu khi Chuong trinh Quoc gia ve..

 • Co quan hanh chinh khong lam chu dau tu

  11:30 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Co quan hanh chinh khong lam chu dau tu

  Bo Ke hoach va Dau tu vua trinh Chinh phu Du thao Nghi dinh moi thay the Nghi dinh 17/2001/ND-CP cua Chinh phu ve quan ly va su dung von ho tro phat trien chinh thuc (ODA). Phong vien Bao chi da co cuoc trao doi voi ong Ho Quang Minh, Vu truong Vu Kinh te doi ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu) ve nhung noi dung moi cua Du thao Nghi dinh. *Thua ong, nguyen tac co ban trong quan ly va su dung von ODA duoc dua ra trong Du thao Nghi dinh la gi? Du thao Nghi dinh da khang..

 • Ha Noi Giam van ban thu tuc giay to trong cac co quan hanh chinh

  07:55 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP Ha Noi vua ky Chi thi so 7/2006/CT-UBND ve viec giam van ban, thu tuc giay to trong cac co quan hanh chinh. Theo do, yeu cau cac co quan hanh chinh han che viec gui cac van ban de bao cao hay gui cac van ban vuot cap.

 • Ha Noi Tu 15 8 thanh tra cong vu o cac co quan hanh chinh

  09:59 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  TP - Muc dich cua dot thanh tra nay la kiem tra trach nhiem cua cac co quan hanh chinh lien quan den giai quyet thu tuc hanh chinh doi voi to chuc va cong dan o mot so linh vuc.

 • Ha Noi Thanh tra cong vu 6 co quan hanh chinh

  09:11 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  6 co quan hanh chinh o Ha Noi se duoc thanh tra cong vu gom So VHTT, So Quy hoach kien truc, UBND quan Long Bien, UBND phuong Hang Bac va UBND phuong Cau Den.

 • Kinh doanh bang the va quyen

  14:39 | Thứ sáu 22/04/2005 (GMT+7)

  Kinh doanh bang the va quyen

  Co mot thoi ky doanh nghiep nha nuoc va co quan hanh chinh gan bo mat thiet nhu mot nha. Doanh nghiep san xuat kinh doanh theo menh lenh cua co quan hanh chinh (co quan chu quan). Co quan hanh chinh “het long” voi doanh nghiep, tham chi dung ra ky cac hop dong kinh te thay cho doanh nghiep.

 • Ha Noi Thanh tra cong vu co quan hanh chinh

  06:02 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi vua ra quyet dinh thuc hien thi diem chu truong cua Chinh phu ve thanh tra cong vu tren dia ban TP. Thanh tra cong vu se thanh tra cac co quan hanh chinh, can bo, cong chuc hanh chinh thuoc TP trong viec chap hanh chinh sach, phap luat, chap hanh cac van ban qui dinh cua TP khi giai quyet thu tuc hanh chinh doi voi to chuc va cong dan nham kip thoi ngan ngua, phat hien, xu ly nghiem nhung truong hop can bo, cong chuc, co quan hanh chinh vi pham ky..

 • Thuc hien co che mot cua trong toan quoc

  09:28 | Thứ bảy 06/09/2003 (GMT+7)

  Ngay 4-9-2003, Thu tuong Phan Van Khai da ky quyet dinh ban hanh qui che thuc hien co che “mot cua” tai co quan hanh chinh nha nuoc o dia phuong. Qui che nay qui dinh viec ap dung, trien khai thuc hien co che “mot cua” va qui trinh giai quyet cong viec theo co che “mot cua” tai co quan hanh chinh nha nuoc o dia phuong.

 • Ha Noi Thanh tra cong vu 6 co quan hanh chinh

  17:57 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)

  6 co quan hanh chinh o Ha Noi se duoc thi diem thanh tra cong vu gom So VHTT, So Quy hoach kien truc, UBND quan Long Bien, UBND phuong Hang Bac va UBND phuong Cau Den.

 • De nghi ra soat chuc nang cac co quan hanh chinh

  00:14 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  De nghi ra soat chuc nang cac co quan hanh chinh

  Ong Do Quang Trung, dai bieu doan Quang Ninh, Bo truong Noi vu neu y kien nay tai Dai hoi X. Ong cho rang, xay ra nhieu tieu cuc trong cac bo, nganh la do chuc nang, tham quyen va trach nhiem cua cac co quan hanh chinh khong ro, dac biet la vai tro cua nguoi dung dau. TS luoc ghi.

 • 3 nam chi co 2 thu khoa vao co quan hanh chinh

  09:20 | Thứ hai 22/08/2005 (GMT+7)

  3 nam chi co 2 thu khoa vao co quan hanh chinh

  96 thu khoa xuat sac vua duoc TP Ha Noi tuyen duong tai Van Mieu-Quoc Tu Giam toi ngay 19/8 nang so thu khoa duoc tuyen duong tai Ha Noi len tren 300 nguoi sau 3 nam thuc hien chinh sach thu hut nhan tai.

 • Thu tuong yeu cau tien hanh ra soat nha cong so

  08:45 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau tien hanh ra soat nha cong so

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh 229/2006/QD-TTg ve yeu cau quy hoach xay dung cong so co quan hanh chinh nha nuoc cac cap.

 • Di chung giay to bi mat ho so Ai chiu trach nhiem

  15:35 | Thứ bảy 01/03/2008 (GMT+7)

  Di chung giay to bi mat ho so Ai chiu trach nhiem

  - Khi den co quan hanh chinh cong, nop ho so cong chung, hoac de nghi cap giay phep… nhung khong may ho so bi mat hoac that lac, nguoi dan phai lam gi va ai chiu trach nhiem?

 • EVN de xuat tang gia dien voi cac phuong an cu the

  20:15 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  EVN de xuat tang gia dien voi cac phuong an cu the

  - De thuc hien lo trinh dieu chinh gia dien ap dung tu ngay 1/7/2008, Tap doan dien luc Viet Nam (EVN) da xay dung cac phuong an dieu chinh gia dien cu the trinh Bo Cong thuong.

 • Se thu hoi bat dong san cua nha nuoc bi dung sai muc dich

  15:15 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Se thu hoi bat dong san cua nha nuoc bi dung sai muc dich

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh so 09/2007/QD-TTg ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu Nha nuoc. Theo do, cac co quan hanh chinh, su nghiep co co so nha, dat dang cho thue mot phan hoac toan bo phai cham dut hop dong trong thoi han 6 thang ke tu khi quyet dinh nay co hieu luc. Truong hop phan dat va nha dang bo trong hoac cho muon thi UBND cap tinh se ra quyet dinh thu hoi. Cac..

 • Thu tuong yeu cau ra soat nha cong so

  11:55 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau ra soat nha cong so

  "Quy hoach cong so co quan hanh chinh nha nuoc cac cap phai khac phuc tinh trang phan tan, manh mun, tao dieu kien thuan loi de nhan dan, cac co quan, to chuc giao dich" - Thu tuong da chi dao nhu vay trong Quyet dinh 299 vua ban hanh ve quy hoach xay dung cong so co quan hanh chinh cac cap.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0