co quan co tham quyen

Friday, 27/05/2016 17:20
 • Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1

  16:41 | Thứ năm 04/10/2001 (GMT+7)

  Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky (duoi day duoc goi chung la "cac Ben" va goi rieng la "Ben") mong muon thiet lap va phat trien quan he kinh te va thuong mai binh dang va cung co loi tren co so ton trong doc lap va chu quyen cua nhau;

 • 29 UCV thuoc dien BCT BBT quan ly bi khieu nai to cao

  14:10 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Hom qua (20/4), Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da nghe Hoi dong Bau cu (HDBC) bao cao cong tac chuan bi bau cu dai bieu QH khoa XII trong ca nuoc. Theo do, bao cao cho biet Hoi nghi hiep thuong lan thu ba o T.U da lap danh sach chinh thuc 165 ung cu vien, trong do khoi Dang co 11 dai bieu, khoi Nha nuoc co 121 dai bieu, MTTQ va cac to chuc thanh vien co 33 dai bieu. O 64 tinh, thanh pho truc thuoc T.U co tat ca 715 nguoi duoc dua vao danh sach chinh thuc..

 • Toan van Luat cu tru

  11:29 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  Toan van Luat cu tru

  TTO gioi thieu den ban doc toan van Luat Cu tru cua Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 10 so 81/2006/qh11 ngay 29 thang 11 nam 2006. Luat se co hieu luc tu ngay 1-7-2007. Moi thac mac cua ban doc xin goi ve hoac Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

  17:33 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

  Nhieu cau hoi rat cu the, khong it nhung cau hoi thuoc tam vi mo, khong it nhung cau hoi khong de tra loi... Hon 300 cau hoi gui den buoi giao luu hom nay da thuc su lam cac quan chuc trong cac nganh chuc nang co ban phai toat mo hoi. Cau tra loi co the chua du muc thoa man, nhung chac chan, se la mot buoc thu ngan lai khoang cach co ve nhu con kha xa giua nguoi dan va cac co quan cong quyen.

 • Nha dat dang tranh chap co duoc phep mua ban

  22:35 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Nha dat dang tranh chap co duoc phep mua ban

  So Tu phap TP.HCM vua ban hanh quy che "quan ly, van hanh va su dung chuong trinh thong tin ngan chan". Quy che nay duoc tao ra nham tiep nhan, cap nhat cac thong tin lien quan den viec ngan chan, hoac giai toa ngan chan ve tai san cua co quan co tham quyen, ca nhan, to chuc... Tuy nhien hom qua co thong tin cho rang quy che tren cho phep "nha dat dang tranh chap van duoc mua ban" khien khong it doc gia da lien lac voi chung toi de nghi lam ro thuc hu.

 • Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi

  16:40 | Thứ năm 04/10/2001 (GMT+7)

  Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky (duoi day duoc goi chung la "cac Ben" va goi rieng la "Ben") mong muon thiet lap va phat trien quan he kinh te va thuong mai binh dang va cung co loi tren co so ton trong doc lap va chu quyen cua nhau.

 • Tranh gia lam nhieu thi truong

  07:16 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Tranh gia lam nhieu thi truong

  Nhieu nam qua, nan tranh gia, sao chep tranh ton tai nhu mot thuc te hien nhien lam anh huong khong nho den su phat trien cua nen my thuat nuoc nha. Nhung, duong nhu so voi cac "van nan" khac nhu bang dia, sach lau, "dao" nhac..., no van chua that su duoc cac co quan co tham quyen chu trong xu ly va ban than gioi sang tac len tieng dau tranh, bao ve minh.

 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • Co so ha tang tot giup co them nhieu lua chon dau tu

  13:56 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Co so ha tang tot giup co them nhieu lua chon dau tu

  “Viet Nam co tiem nang cuc lon trong viec thuc hien rat nhanh cac cong viec khi cac co quan co tham quyen cung phoi hop hoat dong suon se. Viet Nam cung co the de gay ton them nhieu chi phi khi cac co quan co tham quyen khong phoi hop dong bo”. Tren day la y kien cua ong David Morton, Pho TGD Ngan hang HSBC tai Viet Nam dua ra trong buoi trao doi voi bao gioi.

 • Toi cho doi su sang to trong vu Viet Thang

  15:12 | Thứ hai 11/08/2003 (GMT+7)

  La mot nguoi khong ham thich the thao nhung doc ve su kien Viet Thang, toi cam thay bat dong. Bat dong ca ve quan diem lan cach xu ly. Neu Viet Thang ban do thi phai co bang chung cu the ro rang, con khong, hay de co quan co tham quyen dieu tra xet xu.

 • Boi thuong thiet hai cho nguoi bi oan do co quan to tung hinh su gay ra

  09:50 | Thứ năm 30/09/2004 (GMT+7)

  Hoi: Theo Nghi quyet 388 thi nhung doi tuong bi oan nao duoc boi thuong? Muc boi thuong thiet hai do ton that ve tinh than duoc quy dinh cu the nhu the nao? Van de khoi phuc danh du cho nhung nguoi bi oan co duoc Nghi quyet de cap den? Nghi quyet 388 duoc bat dau ap dung cho nhung vu viec xay ra tu thoi diem nao?

 • Thao go vuong mac do qui hoach treo

  06:01 | Thứ bảy 27/12/2003 (GMT+7)

  Thao go vuong mac do qui hoach treo

  De giai quyet quyen va loi ich hop phap ve nha dat cua nguoi dan trong khu vuc co qui hoach chi tiet, ngay 24-12-2003 chu tich UBND TP.HCM da co chi thi ve giai quyet mot so van de nha, dat trong khu vuc co qui hoach chi tiet va quan ly thuc hien qui hoach chi tiet. Nguoi dan song trong khu vuc co qui hoach “treo” tu nay se duoc xem xet cap giay chung nhan quyen so huu nha, quyen su dung dat (QSHN-QSDD), cap phep xay dung, sua chua chinh trang nha cua...

 • Du luat Dau thau Quy dinh xu ly vi pham phap luat qua nhe

  16:25 | Thứ ba 22/11/2005 (GMT+7)

  Du luat Dau thau Quy dinh xu ly vi pham phap luat qua nhe

  “Nhung quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong dau thau con qua nhe, can quy dinh ro muc phat tien, co quan co tham quyen xu phat, bo sung quy dinh ve quan ly hanh chinh khi vi pham phap luat ve dau thau nhu ha luong, cach chuc..”. Do la mot trong nhung diem chua hop ly duoc dai bieu chi ra trong buoi thao luan ve du an Luat dau thau sang nay 22/11.

 • Di chung giay to bi mat ho so Ai chiu trach nhiem

  15:35 | Thứ bảy 01/03/2008 (GMT+7)

  Di chung giay to bi mat ho so Ai chiu trach nhiem

  - Khi den co quan hanh chinh cong, nop ho so cong chung, hoac de nghi cap giay phep… nhung khong may ho so bi mat hoac that lac, nguoi dan phai lam gi va ai chiu trach nhiem?

 • Ha Noi 100 ho dan an nuoc nhiem son

  21:18 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Ha Noi 100 ho dan an nuoc nhiem son

  Tai cum dan cu so 8, thi tran Cau Dien (Tu Liem, Ha Noi), nuoc gieng khoan chuyen mau duc trang, be chua nuoc ngam bi nuoc son an thung thanh ximang; day be co nhieu dom trang. Khu nay nam canh 2 xuong san xuat son hoat dong 3 nam nay. Xuong SX son Trung Dung (bia phai) Theo phan anh cua nhan dan khu vuc nay, hai xuong SX son cua Cty co phan SX va Thuong mai An Tam va Cty co phan thuong mai va Xay dung Trung Dung duoc xay dung va hoat dong tu nam 2003. Moi dau 2..

 • Ban doc keu goi giup do be Tram va cach chuc Hieu truong

  15:24 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Ban doc keu goi giup do be Tram va cach chuc Hieu truong

  Toa soan lien tuc nhan duoc hang tram y kien ban doc phan no ve vu "hoi cung" mot HS gioi 10 tuoi tai xa An Hiep, Chau Thanh, Dong Thap. Hau het cac y kien deu cho rang vi Hieu truong nay can phai bi cach chuc va keu goi giup do be Tram chong binh phuc de toi truong. Toi dong tinh voi viec cac bac cha me va cong luan hay len tieng de sau nay se khong con truong hop nao dang tiec xay ra nhu vay. La mot nguoi me, toi vo cung phan uat va tu hoi khong hieu neu o vao..

 • Cuoc kiem tra doanh nghiep ky la cua Cong an phuong Lieu Giai

  15:18 | Thứ ba 10/05/2005 (GMT+7)

  Cuoc kiem tra doanh nghiep ky la cua Cong an phuong Lieu Giai

  Khong chi kiem tra ma khong bao truoc theo quy dinh. Viec kiem tra con duoc thuc hien vao dung ngay chu nhat, trong khi khong co quyet dinh cua co quan co tham quyen

 • Ha Noi mien thue dat khi cap so do cho nhieu ho dan

  11:40 | Thứ năm 05/08/2004 (GMT+7)

  Ha Noi mien thue dat khi cap so do cho nhieu ho dan

  Ca nhan, ho gia dinh khong phai nop tien su dung dat khi cap so do la cac truong hop nhu: dat khong co tranh chap, da duoc co quan co tham quyen cap giay chung nhan tam thoi, co ten trong so dia chinh... (thuoc khoan 1, 2, 3, 4, dieu 50 Luat Dat dai 2003).

 • Ho so de nghi cap giay mien thi thuc

  04:17 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  "Gia dinh chung toi o Phap, nay biet nha nuoc co ke hoach mien visa nhap canh voi Viet Kieu tu 1/9. Ho so gom nhung gi. Xin vui long huong dan cu the". (Ong ba Tran Duc Loi)> Mien thi thuc nhap canh cho Viet kieu tu 1/9

 • Thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  06:04 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  Trinh tu, thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o (GCNQSHNO) da duoc qui dinh trong nghi dinh 90 huong dan thi hanh Luat nha o nhu the nao?

 • Nhung qui dinh moi ve hoi huong

  15:11 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Nhung qui dinh moi ve hoi huong

  "Toi la Viet kieu hien dang cu ngu tai My. Toi co y muon hoi huong ve Viet Nam. Xin cho biet mot so qui dinh moi ve hoi huong", mot doc gia hoi.

 • Xe dung cho thuong binh va nguoi tan tat co nhung yeu cau gi

  06:05 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Xe dung cho thuong binh va nguoi tan tat co nhung yeu cau gi

  Xe co gioi danh cho nguoi tan tat tu cai tao truoc ngay 1/1/2008 tu xe co nguon goc hop phap, phai duoc co quan co tham quyen cua Bo GTVT kiem tra, cap giay chung nhan chat luong an toan ky thuat va bao ve moi truong.

 • Thu tuc xin giay phep lao dong voi nguoi nuoc ngoai

  06:04 | Thứ tư 25/06/2003 (GMT+7)

 • Thu tuc xin xac nhan co goc Viet Nam

  10:28 | Thứ bảy 24/09/2005 (GMT+7)

  Thu tuc xin xac nhan co goc Viet Nam

  Theo qui dinh cua Luat Khuyen khich dau tu trong nuoc (sua doi) va nhung van ban huong dan thi hanh, nha dau tu la nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai khi muon thanh lap doanh nghiep tai Viet Nam hoac co yeu cau chuyen doi ten chu dau tu hay thanh vien gop von (do truoc day nho nguoi khac dung ten dang ky kinh doanh) thi can nop kem trong ho so Giay xac nhan co goc Viet Nam (truoc day goi la Giay xac nhan co quan he huyet thong Viet Nam).

 • Mot sang kien cai cach hanh chinh

  23:45 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Bao Thanh Nien so ra ngay 24/1/2005 dang tin: Sap toi, Phong Canh sat giao thong TP Ha Noi se de xuat voi co quan co tham quyen cho phep thay the viec tam giu phuong tien vi pham giao thong (sau day goi tat la xe) dang ap dung hien nay bang bien phap giu bien so kiem soat va giay dang ky xe cua cac xe vi pham.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0