co quan chuyen mon

Saturday, 28/05/2016 18:48
 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Thuong truc HDND gom nhung ai

  10:37 | Thứ năm 29/05/2003 (GMT+7)

  Thuong truc HDND gom nhung ai

  Quoc hoi da danh ca ngay 28/5 de thao luan tai hoi truong ve Du an Luat To chuc Hoi dong nhan dan (HDND) va uy ban nhan dan (UBND. Hai van de duoc cac dai bieu QH thao luan soi noi nhat la “HDND co nen phe chuan viec bo nhiem thu truong cac co quan chuyen mon thuoc UBND hay khong?” va “Thuong truc HDND gom nhung ai?”.

 • Nhieu pho truong ban cua HDND cac cap van la kiem nhiem

  22:39 | Thứ ba 13/05/2003 (GMT+7)

  Nhieu pho truong ban cua HDND cac cap van la kiem nhiem

  Do la mot thuc te o nhieu dia phuong hien nay. ""Ca Truong ban, Pho Truong ban Hoi dong nhan dan cap tinh, cap huyen deu hoat dong kiem nhiem, khong co can bo chuyen trach giup viec. Co cau to chuc nhu vay da han che rat nhieu den hieu qua hoat dong cua cac HDND."" - Dai bieu Quoc hoi Dinh Thi Ninh, doan Son La da de nghi can quy dinh ro hon ve co che hoat dong va nhung dieu kien bao dam cho hoat dong cua Hoi dong nhan dan, khi cac dai bieu thao luan o to ve du..

 • Sap nhap va thanh lap mot so so moi

  11:33 | Thứ hai 18/02/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh 2 Nghi dinh so 13/2008/ND-CP va 14/2008/ND-CP quy dinh to chuc cac co quan chuyen mon thuoc UBND tinh, TP truc thuoc TU va cac co quan chuyen mon thuoc UBND huyen, quan, thi xa, TP thuoc tinh. Theo do, to chuc cac co quan chuyen mon truc thuoc UBND tinh, TP truc thuoc TU co su thay doi nhu: sap nhap Ban thi dua - khen thuong va Ban ton giao vao So Noi vu; hop nhat So Cong nghiep voi So Thuong mai (hoac So Thuong..

 • Tam dung sap xep nhan su tai cac dia phuong

  07:59 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Trong khi cho Chinh phu sua doi, bo sung nghi dinh qui dinh to chuc cac co quan chuyen mon thuoc UBND cap tinh, TP truc thuoc trung uong va nghi dinh qui dinh to chuc co quan chuyen mon thuoc UBND huyen, thi xa, TP truc thuoc tinh phu hop voi co cau Chinh phu nhiem ky khoa XII, Thu tuong Chinh phu da co cong van yeu cau tam dung viec bo nhiem, sap xep lai doi ngu can bo, cong chuc thuoc cac so, ban, nganh thuoc tinh, UBND cap huyen cho den khi Chinh phu ban hanh..

 • Nguoi Ha Noi va virus la

  08:34 | Thứ ba 18/03/2003 (GMT+7)

  Nguoi Ha Noi va virus la

  Vao nhung ngay nay, hau nhu tai bat cu noi dau o Thu do Ha Noi nguoi ta cung nhac den may tu “virus la’’, “cum la’’. Va qua cac phuong tien truyen thong dai chung, nguoi dan lai cang cam thay “so’’ hon khi biet loai “virus la’’ nay lay qua duong ho hap la chu yeu. Sau nhung cuoc hop khan cap cua Bo Y te va cac co quan chuyen mon quoc te tai Viet Nam, bien phap phong tranh duoc cong bo va nguoi dan bat dau tu tim cach doi pho cho minh.

 • Chua xac dinh duoc nguon goc o nhiem dau tren bien

  19:26 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Chua xac dinh duoc nguon goc o nhiem dau tren bien

  Hien tuong dau troi dat vao bo bien Viet Nam tu cuoi thang 1/2007 den nay van chua xac dinh duoc nguon goc! Gioi chuyen mon kien nghi tang cuong kinh phi, trang thiet bi... de truy nguyen nguon goc dau troi dat.

 • Can dam bao can bang chinh sach can bo xa

  16:40 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Can dam bao can bang chinh sach can bo xa

  Chat vat Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan hom nay, 19/11, cac dai bieu quan tam nhieu toi viec xay dung bo may Chinh phu khoa moi sau khi chia tach, sap nhap; dong thoi tap trung cac y kien ve viec dam bao can bang ve chinh sach cho cac can bo cap xa. Bo may Chinh phu khoa 12 the nao ? Trong phan bao cao cua minh truoc Quoc hoi sang nay, Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan cho biet, mot trong nhung van de duoc rat nhieu dai bieu Quoc hoi quan tam la Chinh phu to..

 • 100 dai ly Internet bi kiem tra deu co nhung vi pham

  08:22 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  100 dai ly Internet bi kiem tra deu co nhung vi pham

  Sau mot thang thanh, kiem tra tinh hinh tuan thu quy dinh phap luat cua cac dai ly Internet tai 5/9 huyen, thi xa cua tinh Vinh Phuc, ket qua so bo cua Doan kiem tra lien nganh tinh Vinh Phuc cho thay, 100% cac dai ly Internet deu co nhung vi pham, chi co dieu o muc do nhu the nao ma thoi. Ong Tran Gia Long, Pho giam doc So Buu chinh Vien thong Vinh Phuc, Truong doan kiem tra Internet lien nganh cho biet, co kha nhieu loi vi pham thuong hay xay ra doi voi cac dai..

 • Dia vi phap ly cua kiem toan nha nuoc chua ro rang

  15:44 | Thứ hai 28/02/2005 (GMT+7)

  Hom nay, thao luan ve du luat kiem toan, cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach tiep tuc tranh luan ve dia vi phap ly cua kiem toan nha nuoc, du truoc do o ky hop thu 6, Quoc hoi da bieu quyet kiem toan nha nuoc la co quan chuyen mon cua Nha nuoc do Quoc hoi thanh lap, hoat dong doc lap va theo phap luat.

 • Chua xac dinh duoc nguon goc o nhiem dau tren bien

  18:54 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Chua xac dinh duoc nguon goc o nhiem dau tren bien

  Hien tuong dau troi dat vao bo bien Viet Nam tu cuoi thang 1/2007 den nay van chua xac dinh duoc nguon goc! Gioi chuyen mon kien nghi tang cuong kinh phi, trang thiet bi... de truy nguyen nguon goc dau troi dat.

 • TPHCM dat tiep tuc sup o quan 9

  05:15 | Thứ sáu 13/07/2007 (GMT+7)

  So Tai nguyen va moi truong TP.HCM vua de xuat cac co quan chuyen mon, co quan khoa hoc tiep tuc ho tro nghien cuu de giai quyet dut diem tinh trang sup lo dat o mot so khu vuc tai phuong Phuoc Long A, quan 9, TP.HCM. Theo cac co quan chuyen mon, trong khu vuc sup lo dat noi tren, can nghien cuu qui hoach lai cac khu dan cu, xay dung co so ha tang; xay dung he thong thoat nuoc; xay dung cac ho thu nuoc...

 • Kiem toan Nha nuoc se do Quoc hoi thanh lap

  21:02 | Thứ ba 23/11/2004 (GMT+7)

  Kiem toan Nha nuoc se do Quoc hoi thanh lap

  Bieu quyet ket thuc thao luan ve du an Luat Kiem toan Nha nuoc (KTNN) chieu 23/11, 68,69% dai bieu Quoc hoi tan thanh KTNN la co quan chuyen mon do Quoc hoi lap, hoat dong chi tuan theo phap luat; 69,7% tan thanh Tong KTNN do Quoc hoi bau (ty le 69,7%).

 • Khong quan trong Kiem toan NN truc thuoc Chinh phu hay QH

  23:45 | Thứ bảy 13/11/2004 (GMT+7)

  Khong quan trong Kiem toan NN truc thuoc Chinh phu hay QH

  ""Kiem toan Nha nuoc (KTNN) nen la co quan chuyen mon do Quoc hoi thanh lap. Can bo co quan do duoc phap luat bao dam quyen doc lap, khong chiu bat cu su can thiep va suc ep nao"".

 • Da so DB muon Kiem toan nha nuoc thuoc QH

  13:27 | Thứ ba 23/11/2004 (GMT+7)

  Da so DB muon Kiem toan nha nuoc thuoc QH

  Da so DB Quoc hoi tan thanh Kiem toan Nha nuoc (KTNN) la co quan chuyen mon do Quoc hoi lap, Tong KTNN do Quoc hoi bau theo de nghi cua UBTVQH.

 • Bai cuoi PMU chu dau tu tu van va nha thau cung rut ruot cong trinh

  22:45 | Chủ nhật 02/04/2006 (GMT+7)

  Bai cuoi PMU chu dau tu tu van va nha thau cung rut ruot cong trinh

  Mot cong trinh co rat nhieu co quan chuyen mon giam sat: giam dinh chat luong, ke hoach - dau tu, tu van giam sat, chu dau tu (Bo Giao thong van tai). vi the, mot minh nha thau va dai dien chu dau tu (PMU) se chang lam duoc gi neu khong co su dong thuan cua cac co quan nay.

 • Moi co quan trung uong dinh danh con thu bi ban o Ea So

  08:23 | Thứ hai 03/03/2003 (GMT+7)

  Moi co quan trung uong dinh danh con thu bi ban o Ea So

  Ke hoach giam dinh hai con thu bi ban ha o khu bao ton thien nhien Ea So vao 28/2 da khong thuc hien duoc. So Nong nghiep - phat trien nong thon tinh nay vua co van ban moi cac co quan chuyen mon trung uong ve giup suc ngay 7/3 toi.

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Tam ngung bo nhiem can bo o cac so huyen

  07:41 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Giam doc cac so, ban, nganh thuoc tinh, Chu tich UBND cap huyen tam dung viec bo nhiem, sap xep lai doi ngu can bo, cong chuc thuoc cap minh quan ly cho den khi Chinh phu ban hanh cac Nghi dinh moi ve co quan chuyen mon cap tinh, cap huyen.

 • Tam ngung bo nhiem can bo o cac so huyen

  08:42 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Giam doc cac so, ban, nganh thuoc tinh, Chu tich UBND cap huyen tam dung viec bo nhiem, sap xep lai doi ngu can bo, cong chuc thuoc cap minh quan ly cho den khi Chinh phu ban hanh cac Nghi dinh moi ve co quan chuyen mon cap tinh, cap huyen.

 • PMU chu dau tu tu van va nha thau cung rut ruot cong trinh

  08:46 | Thứ hai 03/04/2006 (GMT+7)

  PMU chu dau tu tu van va nha thau cung rut ruot cong trinh

  Mot cong trinh co rat nhieu co quan chuyen mon giam sat: giam dinh chat luong, ke hoach - dau tu, tu van giam sat, chu dau tu (Bo Giao thong van tai). vi the, mot minh nha thau va dai dien chu dau tu (PMU) se chang lam duoc gi neu khong co su dong thuan cua cac co quan nay.

 • Thao luan ve du an Luat Kiem toan Kiem toan co the lam theo dat hang cua Chinh phu Quoc hoi

  00:09 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Ngay 28/2, tai phien hop cua cac dai bieu Quoc hoi (QH) chuyen trach, cac dai bieu da thao luan, gop y xay dung du an Luat Kiem toan.

 • Doi ten van phong Uy ban Nhan dan cap tinh thanh

  08:18 | Thứ tư 28/03/2001 (GMT+7)

  Hom qua (27/3), Thu tuong Chinh phu da ky Nghi dinh so 12/2001/ND-CP ve viec to chuc lai mot so co quan chuyen mon thuoc UBND tinh, thanh pho truc thuoc TU va UBND quan, huyen, thi xa, thanh pho thuoc tinh. Theo do, khong duoc to chuc qua 10 phong chuyen mon o cap quan, huyen.

 • Sup lun dat tai quan 9 TP HCM Chua co ket luan gi khac

  06:02 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Sup lun dat tai quan 9 TP HCM Chua co ket luan gi khac

  Nhieu ho dan sinh song tai phuong Phuoc Long A (Q.9, TP.HCM) dang o tren “vung dat muc”.

 • Dong y mo phap y

  08:03 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Dong y mo phap y

  Ba Le Thi Nhung, bac chau Thanh vua tu vong sau khi bi tiem vaccine o Ha Tay, giong khan di vi khoc, noi: “Chung toi chap nhan cho mo phap y. Mong cac co quan chuyen mon tim ra nguyen nhan tu vong cua chau".

 • HVS duoc bat den xanh

  08:32 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  HVS duoc bat den xanh

  Hyundai Vinashin (HVS) da dua gan 750.000 tan xi dong (hat Nix) vao VN lai duoc hoan toan mien thue nhap khau. Du luan dang hoi co phai HVS duoc "tao dieu kien" de... gay o nhiem keo dai?

 • Tong kiem toan nha nuoc co the khong la Dai bieu QH

  10:35 | Thứ tư 24/11/2004 (GMT+7)

  Tong kiem toan nha nuoc co the khong la Dai bieu QH

  Van de gay tranh cai nhieu nhat cua du an Luat kiem toan nha nuoc (KTNN): vi tri phap ly cua co quan KTNN da nga ngu khi QH quyet nghi "phai do QH lap", thay vi dat ben Chinh phu.

 • Quang Nam Phot lo xet nghiem tren gia cam bi chet hang loat

  21:05 | Chủ nhật 09/03/2008 (GMT+7)

  Quang Nam Phot lo xet nghiem tren gia cam bi chet hang loat

  Nam 2007, cung vi phot lo khau xet nghiem nen khi ma hang nghin con lon bi dich tai xanh quat nga thi cac co quan chuc nang cua tinh Quang Nam moi hot hoang lay benh pham di xet nghiem. Nam nay, tinh trang nay dien ra tuong tu voi gia cam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0