co cong

Sunday, 29/05/2016 16:36
 • Nguoi co cong duoc uu dai cham soc suc khoe ra sao

  01:33 | Thứ năm 30/11/2006 (GMT+7)

  Nguoi co cong duoc uu dai cham soc suc khoe ra sao

  Qui dinh moi ve chinh sach cham soc suc khoe doi voi nguoi co cong voi cach mang (goi tat la nguoi co cong) vua duoc lien Bo LD-TB-XH, Tai chinh va Y te ban hanh. Ong Nguyen Duy Kien (anh) - pho phong chinh sach (Cuc Thuong binh liet si va nguoi co cong, Bo LD-TB-XH) - cho biet them:

 • Con cua nguoi co cong duoc mien hoc phi nhu the nao

  03:05 | Chủ nhật 03/12/2006 (GMT+7)

  Con cua nguoi co cong duoc mien hoc phi nhu the nao

  Che do uu dai trong giao duc - dao tao doi voi nguoi co cong voi cach mang va con cua nguoi co cong moi duoc sua doi. Theo qui dinh moi, con cua nguoi co cong se duoc mien hoc phi, tro cap tien mua sach vo hang nam ra sao? Ong Nguyen Van Ngu (anh) - vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo GD-DT) - cho biet:

 • De nguoi co cong yen on vat chat vui ve tinh than

  14:08 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  De nguoi co cong yen on vat chat vui ve tinh than

  Mot ngay sau khi tai dac cu, phat bieu tai le Mit tinh ky niem 60 nam ngay Thuong binh liet sy 27/7 sang nay, Thu tuong Nguyen Tan Dung noi, Dang, Nha nuoc se "day manh hon nua cong tac den on dap nghia de moi gia dinh nguoi co cong yen on ve vat chat, vui ve ve tinh than"...

 • Mua he nen an gi

  11:08 | Thứ bảy 22/04/2006 (GMT+7)

  Mua he nen an gi

  Theo dinh duong hoc co truyen, mua he thuoc hanh hoa, tiet troi nong buc, hoa de lam hao thuong duong khi. Va lai, qua trinh chuyen hoa thay cu doi moi trong than the dien ra rat manh me, co the mat nhieu tan dich do bai tiet mo hoi, boi vay dac diem noi bat cua mua he la “hao khi thuong tan”.

 • Dung xem xet cong nhan nguoi co cong voi cach mang sau ngay 30 9 2006

  22:33 | Thứ sáu 07/07/2006 (GMT+7)

  Dung xem xet cong nhan nguoi co cong voi cach mang sau ngay 30 9 2006

  Tai Nghi dinh huong dan thi hanh mot so dieu cua Phap lenh Uu dai nguoi co cong voi cach mang ngay 20/5/2006, Chinh phu da chinh thuc dua ra chu truong ket thuc viec xem xet va cong nhan la nguoi co cong voi cach mang truoc ngay 30/9/2006 doi voi mot so truong hop.

 • Kinh phi tro cap cho nguoi co cong se tang 23 lan

  14:38 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Kinh phi tro cap cho nguoi co cong se tang 23 lan

  Sang 26/7, tai le cong bo Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang, ong Le Bach Hong, Thu truong Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi, cho biet, viec cai thien che do tro cap uu dai, bo sung nguoi huong chinh sach nay se lam tang kinh phi Nha nuoc len gap 2-3 lan hien nay.

 • Che do uu dai trong GD DT doi voi nguoi co cong voi cach mang

  16:33 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Theo Thong tu lien tich so 16/2006/TTLT/BLDTBXH-BGDDT-BTC (ngay 20/11/2006) huong dan thuc hien che do uu dai trong giao duc doi voi nguoi co cong voi cach mang va con cua ho, nguoi co cong voi cach mang va con cua nguoi co cong se duoc mien hoc phi tai cac truong cong lap. Neu hoc tai truong ngoai cong lap se duoc ho tro hoc phi.

 • De nghi nang Phap lenh uu dai nguoi co cong thanh luat

  18:07 | Thứ ba 21/12/2004 (GMT+7)

  Chieu nay, tai buoi thao luan cua Uy ban thuong vu Quoc hoi ve du an Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da de nghi nang phap lenh thanh luat de dua ra Quoc hoi thao luan, nham tao su thong nhat cao.

 • Cong bo phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang

  15:19 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Sang 26-7-2005, Van phong Chu tich nuoc hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang da duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua ngay 27-6-2005 va co hieu luc thi hanh tu ngay 1-10-2005.

 • Cong dung chua benh moi cua trai cay

  15:08 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  Cong dung chua benh moi cua trai cay

  Co nhieu loai trai cay co nhung hoat chat giup bao ve suc khoe va cang ngay nguoi ta cang phat hien ra nhieu dac tinh y hoc moi co the giup chung ta song mot doi song khoe manh, khong phai lo lang den benh tat. XO RI GIUP GIAM DAU Cho du an song hay che bien, xo ri deu co tac dung giam dau. Xo ri chin mong co cong dung y hoc rong rai, tu giam dau trong benh viem khop xuong cho den benh ung thu. Nhieu nguoi bi dau kho vi chung benh viem khop xuong nen an nhieu xo..

 • Them nhieu uu dai cho nguoi co cong voi cach mang

  16:23 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Sang nay 26/7, Van phong Chu tich nuoc da to chuc hop bao gioi thieu Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang. Phap lenh nay co 5 chuong, 48 dieu, so voi phap lenh nam 1994 tang 15 dieu va co hieu luc thi hanh tu ngay 1/10/2005.

 • Nguoi co cong duoc huong che do dieu duong

  11:13 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Nguoi co cong duoc huong che do dieu duong moi nam mot lan hoac 5 nam mot lan voi muc chi toi da 1,3 trieu dong. Nhung nguoi nay cung duoc huong che do bao hiem y te. Day la quy dinh moi nhat cua thong tu 17, do lien bo Lao dong, Tai chinh va Y te vua ban hanh.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Bo sung nhieu che do chinh sach cho nguoi co cong

  17:15 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  Nhieu che do, chinh sach da duoc bo sung cho nhung nguoi co cong trong Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang vua duoc uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua ngay 27/6.

 • Che do tro cap phu cap uu dai nguoi co cong theo Nghi dinh 210 2004 ND CP

  22:28 | Thứ ba 22/02/2005 (GMT+7)

  Che do tro cap phu cap uu dai nguoi co cong theo Nghi dinh 210 2004 ND CP

  Vua qua, bao Thanh Nien nhan duoc thu cua nhieu ban doc, tim hieu chung quanh Nghi dinh so 210/2004/ND-CP ngay 20/12/2004 cua Chinh phu, quy dinh ve che do tro cap, uu dai nguoi co cong co gi moi so voi nghi dinh cu, bao gio nguoi co cong duoc huong theo chinh sach moi noi tren?

 • Mien hoc phi cho cac doi tuong co cong

  06:28 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Nguoi co cong voi cach mang va con cua nguoi co cong se duoc mien hoc phi tai cac truong cong lap. Neu hoc tai truong ngoai cong lap se duoc ho tro hoc phi. Do la noi dung cua thong tu lien tich ve che do uu dai trong giao duc - dao tao doi voi nguoi co cong voi cach mang vua duoc Bo LD-TB-XH, Bo GD-DT va Bo Tai chinh ban hanh.

 • Nang cao muc song cho nguoi co cong voi Cach mang

  19:34 | Thứ năm 23/12/2004 (GMT+7)

  Nang cao muc song cho nguoi co cong voi Cach mang

  (Ha Noi)- Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) lan nay khang dinh “nang cao muc song va cham soc tot hon nguoi co cong voi cach mang”.

 • Tai san do Nha nuoc uu dai nguoi co cong voi cach mang

  03:30 | Chủ nhật 23/07/2006 (GMT+7)

  Hoi: Cha toi la nguoi co cong voi cach mang. Sau khi ong mat, Nha nuoc cap cho ong mot can nha va vo sau cua ong dung ten can nha. Xin hoi can nha nay co phai la tai san chung cua ong voi nguoi vo sau hay khong? Chung toi la con cua ong voi nguoi vo truoc co duoc huong thua ke can nha? Co the kien de chia tai san hay khong? Hoang Thi Thanh H. (Q.10, TP.HCM)

 • Nang cao muc song cua nguoi co cong voi cach mang

  14:13 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Nang cao muc song cua nguoi co cong voi cach mang

  Tai le ky niem sang nay, Thu tuong Nguyen Tan Dung khang dinh, se hoan thien chinh sach uu dai doi voi nguoi co cong, tiep tuc phat dong phong trao den on dap nghia, tuyet doi khong de xay ra tieu cuc trong viec thuc hien chinh sach uu dai...

 • Phai xem xet chu dao nhung truong hop nguoi co cong

  22:08 | Thứ ba 17/05/2005 (GMT+7)

  Nam 1995, Nghi dinh huong dan thi hanh "Phap lenh uu dai nguoi hoat dong cach mang, liet si va gia dinh liet si, thuong binh, benh binh, nguoi hoat dong khang chien, nguoi co cong giup do cach mang" duoc Chinh phu thong qua. Tu do den nay da co rat nhieu gia dinh duoc Nha nuoc ton vinh. Tuy vay, van con mot so truong hop can duoc tim hieu ky hon de tranh sai sot...

 • Quang Ngai da lien lac duoc 1.633 tau tren bien

  08:54 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Quang Ngai da lien lac duoc 1.633 tau tren bien

  Thuc hien chi dao ve keu goi tau thuyen dang hoat dong tren bien khan truong vao noi tranh con bao so 8, den 9 gio ngay 12-11-2006, thong qua he thong may thong tin lien lac tu xa (ICOM) thuoc BCH Bo doi bien phong va may ICOM thuoc du an giam nhe thien tai dat tai cac gia dinh thuoc cac huyen ven bien, hai dao trong tinh, Quang Ngai da lien lac duoc voi 1.633 chiec tau dang hoat dong voi hon 6.800 lao dong. Trong do co 1.270 chiec da vao noi tru bao tai Hai..

 • Cac truong hop co cong voi cach mang duoc huong tro cap

  09:18 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  + Bao TS chuyen don cua ba Le Thi Khuyen (xa Tien Thuy, huyen Chau Thanh, tinh Ben Tre) yeu cau giai quyet che do tro cap cho nguoi co cong voi cach mang duoc tang bang khen. So LD-TB-XH tinh Ben Tre tra loi nhu sau:

 • Xay nha dieu duong nguoi co cong gan khu du lich bien

  07:05 | Thứ hai 13/09/2004 (GMT+7)

  So Lao dong - thuong binh - xa hoi tinh Quang Ngai da xem xet thu de nghi cong khai du an xay nha dieu duong nguoi co cong tai xa Tinh Khe, huyen Son Tinh (thu cua ong Quoc Khanh, que o xa Tinh Khe, cu ngu tai TP.HCM, do bao TS chuyen), xin tra loi nhu sau:

 • Bo sung chinh sach doi voi nguoi co cong voi cach mang

  22:04 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Bo sung chinh sach doi voi nguoi co cong voi cach mang

  1/10, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da tiep 57 dai bieu nguoi co cong voi cach mang cua Quan 2, TP.HCM nhan dip Doan ra tham thu do Ha Noi va cac dia phuong phia Bac.

 • Khi nam gioi “co van de” (tiep)

  17:55 | Thứ hai 18/08/2003 (GMT+7)

  Khi nam gioi “co van de” (tiep)

  Hoi: Toi da co con va chau, nhung ba nam nay nam ben canh vo, nhieu dem du co xuc cam va ham muon nhung khong the lam gi duoc. Toi rat buon phien, khong hieu minh bi benh gi va phai khac phuc ra sao?

 • Tro cap nguoi co cong tang 32,4

  00:21 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 32 quy dinh muc tro cap, phu cap uu dai doi voi nguoi co cong voi cach mang, ap dung tu ngay 1.1.2007. Theo do, chuan de xac dinh muc tro cap, phu cap uu dai doi voi nguoi co cong voi cach mang la 470.000 dong, tang 32,4% so voi hien hanh.

 • Thong qua Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang sua doi

  15:12 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Sang 27-6-2005, Uy ban thuong vu Quoc hoi da khai mac phien hop thu 30 do Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An chu tri. Phien hop nay dien ra tu 27 den 29/6/2005 de thong qua du an Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang (sua doi); danh gia ket qua, rut kinh nghiem ky hop thu 7 va chuan bi ky hop thu 8, Quoc hoi khoa XI, de an ky niem 60 nam Quoc hoi Viet Nam, dieu chinh dia gioi mot so tinh; phe chuan To trinh cua Vien Kiem sat nhan dan toi cao ve bo may cua..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0