co cau to chuc

Sunday, 29/05/2016 03:09
 • Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP

  09:21 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

  13:53 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam----------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2007/ND-CPDu thao

 • Chinh thuc quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han va co cau to chuc Bo Thong tin va Truyen thong

  00:05 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da vua ky ban hanh Nghi dinh so 187/2007/ND-CP quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo Thong tin va Truyen thong.

 • Vu PMU 18 lam cham tien do giai ngan von ODA

  08:39 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 lam cham tien do giai ngan von ODA

  Tai Hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam 2006, Bo KHDT bao cao trong 6 thang dau nam, muc giai ngan nguon von ODA thap hon ke hoach de ra, chi dat 41%, ma nguyen nhan khach quan la do vu tieu cuc xay ra tai PMU 18. Qua vu PMU 18 cung boc lo ro su thieu dong bo giua cac van ban phap quy dieu tiet truc tiep - gian tiep cong tac quan ly, su dung von ODA. Chinh su khac nhau ve mot so noi dung va quy dinh giua cac van ban phap quy nhu: Giua cac nghi dinh (ND) quan..

 • Chuyen Ban Ton giao Chinh phu vao Bo Noi vu

  16:59 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  8/8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh 08/ND-CP chuyen Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong, Ban Ton giao Chinh phu va Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu.

 • Se thu gon so luong cac bo va co quan thuoc Chinh phu

  06:59 | Thứ sáu 08/06/2007 (GMT+7)

  Se thu gon so luong cac bo va co quan thuoc Chinh phu

  TP - Thu tuong Chinh phu vua giao cho Bo Noi vu chuan bi De an ve co cau to chuc cua Chinh phu nhiem ky Quoc hoi khoa XII. PV da co cuoc trao doi voi Thu truong Bo Noi vu Thang Van Phuc lien quan den De an neu tren.

 • Co cau to chuc cua WTO

  20:29 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  * Toi khong ro lam ve co cau to chuc cua To chuc thuong mai the gioi WTO la nhu the nao. Xin quy bao cung cap cho toi kien thuc nay. Xin cam on! (thanhlamnt@..)

 • PMU mot to chuc ky di

  00:43 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  PMU mot to chuc ky di

  Vu tieu cuc o Ban quan ly cac du an 18 (PMU 18) nhu giot nuoc tran ly, thoi bung buc xuc cua cong luan ve mo hinh cac PMU, mot mo hinh chang ra ngo ma cung chang ra khoai. Truoc do, cac co quan chuc nang cung da phat hien ra nhieu tieu cuc o hau het cac ban quan ly cua Bo Giao thong van tai (PMU Thang Long, PMU 1, PMU 9...). Thay doi mo hinh cac PMU nhu the nao de khac phuc duoc cac tieu cuc?

 • Co cau to chuc truong dai hoc Bao gio co hoi dong truong

  15:54 | Thứ hai 23/02/2004 (GMT+7)

  Co cau to chuc truong dai hoc Bao gio co hoi dong truong

  Quyet dinh so 153/2003/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu (ngay 30/7/2003) ban hanh “Dieu le truong dai hoc” va theo dieu 29 cua dieu le nay thi co cau to chuc cua truong dai hoc (DH) co Hoi dong truong (HDT) doi voi cac truong cong lap.

 • Khan truong chuan bi De an co cau to chuc cua Chinh phu nhiem ky XII

  21:12 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 16/5, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da dong y voi de nghi cua Bo Noi vu tai Bao cao so 1160/BC-BNV (ngay 25 thang 4 nam 2007) ve tong hop, ra soat nhung van de chong cheo, phan cong chua ro, chua hop ly, mot so van de chua phan cong cho Bo, nganh nao thuc hien va de xuat giai phap xu ly.

 • Co cau to chuc

  08:12 | Chủ nhật 08/07/2007 (GMT+7)

  Co cau to chuc

  Cac nha lanh dao quan su thanh cong luon biet cach to chuc luc luong cua minh tuy theo cac chien luoc chien truong. Vi du, vao nhung ngay dau cua Chien tranh The gioi thu hai, cac nha chi huy quan doi Duc da chon chien luoc tan cong chop nhoang.

 • Giam 4 bo va CQ ngang bo de nghi 5 Pho Thu tuong

  12:34 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Giam 4 bo va CQ ngang bo de nghi 5 Pho Thu tuong

  Bo Thuy san nhap voi Bo NN-PTNT; Bo CN nhap voi Bo TM; hop nhat UBTDTT voi Bo VHTT, giao Bo nay quan ly TCDL va doi ten thanh Bo Van hoa The thao va Du lich... Thu tuong cung de nghi QH phe chuan so luong Pho Thu tuong la 5.

 • Thu tuong Chinh phu de nghi lap moi 3 bo

  09:59 | Thứ năm 01/08/2002 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu de nghi lap moi 3 bo

  Sang nay, Quoc hoi da nghe Thu tuong Phan Van Khai trinh de an ve co cau to chuc cua Chinh phu nhiem ky moi. Theo do, so bo va co quan ngang bo ve co ban giu nguyen; se chuyen doi chuc nang, nhiem vu cua mot so co quan de thanh lap 3 bo moi la Bo Tai nguyen Moi truong, va Bo Buu chinh Vien thong - Cong nghe Thong tin, Ban To chuc can bo Chinh phu duoc doi thanh Bo Noi vu.

 • Thu tuong yeu cau de an co cau to chuc Chinh phu

  12:44 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  16/5, Thu tuong dong y de nghi cua Bo Noi vu ve viec tong hop, ra soat nhung van de chong cheo, phan cong chua hop ly, va de xuat giai phap xu ly.

 • Thu tuong Bo Y te la dau moi quan ly VSATTP

  19:57 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Bo Y te la dau moi quan ly VSATTP

  "Bo Y te co chuc nang, nhiem vu, quyen han rieng khong chong cheo voi cac bo khac. De giai quyet duoc viec nay, thoi gian toi Bo Y te can hoan thien nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo trinh de Chinh phu thong qua’’, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ket luan nhu vay tai buoi lam viec voi lanh dao chu chot cua Bo Y te chieu 24/8.

 • Chuan bi De an co cau to chuc cua Chinh phu nhiem ky XII

  08:41 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 16/5, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da dong y voi de nghi cua Bo Noi vu ve viec tong hop, ra soat nhung van de chong cheo, phan cong chua ro, chua hop ly, va de xuat giai phap xu ly.

 • Chuan bi De an co cau to chuc cua Chinh phu nhiem ky XII

  06:45 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 16/5, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da dong y voi de nghi cua Bo Noi vu ve viec tong hop, ra soat nhung van de chong cheo, phan cong chua ro, chua hop ly, va de xuat giai phap xu ly.

 • Bao mat thong tin Chuyen nho nhung khong nho cua doanh nghiep

  14:02 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  Bao mat thong tin Chuyen nho nhung khong nho cua doanh nghiep

  Trong mot nen kinh te toan cau hoa nhu hien nay thi van de thong tin duoc xem la su song con doi voi cac doanh nghiep. The nhung, rat nhieu doanh nghiep van chua nhan thuc duoc tam quan trong cua van de bao mat thong tin va nhung nguy co co the xay ra tu viec ro ri thong tin trong chinh noi bo cua doanh nghiep minh. Theo mot so lieu thong ke ve van de bao mat thong tin cua To chuc chung nhan TÜVRheinland Viet Nam cho biet, moi nam co tren 15.000 ho so cua cac..

 • Quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han cua Bo Cong Thuong

  20:43 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 27/12/2007, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh so 189/2007/ND-CP, quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo Cong Thuong.

 • Se lap Toa an chuyen trach ve hon nhan va gia dinh

  10:22 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Se lap Toa an chuyen trach ve hon nhan va gia dinh

  Hom qua 17/4, Uy ban thuong vu Quoc hoi da khai mac phien hop thu 48, duoi su chu tri cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong. Trong ngay lam viec, Uy ban thuong vu Quoc hoi da cho y kien ve viec thanh lap Toa hon nhan va gia dinh thuoc co cau to chuc cua Toa an Nhan dan Toi cao va Toa an nhan dan tinh. To trinh cua nganh Toa an ve viec thanh lap Toa Hon nhan va gia dinh (Toa HN-GD) thuoc co cau to chuc cua TANDTC va TAND tinh, thanh pho truc thuoc T.U, da cho..

 • De ODA khong con la tien chua

  09:31 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  De ODA khong con la tien chua

  Bo Ke hoach va Dau tu dang hoan thien Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND-CP. Theo Vu Kinh te doi ngoai - Bo Ke hoach va Dau tu, co quan truc tiep soan thao cho biet, du thao Nghi dinh the hien tu duy moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA. Dieu dang chu y la Nghi dinh neu duoc ban hanh se co mot thong tu huong dan chung, thay vi tung Bo nganh ban hanh mot..

 • Nokia tai co cau to chuc

  06:55 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Nokia tai co cau to chuc

  Thu tu vua qua, nha san xuat DTDD so 1 the gioi Nokia thong bao se tai to chuc co cau.

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Khoa hoc Lap ke hoach kinh doanh cho doanh nghiep cua VJCC

  09:09 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Lap ke hoach kinh doanh cho doanh nghiep cua VJCC

  Trung tam Hop tac Nguon Nhan luc Viet Nam - Nhat Ban (VJCC) tran trong gioi thieu khoa hoc: Lap ke hoach kinh doanh cho doanh nghiep. Noi dung: I.Tong quan ve ke hoach kinh doanh va xay dung ke hoach Marketing: - Phan tich moi truong kinh doanh, doi thu canh tranh, nhu cau - thi hieu khach hang, danh gia thuc trang Doanh nghiep. - Xay dung chien luoc Marketing - cac chinh sach Marketing hon hop. II. Xay dung ke hoach san xuat - ke hoach tai chinh: - Cac quy trinh..

 • Lay y kien nhan dan ve chuc nang quyen han cua Bo

  14:04 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Lay y kien nhan dan ve chuc nang quyen han cua Bo

  Thuc hien y kien chi dao cua Chinh phu trong phien hop thuong ky thang 8, Bo Noi vu vua cong bo ban Du thao Nghi dinh cua CP quy dinh chuc nang nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua bo, co quan ngang bo de lay y kien dong gop rong rai cua nhan dan.

 • Quy dinh nhiem vu co cau cho cac bo moi sap nhap

  23:50 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Quy dinh nhiem vu co cau cho cac bo moi sap nhap

  Hom qua (25/12), Thu tuong Chinh phu da ky Nghi dinh quy dinh ve chuc nang, quyen han va co cau to chuc cua cac Bo moi sap nhap: Bo Thong tin va Truyen thong (TTTT), Lao dong-Thuong binh va Xa hoi (LDTBXH), Van hoa, The thao va Du lich (VHTTDL).

 • Co cau to chuc de hanh dong

  16:02 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Co cau to chuc de hanh dong

  Cung nhu cac cong viec khac, du an se duoc trien khai thuan loi hon neu cac quy trinh va co che hoat dong duoc thiet lap truoc khi cong viec that su bat dau. Quyet dinh se duoc thuc hien nhu the nao? Nhung nguoi tham gia du an se giao tiep va cap nhat thong tin ra sao? Lam the nao de xu ly nhung van de chua duoc giai quyet? Chuong nay se danh de trinh bay mot so van de ve to chuc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0