co cau kinh te

Sunday, 29/05/2016 12:45
 • Cau truc lai co cau kinh te

  11:18 | Thứ bảy 10/04/2004 (GMT+7)

  TTCN - Qui 1-2004: trong khi kinh te ca nuoc tiep tuc da tang truong thi TP.HCM lai co dau hieu cham dan, toc do tang thap nhat tu nam 2001 den nay. Tinh hinh nay dang duoc cac nha quan ly va chuyen gia kinh te tap trung mo xe de tim ra nguyen nhan dich thuc.

 • Co cau kinh te theo huong nao

  04:50 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Doc toan bo ban du thao, toi chua ro co cau kinh te thanh pho se phat trien theo huong nao. Trong phan hai: nhiem vu xay dung, phat trien va bao ve thanh pho trong nam nam 2006-2010, chi noi chung chung “xay dung TP.HCM ngay cang van minh, hien dai, tung buoc tro thanh mot trung tam cong nghiep, dich vu, khoa hoc cong nghe cua khu vuc Dong Nam A”.

 • Binh Dinh phai chuyen dich nhanh co cau kinh te

  09:09 | Thứ sáu 22/08/2003 (GMT+7)

  Binh Dinh phai chuyen dich nhanh co cau kinh te

  Ngay 21/8, trong buoi lam viec voi lanh dao va can bo chu chot cua tinh Binh Dinh, Thu tuong Phan Van Khai yeu cau tinh phai chuyen dich nhanh hon nua co cau kinh te theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa.

 • Binh Phuoc can chuyen dich nhanh co cau kinh te

  05:17 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Phat bieu trong chuyen tham va lam viec tai tinh Binh Phuoc tu ngay 8 den 10-9, Tong bi thu Nong Duc Manh luu y tinh phai phat trien nhanh nhung khong phai bang moi gia, ma phai phat trien ben vung theo huong khai thac tot dat dai va cac tai nguyen thien nhien khac, bao ve rung, bao ve moi truong va thu hep khoang cach giau ngheo giua cac vung mien va giua cac tang lop nhan dan.

 • Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC

  14:15 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC

  Huong toi hoi nghi cac nha lanh dao kinh te APEC lan thu 14, TS tong hop va gioi thieu so bo den ban doc thong tin co ban ve cac nen kinh te APEC.

 • Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:40 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Bao cao nay kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Ðai hoi lan thu IX cua Ðang ve phuong huong, nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 va de ra phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010 nham thuc hien thang loi chien luoc 10 nam 2001 - 2010, xay dung nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

 • Can Tho co cau kinh te chuyen dich cham

  07:48 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 11-12, ky hop thu 9 HDND TP Can Tho khoa 7 da hop ngay dau tien. Tang truong GDP 2006 uoc dat muc 16,18% - la muc tang cao nhat so voi cac nam qua cua dia phuong; gia tri san xuat cong nghiep tang 21,47% so voi nam truoc voi 18 du an moi, 15 du an tang von dau tu mo rong.

 • Hon 76 lao dong chua qua dao tao

  11:33 | Thứ sáu 18/11/2005 (GMT+7)

  Hon 76 lao dong chua qua dao tao

  Ket qua dieu tra lao dong - viec lam 2005 vua duoc Bo LD-TB-XH cong bo ngay 17/11 co vai con so gay “soc”: ty le lao dong da qua dao tao chiem chua den 30%!

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • To chuc va hoat dong Doan can phu hop voi co cau kinh te moi

  16:35 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  TP - Hom qua (18/10), Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh tinh Hung Yen lan thu XIII (nhiem ky 2007 – 2012) khai mac. Du Dai hoi co Uy vien T.U Dang, Bi thu Tinh uy Hung Yen Nguyen Dinh Quach, Bi thu thuong truc T.U Doan Le Manh Hung, dai dien lanh dao cac so, ban, nganh, me Viet Nam anh hung va 250 dai bieu doan vien uu tu.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Phai tang ti trong cong nghiep va dich vu trong co cau kinh te

  02:12 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  TT (Ben Tre) - Sang 22-8, lam viec tai tinh Ben Tre, Pho thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung cho rang: “Hien gio dien tich dat danh cho khu - cum cong nghiep cua tinh chua toi 100ha thi qua it”.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Viec lam sau WTO

  10:12 | Thứ sáu 29/09/2006 (GMT+7)

  Viec lam sau WTO

  Viec mo cua cac nganh kinh te trong nuoc va su dieu chinh co cau kinh te can thiet sau gia nhap WTO se tang them nhung ap luc len van de tao cong an viec lam von da rat cang thang o Viet Nam nhu hien nay (moi nam phai tao them tren mot trieu viec lam moi). Kho khan trong ngan han Truoc tien, hay diem qua thuc trang viec lam hien nay. Tang truong kinh te o Viet Nam tu thap ky 1990 den nay da dua nhieu hon vao khai thac nhan luc. Trong giai doan 1998-2004, toc do..

 • Co cau kinh te ngoai thanh co su chuyen dich ro net

  07:58 | Thứ sáu 15/07/2005 (GMT+7)

  Co cau kinh te ngoai thanh co su chuyen dich ro net

  Sau 2 ngay (13 va 14-7) lam viec voi cac huyen Hoc Mon, Binh Chanh, Nha Be de khao sat tinh hinh nong nghiep va nong thon ngoai thanh (giai doan 2001-2005), dong chi Huynh Thanh Lap,...

 • Co cau kinh te cua ta lam tang nguy co tut hau

  08:57 | Thứ bảy 27/07/2002 (GMT+7)

  Co cau kinh te cua ta lam tang nguy co tut hau

  Phat bieu truoc Quoc hoi trong nhung ngay qua, nhieu vi lanh dao to ra lo ngai nguy co tut hau xa hon ve kinh te trong boi canh hoi nhap hien nay. Bo truong Thuong mai Vu Khoan da co cuoc trao doi voi bao gioi ve van de nay.

 • TP HCM phai la mau muc ve kinh te thi truong

  10:56 | Thứ ba 24/06/2003 (GMT+7)

  TP HCM phai la mau muc ve kinh te thi truong

  Thu tuong Phan Van Khai da nhan manh nhu vay tai buoi lam viec voi lanh dao Thanh uy, UBND thanh pho sang qua. Theo Thu tuong, muon dat duoc dieu do, TP HCM can tich cuc tai co cau kinh te, khac phuc cac ton tai.

 • Noi dung chu yeu ve nhiem vu phat trien KT XH nam 2005

  09:53 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Theo du kien, ngay 25-10, tai Hoi truong Ba Ðinh, Ha Noi se khai mac Ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI. Xin gioi thieu cung ban doc Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi.

 • Bien ganh nang thanh co hoi

  09:42 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Bien ganh nang thanh co hoi

  Co the lien ket cac diem truy cap Internet cong cong thanh mang luoi kinh doanh da dich vu, mang lai nhung gia tri lon cho nong thon. Nhung ganh nang Theo ket qua dieu tra gan day, thu nhap binh quan tai cac diem buu dien van hoa xa (BDVHX) chua toi 2,5 trieu dong Viet Nam, khong du tu trang trai va tai dau tu. Cac loai hinh diem truy nhap Internet cong cong khac cung phai dau tu va bu lo. Day cung la van de pho bien tai cac trung tam thong tin nong thon ket noi..

 • Chuyen dich co cau kinh te nong nghiep la quan trong nhat

  08:26 | Thứ tư 14/08/2002 (GMT+7)

  Day la khang dinh cua Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung voi bao gioi. Theo ong, nganh nong nghiep dang chiem toi 60-70% luc luong lao dong va co ty le cao trong co cau hang xuat khau, nen can tap trung manh vao viec chuyen dich co cau khu vuc nay.

 • Tam nhin cua ai

  03:21 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  Qui hoach duoc cac chuyen gia tam co the gioi dinh nghia la “hoach dinh truoc, dat ra truoc muc tieu can dat toi...”. Voi dinh nghia nay, qui hoach chinh la tam nhin! Nhung tam nhin cua ai? Cung theo cac chuyen gia, qui hoach le thuoc hoan toan vao dinh huong co cau kinh te o cap quoc gia, vung, dia phuong...

 • Trinh Quoc hoi quy hoach Ha Noi trum Ha Tay

  01:54 | Thứ bảy 08/03/2008 (GMT+7)

  Trinh Quoc hoi quy hoach Ha Noi trum Ha Tay

  Trao doi voi VnE, dai dien Bo Xay dung cho biet, den thang 6, quy hoach chi tiet viec mo rong Ha Noi se hoan thien de trinh Quoc hoi. Trong khi do, mot so chuyen gia cho rang, viec sap nhap Ha Tay vao Ha Noi anh huong lon toi co cau kinh te, doi song nen can lay y kien nguoi dan. > Ha Noi mo rong, sat nhap toan bo Ha Tay/ Quy hoach hang loat do thi ve tinh quanh Ha Noi

 • Chuong 3 Thach thuc cua kinh te Trung Quoc

  10:16 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Chuong 3 Thach thuc cua kinh te Trung Quoc

  Ban ve chien luoc cong nghiep hoa cua Viet Nam khong the khong phan tich anh huong cua kinh te Trung Quoc. Kinh te Trung Quoc vua lon ve quy mo vua nhanh ve toc do tang truong, giai doan phat trien va co cau tai nguyen, co cau kinh te lai tuong doi gan voi Viet Nam. Trung Quoc la thach thuc hay la co hoi doi voi kinh te Viet Nam?

 • 16000 ty dong quy hoach mang luoi cho

  20:40 | Thứ năm 17/01/2008 (GMT+7)

  16000 ty dong quy hoach mang luoi cho

  Den nam 2010, mang luoi cho se duoc quy hoach theo mo hinh chuoi phu hop voi trinh do phat trien va co cau kinh te, quy mo giao dich, dong van dong hang hoa, dieu kien giao thong van tai voi so tien dau tu gan 16.000 ty dong.

 • Som dua cong nghiep tro thanh the manh

  01:10 | Thứ tư 14/12/2005 (GMT+7)

  TT (Binh Phuoc) - Sang qua 13-12, Dai hoi Dang bo tinh Binh Phuoc lan VIII da khai mac. Theo bao cao tai dai hoi, tu 2001-2005 toc do tang truong GDP cua Binh Phuoc dat binh quan 13,39%/nam. Co cau kinh te cua tinh tung buoc chuyen dich, hien nay cong nghiep - xay dung chiem ti trong 15,63%, dich vu 27,09%, nong nghiep 57,28%.

 • Chinh phu tim bien phap thuc day dau tu xuat khau

  08:50 | Thứ ba 29/01/2002 (GMT+7)

  "Nam 2002, Viet Nam dung truoc nhieu thach co hoi va thach thuc" - Thu tuong Phan Van Khai nhan manh trong phien khai mac hoi nghi trien khai thuc hien nhiem vu nam 2002 voi 61 Chu tich UBND tinh, thanh pho dien ra tai Ha Noi vao sang hom qua.

 • Thu tuong Koizumi khong thanh cong trong cai to kinh te

  11:24 | Thứ hai 01/03/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Koizumi khong thanh cong trong cai to kinh te

  Khoang 60% nhung nguoi dung dau chinh quyen dia phuong tai Nhat Ban cho biet nhu vay khi noi ve chuong trinh cai to co cau kinh te, gom ca cat giam tro cap cua chinh phu voi dia phuong cua Thu tuong Junichiro Koizumi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0