chuyen giao cong nghe

Sunday, 29/05/2016 18:33
 • Khuyen khich chuyen giao cong nghe cao de tang tinh canh tranh

  14:38 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Sang nay (25-10), thao luan du an Luat chuyen giao cong nghe, nhieu y kien cua dai bieu Quoc hoi de cap den viec khuyen khich, tao dieu kien thuan loi cho to chuc, ca nhan hoat dong chuyen giao cong nghe phuc vu nhu cau phat trien nhanh, ben vung cua dat nuoc.

 • Chuong 11 Noi luc va ngoai luc trong nen cong nghiep hoa

  10:25 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Chuong 11 Noi luc va ngoai luc trong nen cong nghiep hoa

  Tu nhung nam cuoi the ky XX, van de phat huy noi luc duoc noi den nhieu tai Viet Nam. Toi cung cho rang truoc trao luu toan cau hoa ngay cang manh, dat van de tang cuong va phat huy noi luc de chu dong phat trien trong on dinh la can thiet.

 • Doanh nghiep con mo ho khi chuyen giao cong nghe

  16:49 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep con mo ho khi chuyen giao cong nghe

  5 that bai ma cac doanh nghiep Viet Nam thuong gap phai khi thuc hien chuyen giao cong nghe la: Khong hinh thanh duoc mot ke hoach bai ban; thieu phan tich tinh hinh; thieu kha nang quan ly du an; khong tim kiem dung cong nghe; thieu kha nang dam phan, soan thao hop dong chuyen giao cong nghe.

 • Quoc hoi hoan thanh chuong trinh xay dung luat

  17:52 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 22/11, Quoc hoi tiep tuc chuong trinh xay dung luat voi viec thong qua Luat Chuyen giao cong nghe, Luat Quan ly thue, Luat Cu tru, Luat Cong chung va Luat De dieu. Voi 7 chuong, 61 dieu, Luat Chuyen giao cong nghe thu hut su quan tam cua dai bieu Quoc hoi va dong dao cu tri boi nhung quy dinh lien quan den phat trien thi truong cong nghe, ty le phan chia loi nhuan tu viec chuyen giao cong nghe, nhung chinh sach khuyen khich doanh nghiep nho va vua ung dung..

 • Can xay dung chien luoc doi moi cong nghe

  06:05 | Thứ năm 26/10/2006 (GMT+7)

  Can xay dung chien luoc doi moi cong nghe

  Hom qua 25- 10, Quoc hoi thao luan tai hoi truong xung quanh hai du thao Luat chuyen giao cong nghe va Luat de dieu. Mac du co kha nhieu y kien khang dinh “nhat tri cao”, nhung ca hai du thao van nhan duoc nhung dong gop kha thang than...

 • Bai bo nhung quy dinh lam dung ho khau

  08:44 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Bai bo nhung quy dinh lam dung ho khau

  Ngay 22/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, bieu quyet thong qua 5 du thao luat bao gom: Du thao Luat Quan ly thue, De dieu, Chuyen giao Cong nghe, Cu tru va du thao Luat Cong chung. Cac Luat nay co hieu luc thi hanh tu ngay 1/7/2007. Ra soat, bai bo nhung quy dinh lam dung ho khau Mot van de dang quan tam trong Luat Cu tru duoc Quoc hoi thong qua (bat dau co hieu luc tu 1/1/2007) la viec noi long cac dieu kien de dang ky ho khau thuong tru. Luat chia thanh 2..

 • Nha nuoc nen bot can thiep vao thi truong cong nghe

  19:07 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Nha nuoc nen bot can thiep vao thi truong cong nghe

  QH hom nay thao luan o hoi truong ve du thao Luat chuyen giao cong nghe va Luat De dieu. Quy dinh ve quan ly nha nuoc trong van de chuyen giao cong nghe, theo dai bieu Hoang Thanh Phu (Thai Nguyen), la rat nang ne.

 • Chuyen giao cong nghe lap dat cap quang dia hinh phuc tap

  03:12 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 30-5, Cong ty Delta Technical Services, doanh nghiep100% von trong nuoc, da ky ket hop tac dau tu va chuyen giao cong nghe tu Tap doan Greely Group (Canada). Theo do, Greely Group se chuyen giao cong nghe va hop tac cung Delta Technical

 • Khuyen khich chuyen giao cong nghe phuc vu vung sau vung xa

  06:17 | Thứ bảy 01/04/2006 (GMT+7)

  Du thao Luat chuyen giao cong nghe duoc Bo Khoa hoc - cong nghe thay mat Chinh phu trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi sang qua (31-3).

 • Tao ra co che mo de phat trien thi truong KH CN

  17:51 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  Du thao Luat Chuyen giao cong nghe dang thu hut su quan tam dac biet cua cac co quan quan ly nha nuoc ve khoa hoc cong nghe (KH-CN), cac truong, vien, to chuc KH-CN va cac nha khoa hoc TP.HCM. Tai cuoc gap dai dien cac co quan, to chuc va chuyen gia KH-CN to chuc sang 21-2, Doan dai bieu QH TP.HCM da tap hop duoc nhieu y kien gop y cong phu, xac dang, co gia tri thuc tien va tinh thuyet phuc cao.

 • Su quay ngoat 180 do cua mot goi thau

  12:09 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Su quay ngoat 180 do cua mot goi thau

  Mua sam trang thiet bi day hoc thong qua dau thau la mot phuong thuc thuoc lo trinh doi moi ma nganh giao duc dat ra, nham nang cao chat luong day va hoc, duoc trien khai tren toan quoc. Nhung tai Ha Tay, viec UBND tinh Ha Tay phe duyet ket qua goi thau mua thiet bi day hoc (gia tri gan 7 ty dong) ngay sau khi da co quyet dinh... huy ket qua dau thau da khien du luan hoai nghi ve tinh khach quan cua goi thau nay. Vong quanh no lai... tit mu vong quanh Nam trong..

 • Toan van du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  22:15 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Bat dau tu hom nay (15/6) cho den 15/8 Uy ban thuong vu Quoc hoi to chuc lay y kien toan dan ve Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan, truoc khi dua ra thao luan va thong qua trong Ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XII. Duoi day la toan van du thao Luat nay.

 • Chuyen giao cong nghe cau day vang

  06:09 | Thứ bảy 11/03/2006 (GMT+7)

  Ong Duong Tuan Minh - tong giam doc du an My Thuan (PMU My Thuan) - cho biet song song voi viec trien khai du an xay dung cau Can Tho, Chinh phu da dau tu khoang 30 ti dong de chuyen giao cong nghe cau day vang cua Nhat Ban cho Viet Nam.

 • Du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  18:03 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  Uy ban thuong vu Quoc hoi vua quyet dinh to chuc lay y kien nhan dan, cac nganh, cac cap ve du thao Luat thue thu nhap ca nhan nham tiep tuc hoan thien du thao Luat nay de chuan bi trinh Quoc hoi khoa XII xem xet, thong qua.

 • Toi muon chuyen giao cong nghe Viet Nam cho the gioi

  16:02 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Toi muon chuyen giao cong nghe Viet Nam cho the gioi

  Viec nha khoa hoc Nguyen Van Thanh tao ra chat chong va chua chay rung da lam kinh ngac gioi khoa hoc khong chi trong nuoc ma ca tren the gioi. Boi cho den nay, chua mot quoc gia nao san xuat thanh cong loai chat chua chay rung hieu qua. Ong Thanh quyet dinh chuyen giao cong nghe nay cho nuoc ngoai vi loi ich chung cua nhan loai.

 • Sang kien chung Nhat Ban Viet Nam

  03:39 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 7/4/2003, Thu tuong Phan Van Khai va Thu tuong Nhat Ban Junichiro Koizumi da thong nhat va quyet dinh thuc hien Sang kien chung Nhat Ban - Viet Nam nham cai thien moi truong dau tu va tang cuong suc canh tranh cua Viet Nam.

 • Chuyen giao cong nghe phuong phap thiet ke va su dung bai giang qua mang

  08:01 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Chuyen giao cong nghe phuong phap thiet ke va su dung bai giang qua mang

  Chieu 2-11-2005, Truong DH Bach khoa (DHQG TP.HCM) da phoi hop cung To chuc Hop tac bac DH khoi Phap ngu (AUF) to chuc le be mac khoa dao tao chuyen giao cong nghe 3.2 ve “phuong phap thiet ke va su dung bai giang qua mang”. Tham gia co 17 hoc vien la can bo giang day cua bay truong: DH Bach khoa TP.HCM, DH Su pham TP.HCM, DH Y duoc TP.HCM, DH Nong lam TP.HCM, DHQG TP.HCM, DH Thuy san va DH Ky thuat Campuchia.

 • Iran san sang chuyen giao cong nghe san xuat hat nhan cho Sudan

  11:50 | Thứ tư 26/04/2006 (GMT+7)

  Iran san sang chuyen giao cong nghe san xuat hat nhan cho Sudan

  Hom qua, Iran de doa se chuyen giao cong nghe lam giau uranium cho chinh phu Sudan, von dang trong tinh trang bat on, neu phuong Tay tiep tuc tien hanh nhung dong thai ran chong lai Iran.

 • Chinh phu ban hanh nghi dinh ve chuyen giao cong nghe

  09:19 | Thứ ba 08/02/2005 (GMT+7)

  Chinh phu ban hanh nghi dinh ve chuyen giao cong nghe

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 11/2005/ND-CP quy dinh chi tiet ve chuyen giao cong nghe (CGCN), ap dung cho cac hoat dong CGCN tu nuoc ngoai vao Viet Nam, CGCN trong nuoc, CGCN tu Viet Nam ra nuoc ngoai...

 • VN ky hop tac chuyen giao cong nghe voi Han Quoc

  09:24 | Thứ ba 22/02/2005 (GMT+7)

  Hom qua, Trung tam Thong tin khoa hoc - cong nghe quoc gia da ky ban ghi nho hop tac chuyen giao cong nghe voi Hiep hoi Cap phep cong nghe Han Quoc (KATLO).

 • Chuong trinh HTDT va chuyen giao cong nghe giua DH Bach Khoa Ha Noi Sun MicroSystems

  15:46 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Chuong trinh HTDT va chuyen giao cong nghe giua DH Bach Khoa Ha Noi Sun MicroSystems

  Ngay 22/01, GS.TS. Hoang Ba Chu - Hieu truong Truong DHBK Ha Noi cung dai dien cua Tap doan SUN MicroSystems da chinh thuc dat but ky vao bien ban thoa thuan hop tac dao tao va chuyen giao cong nghe giua Truong Dai hoc Bach Khoa Ha Noi (DHBKHN) va Tap doan SUN MicroSystems (SUN).

 • Moi nam thu 48 ti dong tu chuyen giao cong nghe sinh hoc

  13:31 | Thứ sáu 28/01/2005 (GMT+7)

  Moi nam thu 48 ti dong tu chuyen giao cong nghe sinh hoc

  Tai hoi thao ve mang luoi thong tin chuyen giao cong nghe trong linh vuc cong nghe sinh hoc (CNSH) chau A, dien ra trong hai ngay 27 va 28-1, GS, TSKH Tran Duy Quy, vien truong Vien Di truyen nong nghiep, cho biet moi nam VN thu duoc 48 ti dong tu viec chuyen giao cac thanh tuu khoa hoc trong linh vuc CNSH.

 • Ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI Giam bot cac thu tuc khi chuyen giao cong nghe

  23:37 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI Giam bot cac thu tuc khi chuyen giao cong nghe

  Ngay 25.10, Quoc hoi (QH) tiep tuc thao luan tai hoi truong de gop y xay dung 2 du an luat: Luat Chuyen giao cong nghe (CGCN)å va Luat De dieu. Nhieu dai bieu (DB) da chi ra mot so van de ma noi dung 2 du an luat tren van chua giai quyet duoc…

 • 2008 Se co he thong doanh nghiep trong truong DH

  21:02 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Hom nay (24/8), truong dai hoc Bach khoa Ha Noi to chuc Hoi thao ve Xay dung he thong doanh nghiep (Holding Co) voi su tham du cua Thu truong Bo Giao duc Dao tao - GS.TS Tran Van Nhung cung dong dao can bo cot can cua truong va dai dien cac doanh nghiep. Tai hoi thao, GS.TS Nguyen Trong Giang - Pho Hieu truong truong dai hoc Bach khoa Ha Noi da thay mat Ban giam hieu trinh bay de an Dinh huong xay dung he thong doanh nghiep thuoc truong. Tren co so phan tich cac..

 • Chuyen giao cong nghe dieu tri can vien va loan thi

  16:12 | Thứ hai 05/07/2004 (GMT+7)

  Chuyen giao cong nghe dieu tri can vien va loan thi

  Benh vien Mat TP HCM phoi hop voi Trung tam Mat quoc gia Singapore va Hang Bausch-Lomb vua to chuc chuyen giao cong nghe dieu tri cho benh nhan bi tat khuc xa phuc tap bang phuong phap phau thuat Zyoptix, lan dau tien duoc ung dung o Viet Nam.

 • Cong ty 3Com va FPT ky ket hop tac phan phoi chuyen giao cong nghe

  23:19 | Thứ bảy 10/01/2004 (GMT+7)

  Cong ty 3Com va FPT ky ket hop tac phan phoi chuyen giao cong nghe

  Cong ty 3Com - chuyen cung cap cac san pham va giai phap mang va Cong ty Phat trien dau tu cong nghe FPT da ky ket hop tac phan phoi, chuyen giao cong nghe. Theo do, FPT se tro thanh nha phan phoi chinh thuc cac san pham cua 3Com.

 • Duc se chuyen giao cong nghe nganh che tao may

  05:30 | Thứ sáu 26/11/2004 (GMT+7)

  Tai buoi gap go giua DN VN va doan DN bang Baden Wurttemberg (Duc) ngay 25- 11, chu tich Hiep hoi Cac nha che tao may va thiet bi Duc (VDMA) Dieter Brucklacher cho biet VDMA san sang ho tro va giup VN trong viec chuyen giao cong nghe nganh che tao may va thiet bi.

 • Nhat Ban chuyen giao cong nghe cau dam thep nong thon

  08:39 | Thứ ba 27/05/2003 (GMT+7)

  Nham thuc hien hieu qua du an xay dung 45 cau tai 18 tinh mien Trung va Tay Nguyen, Ban quan ly du an moi day da to chuc lop chuyen giao cong nghe cau dam thep nong thon do cac ky su Nhat Ban truc tiep dam nhan cho doi tac Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0