chuc nang quan ly

Friday, 27/05/2016 15:26
 • Thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  06:04 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  Trinh tu, thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o (GCNQSHNO) da duoc qui dinh trong nghi dinh 90 huong dan thi hanh Luat nha o nhu the nao?

 • Trao quyen tu chu day du cho cac truong dai hoc

  13:10 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Trao quyen tu chu day du cho cac truong dai hoc

  Hai chuc nam qua, nen kinh te nuoc ta da co nhung buoc tien rat dai ve moi mat va da dat duoc nhung thanh tuu ky dieu. Con nganh giao duc - noi tap trung cao nhat tri tue cua ca nuoc - vi sao lai van tri tre?

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Kiem tra cac co so dao tao co yeu to nuoc ngoai

  22:04 | Chủ nhật 02/04/2006 (GMT+7)

  Bo Giao duc va Dao tao dang phoi hop cac nganh, cac dia phuong va cac truong dai hoc tien hanh tong ra soat va danh gia viec trien khai thuc hien cac co so va chuong trinh dao tao co yeu to nuoc ngoai trong ca nuoc. Muc dich cua viec nay nham lam ro nhung diem tich cuc va nhung diem han che cua viec dao tao co yeu to nuoc ngoai de bo hoan thien hanh lang phap ly cung nhu chuc nang quan ly nha nuoc. Cu the: tat ca cac co so dao tao co 100% von nuoc ngoai va cac..

 • Thu Tuong chi thi Khan truong xay dung bo may to chuc nha nuoc

  03:50 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 7-8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh chi thi yeu cau trong thang 8-2007, Bo Noi vu trinh Thu tuong Chinh phu ky ban hanh cac nghi dinh: chuyen Tong cuc Du lich vao Bo Van hoa - the thao - du lich; Ban Thi dua - khen thuong trung uong, Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu ma khong xin lai y kien thanh vien Chinh phu; trinh Thu tuong Chinh phu ky ban hanh quyet dinh ve chuc nang quan ly nha nuoc va to chuc ve cong tac dan so vao Bo Y te; ve..

 • Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

  13:53 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam----------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2007/ND-CPDu thao

 • Nhiem ky moi du kien co 5 Pho thu tuong va 22 bo

  07:53 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Nhiem ky moi du kien co 5 Pho thu tuong va 22 bo

  TP - Mot ngay truoc khi Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh Quoc hoi (QH) quyet dinh so Pho Thu tuong va viec thanh lap, bai bo cac bo va cac co quan ngang bo cua Chinh phu, Uy ban Phap luat cua QH (UBPL) da hop phien toan the dau tien de tham tra van de neu tren.

 • TP HCM se thong nhat chuc nang quan ly nha va dat

  09:17 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  So Tai nguyen Moi truong TP HCM vua de xuat voi UBND nhap 2 chuc nang tren ve mot dau moi quan ly. Mot so nguon tin cho biet, nhieu kha nang thanh pho se chap thuan de nghi nay.

 • Trao quyen tu chu day du cho truong dai hoc

  15:24 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Trao quyen tu chu day du cho truong dai hoc

  Giao duc dai hoc (DH) chi co the phat trien nhanh, manh va dung huong, "tram hoa dua no" khi cac truong DH duoc trao quyen tu chu day du duoi su quan ly nha nuoc cua Bo GD-DT... Hai chuc nam qua, nen kinh te nuoc ta da co nhung buoc tien rat dai ve moi mat va da dat duoc nhung thanh tuu ky dieu. Con nganh giao duc - noi tap trung cao nhat tri tue cua ca nuoc - vi sao lai van tri tre?

 • Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP

  09:21 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Tang 2 Pho Thu tuong giam 4 Bo va co quan ngang Bo

  10:31 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Tang 2 Pho Thu tuong giam 4 Bo va co quan ngang Bo

  (VM) – Theo chuong trinh lam viec cua Quoc hoi (QH), sang nay (30/7/2007), Thu tuong Nguyen Tan Dung da doc to trinh de nghi QH quyet dinh so Pho Thu tuong; viec thanh lap, bai bo cac bo va cac co quan ngang bo cua Chinh phu.

 • Thu tuong Chinh phu de nghi lap moi 3 bo

  09:59 | Thứ năm 01/08/2002 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu de nghi lap moi 3 bo

  Sang nay, Quoc hoi da nghe Thu tuong Phan Van Khai trinh de an ve co cau to chuc cua Chinh phu nhiem ky moi. Theo do, so bo va co quan ngang bo ve co ban giu nguyen; se chuyen doi chuc nang, nhiem vu cua mot so co quan de thanh lap 3 bo moi la Bo Tai nguyen Moi truong, va Bo Buu chinh Vien thong - Cong nghe Thong tin, Ban To chuc can bo Chinh phu duoc doi thanh Bo Noi vu.

 • So truoc ba tai sao khong

  12:20 | Thứ bảy 12/11/2005 (GMT+7)

  Do da kho vi so do, so hong, nhieu nguoi dan xanh mat khi nghe noi sau Luat dang ky bat dong san se con phai lam them cai so xanh. Du luan buc xuc den muc cau chuyen may quyen so nay da tro thanh mot muc thao luan o cap cao (Chinh phu va Quoc hoi) va cuoi cung da co ket luan chi dao rat co hau: “chi mot so”.

 • Trao quyen tu chu day du cho truong dai hoc

  10:23 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Trao quyen tu chu day du cho truong dai hoc

  Giao duc dai hoc (DH) chi co the phat trien nhanh, manh va dung huong, "tram hoa dua no" khi cac truong DH duoc trao quyen tu chu day du duoi su quan ly nha nuoc cua Bo GD-DT...

 • Truong quoc te That gia lan lon

  07:49 | Thứ tư 27/12/2006 (GMT+7)

  Truong quoc te That gia lan lon

  Hien nay tai TPHCM cac so co chuc nang quan ly da thong nhat khong cap them phep cho cac co so co chu “quoc te” nua

 • Quan ly sinh vien va thanh toan tien qua the ATM

  14:34 | Chủ nhật 23/09/2007 (GMT+7)

  Lan dau tien, sinh vien cac truong Dai hoc kinh doanh va cong nghe Ha Noi va Dai hoc Ngan hang TP Ho Chi Minh dung chiec the co chuc nang nhu the ATM va cung la the sinh vien. Chiec the nay thuc hien cung luc hai chuc nang la the ghi no cua he thong ngan hang va chuc nang quan ly sinh vien cua cac truong dai hoc.

 • Cham gio huy chuyen bay Quyen loi khach hang o dau

  09:29 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Cham gio huy chuyen bay Quyen loi khach hang o dau

  Van de cham gio, huy chuyen bay trong thoi gian qua khien nhieu hanh khach khong hai long, anh huong den hoat dong kinh doanh, ke hoach cong tac, ke ca suc khoe cua ho. Boi vay, dai bieu Le Thi Nga, tinh Thanh Hoa de nghi luat can quy dinh cu the trach nhiem cua van tai hang khong de bao ve quyen loi cho khach hang.

 • Cam lai va boi cheo

  00:38 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Nha nuoc cua bat ky mot che do nao tuu trung bao gom 2 chuc nang co ban: Chuc nang quan ly (mot so nuoc goi la chuc nang cai tri) va chuc nang phuc vu (hay con goi la cung cap dich vu cho xa hoi). Cung can phai noi rang hai chuc nang nay khong phai luc nao cung duoc phan biet rach roi, khong bi "chong lan”, khong phai bat bien theo thoi gian va phu thuoc rat nhieu vao dieu kien, trinh do, hoan canh xa hoi.

 • De nghi mot co quan quan ly nha va dat

  03:46 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  So Tai nguyen - moi truong (TN-MT) TP.HCM vua de xuat UBND TP thong nhat mot co quan quan ly nha va dat. So TN-MT cho rang chuc nang quan ly nha cua So Xay dung hien nay la trung lap voi quan ly cua So TN-MT.

 • Bo Ta i nguyen va Moi truo ng se qua n ca c luu vu c song

  11:20 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  (Dan tri) - Ket luan cuoc hop phan dinh chuc nang, nhiem vu giua Bo TN-MT va Bo NN-PTNT ve quan ly luu vuc song, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung da dong y de Bo TN-MT thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve tai nguyen nuoc, trong do co luu vuc song.

 • Thu tuong gioi thieu 5 Pho thu tuong va de nghi giam 2 Bo

  10:46 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Thu tuong gioi thieu 5 Pho thu tuong va de nghi giam 2 Bo

  * Chinh phu khoa XII gom 28 thanh vien, giam 2 so voi khoa XI(TNO-Ha Noi) Trong phien hop toan the tai hoi truong dau gio sang nay 30.7, Quoc hoi (QH) da nghe Thu tuong Nguyen Tan Dung doc To trinh ve co cau Chinh phu, so Pho thu tuong, so thanh vien Chinh phu trong nhiem ky XII. Ong Nguyen Van Thuan, Chu nhiem Uy ban Phap luat cua QH cung da doc bao cao tham tra cua Uy ban Phap luat ve noi dung To trinh nay.

 • TPHCM De nghi mot co quan quan ly ca nha va dat

  08:26 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  So Tai nguyen - moi truong (TN-MT) TPHCM vua de xuat UBND TP thong nhat mot co quan quan ly nha va dat. So TN-MT cho rang chuc nang quan ly nha cua So Xay dung hien nay la trung lap voi quan ly cua So TN-MT.

 • Trong giai doan doi moi VNPT co vai tro chu luc

  17:44 | Chủ nhật 15/08/2004 (GMT+7)

  Trong giai doan doi moi VNPT co vai tro chu luc

  Bi quyet nao de chuyen tu hoan canh "nguoi Buu dien chua song duoc bang nghe Buu dien" sang giai doan hien dai hoa mang luoi va phat trien nhay vot voi chien luoc tien tien, tuong thich va toan cau? Phong van bo truong Bo Buu chinh-Vien thong (BC-VT) Do Trung Ta ve nhung buoc ngoat va muc tieu moi cua nganh BC-VT Viet Nam.

 • Khong de that thoat tai san ngan sach khi ban giao cong viec

  07:39 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  TP - “Thu tuong Nguyen Tan Dung da yeu cau cac Bo truong phai chiu trach nhiem sap xep de moi cong viec tien hanh binh thuong, khong de xay ra that thoat tai san, ngan sach nha nuoc trong qua trinh ban giao to chuc”- Bo truong, Chu nhiem VPCP Nguyen Xuan Phuc cho biet.

 • Bo Khoa hoc Cong nghe quan ly chat luong hang hoa

  10:22 | Thứ ba 27/01/2004 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh so 29/2004/CP vua duoc ban hanh ve chuc nang, nhiem vu cua Bo Thuong mai, Cuc Quan ly Chat luong hang hoa va Do luong hien thuoc bo se duoc chuyen sang Tong cuc Tieu chuan Do luong Chat luong cua Bo Khoa hoc va Cong nghe.

 • Chung cu cu e co mot ket luan chuan xac ve thuc trang

  14:01 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Chung cu cu e co mot ket luan chuan xac ve thuc trang

  Ke hoach 2006 - 2010, Ha Noi can khoang 1.000 ti dong de xoa bo not nhung nha nguy hiem va sua chua, cai tao, chong xuong cap quy nha do cac co quan tu quan de ban giao cho nganh chuc nang quan ly. Tuy nhien, chuong trinh neu tren hien con thieu mot “diem tua” rat co ban do la tieu chuan “kham benh” cho cac khu nha duoc goi la nguy hiem noi rieng va nha chung cu cu noi chung de ket luan chuan xac ve hien trang cua tung nha.

 • 10 ly do nen su dung Windows Vista

  15:21 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  10 ly do nen su dung Windows Vista

  Neu theo dung du kien cua Microsoft thi vao cuoi nam nay, he dieu hanh "the he moi" - Windows Vista se chinh thuc ra mat nguoi dung. Vay HDH nay se dua vao dau de tiep tuc thu hut nguoi dung nhu cac phien ban Windows truoc day. Chi can de y mot chut la ban co the thay duoc Microsoft da no luc rat lon trong viec tiep thi he dieu hanh duoc coi la "su dot pha" nay. Nhin be ngoai, that kho co the thay duoc nhung tinh nang moi cua Windows Vista ngoai tru giao dien dep..

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0