chuc nang giam sat

Monday, 30/05/2016 13:52
 • Tao dieu kien de Mat tran To quoc thuc hien chuc nang giam sat va phan bien xa hoi

  07:14 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  TP - Ky niem 76 nam ngay thanh lap Mat tran Dan toc Thong nhat Viet Nam -tien than cua MTTQ Viet Nam ngay nay (18/11/1930 - 18/11/2006) va chao mung Hoi nghi APEC 14, sang 5/11, Tong Bi thu Nong Duc Manh da toi du ngay hoi “Dai doan ket toan dan toc” o lien khu dan cu so 3, 4, 7, 8 va 15 thuoc phuong Lang Ha (Dong Da, Ha Noi).

 • Luat hoa chuc nang giam sat cua Quoc hoi

  17:31 | Thứ ba 03/12/2002 (GMT+7)

  Chieu nay, lan dau tien, mot du luat ve hoat dong giam sat cua Quoc hoi da duoc dua ra xem xet, de the che hoa nhiem vu quan trong cua co quan quyen luc toi cao, von duoc quy dinh tu Hien phap 1946, Hien phap 1992. Vi tam quan trong cua dao luat nay, Quoc hoi se lap uy ban lam thoi tham tra du luat.

 • Kien nghi giam sat cua Quoc hoi bi chim xuong

  10:11 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Ben canh trach nhiem cua cac co quan chuc nang, thi mot van de lon duoc dat ra la chuc nang giam sat cua QH dang boc lo nhung han che... khi nhung vu tieu cuc lien quan den su dung nguon von lon bi phat hien. Ong Ta Huu Thanh (Pho ban Kinh te T.U) da phat bieu y kien tai Ky hop thu 9, QH khoa XI: : Dau hieu sai pham cua PMU18 cung nhu su dung von ODA da duoc canh bao truoc, cac doan giam sat cua QH da kien nghi. Nhung su viec van xay ra. O day phai noi den hieu..

 • Se co uy ban rieng giam sat viec xu ly tham nhung

  15:39 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Thay vi chi 7 uy ban, Thuong vu Quoc hoi se co 9 uy ban giup viec. Chuc nang giam sat viec phat hien va xu ly hanh vi tham nhung duoc giao cho mot uy ban rieng. Day la noi dung thao luan sang nay cua Thuong vu Quoc hoi ve du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat to chuc Quoc hoi.

 • Trojan gia mao Firefox addon cuc ky nguy hiem

  10:09 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Trojan gia mao Firefox addon cuc ky nguy hiem

  Hang bao mat McAfee hom qua da phat hien mot con trojan gia mao nhu la mot ung dung bo sung (add-on) cho trinh duyet Firefox nham dot nhap vao he thong cua nguoi dung. Keylogg ca chuot va ban phim Tren thuc te, con trojan FormSpy la mot con keylogger co chuc nang giam sat moi hoat dong cua con tro chuot va ban phim nham an cap thong tin ca nhan cua nguoi dung nhu thong tin dang nhap tai khoan ngan hang truc tuyen, lien ket URL trong trinh duyet Firefox ... Khong..

 • Gia nhap WTO Thuan loi thach thuc va vai tro cua Quoc hoi

  16:09 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  “Gia nhap WTO-thuan loi, thach thuc va vai tro cua Quoc hoi” la chu de cua Hoi nghi do Trung tam Thong tin, thu vien va Nghien cuu khoa hoc thuoc Van phong Quoc hoi to chuc tai Ha Noi sang 13/11/2006. Tham du hoi nghi co dai dien mot so bo, nganh, dai bieu Quoc hoi va chuyen gia ve kinh te, tai chinh, ngan hang, phap luat quoc te… Pho Chu nhiem Van phong Quoc hoi, Tien sy Nguyen Sy Dung phat bieu khai mac hoi nghi neu ro: Viet Nam vua duoc Dai hoi dong WTO..

 • Cuoc thi ban phao hoa quoc te Vu dieu Tien sa duoc to chuc vao ngay 27 va 283

  07:59 | Thứ năm 21/02/2008 (GMT+7)

  Cuoc thi ban phao hoa quoc te Vu dieu Tien sa duoc to chuc vao ngay 27 va 283

  Ngay 20/2, UBND thanh pho Da Nang cho biet vua ban hanh ke hoach to chuc cuoc thi ban phao hoa quoc te nam 2008, chu de “Vu dieu Tien sa” voi su tham gia cua 4 nuoc Viet Nam, Canada, Malaysia va Hong Kong - Trung Quoc. Theo do, moi man trinh dien se keo dai 20 phut, co am nhac phu hoa de the hien chu de, cac man trinh dien se duoc danh gia ve su dong dieu giua am nhac, cach thuc trinh bay, su sang tao va do hoanh trang cua cac man bieu dien.Thoi gian to chuc..

 • Nguoi tieu dung quay lung voi ga sach

  10:25 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Nguoi tieu dung quay lung voi ga sach

  Vao cuoi nam 2004, khi dai dich cum gia cam xay ra, su xuat hien san pham ga sach duoc nguoi tieu dung hoan hi chao don, Nha nuoc khuyen khich, cac co quan thong tin tuyen truyen ung ho. The nhung, sau gan 3 nam, nguoi tieu dung nay da "quay lung" voi san pham ga sach, ngay ca khi dich cum gia cam dang de doa. Qua tim hieu co the thay hau het cac doanh nghiep kinh doanh san pham ga sach da khong kien tao noi thi truong, lam vao tinh the "tien thoai luong nan". Xi..

 • Nghi dinh ve Minh bach tai san thu nhap sap duoc ban hanh

  14:58 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  Sang 3/3, duoi su dieu khien cua Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu, Uy ban thuong vu Quoc hoi nghe bao cao cua Chinh phu ve ket qua viec to chuc thuc hien Luat phong, chong tham nhung va thao luan, gop y kien nham hoan thien ban bao cao cua Chinh phu. Theo bao cao cua Pho tong Thanh tra Chinh phu Le Tien Hao, ngay sau khi Luat phong chong tham nhung co hieu luc ngay 1/6/2006, Chinh phu da ban hanh chuong trinh hanh dong va yeu cau cac bo, nganh dia phuong thuc..

 • Cong tac mat tran can huong ve nhung vung kho khan

  06:20 | Thứ ba 20/12/2005 (GMT+7)

  Cong tac Mat tran can huong manh ve nhung vung con kho khan, vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc, giup nhan dan xoa doi giam ngheo de cuoc van dong "Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu" co hieu qua hon, di vao thuc chat hon. Gop suc cung Chinh phu cham lo doi song nhan dan, Mat tran va cac to chuc thanh vien can nang cao vai tro va trach nhiem la to chuc dai dien cho quyen lam chu cua nhan dan, thuc hien tot chuc nang giam sat va phan..

 • Cau sap Phat hien som nguy co nho thiet bi cam bien

  22:20 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Cau sap Phat hien som nguy co nho thiet bi cam bien

  Cac nha khoa hoc My vua sang che mot loai thiet bi cam ung moi de thu thap du lieu ve nhung khiem khuyet cua cau truc cau, nham phat hien som nguy co cau bi hu hai, tranh nhung su co dang tiec co the gay nen tham hoa. Don gian nhung hieu qua Ky su Dennis Roach dang cam thiet bi cam bien chan khong tuong doi, co kha nang giam sat an toan cau truc cau. (Anh: Randy Montoya, Sandia) Cac chuyen gia thuoc Phong thi nghiem quoc gia Sandia (Hoa Ky), duoi su huong dan cua..

 • Quoc hoi Viet Nam tron 60 tuoi

  11:57 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  "60 nam qua, Quoc hoi Viet Nam da thuc hien tot chuc nang cua co quan lap phap. Ben canh do, Quoc hoi khong ngung hoan thien chuc nang giam sat va tich cuc tham gia chong tham nhung", Chu tich Nguyen Van An phat bieu tai le ky niem 60 nam Quoc hoi Viet Nam duoc to chuc sang nay tai Ha Noi.

 • Ca nhan nuoc ngoai khong duoc nam giu qua 30 tong so co phieu niem yet

  15:32 | Thứ tư 17/12/2003 (GMT+7)

  Theo Thong tu so 121 /2003/BTC vua duoc Bo Tai chinh ban hanh ngay 12/12/2003, Trung tam giao dich chung khoan( TTGDCK) co chuc nang giam sat ty le nam giu co phieu toi da; viec giao dich va nam giu trai phieu chuyen doi cua to chuc, ca nhan nuoc ngoai tren thi truong chung khoan Viet Nam. Dinh ky hang quy, Trung tam phai bao cao Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) va Bo Tai chinh tinh hinh nam giu co phieu niem yet cua to chuc, ca nhan nuoc ngoai.

 • Khac phuc tinh trang ne nang ne tranh

  08:16 | Thứ bảy 14/02/2004 (GMT+7)

  Phat bieu tai hoi nghi trien khai chuong trinh giam sat cua Quoc hoi (QH) nam 2004 dien ra tai Ha Noi hom qua (13-2), Chu tich Nguyen Van An noi: “Hoat dong giam sat la mot khau khong the thieu trong hoat dong lap phap, trong viec quyet dinh nhung van de quan trong cua dat nuoc, thuc hien tot chuc nang giam sat la gop phan lam cho ca co quan lap phap, hanh phap, tu phap ngay cang manh len, bao dam su minh bach ve che do trach nhiem”.

 • Sua doi Hien phap Can co thu tuc xet xu rut gon

  09:53 | Chủ nhật 16/09/2001 (GMT+7)

  Theo Du thao sua doi Hien phap 1992, chuong TAND va VKSND se duoc bo sung them quy dinh xet xu theo thu tuc rut gon va bo chuc nang kiem sat chung cua VKS cac cap. Ong Pham Hung, Chu tich Hoi Luat gia Viet Nam, thanh vien Ban du thao, gop y kien ve noi dung nay.

 • Can Tho se xoa so tren 670 xe tai xe khach

  21:38 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  So Giao thong cong chanh TP Can Tho vua co van ban thong bao ve danh sach nhung xe se bi xoa so de moi nguoi biet, dong thoi giup cac nganh chuc nang giam sat de loai bo triet de tinh trang “xe ma” hoat dong. Theo do, se co 524 xe tai, 148 xe khach se bi xoa so.

 • Bao chi la cau noi giua Quoc hoi voi nhan dan ca nuoc

  00:09 | Thứ bảy 14/02/2004 (GMT+7)

  Bao chi la cau noi giua Quoc hoi voi nhan dan ca nuoc

  Phat bieu tai hoi nghi trien khai chuong trinh giam sat cua Quoc hoi nam 2004 to chuc ngay 13/2, tai Ha Noi, Chu tich Nguyen Van An nhan manh tam quan trong dac biet trong thuc hien chuc nang giam sat toi cao cua Quoc hoi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0