chuan muc ke toan

Thursday, 26/05/2016 13:47
 • NH quoc doanh thuc hien chuan muc ke toan quoc te

  10:56 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  NH quoc doanh thuc hien chuan muc ke toan quoc te

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc da co van ban so 8598/NHNN-CNH yeu cau cac ngan hang thuong mai thuc hien kiem toan theo chuan muc ke toan quoc te, thue to chuc kiem toan nuoc ngoai kiem toan ket qua hoat dong nam 2005.

 • Sap ban hanh 7 chuan muc ke toan moi

  14:25 | Thứ tư 26/03/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua hoan tat viec soan thao them 7 chuan muc ke toan moi. Theo ong Bui Van Mai, Vu truong Vu Che do ke toan (Bo Tai chinh), cham nhat vao cuoi nam nay cac chuan muc moi nay se chinh thuc duoc ban hanh.

 • Ke toan Viet Nam tien gan cac chuan muc quoc te

  11:33 | Thứ năm 27/03/2003 (GMT+7)

  Hai diem moi trong du an Luat Ke toan ma cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach dang thao luan la chuan hoa he thong ke toan VN theo chuan muc quoc te, va cong nhan ke toan la mot nganh dich vu trong nen kinh te. VnE da trao doi voi Ong Bui Van Mai, Vu truong Che do ke toan - Bo Tai chinh, ve du luat nay.

 • Niem yet tren TTCK quoc te Vi sao kho

  11:06 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Niem yet tren TTCK quoc te Vi sao kho

  Huy dong von tu thi truong nuoc ngoai von khong la mot khai niem moi me voi cac nen kinh te phat trien va dang phat trien. Tam ly cho doi cac luong von dau tu gian tiep nuoc ngoai vao thi truong tai chinh Viet Nam khien cac doanh nghiep Viet Nam van chua thuc su chu dong trong viec tim kiem nguon tai tro von bang cach vuon ra thi truong quoc te.

 • Niem yet tren TTCK quoc te Vi sao kho

  20:20 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Niem yet tren TTCK quoc te Vi sao kho

  Huy dong von tu thi truong nuoc ngoai von khong la mot khai niem moi me voi cac nen kinh te phat trien va dang phat trien.

 • Niem yet tren TTCK quoc te Vi sao kho

  09:50 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Niem yet tren TTCK quoc te Vi sao kho

  Huy dong von tu thi truong nuoc ngoai von khong la mot khai niem moi me voi cac nen kinh te phat trien va dang phat trien. Tam ly cho doi cac luong von dau tu gian tiep nuoc ngoai vao thi truong tai chinh VN khien cac DN VN van chua thuc su chu dong trong viec tim kiem nguon tai tro von bang cach vuon ra thi truong quoc te.

 • EU su dung tieu chuan ke toan chung vao 2005

  06:40 | Thứ hai 31/05/2004 (GMT+7)

  EU su dung tieu chuan ke toan chung vao 2005

  TS- Vao dau nam toi, cac nuoc thanh vien trong Lien minh chau Au (EU), bao gom cu va moi se thay he thong tieu chuan ke toan va kiem toan rieng cua tung nuoc bang mot chuan muc ke toan va kiem toan chung.

 • Da giay VN doi mat voi nhieu bat loi

  03:45 | Thứ sáu 02/12/2005 (GMT+7)

  Da giay VN doi mat voi nhieu bat loi

  Sau gan hai thang tien hanh dieu tra tam doanh nghiep (DN) da giay cua VN, Uy ban chau Au (EC) da co phan quyet so bo khong cong nhan cac DN nay dat tieu chi lien quan den nen kinh te thi truong.

 • Da giay VN co nguy co bi ap thue 130

  07:59 | Thứ sáu 02/12/2005 (GMT+7)

  Da giay VN co nguy co bi ap thue 130

  Sau gan hai thang tien hanh dieu tra tam doanh nghiep (DN) da giay cua VN, Uy ban chau Au (EC) da co phan quyet so bo khong cong nhan cac DN nay dat tieu chi lien quan den nen kinh te thi truong.

 • Qua thieu kiem toan vien quoc te

  10:19 | Thứ tư 22/06/2005 (GMT+7)

  Qua thieu kiem toan vien quoc te

  Trong tong so 970 kiem toan vien duoc Bo Tai chinh cong nhan va cap chung chi hanh nghe kiem toan vien Viet Nam, chi co khoang 10% co chung chi kiem toan vien quoc te.

 • Se co Kho bac dien tu vao nam 2020

  15:00 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Se co Kho bac dien tu vao nam 2020

  Chien luoc phat trien Kho bac Nha nuoc vua duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet. Theo do, den nam 2020 se hinh thanh Kho bac dien tu va cac hoat dong cua Kho bac Nha nuoc phai duoc thuc hien tren nen tang cong nghe thong tin hien dai. Chien luoc phat trien Kho bac Nha nuoc den nam 2020 tap trung vao 8 noi dung: Quan ly quy ngan sach Nha nuoc va cac quy tai chinh Nha nuoc; quan ly ngan quy va no Chinh phu; cong tac ke toan Nha nuoc; he thong thanh toan; kiem tra,..

 • Chon mua ERP sao cho hieu qua

  10:48 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)

  Chon mua ERP sao cho hieu qua

  Khong chi o Viet Nam ma o nhieu quoc gia khac, cac doanh nghiep van rat ban khoan, kho lua chon cho minh mot giai phap ERP nao cho phu hop voi mo hinh va tui tien cua minh. Ve gia ca hien nay tren thi truong, co nhung san pham “ERP” gia chua den chuc trieu dong, lai co nhung san pham gia den hang tram trieu, tham chi hang ty. Theo cac chuyen gia, co mot thuc trang hien nay la nha cung cap phan mem nuoc ngoai thi che san pham Viet Nam la tho so, tien nao cua..

 • Tao von tu chinh long tin

  09:54 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Tao von tu chinh long tin

  Ngan hang khong thieu von, nhung doanh nghiep nho va vua (DNNVV) lai rat kho tiep can nguon von ngan hang. Dieu nay dang can tro su vuon len cua cong dong DN Viet Nam, nhat la khi hon 90% DN Viet Nam co quy mo nho va vua (trong do gom nhieu DN sieu nho, DN gia dinh). Tu goc do khach quan, cac chuyen gia tham gia Dien dan Dau tu va Ho tro DNNVV chau A – Thai Binh Duong (do Hiep hoi Ke toan cong chung Anh - ACCA to chuc, dien ra tai TP.HCM vao cuoi tuan qua) da..

 • Tong cuc Thue khong cong nhan gia tri cua thuong hieu

  10:37 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thue da chinh thuc khong cong nhan gia tri cua thuong hieu bang Cong van so 3539, ra ngay 20/9/2006. Theo cong van nay, cac cong ty khong duoc gop von thanh lap cong ty co phan bang gia tri quyen su dung thuong hieu. Ly giai ve quyet dinh nay, Tong cuc Thue cho rang: Thu nhat, theo chuan muc ke toan Viet Nam so 04 – Tai san co dinh vo hinh, ban hanh kem theo quyet dinh so 149/2001/QD – BTC ngay 31/12/2001 cua Bo Tai chinh quy dinh ve tieu chuan ghi..

 • Khong gop von bang gia tri thuong hieu

  22:53 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thue vua co van ban ve viec cac cong ty gop von bang gia tri quyen su dung thuong hieu. Mot quan chuc cua Tong cuc Thue cho biet hien nay Nha nuoc chua co qui dinh ve dinh gia gia tri thuong hieu cua doanh nghiep (DN) va cac chuan muc ke toan dang ap dung cung khong cho phep dua gia tri thuong hieu vao gia tri tai san co dinh cua DN.

 • Dang sau bao cao tai chinh cua cac cong ty da nganh

  10:02 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Dang sau bao cao tai chinh cua cac cong ty da nganh

  Su soi dong cua mang dau tu tai chinh va bat dong san vao cuoi nam 2007, dau nam 2008 da khien nhieu DN lon chuyen minh theo xu huong phat trien da nganh. Voi nha dau tu, lam the nao de danh gia tinh hinh tai chinh cua mot cong ty da nganh?

 • Tin van ngay 2011

  16:33 | Thứ năm 20/11/2003 (GMT+7)

  Tin van ngay 2011

  VPBank phat trien them 3 chi nhanh tai TP HCM *Nhieu hoi thao nhan "tuan le Viet Nam - diem den day uy tin” *Phat hanh sach ve he thong ke toan VN bang tieng Anh.

 • Hoan ap dung che do ke toan moi cho doanh nghiep FDI

  14:04 | Thứ sáu 05/01/2001 (GMT+7)

  Ong Bui Mai Van, Vu truong Vu Che do ke toan (Bo Tai chinh) cho biet, hien Bo chua co con so cu the cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai chua chuyen sang thuc hien che do ke toan cua Viet Nam (VAS), nhung da co 40 doanh nghiep chinh thuc de nghi bang van ban len Bo xin lui thoi han hoac khong thuc hien VAS bat dau tu ngay 1/1/2001.

 • Trao doi kinh nghiem ho tro doanh nghiep vua va nho

  01:28 | Thứ bảy 12/05/2007 (GMT+7)

  Hom qua 11-5, hon 100 dai bieu cua 64 ngan hang den tu 32 nuoc va vung lanh tho da gap nhau tai Ha Noi de chia se kinh nghiem trong cac van de: quan tri doanh nghiep, ung dung chuan muc ke toan quoc te, ap dung he thong quan ly rui ro quoc te…

 • Hoi nghi kiem toan toan cau tai TP HCM

  07:51 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  TP.HCM - Ngay 25-10, 87 dai dien cua cac cong ty kiem toan thanh vien cua Tap doan kiem toan quoc te HLB den tu 50 quoc gia tren the gioi da co mat tai TP.HCM de tham du hoi nghi thuong nien 2007 cua tap doan. Ong Rob Tautges, chu tich tap doan, cho biet HLB chon VN lam diem den lan nay vi VN dang co nhieu thay doi de dap ung voi cac chuan muc ke toan - kiem toan quoc te.

 • Phat hanh co phieu uu dai Lam gi de khong thiet thoi quyen loi cua co dong

  23:18 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Phat hanh co phieu uu dai Lam gi de khong thiet thoi quyen loi cua co dong

  Lam the nao de bao ve quyen loi cua cac co dong nho truoc lan song "phat hanh co phieu (CP) uu dai cho can bo dieu hanh cot can"? Tai cac nuoc co thi truong chung khoan (TTCK) phat trien, viec phat hanh CP uu dai cho lanh dao dieu hanh duoc thuc hien ra sao ? PV Bao Thanh Nien da co cuoc phong van ba Dinh Thi Quynh Van (anh) - Pho tong giam doc PricewaterhouseCoopers Viet Nam ve van de nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0