cho thue tai chinh

Monday, 30/05/2016 23:26
 • Cho thue tai chinh se soi dong

  17:36 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Cho thue tai chinh se soi dong

  Theo ong Dam Duc Long, Tong thu ky Hiep hoi Cho thue tai chinh Viet Nam, tiem nang thi truong cho thue tai chinh la rat lon, nhung thi truong nay van con co mot so han che.

 • Hang loat sai pham tai Ngan hang Dau tu va Phat trien

  08:53 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Hang loat sai pham tai Ngan hang Dau tu va Phat trien

  Thanh tra Chinh phu vua ket thuc thanh tra viec dau tu, mua sam trang thiet bi, cho thue tai chinh tai Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV). Co quan nay da de nghi chuyen ho so sang co quan dieu tra de lam ro dau hieu vi pham phap luat trong hoat dong cho thue tai chinh va viec mua khach san Royal - Hoang Gia (so 20 Hang Tre - Ha Noi). Dau tu, xay dung: co thong thau Tu nam 2000 den 2004, BIDV da dau tu, xay dung 81 du an voi tong muc dau tu 417,1 ty..

 • Cho thue tai chinh se soi dong

  08:10 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Cho thue tai chinh se soi dong

  Theo ong Dam Duc Long, Tong thu ky Hiep hoi Cho thue tai chinh Viet Nam, tiem nang thi truong cho thue tai chinh la rat lon va sang nam 2007 se rat soi dong tuy nhien thi truong nay van con co mot so han che.

 • Sam oto qua dich vu cho thue tai chinh

  17:28 | Thứ bảy 09/12/2006 (GMT+7)

  Sam oto qua dich vu cho thue tai chinh

  Cong ty Cho thue Tai chinh Ngan hang Sai Gon Thuong tin (Sacombank-Leasing) vua cho biet da hop tac voi 12 dai ly kinh doanh xe oto tai TP. HCM va mot so tinh thanh.

 • Duoc giam lai cho thue tai chinh

  06:17 | Thứ sáu 03/12/2004 (GMT+7)

  Duoc giam lai cho thue tai chinh

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (SBV) vua cho phep cac cong ty cho thue tai chinh duoc tu giam tien lai cho thue tai chinh trong nhung truong hop nhat dinh. Viec nay se khuyen khich cac DN chu y hon den hoat dong thue mua tai chinh von dang am dam.

 • Ra mat Hiep hoi Cho thue tai chinh Viet Nam

  12:02 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Sang nay, 15/12, Hiep hoi Cho thue tai chinh Viet Nam (ten viet tat la VILEA) da chinh thuc ra mat tai Ha Noi. Hien Hiep hoi co 7 thanh vien chinh thuc la cac cong ty cho thue tai chinh 100% von Nha nuoc.

 • Giam lai cho thue tai chinh

  18:28 | Thứ hai 06/12/2004 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua cho phep cac cong ty cho thue tai chinh duoc tu giam tien lai cho thue tai chinh trong nhung truong hop nhat dinh.

 • Cho thue tai chinh vuong vi luat

  14:30 | Thứ hai 19/02/2001 (GMT+7)

  Thi truong cho thue tai chinh hinh thanh tai Viet Nam da ngot 5 nam nay, nhung mai den bay gio hanh lang phap ly de no hoat dong van chua duoc thong. Chinh vi vay, kha nhieu doanh nghiep va nguoi dan con tho o voi loai dich vu nay.

 • Them mot cong ty cho thue tai chinh

  11:20 | Thứ ba 04/01/2005 (GMT+7)

  Them mot cong ty cho thue tai chinh

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua cho phep Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) thanh lap Cong ty cho thue tai chinh II (BLC II).

 • Thanh lap cong ty cho thue tai chinh Sacombank LC

  20:08 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua cap giay phep thanh lap va hoat dong so 04/GP-NHNN cho cong ty cho thue tai chinh - Ngan hang Sai gon Thuong tin (Sacombank- LC).

 • Cong ty cho thue tai chinh Sacombank LC duoc phep thanh lap

  11:09 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua cap giay phep thanh lap va hoat dong cho Cong ty cho thue tai chinh - Ngan hang Sai gon Thuong tin (Sacombank-LC).

 • BIDV mat 30 ty dong vi cho thue tai chinh

  21:46 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  BIDV mat 30 ty dong vi cho thue tai chinh

  Ngan hang dau tu va phat trien VN (BIDV) co the bi mat tren 32 ty dong tien von tu hoat dong cho thue tai chinh. Theo nguon tin cua VTC, ho so ve nhung dau hieu vi pham phap luat cua ngan hang nay vua duoc chuyen toi Co quan CSDT- Bo Cong an.

 • Hoi thao Cho thue tai chinh Cong cu tai chinh cua DN sau hoi nhap

  21:51 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Hoi thao Cho thue tai chinh Cong cu tai chinh cua DN sau hoi nhap

  Vao luc 8h30 - 11h30 ngay 8/7/2006, tai Khach san Sofitel, 17 Le Duan, Quan 1, TP.Ho Chi Minh, Cong ty Cho thue Tai chinh (SacombankLEASING) thuoc Sacombank phoi hop cung Tap doan Tai chinh Quoc te (IFC) thuoc Ngan hang The gioi (WB) se to chuc hoi thao chu de “Cho thue tai chinh - Cong cu tai chinh cua DN sau hoi nhap”.

 • Cong ty cho thue tai chinh khong duoc mua dau tu vao tai san co dinh cua minh qua 50 von tu co

  15:24 | Thứ hai 23/05/2005 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung qui dinh cua Nghi dinh so 65/2005/ND-CP do Thu tuong Chinh phu ban hanh ngay 19/5 ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 16/2001/ND-CP ngay 2/ 5/2001 cua Chinh phu ve to chuc va hoat dong cua Cong ty cho thue tai chinh.

 • TPHCM Ra mat cong ty cho thue tai chinh

  09:29 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  TPHCM Ra mat cong ty cho thue tai chinh

  Cong ty Cho thue Tai chinh Ngan hang Sai Gon Thuong Tin (SacombankLeasing) truc thuoc Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) vua chinh thuc khai truong va di vao hoat dong tai so 87A Ham Nghi, Quan 1, TP.HCM. Day la cong ty cho thue tai chinh dau tien cua khoi ngan hang thuong mai co phan tai Viet Nam voi so von dieu le len den 150 ty dong.

 • Ðieu chinh quyen han trong hoat dong cho thue tai chinh

  10:47 | Thứ năm 13/02/2003 (GMT+7)

  Do la quy dinh tai Thong tu so 01/TT-NHNN do Ngan hang Nha nuoc Viet Nam moi ban hanh.Thong tu nay cung quy dinh, truong hop ben thue khong tra duoc no dung han ma co van ban de nghi dieu chinh ky han tra no thi cong ty cho thue tai chinh duoc phep dieu chinh ky han tra no tien cho thue tai chinh. Truong hop khong co van ban de nghi thi se chuyen toan bo so du no thuc te cua hop dong sang no qua han.

 • TP HCM ra mat cong ty cho thue tai chinh

  16:49 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  TP HCM ra mat cong ty cho thue tai chinh

  Ngay 10/7, Cong ty Cho thue Tai chinh Ngan hang Sai Gon Thuong Tin (SacombankLeasing) chinh thuc di vao hoat dong. Day la cong ty cho thue tai chinh dau tien cua khoi ngan hang co phan tai Viet Nam.

 • Vietcombank se cho thue van hanh vao nam toi

  06:22 | Thứ ba 20/07/2004 (GMT+7)

  Vietcombank se cho thue van hanh vao nam toi

  Ong Dam Duc Long, Giam doc Cong ty Cho thue Tai chinh Vietcombank, cho biet hoi sang nay (19/7), cong ty se bat dau dich vu cho thue van hanh vao nam toi, nham dap ung nhu cau cua cac DN.

 • Cong ty cho thue tai chinh duoc cho thue van hanh

  14:23 | Thứ sáu 25/06/2004 (GMT+7)

  Cong ty cho thue tai chinh duoc cho thue van hanh

  Ngan hang Nha nuoc vua cho phep cac cong ty cho thue tai chinh duoc thuc hien hinh thuc moi: cho thue van hanh.

 • Sacombank lap cong ty cho thue tai chinh

  02:30 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc vua cho phep Ngan hang Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) lap Cong ty cho thue tai chinh Sacombank-LC voi von dieu le 100 ti dong. Sacombank-LC se nhan tien gui co ky han mot nam tro len va huy dong von tu cac nguon von trung dai han trong va ngoai nuoc... de thuc hien cac nghiep vu cho thue tai chinh.

 • Cho thue tai chinh phai nop thue

  08:27 | Thứ tư 27/03/2002 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ra thong tu huong dan thuc hien nghia vu thue doi voi cac hoat dong cho thue tai chinh, co hieu luc tu ngay 6/4/2002. Theo do, doi voi thue gia tri gia tang, thue thu nhap doanh nghiep, thue xuat nhap khau, ve nguyen tac, se thuc hien theo cac luat thue hien hanh.

 • Daewoo Capital nhay vao thi truong cho thue tai chinh

  09:15 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Hom qua, Cong ty tai chinh Daewoo Capital, cong bo mo Van phong dai dien tai Viet Nam, chuyen cung cap cac dich vu cho vay tieu dung, cho thue tai chinh, cho vay tin dung ca nhan va dau tu ngan hang. Cong ty nay dac biet chu trong toi viec ho tro tai chinh cho cac doanh nghiep vua va nho.

 • Nam 2005 Ngan hang ngoai thang lon

  06:30 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Nam 2005 Ngan hang ngoai thang lon

  Theo ong Kieu Huu Dung, Vu truong Vu cac Ngan hang va To chuc tin dung phi ngan hang, den cuoi nam 2005, da co tong cong 28 ngan hang nuoc ngoai mo chi nhanh tai Viet Nam, 4 ngan hang lien doanh va 3 cong ty cho thue tai chinh co von dau tu nuoc ngoai.

 • Tim ra nguon von

  08:05 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Tim ra nguon von

  Muon thanh cong trong kinh doanh, truoc het ban phai dam duong dau va vuot qua “cua ai” von. Tao von va quay vong von luon la nhung bai toan theo duoi suot cuoc doi kinh doanh cua ban va viec tim ra loi giai cho bai toan do se tao nen mot ban sac rieng, dong thoi khang dinh vi the cua ban tren thuong truong. Vay tim dau ra nguon von va lam the nao de giai bai toan ve von mot cach hieu qua nhat? Cau hoi do luon lam dau dau cac doanh nhan.

 • Doanh nghiep tu nhan tim den dich vu cho thue tai chinh

  05:59 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Theo cac cong ty cho thue tai chinh (CTTC), ngay cang nhieu doanh nghiep ngoai quoc doanh, dac biet la cac cong ty co phan va doanh nghiep tu nhan, tim den dich vu CTTC de doi moi may moc, thiet bi trong ke hoach mo rong san xuat, nang cao chat luong san pham.

 • Bat luat su nhan 3 ty dong chay an

  08:15 | Thứ sáu 17/06/2005 (GMT+7)

  Bat luat su nhan 3 ty dong chay an

  Ngay 16/6, tai Chi nhanh Van phong Luat su (LS) Ba Dinh, so 156 Ly Thuong Kiet, phuong 8, quan Tan Binh -TP HCM, Co quan Dieu tra Bo Cong an phoi hop voi Cong an tinh Binh Duong da bat qua tang LS Le Bao Quoc, 36 tuoi, Doan LS Ha Tinh, thuong tru duong Au Co, quan 11, TP HCM khi LS nay dang nhan tien chay an 2 ty dong va 30.000 USD.

 • Dua vao hoat dong Cong ty cho thue tai chinh ACB Leasing

  17:36 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Dua vao hoat dong Cong ty cho thue tai chinh ACB Leasing

  * ACB khai truong them 2 chi nhanh va phong giao dich Ngay 29.10, Cong ty cho thue tai chinh Ngan hang A Chau (ACB Leasing) da chinh thuc khai truong hoat dong tai Citilight Tower - lau 2, 45 Vo Thi Sau, P.Da Kao, Q.1, TP.HCM. Von dieu le cua ACB Leasing la 100 ti dong.

 • Mot luat su tong tien chay an 3 ty dong

  07:43 | Thứ sáu 17/06/2005 (GMT+7)

  Mot luat su tong tien chay an 3 ty dong

  9h15" ngay 16/6, tai 503 Ly Thuong Kiet, phuong 8, Tan Binh, TP HCM, Co quan dieu tra, Bo Cong an da bat qua tang luat su Le Bao Quoc (Doan Luat su tinh Ha Tinh) dang nhan 2 ty dong va 30.000 USD de "chay an". Day la so tien cua ba Tran Thi Ngoc - nguoi sap nhan lai dat tu vu kien dan su o Binh Duong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0