cho hoat dong

Friday, 27/05/2016 11:33
 • Thieu kinh phi cho hoat dong Doan Thao go theo huong nao

  08:22 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Thieu kinh phi cho hoat dong Doan Thao go theo huong nao

  TP - Hien nay, tai hang tram xa vung sau, vung dac biet kho khan, kinh phi cho hoat dong Doan mot nam chi von ven chung vai tram ngan dong.

 • Tang thu nhap cho vien chuc tu kinh phi tiet kiem

  08:19 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Theo thong tu 76/2006/TT-BTC vua duoc Bo Tai chinh ban hanh thi co quan Nha nuoc thuc hien co che tu chu, tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh; don vi su nghiep cong lap tu chu ve tai chinh, bo may bien che duoc su dung kinh phi tiet kiem duoc do thuc hanh tiet kiem, chong lang phi de chi cho hoat dong cua don vi va tang thu nhap cho can bo, cong nhan, vien chuc va nguoi lao dong trong don vi. Doi voi co quan chua tu chu ve tai..

 • Hop ban viec ho tro kinh phi cho hoat dong Hoi KH co so

  17:44 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 31/5, tai tru so Bo Tai chinh, Lanh dao Bo Tai chinh va Lanh dao Hoi Khuyen hoc Viet Nam da co cuoc hop giua hai co quan de trao doi ve viec thuc hien co che chinh sach ho tro kinh phi cho hoat dong cua Hoi Khuyen hoc theo tinh than thong bao cua Van phong Chinh phu va trien khai thuc hien Chi thi 11 - CT/T.U cua Bo Chinh tri ban hanh ngay 13/4/2007.

 • Magnesium rat tot cho hoat dong nao bo

  11:36 | Thứ ba 14/12/2004 (GMT+7)

  Magnesium rat tot cho hoat dong nao bo

  Cung voi cac nhan to quan trong khac giup ban co mot than the khoe manh, Magnesium rat tot cho hoat dong nao bo cua nguoi truong thanh, dac biet cho nhung nhung nguoi tu tuoi trung nien tro len von duoc biet den la de mac chung benh suy giam tri nho, mot cuoc nghien cuu cua cac nha khoa hoc da khang dinh nhu tren trong tap chi Neuron, phat hanh thang 12/2004.

 • Ung ho 65 trieu dong cho hoat dong tu thien xa hoi

  23:57 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Ung ho 65 trieu dong cho hoat dong tu thien xa hoi

  Sang 21.6, anh Lam Tan Loi - chu doanh nghiep Vong xep Duy Loi, da den toa soan Bao Thanh Nien ung ho 65 trieu dong cho hoat dong xa hoi, tu thien, trong do cho 100 ca mo mat cho nguoi dan mu, ngheo tinh Quang Binh vao ngay 28.6.2007, tri gia 50 trieu dong, 15 trieu con lai, giup them de em Tran Thai Khanh Dan (thon Nhon Son, xa Van Hai, TX Phan Rang - Thap Cham, Ninh Thuan) du tien nhap vien mo tim vao dau thang 7.2007.

 • My chi 43 5 ty USD cho hoat dong tinh bao 2007

  07:35 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  My chi 43 5 ty USD cho hoat dong tinh bao 2007

  My tiet lo da chi 43,5 ty USD cho hoat dong tinh bao trong suot nam 2007. Day la lan dau tien con so nay duoc cong khai trong gan mot thap ky qua. Giam doc tinh bao quoc gia MyGiam doc tinh bao quoc gia Mike McConnell cho biet ong se khong cung cap chi tiet ve cach so tien nay duoc chi tieu vi dieu do co the gay hai cho an ninh quoc gia. Viec cong khai so tien tren duoc quy dinh trong mot dao luat do Quoc hoi My thong qua hoi nam ngoai. Luat quy dinh tong ngan..

 • Dau tu 300 ty dong cho hoat dong khoa hoc cong nghe

  09:35 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  TP - Bo GD-DT du kien dau tu 300 ty dong cho hoat dong khoa hoc cong nghe nam 2007, trong do, chi nghien cuu khoa hoc va cong nghe: 188,5 ty dong, tang cuong nang luc nghien cuu: 93,5 ty dong, Quy luong va hoat dong bo may: 27,4 ty dong...

 • Thieu kinh phi hoat dong Doan Thao go theo huong nao tiep theo

  15:08 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Thieu kinh phi hoat dong Doan Thao go theo huong nao tiep theo

  TP - Qua trinh khao sat tai 5 tinh TP (gom: Lang Son, Phu Tho, Thai Binh, Hai Phong, Ha Noi) cho thay, kinh phi cho hoat dong Doan dang gap nhieu kho khan.

 • Can bo thieu gay kho cho hoat dong tu phap

  00:30 | Thứ tư 14/06/2006 (GMT+7)

  Can bo thieu gay kho cho hoat dong tu phap

  Chieu 13-6, Quoc hoi da thao luan ve viec cac co quan tien hanh to tung cap quan, huyen, thi xa, thanh pho truc thuoc tinh thuc hien tham quyen moi theo qui dinh cua Bo luat to tung hinh su va to tung dan su.

 • Tu 16 Thuc hien quy trinh thu tuc Hai quan moi

  10:12 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Tu 16 Thuc hien quy trinh thu tuc Hai quan moi

  Tong cuc Hai quan vua co quyet dinh so 874/QÐ-TCHQ ban hanh kem theo Quy trinh thu tuc hai quan moi doi voi hang hoa xuat nhap khau thuong mai ap dung tu 1/6, thay the Quyet dinh so 1951/QÐ-TCHQ ngay 19/12/2005. Ve co ban, Quy trinh thu tuc hai quan moi ngan gon, khoa hoc hon, minh bach hoa trach nhiem va quyen han cua tung can bo cong chuc hai quan. Quy trinh da rut ngan toi da thoi gian lam thu tuc hai quan, tao thong thoang ma van chat che trong quan ly...

 • Prudential tai tro cho hoat dong nhan dao tai cac tinh mien Trung

  10:47 | Thứ năm 04/12/2003 (GMT+7)

  Prudential tai tro cho hoat dong nhan dao tai cac tinh mien Trung

  Dai dien Cong ty Bao hiem nhan tho Prudential Viet Nam - ong Huynh Thanh Phong - Tong giam doc, da truc tiep trao tam sec tri gia 200 trieu dong cho ong Nguyen Thanh Tai - Pho chu tich UBND TP Ho Chi Minh de dong gop vao hoat dong nhan dao cua TP Ho Chi Minh tai cac tinh mien Trung vao chieu ngay 2/12/2003 tai UBND TP Ho Chi Minh.

 • Mot nua thoi gian luot web danh cho noi dung

  15:00 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Mot nua thoi gian luot web danh cho noi dung

  Nguoi dung Internet danh toi mot nua thoi gian len mang cua minh de doc tin tuc hoac cac noi dung giai tri, nhieu hon han cac hoat dong truc tuyen khac nhu gui thu dien tu, di shopping truc tuyen hoac tim kiem thong tin. Day la ket qua mot nghien cuu duoc thuc hien boi Nielsen/NetRatings keo dai trong suot 4 nam va moi duoc Hiep hoi cac nha xuat ban My cho cong bo rong rai hoi dau tuan nay. Theo do, Nielsen/NetRatings nhan thay khoang thoi gian nguoi dung..

 • Chua cap phep cho hoat dong kinh doanh karaoke vu truong

  11:26 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Hom qua (16-8), Van phong Chinh phu da co van ban thong bao y kien cua Thu tuong Chinh phu ve viec cap giay chung nhan dang ky kinh doanh va giay phep kinh doanh karaoke, vu truong.

 • Viet Nam van la diem den kho khan cho hoat dong kinh doanh

  08:14 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Viet Nam van la diem den kho khan cho hoat dong kinh doanh

  Theo danh gia cua To chuc Tai chinh Quoc te (IFC) va Ngan hang The gioi (WB), mac du da co su thay doi mot so quy dinh quan trong, Viet Nam van xep hang 104/175 (tut 6 bac) quoc gia ve muc do thuan loi cua moi truong kinh doanh.

 • Tin ngan hang ngay 125

  17:00 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  Tin ngan hang ngay 125

  * Techcombank dat danh hieu “Ngan hang co thanh tich xuat sac trong hoat dong thanh toan quoc te nam 2005” cho Techcombank. * Ngan hang TMCP Phuong Dong duoc kinh doanh vang tai nuoc ngoai. * Hom nay, Techcombank lan thu 3 nhan giai thuong “ Ngan hang co hoat dong thanh toan quoc te xuat sac trong nam 2005”, ngan hang trao chung nhan lan nay la ngan hang Wachovia, ngan hang lon thu tu nuoc My ve mat tai san. Truoc do, Techcombank cung nhan duoc cac giai..

 • Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  18:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  Sang 7/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe To trinh cua Chinh phu ve cac du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; du an Luat hoat dong Chu thap do va cac bao cao tham tra cac du an luat nay. Mo dau phien hop, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, trinh bay to trinh du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc. Theo do, trong..

 • My se chi ngan sach khac phuc hau qua chat doc da cam o VN

  06:27 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi My se phan bo ngan sach cho hoat dong khac phuc hau qua chat doc da cam/dioxin o VN. Day la tuyen bo cua dac phai vien Tieu ban phan bo ngan sach cho cac hoat dong o nuoc ngoai cua Thuong vien My hom qua 17-12 tai Ha Noi. Day la lan dau tien chinh quyen My truc tiep chi ngan sach cho hoat dong khac phuc hau qua chat doc da cam o VN.

 • Can tuyen truyen sau rong hon nua cho hoat dong cua Hoi Khuyen hoc

  16:15 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung tran tro cua Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang sau khi ket thuc buoi lam viec keo dai hon 4 tieng voi Hoi Khuyen hoc Viet Nam, sang 17/10.

 • Ninh Hoa Khanh Hoa Ho tro kinh phi cho hoat dong Hoi

  17:21 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Ngay sau hoc ky I/2006 - 2007, Hoi Khuyen hoc huyen tiep tuc chi dao cac chi hoi nha truong tich cuc huong ung cuoc van dong khuyen hoc - khuyen tai, nang cao chat luong giao duc, phoi hop voi cac hoi cha me hoc sinh thuc hien cuoc van dong cua Bo Giao duc - Dao tao.

 • Uy ban TDTT lap kinh phi hoat dong nam 2005 Bong da duoc dau tu nhieu tien nhat

  22:20 | Thứ ba 15/02/2005 (GMT+7)

  Chuan bi cho SEA Games 23, Vu the thao thanh tich cao II - Uy ban TDTT vua lap kinh phi du tru cho hoat dong nam 2005. Rieng cac khoan chi cho hoat dong quoc noi da len toi 20,7 ti dong, gom tien thuong la 1,2 ti dong, chi su nghiep chiem 19,5 ti dong, trong do tap huan trong nuoc cua cac doi tuyen quoc gia la 14 ti dong, to chuc cac giai quoc gia la 2,4 ti dong, chuyen gia bong da: 2 ti dong. Chi quoc te la gan 1,3 trieu USD (tap huan va thi dau nuoc ngoai hon..

 • Xu ly no ton dong de co phan hoa ngan hang

  14:04 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Xu ly no ton dong de co phan hoa ngan hang

  Phac thao buc tranh no ton dong Tai Hoi thao "Xu ly no ton dong o Viet Nam Thuc trang, kho khan va nhung kien nghi chinh sach" duoc Bo Tai chinh to chuc cuoi thang 6/2006, cac chuyen gia deu nhan dinh rat kho co the dua ra mot buc tranh day du ve tinh hinh no dong trong khoi doanh nghiep Nha nuoc va He thong ngan hang. Theo so lieu dieu tra tai 108 Tong cong ty 90, 91, cua Cty Mekong (don vi tu van cho du an) so no that thu ton dong tinh den het ngay 31/12/2005..

 • Phu Yen 60.000 USD cho hoat dong phong chong mu loa

  11:13 | Thứ năm 22/04/2004 (GMT+7)

  Moi day, Trung tam Mat Phu Yen da tiep nhan va trien khai du an “Nang cao chat luong hoat dong phong chong mu loa voi tong kinh phi 60.000 USD do to chuc Pred Holllow (Uc) tai tro.

 • Marketing trong tuyen dung nhan su Chinh sach thu hut nhan tai cua cac cong ty

  09:39 | Thứ bảy 06/05/2006 (GMT+7)

  Tu khi xa hoi hinh thanh nguoi thue nhan cong va nguoi lao dong, thi da bat dau co moi quan he giua nguoi lao dong va nguoi tuyen dung lao dong. Nhung chi khi lao dong, dac biet la chat xam, tro thanh tai san gia tri quyet dinh thang loi cua cac cong ty tren thuong truong, cac nha tuyen dung lao dong moi that su chu trong vao viec thu hut nhung nhan tai phu hop nhat cho hoat dong kinh doanh cua minh.

 • Duy tri nang luong va the luc cho hoat dong tri oc

  17:03 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Duy tri nang luong va the luc cho hoat dong tri oc

  Ngoai viec sap xep thoi gian nghi ngoi hop ly, ngu du, ngu sau can phai co mot che do dinh duong phu hop cho nao. Theo cac nha nghien cuu co it nhat 6 loai duong chat can thiet cho cac chuc nang cua nao.

 • Moi nguoi dan TP HCM se co 2 m2 dat choi the thao

  14:33 | Thứ sáu 13/06/2003 (GMT+7)

  Thanh pho hien co 525 ha dat danh cho hoat dong the duc the thao, binh quan chua toi 1 m2/nguoi. Theo de an “Quy hoach phat trien mang luoi co so vat chat nganh the duc the thao den nam 2020” vua duoc UBND thanh pho phe duyet, de dat muc tieu 2 m2/nguoi, thanh pho can phai co 1.518 ha nua.

 • Lam tac van duoc bao che lam ngo cho hoat dong

  10:15 | Thứ sáu 04/07/2003 (GMT+7)

  Cuc truong Cuc Kiem lam Nguyen Ba Thu nhan dinh nhu vay ve te nan chat pha rung, san ban, buon ban dong vat rung hoang da. Ong thua nhan day la trach nhiem cua nganh kiem lam, va con do chinh quyen, co quan bao ve phap luat cac dia phuong chua tich cuc ho tro kiem lam lam nhiem vu.

 • DTDD co loi cho hoat dong cua nao

  01:28 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Cac nha nghien cuu thuoc Vien Than kinh quoc gia Y vua cong bo mot ket qua nghien cuu khang dinh rang song dien thoai di dong (DTDD) luon co tac dung lam cho nao bo hoat dong linh hoat hon va hoan toan chang co moi lien he gi den chung ung thu nao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0