chinh sach tien luong

Sunday, 29/05/2016 08:54
 • Can thuc hien ngay lo trinh thong nhat luong toi thieu

  21:40 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Can thuc hien ngay lo trinh thong nhat luong toi thieu

  Theo ong Nguyen Huu Dung, Vien truong Vien Khoa hoc lao dong va xa hoi (Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi), hien con rat nhieu viec phai lam de dieu chinh chinh sach tien luong hien hanh cua Viet Nam cho phu hop voi tien trinh hoi nhap kinh te quoc te va gia nhap WTO. Phong vien: Nhieu y kien cho rang, tien luong nguoi lao dong nhan duoc hien nay van chua hoan ton la gia tien cong cua ho theo thi truong. Dung vay khong, thua ong? Ong Nguyen Huu Dung: Y kien do..

 • Se co 3 co che luong khac nhau

  08:25 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  Se co 3 co che luong khac nhau

  Theo du kien, trong nam 2007 muc tien luong toi thieu se tang dan o muc 15-20%/nam. Truoc nhung thach thuc trong hoi nhap va nhung diem bat cap trong chinh sach chi tra luong. Bao chi da co cuoc trao doi voi Bo truong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi Nguyen Thi Hang ve van de nay. * Ba nhan dinh nhu the nao khi co y kien cho rang, buoc vao hoi nhap nen kinh te the gioi, cac doanh nghiep Viet Nam rat can mot “san choi chung” ve tien luong? So voi yeu cau thuc..

 • Sap danh gia lai chinh sach tien luong 2003 2007

  22:32 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Sap danh gia lai chinh sach tien luong 2003 2007

  Nham giup Chinh phu (CP) theo doi, don doc cac bo, nganh, dia phuong trong viec thuc hien chinh sach tien luong, BHXH, Thu tuong CP da ban hanh quyet dinh ve viec thanh lap "Ban Chi dao nghien cuu va thuc hien cai cach chinh sach tien luong Nha nuoc" (goi tat la Ban Chi dao tien luong Nha nuoc).

 • Vao WTO tien luong xac dinh tren co so nao

  09:13 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Vao WTO tien luong xac dinh tren co so nao

  Hien nay, viec duy tri 3 muc luong toi thieu giua 3 loai hinh doanh nghiep da the hien su phan biet doi xu. Viec khong che muc luong trong doanh nghiep Nha nuoc, quy dinh ve thang bang luong cung the hien su bao ho cua Nha nuoc. Nhung dieu nay la khong phu hop khi Viet Nam tham gia WTO. Do la y kien cua ong Nguyen Huu Dung, Vien truong Vien Khoa hoc lao dong va xa hoi. * Co y kien cho rang con qua nhieu viec phai lam de dieu chinh chinh sach tien luong hien hanh..

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Tha o lua n chi nh sa ch tie n luong va ba o hie m xa ho i

  11:09 | Thứ năm 29/05/2003 (GMT+7)

  Trong hai ngay 28 va 29/5, Chinh phu hop phien thuong ky thang 5 duoi su chu tri cua Thu tuong Phan Van Khai va cac Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung, Pham Gia Khiem. Trong ngay lam viec thu nhat, cac thanh vien Chinh phu tap trung thao luan De an Cai cach chinh sach tien luong, chinh sach bao hiem xa hoi va tro cap uu dai doi voi nguoi co cong.

 • Giu vung hoa binh on dinh de phat trien kinh te xa hoi

  10:11 | Chủ nhật 13/07/2003 (GMT+7)

  Giu vung hoa binh on dinh de phat trien kinh te xa hoi

  Hoi nghi lan thu tam BCH Trung uong Dang Cong san VN (khoa IX), do Tong bi thu Nong Duc Manh chu tri, da ket thuc sang 12/7, tai Ha Noi. Hoi nghi thong qua Nghi quyet ve Chien luoc bao ve To quoc trong tinh hinh moi, cho y kien ve de an cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong.

 • Chinh sach tien luong khi vao WTO

  02:58 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Chinh sach tien luong khi vao WTO

  Theo ong Nguyen Huu Dung, Vien truong Vien Khoa hoc lao dong va xa hoi, viec duy tri 3 muc luong toi thieu giua 3 loai hinh doanh nghiep nhu hien nay la the hien su phan biet doi xu.

 • Su ky vong o Chinh phu nhiem ky moi

  09:04 | Thứ năm 19/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 16/7, Chinh phu nhiem ky 2002 - 2007 da hop phien cuoi cung. Tai phien hop nay Chinh phu da nghe va thao luan tom tat cac de an: Tiep tuc cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap nguoi co cong giai doan 2008 - 2010; Du thao Nghi dinh huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Doanh nghiep; Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. Trong cac van de tren co 2 van de thoi su nong bong tac dong tieu cuc..

 • Giao vien dung lop duoc phu cap uu dai 50

  20:42 | Thứ tư 24/03/2004 (GMT+7)

  Giao vien dung lop duoc phu cap uu dai 50

  Day la de xuat cua To cong tac nghien cuu cai tien chinh sach tien luong nganh GD-DT trong du thao thang bang luong va phuong an chuyen xep luong doi voi nha giao. Ngoai ra, To cung de xuat luong nha giao can co du 16 ngach nhu da quy dinh.

 • Se co 3 co che luong khac nhau

  16:48 | Thứ hai 12/02/2007 (GMT+7)

  Se co 3 co che luong khac nhau

  Noi ve cac buoc cai cach tien luong sap toi, ba Nguyen Thi Hang, Bo truong Bo LD-TB-XH cho biet se nghien cuu de tach chinh sach luong cua 3 khu vuc voi 3 co che khac nhau gom khu vuc hanh chinh Nha nuoc, khu vuc su nghiep va khu vuc san xuat kinh doanh.

 • Luong doanh nghiep theo co che thi truong

  15:22 | Thứ hai 12/02/2007 (GMT+7)

  Luong doanh nghiep theo co che thi truong

  Bo truong LDTB-XH Nguyen Thi Hang cho biet, tien luong khu vuc san xuat kinh doanh se duoc cai cach theo huong: duoc tinh tu ket qua san xuat kinh doanh va theo co che tien luong thi truong.

 • Tang luong se khong keo theo tang gia

  17:45 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Tang luong se khong keo theo tang gia

  Luong toi thieu (LTT) len 350.000 dong/thang bat dau tu 1-10-2005 la mot tin vui. Tin vui do cang lon hon khi co quan chiu trach nhiem tham muu tang luong khang dinh se khong co chuyen tang gia.

 • Se co 3 co che luong khac nhau

  11:16 | Thứ hai 12/02/2007 (GMT+7)

  Se co 3 co che luong khac nhau

  Ba Nguyen Thi Hang, Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, noi ve cac buoc cai cach tien luong sap toi.

 • Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

  20:02 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Tiep tuc trien khai chuong trinh lam viec toan khoa nham thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, trong cac ngay tu 14 den 22/01/2008, tai Thu do Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hop Hoi nghi lan thu sau.

 • Se thong nhat muc luong toi thieu

  08:21 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Se thong nhat muc luong toi thieu

  Se ap dung thong nhat muc luong toi thieu giua 3 loai hinh doanh nghiep (nha nuoc, ngoai quoc doanh, co von dau tu nuoc ngoai) de tao binh dang - Day la thong tin moi nhat duoc dua ra tai hoi thao do Bo LD-TB-XH va To chuc Lao dong quoc te (ILO), to chuc sang 18/7 tai Ha Noi. Chua binh dang TS. Pham Minh Huan - Vu truong Vu Tien luong - Tien cong (Bo LD-TB-XH) cho biet, muc luong toi thieu chung hien nay duoc tiep can tu 4 phuong phap (theo De an cai cach chinh..

 • Luong toi thieu co the tang 400.000 dong mot thang

  09:23 | Thứ tư 09/05/2001 (GMT+7)

  Luong toi thieu co the tang 400.000 dong mot thang

  Tuy nhien de dat duoc dieu nay, chung ta phai khac phuc duoc 4 ton tai cua chinh sach tien luong hien nay. Do la giam so nguoi huong luong tu ngan sach, sap xep lai doi tuong, he thong bac luong va phai tiet kiem. Day la ket luan dua ra ngay hom qua (8/4), tai hoi thao “Cai cach chinh sach tien luong nha nuoc”.

 • Rac roi nhu luong cong chuc

  13:45 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Rac roi nhu luong cong chuc

  Buc xuc lon nhat cua chinh sach tien luong hien nay la su rac roi va thieu khoa hoc trong co che xay dung va quan ly no. Va moi lan dieu chinh la moi lan chap va.

 • Chinh sach tien luong chua dap ung duoc nhung xu li cu the

  14:01 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi da nhan manh nhu vay khi tra loi cau hoi ve viec Ha Noi chua thu hut duoc cac ki su do thi vao lam trong bo may hanh chinh. Ong Nghi cung cho rang, Ha Noi khong the dat ra chinh sach rieng de giai quyet van de...

 • Luong moi Se phai cho den dau nam moi

  14:19 | Thứ năm 25/11/2004 (GMT+7)

  Luong moi Se phai cho den dau nam moi

  Chi con vai ngay nua la het thang 11, thoi diem can bo va cong chuc se duoc nhan luong moi. Tuy nhien, den hom nay (25/11) De an Cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap cho nguoi co cong van chua co dau hieu duoc trien khai, trong khi do khong it nguoi lo lang ve tinh trang gia ca leo thang.

 • Luong moi se linh truoc tet

  12:00 | Thứ hai 27/12/2004 (GMT+7)

  Luong moi se linh truoc tet

  Tra loi TS ben le cuoc hop bao cong bo cac van ban qui dinh ve che do tien luong moi (ngay 25-12), Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung cho biet.

 • Tra luong theo vi tri cong viec

  14:16 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Tra luong theo vi tri cong viec

  Le ra luong la mot cong cu huu hieu de dieu hanh vi mo, thuc day phat trien, nhung do chung ta chua thay doi duoc quan niem lac hau ve luong va chinh sach tien luong nen luong da khong tro thanh dong luc de can bo cong chuc tan tuy phuc vu quoc gia... Ong Tran Dinh Thien, pho vien truong Vien Kinh te VN, trao doi voi TS Cuoi Tuan xung quanh van de nay.

 • Se tach bao hiem xa hoi ra khoi luong toi thieu

  00:04 | Thứ sáu 23/09/2005 (GMT+7)

  Tai hoi thao ve chinh sach tien luong trong tien trinh hoi nhap do Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, To chuc Lao dong quoc te, Chuong trinh phat trien Lien Hiep Quoc phoi hop to chuc hom 22/9, cac chuyen gia kinh te quoc te cho rang, hien luong toi thieu o Viet Nam dang phai ganh qua nhieu nhiem vu: bao hiem xa hoi, luong huu... vi vay gay ganh nang cho ngan sach nha nuoc moi khi dat van de tang luong.

 • Can xem lai toan bo chinh sach tien luong

  20:19 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Can xem lai toan bo chinh sach tien luong

  Sang 6/6, trao doi voi bao gioi ben le Quoc hoi, Pho chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi Dang Nhu Loi cho rang, chinh sach luong dang kim ham kha nang san xuat. Ong Loi lay dan chung ve viec tra luong kieu cao bang trong khoi su nghiep hanh chinh va su bat hop ly cua thang bang luong trong doanh nghiep nha nuoc. Phong vien da co buoi trao doi voi ong xung quanh van de nay.

 • Vi sao cham thuc hien dieu chinh tien luong

  00:08 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Vi sao cham thuc hien dieu chinh tien luong

  Cho den tan bay gio, 7 thang sau thoi diem an dinh thuc hien dieu chinh tien luong buoc 1 theo De an cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap nguoi co cong cua Chinh phu (1/10/2004), rat nhieu trong so 9 doi tuong duoc dieu chinh luong van chua duoc huong luong theo quan he tien luong moi. Uy ban Thuong vu Quoc hoi da yeu cau Chinh phu phai co bao cao giai trinh ve su cham tre nay.

 • Chinh phu hop phien cuoi cung truoc ky hop QH

  22:53 | Thứ hai 16/07/2007 (GMT+7)

  Chinh phu hop phien cuoi cung truoc ky hop QH

  Ngay 16/7, Chinh phu da hop phien thuong ky thang 7, xem xet de an cai cach cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap nguoi co cong giai doan 2008 – 2010, Du thao Nghi dinh huong dan chi tiet mot so dieu cua Luat Doanh nghiep va thao luan xung quanh van de gia chuyen nhuong quyen su dung dat.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0