chien luoc phat trien kinh te

Saturday, 28/05/2016 01:08
 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Bo KH DT keu goi y kien cho Chien luoc phat trien 2011 2020

  10:04 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Bo KH DT keu goi y kien cho Chien luoc phat trien 2011 2020

  Bo Ke hoach - Dau tu vua chinh thuc co thu keu goi cac nha khoa hoc, cac nha quan ly o trong nuoc; kieu bao o nuoc ngoai va cac chuyen gia quoc te de xuat y kien de xay dung De cuong Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011 - 2020.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Hau sinh kha uy la tieu chi cua su nghiep hung thinh phat dat

  00:11 | Thứ tư 31/12/2003 (GMT+7)

  Hau sinh kha uy la tieu chi cua su nghiep hung thinh phat dat

  ... Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang xac dinh "Phat huy suc manh toan dan toc, tiep tuc doi moi, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia". Muc tieu chien luoc phat trien kinh te - xa hoi cua chung ta trong 10 nam dau the ky nay la dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, nang cao ro ret doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot..

 • Bo Ke hoach Dau tu keu goi y tuong phat trien dat nuoc

  15:19 | Thứ ba 27/03/2007 (GMT+7)

  Bo Ke hoach Dau tu keu goi y tuong phat trien dat nuoc

  Vua qua, tren trang web www.mpi.gov.vn, Bo Ke hoach - Dau tu da co thu moi cac nha khoa hoc, cac nha quan ly trong nuoc, kieu bao Viet Nam o nuoc ngoai, cac chuyen gia quoc te de xuat y tuong, chien luoc phat trien kinh te - xa hoi dat nuoc.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Xay dung de cuong chien luoc phat trien KT XH 2011 2020

  22:26 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Xay dung de cuong chien luoc phat trien KT XH 2011 2020

  Thu tuong da co cong van yeu cau Bo Ke hoach va Dau tu, Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam xay dung De cuong Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011 - 2020.

 • Xay dung De cuong Chien luoc phat trien kinh te xa hoi 2011 2020

  09:27 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co cong van yeu cau Bo Ke hoach va Dau tu, Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam xay dung De cuong Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011 - 2020.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Xay dung De cuong Chien luoc phat trien KT XH 10 nam 2011 2020

  10:08 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 25/1, Thu tuong Chinh phu da co cong van yeu cau Bo Ke hoach va Dau tu, Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam xay dung De cuong Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011 - 2020.

 • Nang luc lanh dao cua Dang can duoc the hien toan dien

  22:24 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Nang luc lanh dao cua Dang can duoc the hien toan dien

  Ngay 18/1, tai phien be mac Hoi nghi Trung uong 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa IX), Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu. Sau day la toan van bai phat bieu: Sau 8 ngay lam viec khan truong, tap trung tri tue, phat huy dan chu va tinh than trach nhiem cao, Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang da hoan thanh nhung nhiem vu de ra: hoan thien cac du thao van kien, chuan bi mot buoc quan trong nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa X. Hoi..

 • Khi co ban tay con nguoi lam du lich bien dep hon va hai ra tien hon

  09:02 | Chủ nhật 13/05/2007 (GMT+7)

  Khi co ban tay con nguoi lam du lich bien dep hon va hai ra tien hon

  Thuc hien tinh than Nghi quyet Trung uong 4 (NQTW 4) ve chien luoc phat trien kinh te bien, Tong cuc du lich Viet Nam vua co dot khao sat tai cac tinh ven bien mien Trung. Nhan dip khao sat phat trien du lich tai Mui Ne - Phan Thiet (Binh Thuan), Tong cuc truong Tong cuc du lich Hoang Tuan Anh da co cuoc tra loi phong van Bao Thanh Nien, ong cho biet:

 • Viet Nam no luc bao dam thuc hien quyen tre em

  00:32 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Trong cuoc tiep Pho giam doc dieu hanh Quy Nhi dong Lien Hiep Quoc (UNICEF) Kul Gautam, chieu 27.3, tai Ha Noi, Pho chu tich Quoc hoi (QH) Truong Quang Duoc da khang dinh: Viet Nam luon het suc no luc thuc hien nghiem cac cam ket quoc te ve bao ve quyen tre em; day cung la mot trong nhung muc tieu uu tien hang dau trong chien luoc phat trien kinh te - xa hoi cua Viet Nam.

 • Nghich ly cua van de xuat khau lao dong

  15:18 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  Nghich ly cua van de xuat khau lao dong

  Xuat khau lao dong can duoc phan tich tren binh dien the gioi va dat trong toan cuc cua qua trinh phat trien de thay ro hon ban chat cua van de va co chinh sach dung dan.

 • Dai hoc Havard gop y ve chien luoc phat trien KTXH cua VN

  08:09 | Thứ tư 16/01/2008 (GMT+7)

  Dai hoc Havard gop y ve chien luoc phat trien KTXH cua VN

  Chieu 15/1, phat bieu tai buoi tiep GS Thomas Vellery - GD chuong trinh VN cua DH Havard (Hoa Ky), Thu tuong Nguyen Tan Dung mong muon cac GS DH Havard tiep tuc gop y ve chien luoc phat trien KT-XH cua VN, nhat la trong dieu hanh chinh sach tai chinh, kinh te vi mo... Cam on Thu tuong da danh thoi gian tiep, giao su Thomas Vellery va cac cong su cua ong da chuyen toi Thu tuong Nguyen Tan Dung bao cao phan bien gop y ve chien luoc phat trien kinh te - xa hoi cua..

 • Quang Nam Hoan tat qui hoach tong the bao ton khu di tich My Son

  19:37 | Thứ hai 05/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 5/1, Pho Giam doc So VH-TT tinh Tran Van Phi cho biet : Vien Bao ton di tich (Bo VH-TT) da hoan tat qua trinh lap qui hoach tong the bao ton khu di tich My Son - Di san van hoa the gioi. Viec lap qui hoach tong the du di tich My Son nham day manh hon nua chien luoc phat trien kinh te du lich cho toan vung, phat huy tac dung dong thoi dinh huong khai thac tiem nang du lich va bao ton, ton tao tai khu di tich, dinh huong tat ca cac hang muc tai cac khu vuc 1,..

 • Khac phuc tinh trang chong cheo giua Dang va Nha nuoc

  16:58 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Khac phuc tinh trang chong cheo giua Dang va Nha nuoc

  Sang 15/1/2007, tai Ha Noi Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da chinh thuc khai mac. Tong Bi thu Nong Duc Manh da toi du va co bai phat bieu khai mac quan trong chi dao Hoi nghi. Hoi nghi Trung uong 4 lan nay Ban Chap hanh Trung uong se ban cac van de ve phuong huong chuan bi bau cu Quoc hoi khoa XII; tiep tuc sap xep, kien toan bo may to chuc cac ban dang va co quan nha nuoc; ve mot so chu truong, chinh sach lon phat trien kinh te sau..

 • Su ky vong o Chinh phu nhiem ky moi

  09:04 | Thứ năm 19/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 16/7, Chinh phu nhiem ky 2002 - 2007 da hop phien cuoi cung. Tai phien hop nay Chinh phu da nghe va thao luan tom tat cac de an: Tiep tuc cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap nguoi co cong giai doan 2008 - 2010; Du thao Nghi dinh huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Doanh nghiep; Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. Trong cac van de tren co 2 van de thoi su nong bong tac dong tieu cuc..

 • Chien luoc quoc gia ve vay va tra no nuoc ngoai den 2010

  14:21 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Chien luoc quoc gia ve vay va tra no nuoc ngoai den 2010

  Ngay 23/6, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh so 150/2006/QD-TTg ban hanh Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien “Chien luoc quoc gia ve vay va tra no nuoc ngoai den nam 2010”. Chuong trinh hanh dong tap trung vao 3 noi dung chinh, gom: hoach dinh chinh sach quan ly vay va tra no nuoc ngoai; hoan thien khuon kho phap ly va the che trong quan ly no nuoc ngoai; thu thap, tong hop, bao cao, chia se, cong bo thong tin va dao tao can bo ve quan ly no..

 • Festival Bien 2006 Thieu chat bien

  09:07 | Thứ tư 12/04/2006 (GMT+7)

  Festival Bien 2006 Thieu chat bien

  Co gang gan cac hoat dong voi bien, dien ra tren bien... nhung cai chat bien trong mot festival ve bien de nguoi ta an tuong ve no, duong nhu van chua hien hinh ro net. Toi 11/4 le khai mac festival bien Ba Ria - Vung Tau 2006 moi chinh thuc dien ra, nhung tu sang som cung ngay, nhung loat dan ren vang cua hai khau than cong tram tuoi tren Bach Dinh da bao hieu cac hoat dong cua festival da bat dau Tim "chat" bien trong festival bien Ban to chuc da xay dung mot..

 • Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  08:51 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  Vai ngay qua, nguoi lao dong rat quan tam ve du luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) voi nhung cach tinh gay xon xao du luan. De lam ro hon nhung van de xung quanh du luat thue TNCN, PV Bao chi da co cuoc phong van ba Nguyen Thi Cuc - Pho tong cuc truong Tong cuc Thue. Ba Cuc cho biet: Cho den thoi diem nay, Ban soan thao Luat thue TNCN chua co mot phuong an chinh thuc nao ve thue TNCN. Luat thue TNCN se co cach tinh thue hoan toan khac va thu nhap chiu thue cung..

 • Be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa X

  10:14 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa X

  Sau 10 ngay lam viec khan truong, voi tinh than trach nhiem cao, chieu 14/7, tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da be mac. Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai dien van be mac quan trong. Trong cac ngay lam viec, Ban Chap hanh Trung uong da nghe bao cao va thao luan cac de an: Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi; Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat cua Dang; Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang..

 • Nghich ly cua van de xuat khau lao dong

  12:05 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  Nghich ly cua van de xuat khau lao dong

  Xuat khau lao dong can duoc phan tich tren binh dien the gioi va dat trong toan cuc cua qua trinh phat trien de thay ro hon ban chat cua van de va co chinh sach dung dan.

 • Truong Sa se la cho dua vung chac cho ngu dan

  14:37 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Truong Sa se la cho dua vung chac cho ngu dan

  Ngay sau khi ket thuc chuyen tham va kiem tra Quan dao Truong Sa, Thieu tuong, Pho Chinh uy, Chuan do doc Hai quan Tran Thanh Huyen da tra loi phong van TS ve chien luoc phat trien kinh te gan voi quoc phong vung Quan dao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0