chia tach

Tuesday, 31/05/2016 09:02
 • Cac don vi da co phuong an chia tach Buu chinh Vien thong

  20:11 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Cac don vi da co phuong an chia tach Buu chinh Vien thong

  - De Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) som chinh thuc di vao hoat dong theo mo hinh Tap doan, viec chia tach Buu chinh, Vien thong (BCVT) tai cac don vi Buu dien tinh, thanh pho la mot trong nhung buoc chuan bi quan trong trong tien trinh nay. VNPT da to chuc “Hoi nghi tap huan chia tach BCVT Buu dien tinh, thanh pho” o 3 khu vuc mien Trung, mien Nam va mien Bac.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Lach nhach gia co phan chia tach

  08:38 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Lach nhach gia co phan chia tach

  Su len gia nhe cua mot so co phieu OTC trong khi khong khi thi truong kha am dam dang la yeu to tich cuc de nhieu nha dau tu quyet dinh don von sang thi truong nay.

 • Chia tach giua Buu chinh va Vien thong se la co hoi de but pha

  10:16 | Thứ năm 10/01/2008 (GMT+7)

  Chia tach giua Buu chinh va Vien thong se la co hoi de but pha

  Theo de an thanh lap Tap doan Buu chinh Vien thong (BCVT) Viet Nam (VNPT) da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 58/2005/QD-TTg ngay 23/03/2006 va Quyet dinh so 06/2006/QD-TTg ngay 09/01/2006 ve viec thanh lap Cong ty me - Tap doan BCVT thi Tap doan BCVT se duoc hinh thanh tren co so sap xep Tong cong ty (TCT) BCVT Viet Nam va cac don vi thanh vien. Mot trong nhung buoc chuan bi “ban le”, tao tien de quan trong de VNPT co the van hanh theo mo..

 • Co khong xu huong chia tach tinh

  10:54 | Thứ bảy 08/11/2003 (GMT+7)

  Chieu 7-11, thao luan to ve viec dieu chinh dia gioi hanh chinh mot so tinh, dai bieu (DB) Nguyen Thi Nghia - tong giam doc Lien hiep HTX thuong mai TP.HCM - de nghi: “Can phai lam ro muc dich chia tach de lam gi; co tao dong luc thuc day phat trien kinh te di len, co giup nguoi dan nang cao thu nhap, giam bot phien ha cho nguoi dan... hay chi don thuan la tang bien che bo may hanh chinh von da rat cong kenh? Bien phap nao de thuc day nhung noi moi tach vuon..

 • TP HCM se co them 2 quan moi

  08:39 | Thứ sáu 15/11/2002 (GMT+7)

  Ban Thuong vu Thanh uy thanh pho vua co ket luan ve chu truong chia tach va dieu chinh dia gioi hanh chinh mot so quan, huyen, phuong, xa tren dia ban. Theo do, chia tach quan Tan Binh va huyen Binh Chanh de hinh thanh 4 quan, huyen.

 • Da Nang Sap lap them quan moi

  15:13 | Thứ sáu 22/10/2004 (GMT+7)

  Da Nang Sap lap them quan moi

  Sau khi xem xet de xuat cua cac dia phuong, Thanh uy va UBND TP Da Nang vua co cong van thong nhat viec lap thu tuc chia tach mot so don vi hanh chinh, gom: cac phuong Hoa Cuong, Hoa Thuan (quan Hai Chau); An Khe, Thanh Loc Dan (quan Thanh Khe); Bac My An (quan Ngu Hanh Son); Hoa Hiep, Hoa Khanh (quan Lien Chieu) duoc chia tach moi phuong thanh 2 don vi hanh chinh.

 • Thanh lap Buu dien tinh va Vien thong tinh Nghe An

  11:51 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  Thanh lap Buu dien tinh va Vien thong tinh Nghe An

  Thuc hien chu truong chia tach buu chinh- vien thong cua VNPT, hom nay, Buu dien Nghe An da to chuc Le cong bo thanh lap Buu dien tinh va Vien thong tinh Nghe An. Den du buoi le co Pho Chu tich UBND tinh Nghe An Ho Duc Phuoc, Pho TGD Tap doan VNPT Nguyen Ba Thuoc, cung dai dien mot so ban, nganh va toan the CBCNV Buu dien Nghe An. Theo phuong an chia tach, Buu dien tinh Nghe An cu duoc chia tach thanh hai phap nhan moi la Buu dien tinh Nghe An va Vien thong Nghe..

 • Da Nang Thi hanh an dan su 5 nam sau chia tach tinh

  14:58 | Thứ năm 08/04/2004 (GMT+7)

  Mac du la mot thanh pho moi duoc chia tach song cong tac thi hanh an dan su khong phai la cong tac moi doi voi cac cap chinh quyen thanh pho. Xuat phat tu thuc te tren dia ban Da Nang, la thanh pho bien ngu dan chiem ty le dong, trong nhung nam qua thanh pho dang day manh viec quy hoach chinh trang do thi, Chu tich Thanh pho da co chi thi chi dao luc luong bo doi bien phong phoi hop voi co quan thi hanh an dac biet la trong viec cuong che ke bien tau thuyen de..

 • Vi sao HASTC Index tuot nguong 300 diem

  12:13 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Vi sao HASTC Index tuot nguong 300 diem

  Sau dot dieu chinh giam dai ngay tu giua thang 3, chi so chung khoan cua TTGDCK Ha Noi ngay 22/6 da roi khoi nguong 300 diem - muc thap nhat trong vong 5 thang qua ke tu 11/1 den nay. Tai dien dan Vietstock.com, nhieu nha dau tu tre khong khoi cat tieng than khi chung kien nhung ma co phieu minh da dau tu voi ca “niem hy vong” dang moi ngay roi rung mot vai phan tram. ACB sau ten goi “ngan hang cua moi nha” gio dang duoc doi cho chiec mu moi la “ACB -..

 • Cong nghe man hinh co nhan tao hien thi mau sac nhu that

  10:53 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Cong nghe man hinh co nhan tao hien thi mau sac nhu that

  Nhung mang chua hang nghin cac “sieu lang kinh ti hon” duoc dieu khien bang co nhan tao se giup man hinh TV co the hien thi mau sac trung thuc nhu that. Day la thanh qua cua cac chuyen gia nghien cuu Thuy Si. Thiet bi nay co ten goi la luoi nhieu xa dien tu co the dieu khien duoc voi kha nang tu dieu chinh theo anh sang de san sinh ra quang pho day du cac loai mau sac tren man hinh. Day la dieu ma cong nghe hien tai chua the thuc hien duoc. Doi ngu cac chuyen..

 • Mua xuan moi tai buu dien xu Nghe

  10:20 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Mua xuan moi tai buu dien xu Nghe

  Mac du bi thiet hai kha nang ne sau tran lu lich su thoi gian qua, song Buu dien Nghe An van la mot trong nhung don vi di dau trong viec tich cuc khac phuc hau qua cua lu. "Co hoi moi de but pha" Dung nhu du kien cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam, ngay hom nay, viec tien hanh chia tach Buu dien tinh thanh 2 don vi: Buu dien Nghe An va Vien thong Nghe An da thanh hien thuc. Trong cai nang vang hanh hao, cua tinh mien trung duong nhu moi hoat dong tai Buu..

 • Nguy co nuoc Bi bi chia doi

  08:25 | Chủ nhật 23/09/2007 (GMT+7)

  Nguy co nuoc Bi bi chia doi

  TP - To “Tin tuc buoi chieu” cua Bi so ra ngay 10/9 da dang bai gioi thieu kinh nghiem “chia tach hoa binh” cua CH Czech va Slovakia, keu goi nguoi Bi hay hoc tap.

 • Nuoc Bi truoc nguy co bi chia doi Quoc hoi hoan toan te liet

  10:31 | Chủ nhật 23/09/2007 (GMT+7)

  Nuoc Bi truoc nguy co bi chia doi Quoc hoi hoan toan te liet

  To “Tin tuc buoi chieu” cua Bi so ra ngay 10/9 da dang bai gioi thieu kinh nghiem “chia tach hoa binh” cua CH Czech va Slovakia, keu goi nguoi Bi hay hoc tap.

 • Thu tuong Se danh nhieu uu dai cho tinh moi chia tach

  16:30 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Se danh nhieu uu dai cho tinh moi chia tach

  Ngay 28/4, lam viec tai tinh Hau Giang, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet, trong thoi gian toi, Chinh phu se tiep tuc danh nhieu ho tro, uu dai tao dieu kien de tinh moi chia tach, con nhieu kho khan phat trien kip cac dia phuong trong vung.

 • Them hai tinh va mot thanh pho moi

  07:34 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Them hai tinh va mot thanh pho moi

  Cac tinh mang ten Dak Nong, Dien Bien co the duoc bo sung vao ban do dia gioi Viet Nam. Chieu 4/11, Chinh phu da trinh Quoc hoi phuong an chia tinh Can Tho thanh tinh Hau Giang va TP. Can Tho truc thuoc Trung uong, chia tinh Dak Lak thanh tinh Dak Lak va Dak Nong, tinh Lai Chau thanh tinh Lai Chau va Dien Bien.

 • Tranh cai quyet liet ve chia tach cac uy ban cua Quoc hoi

  14:13 | Thứ sáu 14/12/2001 (GMT+7)

  Tranh cai quyet liet ve chia tach cac uy ban cua Quoc hoi

  Quoc hoi mat nua buoi sang nay de thao luan lai Dieu 12 - thu tuc bo phieu tin nhiem. Chu tich Nguyen Van An phai co gang thuyet phuc Quoc hoi thong qua dieu luat nay, sau khi chinh sua khong nhieu so voi Du thao. Tiep do, cac dai bieu tiep tuc tranh luan ve to chuc cua cac uy ban Quoc hoi.

 • Hau Giang xe buyt cong chuc

  21:05 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Hau Giang xe buyt cong chuc

  Hang tram can bo cong chuc o Hau Giang da va dang lam mot dieu ma cac tinh, thanh khac chua lam hoac khong duy tri duoc, do la di xe buyt den cong so. Tu “quan” den “linh”, trong do co rat nhieu can bo dau nganh, da cung buoc len nhung chuyen xe cong cong nhieu luc chat nhu nem, ngoi ghe xup hoac dung nhung ho van vui long. Trong luc dang thuc hanh chi thi tiet kiem, chong lang phi, nhin lai viec lam nay moi thay het su co gang cua mot tinh ngheo vua chia..

 • Sao lai co toi 2 huyen Muong Lay

  21:17 | Thứ bảy 08/11/2003 (GMT+7)

  Sao lai co toi 2 huyen Muong Lay

  - "Ca Lai Chau moi va cu deu co huyen Muong Lay" day la phat hien cua DB Nghiem Vu Khai (doan Ha Giang) trong buoi thao luan to ngay 8/11 ve de an chia tach 3 tinh . DB Nguyen Ba Thanh (doan Da Nang) thi ban khoan: "Neu that la co toi 2 huyen Muong Lay thi cung can phai xem xet lai". Trong khi do, DB Nguyen Thi Van Lan (doan Da Nang) co de nghi: "Neu chua chuan bi kip de an chia tinh thi de den ky hop Quoc hoi sau thong qua cung duoc"...

 • Buu chinh Vien thong Ha Noi chinh thuc ra o rieng

  15:17 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Le ra mat Buu dien Ha Noi (moi) va Vien thong Ha Noi vua dien ra sang nay (23/1). Truoc do, ngay 27/12/2007, le ban giao giua Buu dien Ha Noi (cu) voi Buu dien Ha Noi (moi) va Vien thong Ha Noi da duoc to chuc, chinh thuc danh dau su hoan thanh viec chia tach Buu chinh Vien thong o Ha Noi.

 • TP Ho Chi Minh Se chia tach 3 phuong dong dan thuoc quan 12 va Go Vap

  06:30 | Thứ bảy 27/05/2006 (GMT+7)

  TP - Do la chu truong cua cuoc hop ve viec dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2010 va xay dung ke hoach su dung dat trong 5 nam toi (2006 –2010) duoc to chuc moi day.

 • Hau Giang rong con chuyen minh

  04:00 | Chủ nhật 01/07/2007 (GMT+7)

  Hau Giang rong con chuyen minh

  Neu DBSCL la vung dat chin rong thi Hau Giang duoc vi nhu mot con “rong con” vi la tinh “dan em” do moi chia tach tu Can Tho cach nay ba nam ruoi. Vay ma “rong con” ay gio day dang chuyen minh, vuon len tim mot vi the moi trong khu vuc voi hang loat du an cong nghiep dang duoc dau tu vao day tu dau nam 2007 voi so von len den hang ti USD. Dieu gi da danh thuc chu “rong con”?

 • Quoc hoi thong qua Nghi quyet chia tach tinh

  07:58 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua Nghi quyet chia tach tinh

  Chieu qua, 82,73% tong so dai bieu da bieu quyet thong qua Nghi quyet ve chia va dieu chinh dia gioi hanh chinh cac tinh Can Tho (thanh tinh Hau Giang va thanh pho Can Tho truc thuoc T.U), Dak Lak (thanh Dak Lak va Dak Nong) va Lai Chau (thanh Lai Chau va Dien Bien). Quoc hoi cung ra tuyen bo hoan toan bac bo Nghi quyet H.Res.427 va nghi quyet ve cai goi la "tinh hinh tu do ton giao tai Viet Nam".

 • Dat bao nhieu met vuong moi duoc cap so do

  16:52 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  Hoi: Gia dinh toi co mua manh dat cua nguoi hang xom, dat co dien tich 42m2. Nguoi ban dat da duoc cap so do, so do cua nguoi ban cho toi bao gom dat ban cho toi va khoang dat gia dinh ho dang o. Nay, toi muon duoc tach so do phan dat toi mua sang ten chinh chu cua toi, nhung khong lam duoc. Toi muon hoi nguyen nhan tai sao lai khong the tach so do khi ma viec mua ban cua chung toi da hoan tat, khong co tranh chap gi. (Cau hoi cua ba Pham Thi Huong, Dong Ngac, Tu..

 • Canh bao ve su do vo cua mang Internet

  09:50 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  Canh bao ve su do vo cua mang Internet

  Nitin Desai - Chu tich Dien dan Internet Governance Forum (IGF) – co the se co mot ngay mang Internet toan cau hien nay se bi chia tach thanh nhung he thong mang nho le va rieng biet. Phat bieu tai mot hoi nghi vua duoc Nominet – co quan chiu trach nhiem quan ly ten mien “.uk” - to chuc gan day, ong Desai nhan dinh: “Gio day moi nguoi dang phai lo lang ve viec lieu trong 5 nam nua he thong mang Internet ma chung ta dang so huu ngay nay con co the hoat..

 • Vach ngan chia tach khong gian

  15:11 | Thứ sáu 02/05/2003 (GMT+7)

  Vach ngan chia tach khong gian

  De phu hop voi dien tich hep cua nha pho va khi hau nhiet doi, nhieu kien truc su da su dung khong gian mo trong thiet ke. Trong truong hop do, cac vach ngan duoc su dung nhu mot giai phap phan chia khong gian nhung van dam bao thong thoang.

 • Chuyen lo sap nhap DN khong qua 5 nam

  11:14 | Thứ hai 20/12/2004 (GMT+7)

  Chuyen lo sap nhap DN khong qua 5 nam

  So lo cua cac DN phat sinh truoc khi sap nhap, chia tach phai dam bao nguyen tac chuyen lo khong qua 5 nam.

 • Chia nho tinh Len chuc tang ngan sach nhung quan ly kem

  11:22 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Chia nho tinh Len chuc tang ngan sach nhung quan ly kem

  Ngay sau khi dang tai bai viet "chia nho tinh - di nguoc xu the hien dai" phan anh y kien phan tich cua chuyen gia ve nhung han che cua chu truong chia nho tinh, TS da nhan duoc rat nhieu y kien phan hoi ve van de nay. Duoi day la mot so y kien dang chu y.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0